ประกาศขายทอดตลาด
ประมูลขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วิธีประมูลราคา โดยวิธีเปิดเผยด้วยวาจา (เทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง)
ขายทอดตลาดอาคารเรือนแถวแถวชั้นประทวน จำนวน 1 คูหา (7 ห้อง) ของสถานีตำรวจภูธรวิเศษชัยชาญ (ครั้งที่ 2)
ขายทอดตลาดอาคารเรือนแถวแถวชั้นประทวน จำนวน 1 คูหา (7 ห้อง) ของสถานีตำรวจภูธรวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
ขายทอดตลาด รื้อถอน ขนย้ายพร้อมปรับพื้นที่บริเวณอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หมู่ที่ 7 ตำบลอ่างงแก้ว อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 1/2564 (เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง)
ยกเลิกการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ (สนง.สรรพากรพื้นที่อ่างทอง)
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์เก่าที่ชำรุดเสื่อมสภาพ (สนง.ขนส่งจังหวัดอ่างทอง)
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ(สนง.สรรพากรพื้นที่อ่างทอง)
เลื่อนกำหนดวัน เวลา การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง และการขายทอดตลาดครุภัณฑ์(สนง.สรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 2)
การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ (สนง.สรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 2)
การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (สนง.สรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 2)
ประมูลขายทอดตลาดพัสดุ (โรงพยาบาลค่ายบางระจัน)
การขายทอดตลาดบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี (หลังเก่า) จำนวน 1 หลัง (สำนักงานจังหวัดลพบุรี)
การขายทอดตลาดอาคารโรงฝึกงาน (วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง)
การขายทอดตลาดอาคารโรงฝึกงาน (วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง)
ยกเลิกการขายทอดตลาดอาคารโรงฝึกงาน
การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 2)
การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ (สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 2)
ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ (สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 2 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)
ยกเลิกการขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ
การจำหน่ายครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ (โรงพยาบาลท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี)
ประมูลขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (สำนักงานเทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ จังหวัดอ่างทอง)
ขายทอดตลาดทรัพย์สิน (สำนักงานสรรพากรพื้นที่จังหวัดอ่างทอง)
การจำหน่ายครุภัณฑ์พาหนะและขนส่ง (สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง)
การขายทอดตลาดรถจักรยานยนต์ชำรุด เสื่อมสภาพ (สถานีตำรวจภูธรสามโก้ จังหวัดอ่างทอง)
เลื่อนการจำหน่ายครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง)
จำหน่ายครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง)
จำหน่ายพัสดุชำรุด (สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอ่างทอง)
ขายทอดตลาดสินทรัพย์ประเภทอาคารฯ ส่วนต่อเติมและสิ่งปลูกสร้างของพื้นที่ อบต.ไผ่ดำพัฒนาเดิม (องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ดำพัฒนา อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง)
ขายทอดตลาดแผ่นป้ายอลูมิเนียมเลขทะเบียนรถเก่า (สำนักงานขนส่งจังหวัดอ่างทอง)
ขายทอดตลาดอาคารบ้านพักของทางราชการ ของสถานีตำรวจภูธรแสวงหา จังหวัดอ่างทอง (ตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง)
ขายทอดตลาดอาคารเรียน/สิ่งปลูกสร้าง ของโรงเรียนในสังกัด (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง)
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด (โรงพยาบาลป่าโมก จังหวัดอ่างทอง)
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ (สำนักงานสรรพากรพื้นที่อ่างทอง)
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปี 2562 (สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 18 จังหวัดสุพรรณบุรี)
ยกเลิกขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ
ขายทอดตลาดรถจักรยานยนต์ของทางราชการ ครั้งที่ 2 (ตำรวจภูธรรำมะสัก จังหวัดอ่างทอง)
ขายทอดตลาดรถยนต์เสื่อมสภาพ (ตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง)
ขายทอดตลาดรถจักรยานยนต์ของทางราชการ ครั้งที่ 2 (ตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง)
ขายทอดตลาดเครื่องทำน้ำเย็นของระบบปรับอากาศ (Chiller Water System) อาคารบำบัดรักษา (โรงพยาบาลพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี)
ขายทอดตลาดรถจักรยานยนต์ของทางราชการชำรุด เสื่อมสภาพ ครั้งที่ 2 (สถานีตำรวจภูธรไชโย จังหวัดอ่างทอง)
ขายทอดตลาด อาคาร/สิ่งปลูกสร้าง (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปลาหมอ จังหวัดสระบุรี)
ขายทอดตลาดรถจักรยานยนต์ชำรุด เสื่อมสภาพ (สถานีตำรวจภูธรไชโย อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง)
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (สำนักงานสรรพากรพื้นที่อ่างทอง จังหวัดอ่างทอง)
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่ชำรุด เสื่อมสภาพ (ที่ว่าการอำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง)
ขายทอดตลาดลิฟท์โดยสาร (โรงพยาบาลพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี)
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ (สำนักงานสรรพากรพื้นที่อ่างทอง)
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (สำนักงานสรรพากรพื้นที่อ่างทอง)
ขายทอดตลาดทรัพย์สิน (สำนักงานสรรพากรพื้นที่อ่างทอง)
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมคุณภาพ (องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเย็น อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง)
ขายทอดตลาดรถจักรยานยนต์ของทางราชการ ครั้งที่ 2 (ตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง)
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 1)
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ของสำนักงาน (สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง)
ขายทอดตลาดทรัพย์สิน (สำนักงานสรรพากรพื้นที่อ่างทอง)
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด (โรงพยาบาลป่าโมก จังหวัดอ่างทอง)
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด/เสื่อมสภาพ (สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 2)
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและหมดความจำเป็นในการใช้งานของสำนักงานคลังจังหวัดอ่างทอง (สำนักงานคลังจังหวัดอ่างทอง)
ขายทอดตลาดพัสดุ (เครื่องพิมพ์ดีดภาษาไทย 51 เครื่อง) ชำรุดเสื่อมสภาพ ไม่ใช้ในราชการ (วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง)
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 2 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)
ขายทอดตลาดพัสดุ (โรงพยาบาลค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี)
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (สำนักงานสรรพากรพื้นที่อ่างทอง)
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ (สำนักงานสรรพากรพื้นที่อ่างทอง)
ขายทอดตลาดอาคารประกอบ (บ้านพักครู) (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง)
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์รถยนต์และรถจักรยานยนต์รถส่วนกลางของสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา)
การจำหน่ายพัสดุที่ได้จากการรื้อถอนบ้านพักปลัดจังหวัดอ่างทอง (หลังเดิม) โดยวิธีทอดตลาด (ที่ทำการปกครองจังหวัดอ่างทอง)
ขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 1 รายการ (เทศบาลตำบลแสวงหา อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง)
ขายทอดตลาดพัสดุทรัพย์สินที่ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 18 รายการ (องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง)
ขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 5 รายการ (โรงพยาบาลท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี)
ขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 36 รายการ (โรงพยาบาลท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี)
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสี่ยมสภาพ (องค์การบริหารส่วนตำบลป่างิ้ว อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง)
ขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 88 รายการ (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี)
ขายทอดตลาดทรัพย์สิน จำนวน 54 รายการ (เทศบาลตำบลเกษไชโย อ.ไชโย จ.อ่างทอง)
ขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 54 รายการ (เทศบาลตำบลเกษไชโย อ.ไชโย จ.อ่างทอง)
ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 39 รายการ (เทศบาลตำบลโคกพุทธา อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง)
ขายทอดตลาดซากพัสดุที่ได้จากการรื้อ ถอน สิ่งปลูกสร้าง ถังเก็บน้ำประปา (เทศบาลตำบลม่วงคัน อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง)
ขายทอดตลาดดินที่เหลือจากการปรับปรุงระบบระบายน้ำ วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง
ขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ชำรุดเสื่อมสภาพ (สำนักงานเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง)
ขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 1 รายการ (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี)
ขายทอดตลาดอาคารสิ่งก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี)
ขายทอดตลาดแผ่นป้ายอลูมิเนียมทะเบียนรถเก่าที่ไม่ใช้แล้ว (สำนักงานขนส่งจังหวัดอ่างทอง)
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ (สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา2)
ขายทอดตลาดบ้านพักไมชั้นเดียวใต้ถุนสูง
ประมูลขายทอดตลาดพัสดุ
ขายทอดตลาดพัสดุ เงือนไขและวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการขายทอดตลาดพัสดุ
ขายทอดตลาดทรัพย์สิน
ขายทอดตลาดพัสดุ จังหวัดสระบุรี
ขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุของสถานีอนามัย จังหวัดสระบุรี
ขายทอดตลาดอาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธรโพธิ์ทอง(หลังเก่า) จังหวัดอ่างทอง
ขายทอดตลาดอาคารเรียนของโรงเรียนในสังกัด
ประมุลพัสดุโดยวิธีการขายทอดตลาดรถประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง (ครั้งที่ ๓)
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์การศึกษา ที่ชำรุดใช้งานไม่ได้ จำนวน ๖ รายการ
ขายทอดตลาดรถประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง(ครั้งที่ 2)
ขายทอดตลาดรถยนต์หมายเลขทะเบียน ม-๑๒๓๓,ม-๓๑๑๓ อ่างทอง จำนวน ๒ คัน ขนส่งจังหวัดอ่างทอง
ขายทอดตลาดอาคารเรียนของโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
ขายทอดตลาดรถประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง
-เงื่อนไขและวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการขายทอดตลาดอาคารสถานีอนามัย
-ขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้าง
-ขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ชำรุดเสื่อมสภาพ
-ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและหมดความจำเป็นในการใช้งาน
-ขายทอดตลาดครุภัณฑ์สำนักงาน
-ขายทอดตลาดทรัพย์สิน
ประมูลพัสดุด้วยพิธีการทอดตลาด
ขายทอดตลาด พัสดุ โรงพยาบาลท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถเก๋งสองตอนแวน ยี่ห้อวอลโว่ 940 สีขาว จำนวน 1 คัน
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์รถประจำตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 2 คัน
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ 2556 ของโรงพยาบาลชัยบาดาล
ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด 9 รายการ 48 ชิ้น
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์รถประจำตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี จำนวน 2 คัน ครั้งที่ 2
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ ขององค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์รถประจำตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี จำนวน 2 คัน
ขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ชำรุดเสื่อมสภาพ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์รถประจำตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 2 คัน
ยกเลิกประกาศประมูลพัสดุ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์การศึกษา ตามประกาศ ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2556 เทศบาลเมืองอ่างทอง
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่ชำรุด เทศบาลเมืองอ่างทอง
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เทศบาลเมืองอ่างทอง
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ เป็นเครื่องตัดหญ้าที่ชำรุด จำนวน 12 เครื่อง เทศบาลเมืองอ่างทอง
ขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง จำนวน 42 รายการ
ประมูลขายทอดตลาดพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี ครุภัณฑ์ 91 รายการ วัสดุ 5 รายการ
ขายทอดตลาดรถยนต์ส่วนกลางของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง ยี่ห้อโตโยต้า สีขาว (รถตู้) หมายเลขทะเบียน นข 206 อ่างทอง
ขายทอดตลาดครุภัณฑที่ชำรุด และได้รับงบประมาณมาทดแทน
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์สำนักงานเสื่อมสภาพ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอ่างทอง
ขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว จำนวน 11 รายการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่ไก่
ขาดทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว จำนวน 11 รายการ
ประมูลขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่ชำรุด จำนวน 2 รายการ
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะหัน
ประมูลขายทอดตลาดวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนอาคารผู้ป่วยนอกอาคารเดิมของโรงพยาบาลชัยบาดาล
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่ชำรุด
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดหมดสภาพการใช้งาน
ขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการ
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด
ขายทอดตลาดทรัพย์สินครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ และครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 69 รายการ
ขายทอดตลาดอาคารประกอบ (บ้านพักครู)ของโรงเรียนวัดโพธิ์
ขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ชำรุดเสื่อมสภาพ
ประมูลขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ 67 รายการ และวัสดุ 8 รายการ
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์สำนักงานที่ชำรุด
ขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ชำรุดเสื่อมสภาพ
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพการใช้งาน
ขายทอดตลาดลิฟท์บรรทุก ผลิตภัณฑ์ FUJITEC ของโรงพยาบาลพระพุทธบาท
ขายทอดตลาดยานพาหนะของทางราชการรถจักรยานยนต์ของตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง
ขายทอดตลาดยานพาหนะของทางราชการ
ขายทอดตลาดบ้านพักสรรพากรพื้นที่สาขามหาราช
ขายทอดตลาดรถยนต์จำนวน ๑ คันหมายเลขทะเบียนกข 6485 อ่างทอง ยี่ห้อ MITSUBISHI ขนาด 1,599 ซีซี จัดซื้อเมื่อปี พ.ศ 2536
ผู้ชนะการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลม่วงคัน อ.โพธิ์ทอง
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด ของสำนักงานสรรพากรพระนครศรีอยุธยา 2
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน ๒๓ รายการ ณ สถานีประมงนำ้จื่ดจังหวัดอ่างทอง
ขายทอดตลาดรถยนต์
ขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะ
ยกเลิกการขายทอดตลาดรถยนต์(ครั้งที่ ๒)
ขายทอดตลาดเศษอาหาร ที่เหลือจากการจัดเลี้ยงผู้ต้องขัง ระหว่างเดือนมกราคม-ธันวาคม 2554
ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์จำนวน ๔๖ รายการ

ยกเลิกขายทอดตลาดรถยนต์(ตู้) จำนวน ๑ คัน

ขายทอดตลาดรถยนต์(ตู้) จำนวน ๑ คัน

ขยทอดตลาดพัสดุที่ใช้แล้ว จำนวน 30 รายการขายทอดตลาดพัสดุที่ใช้แล้ว จำนวน 30 รายการ
ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดไม่ใช้ในราชการแล้ว 13 รายการ
ขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด
ขายสิ่งปลูกสร้างของโรงเรียนในสังกัด
บายทอดตลาดทรัพย์สินที่ชำรุดเสื่อมสภาพ
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถตู้ยี่ห้อโตโยต้า รถเก๋งยี่ห้อโตโยต้า โคโลร่า รถกระบะยี่ห้อนิสสัน สีขาว
ขายทอดตลาดเศาอาหารด้วยวิธีประมูลเสนอราคา
จำหน่ายพัสดุของทางราชการ
ขายทอดตลาดพัสดุ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอ่างทอง
ขายทอดตลาดพัสดุ-ครุภัณฑ์
ขายทอดตลาดเศษอาหาร ด้วยวิธีประมูลเสนอราคา
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ
ขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว จำนวน 21 รายการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่ไก่
ขายทอดตลาดรถยนต์
ขายทอดตลาดรถยนต์เก่าชำรุด
ขายทอดตลาดรถยนต์บรรทุกดีเซล (เก่า)
ขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 3 รายการ
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่เสื่อมชำรุด
New อดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ เนื่องจากอายุและสภาพการใช้งาน
ขายทอดตลาดแผ่นป้ายทะเบียนรถเก่า (สำนักงานขนส่งจังหวัดอ่างทอง ในวันที่ 20 สิงหาคม 2551)
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอ่างทอง ในวันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2551)
ขายทอดตลาดพัสดุเสื่อมสภาพ
ขายทอดตลาดทรัพย์สิน(ครั้งที่ ๓)
ขายทอดตลาดทรัพย์สินเครื่อง POS ยี่ห้อ IPC รุ่น IIIS จำนวน ๑๗ ชุด ครั้งที่ ๓
ขายทอดตลาดอาคารเรียน ของโรงเรียนวัดไชยภูม
ประมูลขายทอดตลาดอาคารโรงฆ่าสัตว์ ต.ตลาดหลวง
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์สำนักงาน เสื่อมสภาพ
ขายทอดตลาดบ้านพักครูและบ้านพักภารโรง ของโรงเรียนราชสถิตย์วิทยา