ข่าวในรอบเดือน พฤศจิกายน 2546

สหกรณ์ฯ จัดตั้งกลุ่มเยาวชน

          นายมานะกูล   พรรณเรณู   ประธานกรรมการ เปิดเผยว่าหลังจากที่สหกรณ์ฯได้ร่วมกับชมรมสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง จัดการสัมมนาวิชาการเยาวชนสมาชิกชมรมสหกรณ์ขึ้นระหว่างวันที่ 21-22 ตุลาคม 2546 นั้น เพื่อสานต่อโครงการดังกล่าว   สหกรณ์ฯ ได้จัดประชุมกลุ่มเยาวชนขึ้น     เพื่อจัดตั้งเป็น “กลุ่มเยาวชนสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จำกัด” ขึ้น  ทั้งนี้ จะเปิดรับสมัครบุตรสมาชิกที่สนใจเข้าเป็นสมาชิก โดยจะเชิญชวน   ให้สมัครเป็นสมาชิกสมทบของสหกรณ์ฯ ด้วย

    การประชุมกลุ่มดังกล่าว    จัดขึ้นเมื่อวันที่  21 พฤศจิกายน 2546   ได้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มซึ่งผลการเลือกตั้งมีดังนี้

    - ประธานกลุ่ม ได้แก่เด็กหญิงพิณทิพย์  พันธ์พุ่ม

    - รองประธาน  ได้แก่เด็กชายปุระเชษฐ  ชูแก้ว

    - เลขานุการ ได้แก่เด็กหญิงธนพร  ศิริพจนานนท์

    - เหรัญญิก ได้แก่เด็กหญิงอรวรรณ  วงศ์เสนา

     ขณะนี้มีสมาชิกกลุ่มจำนวน  29  คน   สมาชิกที่ต้องการส่งบุตรเข้าร่วมกิจกรรม สามารถแจ้งชื่อเพื่อเข้ากลุ่มได้  ณ สำนักงานสหกรณ์ฯ         โดยกลุ่มจะจัดประชุมอีกครั้งในวันที่  7 ธันวาคม 2546         เพื่อกำหนดการจัดกิจกรรมด้านความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์ฯ และส่งเสริมให้รู้ถึง ประโยชน์ของการเก็บออม   โดยการสมัครเป็นสมาชิกสมทบกับสหกรณ์ฯ  เพื่อจะได้รับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ตามระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยสมาชิกสมทบต่อไป    นายมานะกูล  กล่าว

 

ประธานฯ ร่วมประชุมสหพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ใช้แรงงาน ที่กรุงเทพฯ

            เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2546 นายมานะกูล  พรรณเรณู ประธานกรรมการ ได้เดินทางไปร่วมประชุมสหพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ใช้แรงงาน (สอร.) ณ สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จำกัด กรุงเทพฯ

          การประชุมดังกล่าว ได้พูดคุยเรื่องการบริหารงานของบริษัทสหประกันชีวิต จำกัด ซึ่งขาดทุนเกินกึ่งหนึ่งในฐานะผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ โดยจะมีการพิจารณากันอีกครั้งหนึ่ง และเรื่องการจัดอบรมสัมมนาเพื่อจัดตั้งสหกรณ์ในสถานประกอบการ ในวันที่ 3 ธันวาคม 2546 ซึ่งจะจัด ณ นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี จัดโดยมูลนิธิไพศาลธวัชชัยนันท์ร่วมกับสหพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ใช้แรงงาน โดยมีวัตถุประสงค์ คือ

1. เพื่อส่งเสริม และเผยแพร่รูปแบบสวัสดิการสหกรณ์ออมทรัพย์และกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานในการสร้างหลักประกันความมั่งคง

          2.เพื่อให้สหกรณ์ออมทรัพย์เป็นตัวเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง

ประธานฯ และผู้จัดการ เข้าอบรมสัมมนาที่กรุงเทพฯ

                 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2546 นายมานะกูล  พรรณเรณู ประธานกรรมการ และนางยุพา  ศรีสวาท ผู้จัดการ เดินทางไปร่วมอบรมสัมมนาเรื่อง “เจาะลึก 30 กรณีกฎหมายแรงงานที่ผู้บริการสหกรณ์ออมทรัพย์ต้องรู้”  ห้องประชุมใหญ่ อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กรุงเทพฯ

          การอบรมสัมมนาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ดังนี้

          1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลในสหกรณ์ออมทรัพย์ 

          2. เพื่อให้ฝ่ายบริหารและฝ่ายจัดการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องไม่เกิดความผิดและโทษทางกฎหมาย หรือผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์

          3. เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดียิ่งขึ้นระหว่างฝ่ายบริหารและฝ่ายจัดการในสหกรณ์ออมทรัพย์

          4. เพื่อให้การบริหารบุคคลในสหกรณ์ออมทรัพย์เป็นไปโดยความเหมาะสม ปรองดอง และเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย

คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ เยี่ยมชมและศึกษาดูงานสหกรณ์การเกษตรเดชอุดม จำกัด

                ระหว่างวันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2546 นายมานะกูล  พรรณเรณู ประธานกรรมการ นางสาวไข่มุกข์  จันทโคตร์ เลขานุการ นายลิขิต  มีบำรุง เหรัญญิก นายไพศาล  ทับไทย นายธงชัย  นาคทับที    นายวิรัต  ชูจิตต์ กรรมการ นางเกษมศรี  เมฆหมอก หัวหน้าฝ่ายทั่วไป และนางนาถ  พรรณเรณู เจ้าหน้าที่การเงิน เดินทางไปเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสหกรณ์การเกษตรเดชอุดม จำกัด  จังหวัดอุบลราชธานี

          การศึกษาดูงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรเดชอุดม จำกัด เนื่องจากเป็นสหกรณ์ที่มีการขยายงานออกเป็นสาขาอย่างครบวงจร มีสหกรณ์ร้านค้า มีโรงสีข้าวที่มีคุณภาพ มีการผลิตน้ำดื่ม มีปั๊มน้ำมัน ปัจจุบันนอกจากมีสาขาโดยทั่วไปในจังหวัดอุบลราชธานีแล้ว ยังมีเปิดสาขาที่ตลาดไท จังหวัดปทุมธานี และกำลังจะขยายสาขาไปที่หาดใหญ่อีกหนึ่งแห่ง ทั้งนี้ เนื่องจาก

            สหกรณ์ได้ติดต่อเชื่อมโยงธุรกิจกับสหกรณ์การเกษตรเดชอุดม จำกัด ด้วยการนำเงินไปฝาก ปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน 9,476 คน ทุนเรือนหุ้น 120,345,070 บาท เงินทุนสำรอง 27,562,201.50 บาท และทุนดำเนินงานจำนวน 430,734,923.37 บาท

รองประธานฝ่ายการเงินเข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญ ชสอ. ครั้งที่ 1/2546

          เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2546   นายกฤษณชัย  สินธุประสิทธิ์ ได้เข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1 ปี .. 2546 ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ห้องราชเทวีแกรนด์บอลรูม โรงแรมเอเซีย กรุงเทพฯ

          การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ และพิจารณางบประมาณซื้อที่ดินสร้างสำนักงาน ชสอ. แห่งใหม่

ประธานฯ เลขาฯ เหรัญญิก และผู้จัดการ ร่วมประชุมสัมมนาที่กรุงเทพฯ

          เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2546 นายมานะกูล  พรรณเรณู ประธานกรรมการ นางสาวไข่มุกข์  จันทโคตร์ เลขานุการ นายลิขิต  มีบำรุง เหรัญญิก และนางยุพา  ศรีสวาท ผู้จัดการ ได้เดินทางไปร่วมประชุมสัมมนาเรื่อง “การจัดตั้งกองทุนรักษาเสถียรภาพทางการเงินสำหรับสหกรณ์ออมทรัพย์” ห้องกิ่งเพชร โรงแรมเอเซีย กรุงเทพฯ จัดโดยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด

          การประชุมสัมมนาดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภาพรวมของสหกรณ์ออมทรัพย์ในประเทศไทย เพื่อศึกษาเปรียบเทียบระบบคุ้มครองผู้ฝากเงิน

สหกรณ์ฯ เยี่ยมไข้สมาชิกป่วย

            ในเดือน พฤศจิกายน  2546    สหกรณ์ฯ ซื้อของเพื่อ เยี่ยมไข้สมาชิกป่วย  4  ราย คือ

        ò    คุณถวัลย์  สีทอง สมาชิกแผนกสปินนิ่ง ผลิต

        ò      คุณวรรณา  ณ พิกุล   สมาชิกแผนกห้องปฏิบัติการเคมี               

        ó      คุณชัยรัช  ศิริพจนานนท์    สมาชิกแผนกอินทรูเมนท์                

        ò     คุณยุทธนา  พานคำ   สมาชิกแผนกสปินนิ่ง ผลิต

สหกรณ์ฯ   ซื้อพวงหรีดเคารพศพ   ช่วยเงินทำบุญ  และเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมงานศพ

            ในเดือนพฤศจิกายน 2546    สหกรณ์ฯ  ซื้อพวงหรีดเคารพศพ   ช่วยเงินทำบุญงานศพ  และเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมงานศพสมาชิก บิดา และมารดาสมาชิก  2 ราย ดังนี้

            j  ซื้อพวงหรีดเคารพศพบิดา  คุณชาญฤทธิ์  ดีบุกคำ  สมาชิกแผนกอ๊อกซิลลารี่ ผลิต  เป็นเงิน 130 บาท   ช่วยเงินทำบุญงานศพ 500 บาท และเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมงานศพเป็นเงิน 500 บาท

             k    ซื้อพวงหรีดเคารพศพมารดาคุณพรชนก  นิ่มนวล สมาชิกแผนกวิสโคส ผลิต เป็นเงิน 130 บาท  ช่วยเงินทำบุญ  500 บาทและเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมงานศพเป็นเงิน 500 บาท