ชื่อโครงการ โครงการต้นแบบฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย โดยแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย
ที่ตั้งโครงการ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านแห อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
พระราชดำริของ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ
วันที่พระราชทานพระราชดำริ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๙
รายละเอียดพระราชดำริ

เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ให้มีอาหารภายใน ๑ เดือน มีหลักการในการฟื้นฟู ๒ แนวทาง คือ การฟื้นฟูอาชีพและการประหยัดลดรายจ่ายในครัวเรือน

ปีที่เริ่มดำเนินโครงการ

พ.ศ.๒๕๔๙

รายละเอียดโครงการ

ในช่วงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๔๙ ตำบลบ้านแห อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ประสบอุทกภัยอย่างหนัก น้ำท่วมขังพื้นที่เกษตรเสียหาย ๒,๑๖๑ ไร่ บ้านเรือนเสียหาย ๖๕๐ หลังคาเรือน รวมมูลค่าความเสียหายประมาณ ๑๓ ล้านบาทเศษ ประชาชนได้รับความเดือนร้อน มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สถานีโทรทัศน์ไอทีวี ร่วมด้วยช่วยกัน และ DTAC ได้จัดทำโครงการต้นแบบฟื้นฟูผู้ประสบภัย โดยแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งอาหารอันเป็นการลดรายจ่าย พร้อมทั้งเผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แพร่หลาย ในครั้งแรกมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน ๘๙ ครัวเรือน เข้าสู่กระบวนการเรียนรู้ภายใต้หลักการ "ชี้นำให้คิด สาธิตให้รู้ เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง ละทิ้งนิสัยดั่งเดิม เริ่มหนึ่งที่ตนเอง" ในการนี้ได้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้โครงการต้นแบบฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ใช้แก้จน โดยมีฐานต่าง ๆ ดังนี้

    ๑) ฐานน้ำหมักชีวภาพ
    ๒) ฐานน้ำยาเอนกประสงค์
    ๓) ฐานน้ำส้มควันไม้
    ๔) ฐานปุ๋ยชีวภาพ
    ๕) ฐานเกษตรอินทรีย์
โดยการเปิดฝึกอบรมให้ความรู้/ศึกษาดูงาน แก่บุคคลทั่วไป และไปเป็นวิทยากรเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงแก่บุคคลทั่วไป ทั้งภายในจังหวัดและต่างจังหวัด

ผลการดำเนินงาน

ปี ๒๕๕๔ ได้มีการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ระดับอำเภอ ๆ ละ ๑ แห่ง รวม ๗ แห่ง เพื่อเป็นศูนย์ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริไปสู่ประชาชน ในพื้นที่ ๗ อำเภอ ดังนี้
๑) อำเภอเมืองอ่างทอง บ้านคลองโพสะ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านแห
๒) อำเภอไชโย บ้านคุ้งคาว หมู่ที่ ๕ ตำบลไชยภูมิ
๓) อำเภอป่าโมก บ้านแขก หมู่ที่ ๕ ตำบลโรงช้าง
๔) อำเภอวิเศษชัยชาญ บ้านจวน หมู่ที่ ๖ ตำบลไผ่จำศีล
๕) อำเภอโพธิ์ทอง บ้านบางเจ้าฉ่า หมู่ที่ ๘ ตำบลบางเจ้าฉ่า
๖) อำเภอแสวงหา บ้านยางกลาง หมู่ที่ ๓ ตำบลสีบัวทอง
๗) อำเภอสามโก้ บ้านหนองถ้ำ หมู่ที่ ๑ ตำบลมงคลธรรมนิมิต

โดยมีศูนย์การเรียนรู้ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านแห อำเภอเมืองอ่างทอง ได้รับการคัดเลือกเป็นศูนย์การเรียนรู้ฯ ระดับอำเภอดีเด่น และของเขตตรวจราชการที่ ๒ กรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓ โดยมีการขับเคลื่อนขยายผลตลอดปี ๒๕๕๔ ตามโครงการ " ศูนย์การเรียนรู้โครงการอันเนื่องมากจากพระราชดำริ ระดับอำเภอต้นแบบเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔" ของกรมการปกครอง

ปี ๒๕๕๖ มีการจัดโครงการสนับสนุนกระบวนการพัฒนาคนแบบองค์รวม เปิดรับการเรียนรู้อย่างกว้างขวาง สอดคล้องกับแนวโน้มการสร้างงานในอนาคต โดยมีกิจกรรม ส่งเสริมอาชีพตามโครงการต้นแบบฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของมูลนิธิเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย และขยายผลการส่งเสริมอาชีพตามโครงการต้นแบบฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย ตามแนวทางพระราชดำริฯ ทำให้ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบ้านแห เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในจังหวัดอ่างทองและผู้สนใจ จำนวน ๑๐๒ คน/๑๐๒ ครัวเรือน และทำให้ประชาชนทั่วไปทั้งในและนอกจังหวัดอ่างทองมีแหล่งเรียนรู้ด้านอาชีพโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

งบประมาณ ปี ๒๕๕๔ งบกรมการพัฒนาชุมชน จำนวน ๑๕,๐๐๐ บาท
ปี ๒๕๕๖ งบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด จำนวน ๗๑๙,๐๐๐ บาท
แหล่งงบประมาณปัจจุบัน

กรมการพัฒนาชุมชน และงบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

หน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง

ภาพถ่ายพื้นที่โครงการ โครงการต้นแบบฟื้นฟูผู้ประสบ อุทกภัย


กลับหน้าหลัก