ชื่อโครงการ

โครงการโรงสีเทพประทาน ๒ ตำบลบางเสด็จ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

ที่ตั้งโครงการ

หมู่ที่  ๒  ตำบลบางเสด็จ  อำเภอป่าโมก  จังหวัดอ่างทอง

พระราชดำริของ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่พระราชทานพระราชดำริ

พ.ศ.๒๕๓๐

รายละเอียดพระราชดำริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนิน ณ วัดสุทธาวาส ทรงเห็นว่าราษฎรชาวตำบลบางเสด็จ ได้รับความเดือดร้อนจากการเกิดอุทกภัย เนื่องจากอำเภอป่าโมกเป็นพื้นที่ราบลุ่มและมีแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่านกลางพื้นที่ของอำเภอ ทำให้เกิดน้ำท่วมเป็นประจำทุกปี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จึงมีพระราชดำรัสพระราชทานเครื่องสีข้าวขนาดเล็ก ขนาด ๓ ตัน/วัน เพือให้ชาวนาตำบลบางเสด็จได้สีข้าวของตนเองไว้บริโภคและขายเพื่อบรรเทาความเดือนร้อน

ปีที่เริ่มดำเนินการ

พ.ศ.๒๕๓๐

รายละเอียดโครงการ

การดำเนินงานตามโครงการตั้งแต่ปี ๒๕๓๐ ได้ดำเนินการจัดตั้งกลุ่มเกษตร มีสมาชิกจำนวน ๑๓๐ คน โดยนายอมร หงส์อุปถัมภ์ชัย เป็นประธานกลุ่ม
- ปี ๒๕๔๖ ได้รับบริจาคงบประมาณเพื่อปรับปรุงอาคารโรงสีและเครื่องสีข้าวขนาด ๒๔ ตัน/วัน
- ปี ๒๕๔๗ ได้รับงบสนับสนุนจากยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอ่างทอง จำนวน ๖๙๗,๐๐๐ บาท เพื่อวิจัยพัฒนาข้าวสารสมุนไพรปลอดภัยจากสารพิษและจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์เป็นเครื่องเคลือบสมุนไพร เครื่องอบแห้งและเครื่องบดสมุนไพร
- ปี ๒๕๔๘ ขอจดทะเบียนจัดตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปข้าวโรงสีเทพประทาน ๒
- ปี ๒๕๕๑ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมการเกษตร จำนวน ๒๕,๐๐๐ บาท เพื่อจัดทำบรรจุภัณฑ์
- ปี ๒๕๕๒ ได้รับงบสนับสนุนจากยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอ่างทอง จำนวน ๓,๓๗๑,๐๐๐ บาท เพื่อก่อสร้างอาคารผลิตข้าวเคลือบสมุนไพร เครื่องจักรกลการเกษตรชุดปลอดการเผา และวัสดุอุปกรณ์ในการปรับปรุงบำรุงดินเพื่อส่งเสริมการทำนาปลอดสารพิษ และกรมส่งเสริมการเกษตรสนับสนุนงบประมาณ จำนวน ๒๓,๐๐๐ บาท เพื่อจัดซื้อเครื่องขยายเสียงและโต๊ะ

ผลการดำเนินงาน ให้บริการสีข้าวราษฎร (กรกฎาคม ๒๕๕๓ - กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔) ๖๔,๕๑๕ กิโลกรัม และจำหน่ายข้าวสารแก่ประชาชนทั่วไป
งบประมาณ

-

แหล่งงบประมาณปัจจุบัน

-

หน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ภาพถ่ายพื้นที่โครงการ โรงสีเทพประทาน


กลับหน้าหลัก