ชื่อโครงการ

โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

ที่ตั้งโครงการ

หมู่ที่ ๘ ตำบลบางเจ้าฉ่า  อำเภอโพธิ์ทอง  จังหวัดอ่างทอง

พระราชดำริของ

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  สยามมกุฎราชกุมาร

วันที่พระราชทานพระราชดำริ

วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๔๙

รายละเอียดพระราชดำริ

สื่บเนื่องจากการเกิดอุทกภัยในจังหวัดอ่างทองเมื่อปี ๒๕๔๘ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ เสด็จแทนพระองค์ไปเยี่ยมประชาชนที่ประสบภัยในจังหวัดอ่างทอง และมีพระราชประสงค์ให้ฟื้นฟูผู้ประสบภัย ให้ครอบครัวในสังคมไทยมีความรักความอบอุ่น โดยเริ่มต้นจากสายใยรักจากน้ำนมแม่ เน้นการพัฒนาครอบครัวให้มีความสุข เน้นหลักเศรษฐกิจพอเพียงและการพึ่งพาตนเอง โดยจัดตั้งกลุ่มพ่อ แม่ ลูก เป็นการรวมกลุ่มเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพ ให้ครอบครัวมีรายได้เพิ่ม ลดรายจ่าย และขยายโอกาสสู่การสร้างงาน สร้างอาชีพที่มั่นคง

ปีที่เริ่มดำเนินโครงการ

พ.ศ.๒๕๔๙

รายละเอียดโครงการ

ในปี ๒๕๕๔ สำนักงานเกษตรจังหวัดได้รับงบประมาณจาก
๑) จังหวัดอ่างทอง (งบยุทธศาสตร์จังหวัด) จำนวน ๘๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อดำเนินการใน ๔ กิจกรรม คือ

  ๑.๑ ฝึกอบรมสมาชิกและสนับสนุนปัจจัยการผลิต จำนวน ๓๕๐ ราย ในพื้นที่ ๗ อำเภอ
  ๒.๒ ปรับปรุงศาลาเรียนรู้ คือ การจัดทำป้ายโครงการสายใยรักฯ , การจัดทำชุดนิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้กับสมาชิก และป้ายกระดานไวบอร์ด เพื่อใช้ในการเรียนรู้ของสมาชิก ใน ๗ อำเภอ
  ๒.๓ ทัศนศึกษาดูงานโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ ในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง จำนวน ๓๕๐ คน
  ๒.๔ จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการสายใยรัก
๒) กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน ๒๔,๐๐๐ บาท เพื่อดำเนินการใน ๑ กิจกรรม คือ กิจกรรมเกษตรสมบูรณ์เพิ่มพูนสุขภาพสนับสนุนวัสดุและอบรมเกษตรกร หลักสูตรพัฒนาศักยภาพดำเนินงานโครงการ ตำบลตลาดใหม่ อำเภอวิเศษชัยชาญ ๔๐ ราย

ผลการดำเนินงาน

ปี ๒๕๕๔ ได้มีการปรับปรุงพัฒนา เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งปรับปรุงพัฒนาให้ดำรงอยู่อย่างยั่งยืน

ปี ๒๕๕๖ จัดโครงการศูนย์ ๓ วัย สายใยรักแห่งครอบครัวจังหวัดอ่างทอง โดยได้ไปศึกษาดูงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดศูนย์ ๓ วัยฯ ณ ศูนย์ ๓ วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัวจังหวัดลพบุรี และได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิต ตาม ๕ แนวคิดหลัก/บันได ๕ ขั้น โดยจัดอบรมให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่มเตรียมพร้อมก่อนครองคู่ กลุ่มเรียนรู้ร่วมกันแต่ในครรภ์ กลุ่มคิดสร้างสรรค์แต่เยาว์วัย กลุ่มครอบครัวเสริมกายใจ และกลุ่มผู้สูงวัยสานสายใยรัก

งบประมาณ

ปี ๒๕๕๔

  งบจังหวัดอ่างทอง จำนวน ๘๐๐,๐๐๐ บาท
  งบกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน ๒๔,๐๐๐ บาท

ปี ๒๕๕๖ งบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
แหล่งงบประมาณปัจจุบัน

งบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

หน่วยงานรับผิดชอบ

- กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง
- สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง

ภาพถ่ายพื้นที่โครงการ โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว


กลับหน้าหลัก