ชื่อโครงการ

โครงการฝึกอาชีพตุ๊กตาชาววัง

ที่ตั้งโครงการ

หมู่ที่  ๒  ตำบลบางเสด็จ  อำเภอป่าโมก  จังหวัดอ่างทอง

พระราชดำริของ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ

วันที่พระราชทานพระราชดำริ

เดือนมกราคม  ๒๕๑๙

รายละเอียดพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรที่ตำบลบางเสด็จ อำเภอป่าโมก ทรงทราบว่าราษฎรประสบปัญหาเรื่องน้ำท่วมไร่นา ทำให้เกิดความเสียหาย ราษฎรขาดรายได้ ทำให้มีฐานะยากจน จึงมีพระราชดำริที่จะหาอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ให้ราษฎร โดยการนำโครงการปั้นตุ๊กตาชาววังมาให้ชาวบ้านอบรมและฝึกทำเป็นอาชีพเสริม
ปีที่เริ่มดำเนินโครงการ พ.ศ.๒๕๑๙
รายละเอียดโครงการ

ได้รวบรวมราษฎรที่สนใจและประสบปัญหาน้ำท่วมดำเนินการอบรมครั้งแรก จำนวน ๑๕๐ คน ดำเนินการตามโครงการปั้นตุ๊กตาชาววัง โดยมีนายทองเจือ ปั้นงาม กำนันตำบลบางเสด็จเป็นประธาน ปัจจุบบันมีสมาชิก จำนวน ๖๐ ราย โดยสมาชิกจะดำเนินการปั้นตุ๊กตาแล้วส่งมาจำหน่ายที่ศูนย์ตุ๊กตาชาววัง โดยมีอาคารทรงไทย ๒ ชั้น โดยชั้นบนแสดงนิทรรศการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ ชั้นล่างเป็นที่ทำการกลุ่มผลงาน และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ตุ๊กตาชาววัง พร้อมด้วยผลิตภัณฑ์ OTOP อ่างทอง ซึ่งกลุ่มจะดำเนินการหักค่าใช้จ่ายจากสมาชิก จำนวน ๑๐% (เป็นค่าใช้จ่ายในศูนย์ ๘% ทุนของกลุ่ม ๒% ) สมาชิกมีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยคนละ ๕,๐๐๐ บาท/เดือน

ผลการดำเนินงาน

ปี ๒๕๕๔ ได้มีการจัดโครงการ/กิจกรรมตามแผนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี ๒๕๕๔ โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา ระดับพออยู่ พอกิน เพื่อปรับปรุงพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งปรับปรุงพัฒนาเพื่อให้ดำรงอยู่อย่างยั่งยืน

ปี ๒๕๕๖ ได้มีการจัดโครงการสนับสนุนกระบวนการพัฒนาคนแบบองค์รวม เปิดรับการเรียนรู้อย่างกว้างขวางสอดคล้องกับแนวโน้มการสร้างงานในอนาคต และได้ศึกษารูปแบบบรรจุภัณฑ์และสนับสนุนบรรจุภัณฑ์ตุ๊กตาชาววัง โดยผลิตภัณฑ์ตุ๊กตาชาววังจำนวนไม่น้อยกว่า ๑๐ ผลิตภัณฑ์ ได้รับการพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ ทำให้สมาชิกกลุ่มอาชีพตุ๊กตาชาววัง มีการพัฒนาอาชีพ การตลาดและมีรายได้เพิ่มขึ้น และทำให้ผลิตภัณฑ์เป็นที่รู้จักแพร่หลายทั้งภายในและนอกจังหวัดอ่างทอง

งบประมาณ ปี ๒๕๕๔ งบกรมพัฒนาชุมชน จำนวน ๑๒๐,๓๒๐ บาท
ปี ๒๕๕๖ งบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
แหล่งงบประมาณปัจจุบัน งบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
หน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง

ภาพถ่ายพื้นที่โครงการ การฝึกอาชีพตุ๊กตาชาววัง


กลับหน้าหลัก