ชื่อโครงการ โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง
ที่ตั้งโครงการ บ้านยางกลาง หมู่ที่ ๓ ตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง
พระราชดำริของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
วันที่พระราชทานพระราชดำริ วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๙
รายละเอียดพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมโครงการฟาร์มตัวอย่างหนองระหารจีน หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านอิฐ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๙ ทรงมีพระราชกระแสรับสั่งให้จังหวัดอ่างทอง จัดหาพื้นที่เพื่อจัดทำโครงการฟาร์มตัวอย่างอีกแห่งหนึ่ง โดยให้มีพื้นที่มากกว่าเดิม ซึ่งจังหวัดอ่างทองได้ดำเนินการตามพระราชกระแสรับสั่ง โดยจัดหาพื้นที่เพื่อจัดทำโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ เป็นแห่งที่ ๒ ของจังหวัด ซึ่งได้ที่ราชพัสดุ ตั้งอยู่บ้านยางกลาง หมู่ที่ ๓ ตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง ขนาดพื้นที่ ๑,๐๐๕ ไร่ ๒ งาน ๖๘ ตารางวา
ปีที่เริ่มดำเนินการโครงการ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๕๐
รายละเอียดโครงการ

การดำเนินตามโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านยางกลาง หมู่ที่ ๓ ตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง มีวัตถุประสงค์ดังนี้
๑) เป็นแหล่งจ้างแรงงาน เพื่อให้ราษฎรมีงานทำ มีรายได้และฝึกอาชีพภายในฟาร์มให้สามารถนำไปประกอบอาชีพได้
๒) เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงปฏิบัติการด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมครัวเรือน ให้ราษฎรสามารถดำเนินการได้ผลผลิตอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและปลอดภัยต่อสุขภาพ
๓) เพื่อเป็นแหล่งผลิตอาหาร เป็นธนาคารอาหารของชุมชนสำหรับผลิตอาหารปลอดภัย ราคาถูก หาซื้อไ้ด้ในท้องถิ่น ตลอดจนขยายผลไปสู่การค้าและประชาชนทั่วไปในพื้นที่โดยไม่หวังผลกำไร
๔) เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ "ฟาร์มตัวอย่างของภาคกลาง"
๕) เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้านการเกษตร

เป้าหมายของการดำเนินงาน
๑) จัดทำโครงการฟาร์มตัวอย่าง และจ้างแรงงานราษฎรเพื่อให้ราษฎรมีรายได้และเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงปฏิบัติด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมครัวเรือน ตลอดจนพัฒนาให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ "ฟาร์มตัวอย่าง" และแหล่งจ้างงานของภาคกลาง
๒) พัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวด้านการเกษตรและแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์จังหวัดอ่างทอง รวมทั้งจะดำเนินการก่อสร้างอนุสาวรีย์วีรชนคนแสวงหา่

ผลการดำเนินงาน ปี ๒๕๕๐-๒๕๕๓ ได้มีการปรับปรุงพัฒนา เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งปรับปรุงพัฒนาเพื่อให้ดำรงอยู่อย่างยั่งยืน
ปี ๒๕๕๔
  - ผลิตสื่อและประชาสัมพันธ์โครงการ
  - รถฟาร์มแทรกเตอร์ ๖๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน
  - เครื่องขึ้นรูปหัวหมุน (Roller Head) ๑ เครื่อง
  - เครื่องแต่งก้นฐานผลิตภัณฑ์ จำนวน ๑ เครื่อง
  - เตาเผาแก๊สขนาด ๖๐๐ ลิตร จำนวน ๒ เครื่อง
  - เครื่องกวนน้ำดินขนาด ๖๐๐ ลิตร จำนวน ๒ เครื่อง
  - อาคารแปรรูป ขนาด ๗x๒๐ เมตร จำนวน ๑ หลัง
  - โรงเรือนกางมุ้ง ขนาด ๖x๒๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์ ๑๐ หลัง
ปี ๒๕๕๖ ได้มีการสาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด จำนวน ๑๐๐ ไร่ และสาธิตการทำการใช้ปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพ จำนวน ๑๐๐ ไร่ โดยแจกจ่ายน้ำหมักชีวภาพให้กับเกษตรกรในพื้นที่รอบ ๆ โครงการฯ ๑๐๐ ราย เพื่อช่วยปรับปรุงโครงสร้างของดิน ช่วยให้ดินอุมสมบูรณ์ เพิ่มธาตุอาหารให้กับดิน และปรับค่า pH ของดินให้เหมาะสมกับการปลูกพืช
งบประมาณ ปี ๒๕๕๐

  งบกรมส่งเสริมการเกษตร จำนวน ๓,๑๒๕,๕๐๐ บาท
  งบสำนักราชเลขาธิการ จำนวน ๓,๒๔๑,๐๐๐ บาท
  งบสำนักทรัพยากรน้ำ จำนวน ๓,๒๔๑,๕๐๐ บาท (จัดหาแหล่งน้ำสนับสนุนฟาร์ม)

ปี ๒๕๕๑
  งบกรมส่งเสริมการเกษตร จำนวน ๒๕,๐๐๐ บาท
  งบสำนักราชเลขาธิการ จำนวน ๒๘,๘๗๔,๓๖๕ บาท
  งบกรมป่าไม้ จำนวน ๗๖๑,๐๐๐ บาท
ปี ๒๕๕๒
  งบกรมส่งเสริมการเกษตร จำนวน ๑๒๕,๐๐๐ บาท
  งบสำนักราชเลขาธิการ จำนวน ๓,๓๑๑,๐๐๐ บาท
ปี ๒๕๕๓ งบจังหวัดอ่างทอง จำนวน ๓,๒๕๐,๐๐๐ บาท
ปี ๒๕๕๔ งบจังหวัดอ่างทอง จำนวน ๕,๒๐๐,๐๐๐ บาท
ปี ๒๕๕๖ งบกรมพัฒนาที่ดิน จำนวน ๑๔๕,๐๐๐ บาท
แหล่งงบประมาณปัจจุบัน งบกรมพัฒนาที่ดิน งบส่วนราชการตามภารกิจที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานรับผิดชอบ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง สถานีพัฒนาที่ดินอ่างทอง
ภาพถ่ายจากโครงการพระราชดำริ โครงการฟาร์มตัวอย่าง


กลับหน้าหลัก