ชื่อโครงการ โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ หนองระหารจีน จังหวัดอ่างทอง
ที่ตั้งโครงการ บริเวณหนองระหารจีน หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านอิฐ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
พระราชดำริของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
วันที่พระราชทานพระราชดำริ วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๔๙
รายละเอียดพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระราชดำริห่วงใยประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ปี ๒๕๔๙ ซึ่งทำให้พื้นที่การเกษตร ที่อยู่อาศัย และสิ่งก่อสร้างสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ ได้รับความเสียหาย พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณให้จังหวัดอ่างทองจัดทำโครงการสร้างศาลาเอนกประสงค์ เพื่อรองรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและไร้ที่อยู่อาศัย ได้พักอาศัยขณะน้ำท่วม พร้อมจัดหาที่ดินซึ่งเป็นที่สูง น้ำท่วมไม่ถึง เพื่อใช้สำหรับทำเป็นฟาร์มตัวอย่าง ซึ่งจังหวัดได้จัดหาพื้นที่ตามพระราชดำริได้ที่บริเวณหนองระหารจีน หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านอิฐ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง เนื้อที่ประมาณ ๓๖ ไร่ เป็นพื้นที่ดิน ๒๓ ไร่ พื้นที่น้ำ ๑๓ ไร่
ปีที่เริ่มดำเนินการโครงการ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๙
รายละเอียดโครงการ

การดำเนินงานตามโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ หนองระหารจีน มีวัตถุประสงค์ดังนี้
๑) เป็นแหล่งจ้างแรงงาน เพื่อให้ราษฎรมีงานทำ มีรายได้และฝึกอาชีพภายในฟาร์มให้สามารถนำไปประกอบอาชีพได้
๒) เป็นแหล่งผลิตอาหารที่ปลอดภัยจากสารพิษให้ประชาชนในพื้นที่ทั่วไปโดยไม่เน้นผลกำไร
๓) เป็นแหล่งเรียนรู้การทำการเกษตรแก่ราษฎรที่เข้ามาทำงาน เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงในฟาร์ม
๔) เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

เป้าหมายของการดำเนินงาน
เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ราษฎรมีรายได้และเป็นการฝึกอาชีพทางการเกษตร ปศุสัตว์ และประมง อย่างถูกหลักวิชาการให้ราษฎรได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง จนเกิดความชำนาญและนำไปประกอบอาชีพในพื้นที่ดินของตนเมื่อถึงฤดูน้ำลด

รายละเอียดการดำเนินงานตามโครงการ
๑) ตามวัตถุประสงค์ที่ ๑ เป็นแหล่งจ้างงาน ดำเนินการจ้างแรงงานจากผู้ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ และบริเวณใกล้เคียง จำนวนทั้งสิน ๑๕๑ ราย
๒) ตามวัตถุประสงค์ที่ ๒ เป็นแหล่งผลิตอาหารที่ปลอดภัยจากสารพิษ

    แรงงานในฟาร์ม ดำเนินการปลูกพืชผัก พืชสวน ชนิดต่าง ๆ เช่น คะน้า กวางตุ้ง ผักหวาน กระเจี๊ยบเขียว พริกขี้หนู มะละกอ กล้วยมะลิอ่อง เห็ดนางฟ้าภูฐาน นางนวล ฮังการี และเห็ดเป๋าฮื้อ ด้านปศุสัตว์ เลี้ยง ไก่ไข่ เป็ดเนื้อ แพะนม ด้านประมง เลี้ยงปลานิลแปลงเพศในกระชัง กบในบ่อพลาสติก และผลิตเมล็ด พันธุ์ข้าวจำหน่าย
๓) ตามวัตถุประสงค์ที่ ๓ เป็นแหล่งเรียนรู้การทำการเกษตร แรงงานที่ปฏิบัติงานในฟาร์มได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง และได้จัดหลักสูตรฝึกอบรมด้านการเกษตร รวม ๗ หลักสูตร เพื่อถ่ายทอดแก่คนทั่วไป และ ผู้สนใจ
๔) ตามวัตถุประสงค์ที่ ๔ พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ดำเนินการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานเป็นระยะ ๆ

ผลการดำเนินงาน

ปี ๒๕๕๐-๒๕๕๓ ได้มีการจ้างแรงงานจากผู้ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ และบริเวณใกล้เคียง จำนวนทั้งสิ้น ๑๕๑ คน ปลูกพืชผัก พืชสวน ปลอดสารพิษชนิดต่าง ๆ เช่น คะน้า กวางตุ้ง ผักหวาน กระเจี๊ยบเขียว พริกขี้หนู มะละกอ กล้วยมะลิอ่อง เห็ดนางฟ้าภูฐาน นางนวล ฮังการี และเห็ดเป๋าฮื้อ ด้านปศุสัตว์ เลี้ยงไก่ไข่ เป็ดเนื้อ แพะนม ด้านประมง เลี้ยงปลานิลแปลงเพศในกระชัง กบในบ่อพลาสติก และผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว จำหน่ายให้แก่ประชาชนทั่วไป

ปี ๒๕๕๔ ได้มีการสร้างโรงเรือนเลี้ยงแพะนม (๖x๑๘ เมตร) ๑ หลัง โรงเรือนกรองน้ำพร้อมเครื่องกรองน้ำดื่มบรรจุขวด ๑ ระบบ สร้างห้องน้ำ ชาย-หญิง ๒๐ ห้อง พันธุ์ปลานิลแปลงเพศพร้อมอาหาร ปรับปรุงภูมิทัศน์ จัดทำระบบจ่ายน้ำรอบศาลาเอนกประสงค์ และผลิตสื่อและประชาสัมพันธ์โครงการ

ปี ๒๕๕๖ ได้สร้างคันดินล้อมพื้นที่ฟาร์ม ฐานกว้าง ๖ เมตร สูง ๑.๒๐ เมตร ระยะทาง ๘๐๐ เมตร เพื่อปรับปรุงโครงสร้างของดิน ผลิตปุ๋ยหมัก (ปุ๋ยอินทรีย์) จำนวน ๕๐ ตัน ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง จำนวน ๒๐ ไร่ ผลิตน้ำหมักชีวภาพ จำนวน ๓๖ ไร่ เพื่อช่วยให้ดินอุดมสมบูรณ์ เพิ่มธาตุอาหารให้กับดิน ปรับค่า pH ของดินให้เหมาะสมกับการปลูกพืช และได้ทำการซ่อมแซมพลับพลาที่ประทับ จำนวน ๑ หลัง ประชาชนได้รับประโยชน์ จำนวน ๑,๒๐๐ คน / ๑๒๕ ครัวเรือน

งบประมาณ

ปี ๒๕๕๐ งบกรมส่งเสริมการเกษตร จำนวน ๓,๑๒๕,๕๐๐ บาท
ปี ๒๕๕๑ งบกรมส่งเสริมการเกษตร จำนวน ๒๕,๐๐๐ บาท
ปี ๒๕๕๒ งบกรมส่งเสริมการเกษตร จำนวน ๑๒๕,๐๐๐ บาท
ปี ๒๕๕๓ งบจังหวัดอ่างทอง (sp2) จำนวน ๑,๗๕๐,๐๐๐ บาท
ปี ๒๕๕๔ งบพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ จำนวน ๓,๕๒๐,๐๐๐ บาท
ปี ๒๕๕๖ งบพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ และงบกรมพัฒนาที่ดิน จำนวน ๘๓๘,๘๐๐ บาท

แหล่งงบประมาณปัจจุบัน งบพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ งบส่วนราชการตามภารกิจที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานรับผิดชอบ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง สถานีพัฒนาที่ดินอ่างทอง
ภาพถ่ายจากโครงการพระราชดำริ ศาลาอเนกประสงค์ , ฟาร์มตัวอย่าง


กลับหน้าหลัก