โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
1. พระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
     -  ไม่มี
2. สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
     2.1  โครงการฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ หนองระหารจีน
     2.2  โครงการฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง
     2.3  โครงการฝึกอาชีพตุ๊กตาชาววัง
3. พระบรมวงศานุวงค์
     3.1 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
          -โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ในพระราชูปถัมภ์สมเ็ด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
     3.2 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
          -โครงการโรงสีเทพประทาน ๒ ตำบลบางเสด็จ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง
     3.3 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
          -โครงการต้นแบบฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย โดยแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย
 
โครงการที่น้อมนำแนวพระราชดำริมาดำเนินการ
     1. แนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
          -โครงการพัฒนาพื้นที่แก้มลิงหนองเจ็ดเส้น
          -โครงการฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย สนองน้ำพระทัยในหลวง จังหวัดอ่างทอง