โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณงบจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จังหวัดอ่างทอง (เงินงบประมาณ 185,832,900 บาท)

ข้อมูล ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561
ที่
โครงการ

งบประมาณ ที่ได้รับ
(บาท)

หน่วยงานรับผิดชอบ
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคง และเป็นสุข
126,238,157
 

1

โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
1.1 รักษาความมั่นคงภายใน

8,130,160
1,045,700
1) เสริมสร้างศักยภาพการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของบุคลากรตำรวจภูธร
192,000
ตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง
2) พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์
853,700
ที่ทำการปกครองจังหวัดอ่างทอง

1.2 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

6,754,460
1) No Place For Drug
953,800
ตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง

2) รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (To Be Number One) ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอ่างทอง

50,000
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอ่างทอง
3) ค่ายพัฒนาคุณธรรม
944,660
ศอ.ปส.จังหวัดอ่างทอง
4) ค่ายทักษะชีวิต
220,800
ศอ.ปส.จังหวัดอ่างทอง

5) การประกวดแข่งขัน To Be Number One

500,000
ศอ.ปส.จังหวัดอ่างทอง
6) มหกรรมรวมพลสมาชิกชมรม To Be Number One จังหวัดอ่างทอง
500,000
ศอ.ปส.จังหวัดอ่างทอง
7) ขับเคลื่อนชมรม To Be Number One
681,500
ศอ.ปส.จังหวัดอ่างทอง
8) ค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด เพื่อนำเข้าบำบัด
140,000
ศอ.ปส.จังหวัดอ่างทอง
9) ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (ศูนย์ขวัญแผ่นดิน)
900,000
ศอ.ปส.จังหวัดอ่างทอง
10) พัฒนาและสร้างเครือข่ายแรงงานป้องกันยาเสพติด
50,000
ศอ.ปส.จังหวัดอ่างทอง
11) ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ
150,000
ศอ.ปส.จังหวัดอ่างทอง
12) พัฒนาศักยภาพด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพและติดตามผู้ผ่านการบำบัดรักษา
360,000
ศอ.ปส.จังหวัดอ่างทอง
13) เสริมสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีการแพร่ระบาดยาเสพติด
1,020,000
ศอ.ปส.จังหวัดอ่างทอง
14) พัฒนาศักยภาพชุดปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติด
283,700
ศอ.ปส.จังหวัดอ่างทอง

1.3 ป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม

65,000
1) พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครตำรวจบ้าน
65,000
ตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง

1.4 ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจร

65,000
1) พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครจราจร
65,000
ตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง

1.5 ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์

200,000
1) จัดระเบียบสังคม
200,000
ศอ.ปส.จังหวัดอ่างทอง
2
โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัว และชุมชน
2.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและคนพิการ

220,000
220,000
1) ส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่ผู้สูงอายุ
220,000
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอ่างทอง
3
โครงการส่งเสริมอาชีพ สร้างโอกาส สร้างรายได้ ของประชาชน
3.1 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตตามแนวพระราชดำริ
28,552,098
14,322,098
1) ขยายความคุ้มครองหลักประกันสังคมและส่งเสริมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานแก่แรงงานนอกระบบ
90,800
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอ่างทอง
2) พัฒนาทักษะและฝึกทักษะ ฝึกอบรมด้านอาชีพให้แก่ประชาชน จำนวน 100 คน
286,083
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอ่างทอง
3) ส่งเสริมและพัฒนาฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง
7,617,915
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง
4) ส่งเสริมและพัฒนาฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ หนองระหารจีน ตำบลบ้านอิฐ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
901,000
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง
5) ส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่แก้มลิงหนองเจ็ดเส้นอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมืองอ่างทอง ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง
4,363,400
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง
6) ส่งเสริมการเลี้ยงปลาสวยงามตามรอยเท้าพ่อ
1,062,900
สำนักงานประมงจังหวัดอ่างทอง

3.2 พอเพียงเพื่อพ่อ

14,230,000
1) ขยายผลการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
13,750,000
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง
2) รวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
480,000
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง

4

โครงการส่งเสริมการมีสุขภาวะที่ดีของประชาชน
4.1 ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชน
797,480
797,480
1) ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่แรงงานนอกระบบ (กลุ่มแรงงานภาคเกษตรและผู้รับงานไปทำที่บ้าน)
97,480
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง
2) ส่งเสริมการมีสุขภาวะที่ดีของประชาชน
600,000
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
3) พัฒนาสุขาภิบาลอาหาร
100,000
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
5
โครงการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
5.1 ก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทางคมนาคม
31,484,794
8,747,869
1) ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทางเข้า-ออก ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมเทศบาลเมืองอ่างทอง หมู่ที่ 3 ตำบลเทวราช อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง
-
อำเภอไชโย

2) ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมท่อระบายน้ำและบ่อพัก คสล. ถนนเทศบาล 5 อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

4,275,000
อำเภอเมืองอ่างทอง
3) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 เชื่อมต่อหมู่ที่ 3 ตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง
2,095,869
อำเภอไชโย
4) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอแสวงหา เชื่อมต่อ หมู่ที่ 10 ตำบลรำมะสัก อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
2,377,000
อำเภอแสวงหา

5.2 ก่อสร้างและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน (ไฟฟ้า,ประปา)

17,340,825

1) ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 10 ตำบลยางช้าย อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

2,355,841
อำเภอโพธิ์ทอง
2) ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลตลาดใหม่ อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
2,303,000
อำเภอวิเศษชัยชาญ
3) ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์รังนก อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
2,331,348
อำเภอโพธิ์ทอง
4) ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลยางช้าย อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
2,370,478
อำเภอโพธิ์ทอง
5) ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลมหาดไทย อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
2,790,000
อำเภอเมืองอ่างทอง

6) ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลรำมะสัก อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

2,355,159
อำเภอโพธิ์ทอง
7) ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านพราน อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง
2,835,000
อำเภอแสวงหา

5.3 ก่อสร้างและปรับปรุงสะพาน

5,396,100

1) ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ตำบลชัยฤทธิ์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง

850,800
อำเภอไชโย
2) ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 ตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง
1,885,000
อำเภอไชโย
3) ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ตำบลรำมะสัก อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
1,450,000
อำเภอโพธิ์ทอง
4) ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 ตำบลรำมะสัก อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
1,210,300
อำเภอโพธิ์ทอง
5) ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ตำบลจำลอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง
-
อำเภอแสวงหา
6
โครงการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ
6.1 พัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ำ
51,322,625
51,322,625
 
1) ปรับปรุงคลองลาดม้า พร้อมอาคารประกอบ ตำบลศาลาแดง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
9,898,000
โครงการชลประทานอ่างทอง
2) ปรับปรุงหนองลาดตะเพียน พร้อมอาคารประกอบ ตำบลป่างิ้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
11,873,770
โครงการชลประทานอ่างทอง
3) ปรับปรุงหนองเกาะ พร้อมอาคารประกอบ ตำบลป่างิ้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
9,884,335
โครงการชลประทานอ่างทอง
4) ปรับปรุงห้วยงู พร้อมอาคารประกอบ ตำบลป่างิ้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทองิ
4,897,620
โครงการชลประทานอ่างทอง
5) ปรับปรุงหนองเบิกไพร พร้อมอาคารประกอบ ตำบลไผ่ดำพัฒนา อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
14,768,900
โครงการชลประทานอ่างทอง

7

โครงการรักษาสมดุลธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
7.1 บริหารจัดการขยะและของเสียอันตรายอย่างมีส่วนร่วม

5,731,000
915,500
 
1) หนึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หนึ่งธนาคารขยะ
915,500
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง
7.2 ป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ

2,835,500
 
1) ป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อย
335,500
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง
2) พัฒนาระบบนิเวศทางน้ำสร้างความสมดุลคืนสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน
2,500,000
สำนักงานประมงจังหวัดอ่างทอง
7.3 อ่างทองเมืองสีเขียว

1,980,000
 
1) ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง
1,980,000
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาผลิตภัณฑ์สู่มาตรฐานสากล
12,967,146
 

1

โครงการวิจัยและพัฒนา (R&D) กรอบแนวคิดและการสร้างอง์ความรู้
1.1 สร้างองค์ความรู้ทางเทคโนโลยี และนวัตกรรมแก่เกษตร/ผู้ประกอบการตามหลักวิชาการ

275,436
275,436
 
1) พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการอาหารรองรับครัวไทยสู่ครัวโลก
275,436
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอ่างทอง
2
โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถให้แก่เกษตรกร/ผู้ประกอบการ
2.1 พัฒนาศักยภาพของเกษตรกร
4,304,900
304,900
 
1) พัฒนาศักยภาพเกษตรต้นแบบ (Smart farmer/ อกม เกษตรกรและเจ้าหน้าที่)
304,900
สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง
2.2 พัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ
4,000,000
 
1) ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่มาตรฐานสากล
1,000,000
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง
2) จัดแสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP Angthong to Asean)
3,000,000
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง

3

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตอาหารปลอดภัยและผลิตภัณฑ์ชุมชน
3.1 พัฒนากระบวนการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน
3,518,010
3,518,010
 
1) ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตพืชปลอดภัยจากสารพิษ (มะม่วง กล้วยหอมทอง เมล่อน และผัก)
2,566,900
สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง
2) ส่งเสริมการผลิตอาหารปลอดภัย "โรงเรียนเกษตรกรทำนา"
951,110
สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง
4
โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์
4.1 พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล
2,565,500
2,565,500
 
1) ส่งเสริมการผลิตอาหารปลอดภัย (การผลิตผักในโรงเรือนระบบปิด) โครงการต่อเนื่อง
899,900
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง
2) ปรับโครงสร้างระบบการผลิตสินค้าเกษตรในพื้นที่แปลงใหญ่ (ข้าว , มะม่วง)
910,900
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง
3) พัฒนาศักยภาพด้านการผลิตการรักษาคุณภาพและการพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ให้แก่ผู้ผลิตและท้องถิ่น
754,700
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง

5

โครงการส่งเสริมการตลาดเชิงรุก
5.1 เชื่อมโยงตลาดและสร้างเครือข่ายการค้าทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ
2,303,300
2,303,300
 
1) จัดแสดงและจำหน่ายสินค้าในประเทศ in store promotion/business matching ในต่างจังหวัด
2,303,300
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอ่างทอง
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
22,955,601.90
 

1

โครงการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวและบริการ
1.1 พัฒนาปัจจัยสนับสนุนภาคการท่องเที่ยวและบริการ

4,564,185.90
1,467,500
 
1) พัฒนาปัจจัยสนับสนุนภาคการท่องเที่ยวและบริการ
1,467,500
แขวงทางหลวงชนบทอ่างทอง
1.2 พัฒนา/ปรับปรุง/อนุรักษ์/ฟื้นฟู แหล่งท่องเที่ยว

3,096,685.90
 
1) พัฒนา ปรับปรุง ฟื้นฟู แหล่งท่องเที่ยว
3,096,685.90
แขวงทางหลวงชนบทอ่างทอง ,
อำเภอป่าโมก , อำเภอไชโย
2
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมด้านการท่องเที่ยว
2.1 เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาแหล่งท่องเที่ยว
1,977,600
1,000,000
 
1) เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาแหล่งท่องเที่ยว
1,000,000
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง
2.2 พัฒนาระบบสารสนเทศด้านการท่องเที่ยว
977,600
 
1) พัฒนาระบบสารสนเทศด้านการท่องเที่ยว
977,600
สำนักงานสถิติจังหวัดอ่างทอง
3
โครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว
3.1 จัดกิจกรรมและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
12,487,611
12,487,611
1) สืบสานศิลปะการแสดงพื้นบ้าน "โขนสด"
287,000
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง
2) ถ่ายทอดศิลปะ การแสดงละครชาตรี
100,000
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง
3) งานอนุรักษ์มรดกไทย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
430,000
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง
4) งานรำลึกสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)
500,000
อำเภอไชโย
5) งานรำลึกสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
500,000
อำเภอป่าโมก
6) งานรำลึกวีรชนแขวงเมืองวิเศษไชยชาญ
500,000
อำเภอวิเศษชัยชาญ
7) งานสดุดีวีรชนคนแสวงหา
500,000
อำเภอแสวงหา
8) งานรำลึกวีรชนคนถูกลืม ขุนรองปลัดชู
399,700
อำเภอวิเศษชัยชาญ
9) งานสดุดีวีรชนพันท้ายนรสิงห์
500,000
อำเภอป่าโมก
10) งานเทศกาลกินผัดไทย ไหว้พระสมเด็จเกษไชโย
527,500
อำเภอไชโย
11) งานมหกรรมกินกุ้งใหญ่ กินไข่นกกระทา กินผัก ปลาปลอดสารพิษ
422,700
สำนักงานประมงจังหวัดอ่างทอง
12) งานแข่งขันเรือพาย
500,000
อำเภอสามโก้ , อำเภอป่าโมก
13) งานเกษตรและของดีเมืองอ่างทอง
1,320,711
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง
14) งานมหกรรมลิเก
1,000,000
อำเภอไชโย
15) งานมหกรรมกลองนานาชาติ
1,000,000
อำเภอป่าโมก
16) งานเทศกาลไหว้พระนอนวัดขุนอินทประมูล
1,000,000
อำเภอโพธิ์ทอง
17) งานรำลึกประพาสต้นล้นเกล้า รัชกาลที่ 5
1,000,000
ที่ทำการปกครองจังหวัดอ่างทอง
18) งานรำลึกรัชกาลที่ 9
1,000,000
ที่ทำการปกครองจังหวัดอ่างทอง
19) งานวิ่งเฉลิมพระเกียรติ
1,000,000
ที่ทำการปกครองจังหวัดอ่างทอง , อำเภอสามโก้
4
โครงการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เชิงรุกด้านการท่องเที่ยว
4.1 จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เชิงรุก
3,926,205
1,926,205
 
1) จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เชิงรุก
1,926,205
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง
4.2 ส่งเสริมกิจกรรมไหว้พระ 5 ที่สุด และของดีเมืองอ่างทอง
200,000
 
1) อ่างทองที่สุดอัศจรรย์
200,000
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง
 
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัด/กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
8,000,000
 
  โครงการเงินเหลือจ่าย
8,543,895
 
1 โครงการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
  1) กิจกรรมเสริมคันดินริมแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของคันดิน หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านแห อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
468,195
อำเภอเมืองอ่างทอง
  2) กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายที่ 3 (หมู่ที่ 4,5) ตำบลเอกราช อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง
1,482,700
อำเภอป่าโมก
  3) กิจกรรมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ตำบลรำมะสัก อำเภอโพธิ์ทอง เชื่อมต่อ หมุ่ที่ 2 ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง
800,000
อำเภอโพธิ์ทอง
2 โครงการส่งเสริมอาชีพ สร้างโอกาส สร้างรายได้ ของประชาชน
  1) กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่แก้มลิงหนองเจ็ดเส้น อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมืองอ่างทอง ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง
486,000
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง
3 โครงการรักษาสมดุลธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และพลังงาน
  1) ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอวิเศษชัยชาญ
อำเภอวิเศษชัยชาญ
4 โครงการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เชิงรุกด้านการท่องเที่ยว
  1) จัดทำป้ายบิลบอร์ดประชาสัมพันธ์งานรำลึกประพาสต้นล้นเกล้า รัชกาลที่ 5 งานหมกรรมกลองนานาชาติ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง
5 โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
  1) ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (ศูนย์ขวัญแผ่นดิน)
ศอ.ปส.จังหวัดอ่างทอง
6 ปรับแผนปฏิบัติงาน
7,117,200
  1) กิจกรรมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ตำบลสามโก้ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 3 ตำบลมงคลธรรมนิมิต อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง
5,023,200
อำเภอสามโก้
  2) กิจกรรมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง
494,000
อำเภอไชโย
  3) กิจกรรมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2,3,4 ตำบลคลองขนาก เชื่อมต่อ หมู่ที่ 5 ตำบลบางจัก อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
1,600,000
อำเภอวิเศษชัยชาญ
 
รวมทั้งสิ้น
185,822,000