โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณงบจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จังหวัดอ่างทอง (เงินงบประมาณ 184,788,300 บาท)

ข้อมูล ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561
ที่
โครงการ

งบประมาณ ที่ได้รับ
(บาท)

หน่วยงานรับผิดชอบ

1

โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประชาชน
1.1 ก่อสร้างปรับปรุงเส้นทางเชื่อมโยงระหว่างหมู่บ้านและตำบล

81,396,399
71,117,000
1) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1 ต.โพสะ อ.เมืองอ่างทอง เชื่อมต่อ ม.7 ต.สายทอง อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง
1,248,000
อ.เมืองอ่างทอง
2) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ท่อระบายน้ำ พร้อมท่อพัก และรางวี ถนนสายเอี่ยมประชา อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง
7,776,000
อ.เมืองอ่างทอง
3) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นทางคันคลองชลประทาน) ม.2,3,6 บ้านเมืองใหม่ ต.คลองขนาก เชื่อมต่อ ม.5 ต.บางจัก อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
3,740,000
อ.วิเศษชัยชาญ

4) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.11 ต.ม่วงเตี้ย อ.วิเศษชัยชาญ เชื่อมต่อ ม.1 ต.ราษฎรพัฒนา อ.สามโก้ จ.อ่างทอง

3,835,000
อ.วิเศษชัยชาญ
5) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3 ต.รำมะสัก อ.โพธิ์ทอง เชื่อมต่อ ม.2 ต.วังน้ำเย็น อ.แสวงหา จ.อ่างทอง
8,800,000
อ.โพธิ์ทอง
6) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.12 ต.รำมะสัก อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง เชื่อมต่อ ม.5 ต.ปลายนา อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี
2,390,000
อ.โพธิ์ทองทอง

7) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนทางเข้าวัดสระแก้ว ม.6 ต.บางเสด็จ อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง

1,000,000
อ.ป่าโมก
8) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.6 (ทางเข้าหนองเจ็ดเส้น) ต.สายทอง อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง
3,470,000
อ.ป่าโมก
9) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ลาดยางแอสฟัลท์ติกทับหน้า) ม.6 (เส้นกลางหมู่บ้าน) ต.นรสิงห์ เชื่อมต่อ ม.1 ต.เอกราช อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง
2,710,000
อ.ป่าโมก
10) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กปูทับด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนริมคลองชลประทาน ม.1-2 ถึงบริเวณห้าแยกนรสิงห์-ลาดเค้า ต.เอกราช อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง
2,200,000
อ.ป่าโมก
11) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กปูทับด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (สายที่ 1) ต.เอกราช อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง
2,290,000
อ.ป่าโมก
12) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กปูทับด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (สายที่ 2) ต.เอกราช อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง
1,290,000
อ.ป่าโมก
13) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.10 ต.สีบัวทอง เชื่อมต่อ ม.7 ต.แสวงหา อ.แสวงหา จ.อ่างทอง
3,150,000
อ.แสวงหา
14) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางจากแยกต้นหูกวาง ม.5 ต.จำลอง อ.แสวงหา ถึงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมต่อ ม.1 ต.ห้วยไผ่ อ.แสวงหา จ.อ่างทอง
2,250,000
อ.แสวงหา
15) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.9 ต.บ้านพราน เชื่อมต่อ ม.1 ต.วังน้ำเย็น อ.แสวงหา จ.อ่างทอง
1,900,000
อ.แสวงหา
16) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.8,7 ต.บ้านพราน เชื่อมต่อ ม.1 ต.วังน้ำเย็น อ.แสวงหา จ.อ่างทอง
2,890,000
อ.แสวงหา
17) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1 ต.สามโก้ อ.สามโก้ เชื่อมต่อ ม.9 ต.ยี่ล้น อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
3,070,000
อ.สามโก้
18) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.10 ต.สามโก้ เชื่อมต่อ ม.6 ต.สามโก้ อ.สามโก้ จ.อ่างทอง
3,270,000
อ.สามโก้
19) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4 ต.ราษฎรพัฒนา เชื่อมต่อ ม.5 ต.มงคลธรรมนิมิต อ.สามโก้ จ.อ่างทอง
8,708,000
อ.สามโก้
20) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.5 ต.ราษฎรพัฒนา เชื่อมต่อ ม.8 ต.มงคลธรรมนิมิต อ.สามโก้ จ.อ่างทอง
5,130,000
อ.สามโก้

1.2 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน

2,723,000
21) ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านขนาดเล็ก ม.5 ต.เอกราช อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง
-
อ.ป่าโมก
22) ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านขนาดใหญ่ ม.3 ต.เอกราช อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง
2,723,000
อ.ป่าโมก

1.3 ก่อสร้างปรับปรุงสะพานเชื่อมโยงเส้นทางระหว่างหมู่บ้านและตำบล

7,556,399
23) ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.5 ต.ย่านซื่อ อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง
990,000
อ.เมืองอ่างทอง
24) ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.2 ต.ยางช้าย อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง
1,557,699
อ.โพธิ์ทอง
25) ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าโรงพยาบาลป่าโมก ม.2 ต.ป่าโมก อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง
1,673,700
อ.ป่าโมก
26) ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3 ต.สีบัวทอง อ.แสวงหา จ.อ่างทอง
930,000
อ.แสวงหา
27) ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ระหว่าง ต.จำลอง อ.แสวงหา เชื่อมต่อ ม. ต.แสวงหา ม.2 และ ต.ศรีพราน ม.1 อ.แสวงหา จ.อ่างทอง
2,405,000
อ.แสวงหา
2
โครงการส่งเสริมอาชีพสร้างโอกาสสร้างรายได้ของประชาชน
2.1 สนองการดำเนินงานโครงการพระราชดำริในพื้นที่

16,436,537.02
5,604,037.02
28) ส่งเสริมและพัฒนาฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ หนองระหารจีน ต.บ้านอิฐ อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง
1,115,000
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง
29) ส่งเสริมและพัฒนาฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าฯ บ้านยางกลาง ต.สีบัวทอง อ.แสวงหา จ.อ่างทอง
3,309,910
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง
30) ส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่แก้มลิงหนองเจ็ดเส้น อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.หัวไผ่ อ.เมืองอ่างทอง ต.สายทอง อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง
1,179,127.02
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง
2.2 ส่งเสริมการดำเนินงานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

10,252,600
31) ส่งเสริมหมู่บ้าน OTOP เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
1,950,000
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง
32) พัฒนาศูนย์การเรียนรู้หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
2,052,000
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง
33) ส่งเสริมวิถีชุมชนเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเศรษฐกิจพอเพียงและวัฒนธรรม
1,795,600
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง
34) ส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชนด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4,455,000
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง
2.3 ส่งเสริมอาชีพสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มสหกรณ์

579,900
35) ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต
139,700
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง
36) ส่งเสริมการเลี้ยงปลาหมอไทย
281,400
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง
37) ส่งเสริมการปลูกไผ่หวาน
158,800
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง
3
โครงการเสริมสร้างความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
3.1 รักษาความมั่นคงภายใน
6,325,500
1,000,000
38) พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์
1,000,000
ที่ทำการปกครองจังหวัดอ่างทอง
3.2 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
5,325,500
39) ดำเนินการจัดประกวดแข่งขัน To be number one ในจังหวัด
500,000
ศอ.ปส.จ.อท
40) ดำเนินกิจกรรม To be number one ในอำเภอ
490,000
ศอ.ปส.จ.อท
41) ดำเนินกิจกรรม To be number one ในสถานประกอบการ
60,000
ศอ.ปส.จ.อท
42) ดำเนินกิจกรรม To be number one ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็ก
60,000
ศอ.ปส.จ.อท
43) ดำเนินกิจกรรม To be number one ในเรือนจำ
60,000
ศอ.ปส.จ.อท
44) ดำเนินกิจกรรม To be number one ในสำนักงานคุมประพฤติจังหวัด
60,000
ศอ.ปส.จ.อท
45) ดำเนินกิจกรรม To be number one ในวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง
60,000
ศอ.ปส.จ.อท
46) รณรงค์ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกเสริมสร้างพลังทางสังคม
252,000
ศอ.ปส.จ.อท
47) ค้นหาผู้เสพยา/เสพติด เพื่อเข้ารับการบำบัด
252,000
ศอ.ปส.จ.อท
48) ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
300,000
ศอ.ปส.จ.อท
49) อบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเรื่องการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติด การติดตามและการบันทึกข้อมูล
231,500
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
50) ส่งเสริมความเข้มแข็งหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีการแพร่ระบาดรุนแรง
1,500,000
ศอ.ปส.จ.อท
51) No place for drug
1,500,000
ตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง

4

โครงการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ
4.1 พัฒนาปรับปรุงแหล่งน้ำ
40,163,316.70
29,984,316,70
52) ปรับปรุงหนองพนมพร้อมเสริมคันดินและอาคารประกอบ ต.เทวราช อ.ไชโย จ.อ่างทอง
5,990,880
โครงการชลประทานอ่างทอง
53) ปรับปรุงบึงศาลาอ้อ ต.สาวร้องไห้ อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
9,995,036.70
โครงการชลประทานอ่างทอง
54) ขุดลอกคลองลำท่าแดง ม.2,4 ต.ย่านซื่อ อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง
7,660,800
โครงการชลประทานอ่างทอง
55) ปรับปรุงฟื้นฟูคลองระบายน้ำ ม.1-6 ต.รำมะสัก อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง
2,389,600
โครงการชลประทานอ่างทอง
56) ขุดลอกหนองขโมยพร้อมประตูปิดเปิดระบายน้ำหนองขโมย ม.4 ต.บางเสด็จ อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง
3,948,000
โครงการชลประทานอ่างทอง
4.2 ป้องกันภัยพิบัติจากน้ำ
10,179,000
57) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน้อย (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) บริเวณหน้าวัดท่าสามัคคี ม.1 ต.องครักษ์ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง
8,790,000
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง
58) ก่อสร้างเขื่อนเรียงหิน บริเวณหน้าวัดโคกพุทรา ม.1 ต.โคกพุทรา อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง
1,389,000
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง
5
โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดีแบบบูรณาการและป้องกันและปราบปรามการทุจริต
5.1 พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรภาครัฐ
370,500
370,500
59) ส่งเสริมความเข้มแข็งในการบริหารจัดการด้านการเงิน,การคลังที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
370,500
สำนักงานคลังจังหวัดอ่างทอง
6
โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของชุมชน
6.1 รณรงค์การสร้างบ้านเรือนและชุมชนที่น่าอยู่
3,978,300
3,398,300
 
60) ปรับปรุงภูมิทัศน์หาดเจ้าพระยา ม.1 ต.ราชสถิตย์ อ.ไชโย จ.อ่างทอง
2,050,000
อ.ไชโย
61) ปรับปรุงสภาพแวดล้อมของชุมชน โครงการพัฒนาพื้นที่แก้มลิงหนองเจ็ดเส้นอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
1,348,300
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง
6.2 รณรงค์คลองสวยน้ำใส
580,000
 
62) คลองสวยน้ำใส บริเวณคลองโพธิ์ ม.3 ต.โพสะ อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง
580,000
อ.เมืองอ่างทอง

7

โครงการส่งเสริมการผลิตอาหารปลอดภัย
7.1 ยกระดับกระบวนการผลิตเข้าสู่มาตรฐาน

6,277,980
3,621,980
 
63) ส่งเสริมการผลิตผักปลอดภัยในโรงเรือนระบบปิด
940,200
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง
64) ส่งเสริมการผลิตไม้ผลที่มีคุณภาพปลอดภัยได้มาตรฐานเพื่อการส่งออก (มะม่วง กล้วยหอมทอง)
1,119,580
สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง
65) ส่งเสริมการผลิตอาหารปลอดภัย "โรงเรียนเกษตรกรทำนา"
405,700
สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง
66) ยกระดับการเลี้ยงแพะให้ได้มาตรฐาน
878,500
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง
67) พัฒนาการผลิตแปรรูปผลิตภัณฑ์นกกระทาอ่างทอง
278,000
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง
7.2 ส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน

2,656,000
 
68) พัฒนาตลาดกลางจำหน่ายสัตว์น้ำสู่มาตรฐาน ประจำจังหวัดอ่างทอง
898,900
สำนักงานประมงจังหวัดอ่างทอง
69) การส่งเสริมการจำหน่ายอาหารปลอดภัยและผลิตภัณฑ์จังหวัดอ่างทอง
1,757,100
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอ่างทอง
8
โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานการส่งออก
8.1 พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อการส่งออก
5,765,200
2,375,000
 
70) จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP
2,375,000
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง
8.2 ยกระดับผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานการส่งออก
3,000,000
 
71) โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล จ.อ่างทอง
3,000,000
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง
8.3 โครงการส่งเสริมการตลาดเพื่อการส่งออก
390,200
 
72) การเชื่อมโยงตลาดและเจรจาธุรกิจในประเทศเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
390,200
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอ่างทอง

9

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ถิ่นวีรชน และการเกษตร
9.1 โครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวสานสัมพันธ์ วัฒนธรรมประเพณี
5,423,788.66
5,423,788.66
 
73) งานรำลึกสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)
500,000
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง
อ.ไชโย
74) งานรำลึกสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
500,000
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง
อ.ป่าโมก
75) งานรำลึกวีรชนแขวงเมืองวิเศษชัยชาญ
600,000
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง
อ.วิเศษชัยชาญ
76) งานสดุดีวีรชนคนแสวงหา
500,000
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง
อ.แสวงหา
77) งานสดุดีวีรชนพันท้ายนรสิงห์
500,000
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง
อ.ป่าโมก
78) งานเทศกาลกินผัดไทย ไหว้พระสมเด็จเกษไชโย
519,000
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง
อ.ไชโย
79) งานมหกรรมกินกุ้งใหญ่ กินไข่นกกระทา กินผักปลาปลอดสารพิษ
478,500
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง
สำนักงานประมงจังหวัดอ่างทอง
สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง
80) งานแข่งขันเรือพาย
500,000
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง
อ.ป่าโมก อ.สามโก้
81) งานเกษตรและของดีเมืองอ่างทอง
1,326,288.66
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง
 
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการยุทธศาสตร์ของผู้ว่าราชการจังหวัด
8,000,000.00
 
  โครงการเงินเหลือจ่าย
10,650,778.62
 
1 งานเกษตรและของดีเมืองอ่างทอง
500,000
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง
2 งาน "อ่างทองรำลึก 31 ปี ใต้ร่มพระบารมีองค์ภูมิพล"
800,000
ที่ทำการปกครองจังหวัดอ่างทอง
3 ปรับปรุงภูมิทัศน์หาดเจ้าพระยา ม.1 ต.ราชสถิตย์ อ.ไชโย จ.อ่างทอง
450,000
อ.ไชโย
4 ปรับปรุงภูมิทัศน์โครงการพัฒนาพื้นที่แก้มลิงหนองเจ็ดเส้นอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
450,000
อ.ป่าโมก
5 ปรับปรุงบึงสำเภอลอย ต.โรงช้าง อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง
3,998,000
โครงการชลประทานอ่างทอง
6 ปรับปรุงหนองเป็ด พร้อมเสริมคันดิน ต.โคกพุทรา อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง
896,778.62
โครงการชลประทานอ่างทอง
7 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ งานอ่างทองถิ่นวีรชนเมืองคนกล้า
470,000
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง
8 ส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่แก้มลิงหนองเจ็ดเส้น อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.หัวไผ่ อ.เมืองอ่างทอง ต.สายทอง อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง
1,999,000
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง