โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณงบจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จังหวัดอ่างทอง (เงินงบประมาณ 157,522,200 บาท)

ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2559
ที่
โครงการ

งบประมาณ ที่ได้รับ
(บาท)

หน่วยงานรับผิดชอบ

1

โครงการพัฒนาพื้นฐานโครงสร้างของประชาชน

93,166,600
1.1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ต.ป่างิ้ว เชื่อมต่อหมู่ 1 ต.มหาดไทย อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง
2,700,000
อ.เมืองอ่างทอง
1.2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ต.ศาลาแดง เชื่อมต่อหมู่ที่ 3 ต.คลองวัว อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง
2,880,000
อ.เมืองอ่างทอง
1.3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4,5 ต.โพสะ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 3 ต.หัวไผ่ อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง
3,100,000
อ.เมืองอ่างทอง

1.4 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมต่อท่อระบายน้ำถนนเอี่ยมประชา เทศบาลเมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง

6,899,000
อ.เมืองอ่างทอง
1.5 ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเลียบแม่น้ำเจ้าพระยาจากสะพานอ่างทอง - วัดสนามชัย เทศบาลเมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง
2,400,000
อ.เมืองอ่างทอง
1.6 ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ต.ป่างิ้ว อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง
899,100
อ.เมืองอ่างทอง

1.7 ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ต.ศาลาแดง อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง

899,100
อ.เมืองอ่างทอง
1.8 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ต.บ้านพราน เชื่อมต่อหมู่ที่ 2 ต.วังน้ำเย็น อ.แสวงหา จ.อ่างทอง
3,592,300
อ.แสวงหา
1.9 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ต.ศรีพราน เชื่อมต่อหมู่ที่ 4 ต.บ้านพราน อ.แสวงหา จ.อ่างทอง
4,080,000
อ.แสวงหา
1.10 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 ต.บางจัก อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง เชื่อมต่อ ต.หนองน้ำใหญ่ อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา
8,672,700
อ.วิเศษชัยชาญ
1.11 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ต.ตลาดใหม่ เชื่อมต่อหมู่ที่ 3 ต.หลักแก้ว อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
3,494,000
อ.วิเศษชัยชาญ
1.12 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 ต.คลองขนาก เชื่อมต่อหมู่ที่ 5 ต.บางจัก อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
3,924,000
อ.วิเศษชัยชาญ
1.13 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ต.ทางพระ เชื่อมต่อหมู่ที่ 4,5 ต.คำหยาด อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง
8,100,000
อ.โพธิ์ทอง
1.14 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 ต.ยางช้าย เชื่อมต่อหมู่ที่ 2 ต.คำหยาด อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง
8,600,000
อ.โพธิ์ทอง
1.15 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4,3 ต.สายทอง เชื่อมต่อหมู่ที่ 6 ต.โรงช้าง อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง
704,000
อ.ป่าโมก
1.16 ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 1,2,3 ต.โรงช้าง คันคลองชลประทาน เชื่อมต่อ ต.บางเสด็จ พื้นที่ ต.โรงช้าง อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง
4,374,600
อ.ป่าโมก
1.17 ปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6 เชื่อมต่อหมู่ที่ 4 ต.บางเสด็จ อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง
1,020,000
อ.ป่าโมก
1.18 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1,2 ต.เทวราช เชื่อมต่อหมู่ที่ 5 ต.ราชสถิตย์ อ.ไชโย จ.อ่างทอง
4,923,000
อ.ไชโย
1.19 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ต.ราชสถิตย์ อ.ไชโย เชื่อมต่อหมู่ที่ 5,6 ต.อินทประมูล อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง
5,238,000
อ.ไชโย
1.20 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ต.ราษฎาพัฒนา เชื่อมต่อหมู่ที่ 4 ต.สามโก้ อ.สามโก้ จ.อ่างทอง
3,350,000
อ.สามโก้
1.21 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ต.สามโก้ อ.สามโก้ จ.อ่างทอง เชื่อมต่อ ต.ปลายนา อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี
3,075,800
อ.สามโก้
1.22 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1,4 ต.อบทม เชื่อมต่อหมู่ที่ 5 ต.สามโก้ อ.สามโก้ จ.อ่างทอง
3,074,600
อ.สามโก้
1.23 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 ต.หัวไผ่ อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง
2,388,800
อ.เมืองอ่างทอง
1.24 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4 ต.มหาดไทย อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง
2,388,800
อ.เมืองอ่างทอง
1.25 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 ต.มงคลธรรมนิมิต อ.สามโก้ จ.อ่างทอง
2,388,800
อ.สามโก้
2
โครงการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ

11,475,900
2.1 ก่อสร้างระบบท่อระบายน้ำในชุมชนสำคัญเพื่อป้องกันอุทกภัยเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง
8,703,000
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง
2.2 ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนวัดไชโย อ.ไชโย จ.อ่างทอง
2,772,900
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง
3
โครงการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานในการท่องเที่ยว
2,248,000
3.1 ก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ บ้านคูเมือง หมู่ที่ 8 ต.แสวงหา อ.แสวงหา จ.อ่างทอง
2,248,000
อ.แสวงหา

4

โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ภาคเกษตรสู่ตลาดโลก
8,100,000
4.1 ส่งเสริมการท่องเที่ยว
3,130,000
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง
4.1.1 งานรำลึกสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
500,000
 
4.1.2 งานสดุดีวีรชนพันท้ายนรสิงห์
300,000
 
4.1.3 งานรำลึกวีรชนแขวงเมืองวิเศษไชยชาญ
600,000
 
4.1.4 งานสดุดีวีรชนคนแสวงหา
500,000
 
4.1.5 งานมหกรรมวันกินกุ้งใหญ่ กินไข่นกกระทา กินผักปลา ปลอดสารพิษ อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง
400,000
 
4.1.6 งานเทศกาลอาหารปลอดภัย กินผัดไท ไหว้พระสมเด็จเกษไชโย
500,000
 
4.1.7 งานแข่งขันเรือพายพื้นบ้านและของดี อ.สามโก้ จ.อ่างทอง
200,000
 
4.1.8 งานแข่งขันเรือพาย อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง
130,000
 
4.2 ส่งเสริมหมู่บ้านตุ๊กตาชาววังเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
670,100
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง
4.2.1 ตู้โชว์จำหน่ายตุ๊กตาชาววัง ขนาด 0.45*1.00 เมตร สูง 1.80 เมตร จำนวน 1 ตู้
321,100
 
4.2.2 ปรับปรุงพื้น ศูนย์ตุ๊กตาชาววัง ต.บางเสด็จ อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง
84,000
 
4.2.3 ก่อสร้างโครงเหล็กซุ้มต้นไม้หน้าเรือนไทย ศูนย์ตุ๊กตาชาววัง ต.บางเสด็จ อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง
157,000
 
4.2.4 ก่อสร้างโครงเหล็กซุ้มต้นไม้หน้าเรือนไทย ศูนย์ตุ๊กตาชาววัง ต.บางเสด็จ อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง ขนาด 30 ตารางเมตร
108,000
 
4.3 ส่งเสริมศูนย์เรียนรู้ฯ เพื่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
440,700
สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง
 - ค่าอบรมเกษตรกร
256,700
 
 - สนับสนุนพันธุ์ข้าว
184,000
 
4.4 สืบสานศิลปะการแสดงพื้นบ้าน "โขนสด"
447,700
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง
5
โครงการพัฒนาความสามารถของเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการ
927,800
5.1 ส่งเสริมการรวมกลุ่มผู้ผลิตข้าวกล้อง
440,000
สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง
 - เครื่องสีข้าว (ข้าวกล้องและข้าวขาว) มอเตอร์ขนาด 3 แรงม้า จำนวน 4 เครื่อง
440,000
 
5.2 ส่งเสริมการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้
487,800
สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง
 - งบดำเนินงาน
312,800
 
 - เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 ANSI Lumens จำนวน 7 เครื่อง
168,000
 
 - ชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่แบบลากจูง พร้อมอุปกรณ์ (ตู้ลำโพง ไมค์) จำนวน 1 ชุด
7,000
 
6
โครงการส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน
3,895,000
 
6.1 จัดงานเกษตรและของดีเมืองอ่างทอง ปี 2559
2,895,000
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง
6.2 ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยและสินค้าอินทรีย์จังหวัดอ่างทอง
1,000,000
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอ่างทอง
 - ค่าจ้างเหมาสถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้ผลิตผู้ประกอบการเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชน SMEs
700,000
 
 - ค่าจ้างเหมาจัดตลาดนัดสีเขียวสู่โรงพยาบาลสถานที่ราชการและเอกชน
300,000
 

7

โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อการส่งออก

2,341,500
 
7.1 ส่งเสริมการปลูกกล้วยหอมทองเพื่อการส่งออก
2,138,400
สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง
 - อบรมศึกษาดูงาน
257,400
 
 - สนับสนุนพันธุ์กล้วยหอม
1,881,000
 
7.2 พัฒนาศักยภาพผู้ผลิตผู้ประกอบการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
203,100
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง
8
โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ของจังหวัดอ่างทองสู่ตลาดโลก
1,425,000
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง
8.1 พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดอ่างทองเพื่อการส่งออก
1,425,000
 
 - ค่าจ้างเหมาพัฒนาผลิตภัณฑ์    
 - ค่าจ้างเหมาจัดทำบรรจุภัณฑ์    

9

โครงการส่งเสริมการตลาดเพื่อการส่งออก
1,615,000
 
9.1 ส่งเสริมการตลาดภายในประเทศ
1,415,000
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอ่างทอง
9.2 จัดมหกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP วิสาหกิจชุมชนในจังหวัด
200,000
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง
10
โครงการส่งเสริมการผลิตอาหารปลอดภัย
2,839,000
 
10.1 ส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวปลอดภัย
620,000
สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง
10.2 ส่งเสริมการดำเนินงานโรงเรียนเกษตรกรทำนาภายใต้แนวคิดอาหารปลอดภัย
2,219,000
สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง
 - อบรม
1,599,000
 
 - เครื่องสีข้าว (ข้าวกล้องและข้าวขาว) ขนาด 10 แรงม้า
480,000
 
 - เครื่องซีลสูญญากาศ
140,000
 
11
โครงการส่งเสริมอาชีพสร้างโอกาส สร้างรายได้ของประชาชน
5,915,900
 
11.1 พัฒนาฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ หนองระหารจีน ต.บ้านอิฐ อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง
840,000
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง
 - ก่อสร้างโรงเรียนเลี้ยงเป็ด หนองระหารจีน ต.บ้านอิฐ อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง    
11.2 พัฒนาฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ต.สีบัวทอง อ.แสวงหา จ.อ่างทอง
3,614,900
 
 - ซื้อเครื่องอัดหญ้าแห้ง ชนิดต่อท้ายรถแทรกเตอร์ 1 เครื่อง
370,000
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง
 - ก่อสร้างโรงพ่นยาฆ่าเชื้อรถบรรทุก 1 โรง
500,000
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง
 - ซื้อเครื่องสูบน้ำขนาดไม่ต่ำกว่า 10 แรงม้า ท่อพญานาคแสตนเลส เส้นผ่าศูนย์กลาง 8 นิ้ว ยาว 6 เมตร จำนวน 2 เครื่อง
240,000
สำนักงานประมงจังหวัดอ่างทอง
 - จัดซื้อเครื่องสีข้าว พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง
550,000
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด่อางทอง
 - ปรับปรุงโรงเรือน ขนาด 8x12x5 เมตร จำนวน 1 โรง
1,000,000
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด่อางทอง
 - จัดซื้อปุ๋ยยูเรีย จำนวน 5 กระสอบ
5,000
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง
 - จัดซื้อเชือกมัดฟ่อนหญ้า
9,000
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง
 - จัดซื้อวัสดุพันธุ์ปลาไทย
250,565
สำนักงานประมงจังหวัดอ่างทอง
 - ซื้ออาหารปลา
686,335
สำนักงานประมงจังหวัดอ่างทอง
 - ติดตามโครงการ
4,000
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง
11.3 พัฒนาพื้นที่แก้มลิงหนองเจ็ดเส้น อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.หัวไผ่ อ.เมืองอ่างทอง ต.สายทอง อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง
441,000
 
 - จ้างเจ้าหน้าที่ดูแลโครงการ 1 คน
90,000
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด่อางทอง
 - จ้างยามรักษาความปลอดภัย 2 คน
180,000
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด่อางทอง
 - ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อนสะพายไหล่ 1 เครื่อง
11,000
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด่อางทอง
 - น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องตัดหญ้า
10,000
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด่อางทอง
 - ซื้อปั้มน้ำ 1 เครื่อง
6,500
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด่อางทอง
 - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
19,500
สำนักงานเกษตรจังหวัด่อางทอง
 - ค่าวัสดุสำหรับปรับปรุงซ่อมแซมและบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตร
30,000
สำนักงานเกษตรจังหวัด่อางทอง
 - สนับสนุนปัจจัยการผลิต
94,000
สำนักงานเกษตรจังหวัด่อางทอง
11.4 พัฒนาหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง
1,020,000
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง
12
โครงการเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน    
12.1 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอ่างทอง
13

โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของชุมชน

 
13.1 สร้างจิตสำนึกในการคัดแยกและจัดการขยะของเสียอันตรายจากชุมชนจังหวัดอ่างทอง  
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง
14
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
8,000,000
สำนักงานจังหวัด
 
รวม
146,760,000.00