โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณงบจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จังหวัดอ่างทอง (เงินงบประมาณ 127,694,800 บาท)

ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2557
ที่
โครงการ

งบประมาณ ที่ได้รับ
(บาท)

หน่วยงานรับผิดชอบ

1

โครงการพัฒนาบริการพื้นฐานทางเศรษฐกิจให้ได้มาตรฐาน

62,320,000
1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง    
(1) ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ตำบลย่านซื่อ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
1,135,000
อำเภอเมืองอ่างทอง
(2) ปรับปรุงผิวจราจร ถนนเทศบาล 16 (ฝั่งป้อมตำรวจ) เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
6,400,000
อำเภอเมืองอ่างทอง
(3) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 ตำบลม่วงเตี้ย อำเภอวิเศษชัยชาญ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 9 ตำบลคำหยาด อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
4,095,000
อำเภอวิเศษชัยชาญ
(4) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 ตำบลคลองขนาก เชื่อมต่อ หมู่ที่ 5 ตำบลบางจัก อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
3,256,000
อำเภอวิเศษชัยชาญ
(5) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ตำบลตลาดใหม่ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 7 ตำบลคลองขนาก อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
2,646,000
อำเภอวิเศษชัยชาญ
(6) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ตำบลทางพระ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 5 ตำบลคำหยาด อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
4,725,000
อำเภอโพธิ์ทอง
(7) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 ตำบลยางช้าย เชื่อมต่อ หมู่ที่ 2 ตำบลคำหยาด อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
3,305,000
อำเภอโพธิ์ทอง้
(8) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 ตำบลรำมะสัก อำเภอโพธิ์ทอง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 6 ตำบลมงคลธรรมนิมิต อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง
2,592,000
อำเภอสามโก้
(9) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์รังนก เชื่อมต่อ หมู่ที่ 6 ตำบลบางพลับ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
5,610,000
อำเภอโพธิ์ทอง
(10) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ติดต่อกับ ตำบลทับน้ำ อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3,256,000
อำเภอป่าโมก
(11) ปรับปรุงซ่อมแซมถนนที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย พร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ บริเวณ หมู่ที่ 3,6 ตำบลโผงเผง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง
2,196,000
อำเภอป่าโมก
(12) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2,3 ตำบลจรเข้ร้อง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 1 ตำบลไชยฤทธิ์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง
2,175,000
อำเภอไชโย
(13) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ตำบลสีบัวทอง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 12 ตำบลแสวงหา อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง
3,150,000
อำเภอแสวงหา
(14) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ตำบลศรีพราน เชื่อมต่อ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านพราน อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง
2,170,000
อำเภอแสวงหา
(15) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ตำบลสามโก้ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 4 ตำบลราษฎรพัฒนา อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง
1,888,000

อำเภอสามโก้

(16) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ตำบลสามโก้ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 1 ตำบลมงครธรรมนิมิต อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง
3,990,000
อำเภอสามโก้
(17) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพธิ์ค้อม หมู่ที่ 7 ตำบลสามโก้ อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง
2,291,000

อำเภอสามโก้

(18) ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลย่านซื่อ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
2,350,000
อำเภอเมืองอ่างทอง
(19) ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลราษฎรพัฒนา อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง
2350,000

อำเภอสามโก้

(20) ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3,4,5 ตำบลเอกราช อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง
2,740,000
อำเภอป่าโมก
2
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

3,633,000
2.1 สนองการดำเนินงานโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ตำบลบางเจ้าฉ่า อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
2.1.1 งบดำเนินงาน (จัดค่ายครอบครัวตามแนวทางโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว)
500,000
สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
2.2 สนองการดำเนินงานโครงการต้นแบบฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก ตำบลบ้านแห อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง    
2.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ศูนย์การเรียนรู้แบบเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก)
1,133,000
อำเภอเมืองอ่างทอง
2.3 พัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงเศรษฐกิจพอเพียง
2,000,000
สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด
3
โครงการเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
11,032,300
3.1 พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์
510,000
ที่ทำการปกครองจังหวัด และ อำเภอทุกอำเภอ
3.2 อบรมอาสาสมัครตำรวจบ้าน/อาสาจราจร/อาสาป้องกันยาเสพติด ตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง
241,000
ตำรวจภูธรจังหวัด
3.3 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
7,303,700
ศอ.อส.จ.อท
3.4 ป้องกันอุบัติภัยและภัยพิบัติ
2,977,600
สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
สำนักงานจังหวัด

4

โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ภาคเกษตรสู่ตลาดโลก
8,100,000
4.1 งบดำเนินงาน    
(1) ก่อสร้างระบบบริหารจัดการน้ำในเขตชุมชนสำคัญ เพื่อป้องกันอุทกภัยบริเวณศาลากลางจังหวัดอ่างทอง และชุมชนอ่างทอง (ระยะที่ 1)
8,100,000
สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
5
โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายชุมชนน่าอยู่ น่าเที่ยว
2,500,000
5.1 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว  
สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด
5.1.1 งบดำเนินงาน    
(1) งานมหกรรมวันกินกุ้งใหญ่ กินไข่นกกระทา กินผักปลาปลอดสารพิษ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
400,000
สนง.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ร่วมกับ สนง.ประมงจังหวัด

(2) งานเทศกาลอาหารปลอดภัย กินผัดไท ไหว้พระสมเด็จเกษไชโย อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง

400,000
สนง.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ร่วมกับ อำเภอไชโย
(3) งานแข่งเรือพาย อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง
100,000
สนง.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ร่วมกับ อำเภอป่าโมก
(4) งานรำลึกวีรชนแขวงเมืองวิเศษชัยชาญ อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
600,000
สนง.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ร่วมกับ อำเภอวิเศษชัยชาญ
(5) งานสดุดีวีรชนคนแสวงหา อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง
500,000
สนง.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ร่วมกับ อำเภอแสวงหา
(6) งานสดุดีวีรชนพันท้ายนรสิงห์ ตำบลนรสิงห์ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง
300,000
สนง.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ร่วมกับ อำเภอป่าโมก
(7) งานแข่งเรือพายพื้นบ้านและของดีอำเภอสามโก้ อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง
200,000
สนง.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ร่วมกับ อำเภอสามโก้
6
โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของชุมชนริมน้ำ
8,422,000
 
6.1 พัฒนาแหล่งน้ำ คลองสวย-น้ำใส บริเวณบึงสีบัวทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง  
6.1.1 งบดำเนินงาน    
(1) จัดกิจกรรมปลูกไม้ดอก ไม้ยืนต้น และไม้ผล ริมบึงสีบัวทอง
205,000
อำเภอแสวงหา ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
(2) จัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์บึงสีบัวทอง
217,000
อำเภอแสวงหา ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
6.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ขุดลอกและปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบึงสีบัวทอง
8,000,000
อำเภอแสวงหา ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัด

7

โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ภาคเกษตรสู่ตลาดโลก

2,313,000
7.1 สนองการดำเนินงานโครงการฝึกอาชีพตุ๊กตาชาววัง ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
500,000
สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด
7.2 เตรียมความพร้อมและพัฒนาผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์อ่างทองสู่ตลาดโลก
500,000
สนง.พาณิชย์จังหวัด
7.3 พัฒนา OTOP สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์    
7.3.1 งบดำเนินงาน    
(1) พัฒนาองค์ความรู้ผู้ประกอบการ OTOP จาก OTOP ต้นแบบ
125,000
สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด
(2) พัฒนาบรรจุภัณฑ์ OTOP
375,000
สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด
7.3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ปรับปรุงอาคารให้เป็นศูนย์จำหน่ายสินค้าโครงการหลวงและวิสาหกิจชุมชน)
813,000
สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด
8
โครงการส่งเสริมการผลิตอาหารปลอดภัย
21,374,500
8.1 สนับสนุนระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพเกษตรกรรมของประชาชน ตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง
9,000,000
อำเภอไชโย
8.2 สนองการดำเนินงานโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
500,000
 
(1) ส่งเสริมและพัฒนาฟาร์มฯ ด้านพืช
45,000
สนง.เกษตรจังหวัด
(2) ส่งเสริมและพัฒนาฟาร์มฯ ด้านปศุสัตว์
200,000
สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
(3) ส่งเสริมและพัฒนาฟาร์มฯ ด้านประมง
255,000
สนง.ประมงจังหวัด
8.3 สนองการดำเนินงานโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง
6,115,000
(1) ส่งเสริมและพัฒนาฟาร์ม ด้านพืช
45,000
สนง.เกษตรจังหวัด
(2) ส่งเสริมและพัฒนาฟาร์มฯ ด้านปศุสัตว์
570,000
สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
(3) ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรด้านประมง
1,000,000
สนง.ประมงจังหวัด
(4) ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ พร้อมครุภัณฑ์อุปกรณ์สำนักงาน
4,500,000
สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด และ อำเภอแสวงหา
8.4 สนับสนุนการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่แก้มลิงหนองเจ็ดเส้น อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
478,000
 
(1) จัดการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโครงการและศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
228,000
สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด
(2) ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้เกษตรกรด้านพืช ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
250,000
สนง.เกษตรจังหวัด
8.5 ส่งเสริมการผลิตอาหารปลอดภัยด้านพืช
3,056,500
 
(1) ส่งเสริมการผลิตข้าวปลอดภัยย่างยั่งยืน
1,493,500
สนง.เกษตรจังหวัด
(2) พัฒนาห้องปฏิบัติการและศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติจากศัตรูพืช
1,563,000
สนง.เกษตรจังหวัด
8.6 เพิ่มศักยภาพเกษตรกรจังหวัดอ่างทอง (จัดงานเกษตรและของดีเมืองอ่างทอง ครั้งที่ 3 ปี 2558)
2,225,000
สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด
9

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

8,000,000
9.1 ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการของผู้ว่าราชการจังหวัด (งบรายจ่ายอื่น)
8,000,000
สำนักงานจังหวัด
 
รวม
127,694,800.00