โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณงบจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จังหวัดอ่างทอง (เงินงบประมาณ 128,452,600 บาท)

ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2557
ที่
โครงการ

งบประมาณ ที่ได้รับ
(บาท)

หน่วยงานรับผิดชอบ

1

โครงการพัฒนาบริการพื้นฐานทางเศรษฐกิจให้ได้มาตรฐาน

57,431,000
1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง    
(1) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5,7 ตำบลยางช้าย เชื่อมต่อ หมู่ที่ 2 ตำบลคำหยาด อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
4,702,000
อำเภอโพธิ์ทอง
(2) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลหัวตะพาน เชื่อมต่อ หมู่ที่ 2 ตำบลไผ่ดำพัฒนา อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
4,663,000
อำเภอวิเศษชัยชาญ
(3) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ตำบลไชโย เชื่อมต่อ หมู่ที่ 4 ตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง
2,796,000
อำเภอไชโย
(4) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ตำบลตลาดใหม่ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 1 ตำบลหลักแก้ว อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
5,441,000
อำเภอวิเศษชัยชาญ
(5) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 ตำบลแสวงหา เชื่อมต่อ หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยไผ่ อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง
6,757,000
อำเภอแสวงหา
(6) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ตำบลรำมะสัก เชื่อมต่อ หมู่ที่ 11 ตำบลยางช้าย อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
4,505,000
อำเภอโพธิ์ทอง
(7) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ตำบลสามโก้ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 4 ตำบลราชฎรพัฒนา อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง
2,265,000
อำเภอสามโก้
(8) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ตำบลป่างิ้ว เชื่อมต่อ หมู่ที่ 6 ตำบลมหาดไทย อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
2,340,000
อำเภอเมืองอ่างทอง
(9) ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติค บริเวณโค้งดอนทอง หมู่ที่ 6 ตำบลท่าช้าง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
2,170,000
อำเภอวิเศษชัยชาญ
(10) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4,5 ตำบลคำหยาด เชื่อมต่อ หมู่ที่ 5 ตำบลทางพระ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
3,886,000
อำเภอโพธิ์ทอง
(11) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอแสวงหา เชื่อมต่อ หมู่ที่ 11 ตำบลรำมะสัก อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
2,649,000
อำเภอแสวงหา
(12) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ตำบลอบทม เชื่อมต่อ หมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์ อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง
2,340,000
อำเภอสามโก้
(13) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์รังนก อำเภอโพธิ์ทอง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 7 ตำบลไผ่จำศีล อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
3,268,000
อำเภอโพธิ์ทอง
(14) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ตำบลมงคลธรรมนิมิต เชื่อมต่อ หมู่ที่ 8 ตำบลสามโก้ อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง
2,649,000
อำเภอสามโก้
(15) ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 ตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง
2,300,000

อำเภอแสวงหา

(16) ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
4,700,000
อำเภอเมืองอ่างทอง ร่วมกับ เทศบาลเมืองอ่างทอง
2
โครงการบริหารจัดกาน้ำแบบบูรณาการ

10,400,000
2.1 ป้องกันภัยพิบัติจากน้ำ (พัฒนาระบบป้องกันและลดภัยพิบัติจากน้ำ)
สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ (เครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่ จำนวน 2 ชุด)
1,400,000
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ก่อสร้างอาคารระบายน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าอัตโนมัติ จำนวน 5 แห่ง)
9,000,000
3
โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของชุมชนริมน้ำ
14,906,000
3.1 พัฒนาแหล่งน้ำ คลองสวย-น้ำใส บริเวณบึงสีบัวทอง อำเภอโพธิ์ทอง    
3.1.1 งบดำเนินงาน    
(1) จัดกิจกรรมปลูกไม้ดอก ไม้ยืนต้น และไม้ผล ริมบึงสีบัวทอง
225,000
อำเภอโพธิ์ทอง ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
(2) จัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์บึงสีบัวทอง
221,000
อำเภอโพธิ์ทอง ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ขุดลอกและปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบึงสีบัวทอง)
7,500,000
อำเภอโพธิ์ทอง ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
3.2 พัฒนาแหล่งน้ำ คลองสวย-น้ำใส บริเวณบึงสีบัวทอง อำเภอแสวงหา    
3.2.1 งบดำเนินงาน    
(1) จัดกิจกรรมปลูกไม้ดอก ไม้ยืนต้น และไม้ผล ริมบึงสีบัวทอง
205,000
อำเภอแสวงหา ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
(2) จัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์บึงสีบัวทอง
174,000
อำเภอแสวงหา ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ขุดลอกและปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบึงสีบัวทอง)
6,581,000
อำเภอแสวงหา ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

4

โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ภาคเกษตรสู่ตลาดโลก
7,135,000
4.1 งบดำเนินงาน    
(1) พัฒนาศักยภาพการตลาดสินค้าอาหารปลอดภัยและผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ภูมิภาคและประชาคมอาเซียน
2,000,000
สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด
สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด
5
โครงการส่งเสริมการผลิตอาหารปลอดภัย
23,296,000
5.1 ส่งเสริมการผลิตผักปลอดภัยด้วยนวัตกรรมใหม่  
สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด
5.1.1 งบดำเนินงาน    
(1) ถ่ายทอดความรู้กระบวนการผลิต
1,500,000
 
(2) สนับสนุนบรรจุภัณฑ์สำหรับบรรจุผลผลิตการเกษตร
300,000
 
(3) รณรงค์ประชาสัมพันธ์
224,000
 
(4) อำนวยการ/ประสานงาน/ติดตาม
100,000
 
5.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (สนับสนุนโรงเรือนวัสดุปัจจัยการผลิตแคนตาลูป (เมล่อน) และหรือพืชผัก)
21,172,000
สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด
6
โครงการพัฒนาตลาดปลาเป็นแหล่งท่องเที่ยวประจำจังหวัด
1,729,600
 
6.1 ตรวจรับรองคุณภาพสินค้า  
สนง.ประมงจังหวัด
6.1.1 งบดำเนินงาน    
(1) พัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการค้าสินค้าสัตว์น้ำ
216,400
 
(2) ตรวจวิเคราะห์เนื้อเยื่อและอาหารสัตว์น้ำพร้อมรับรองมาตรฐานฟาร์ม
1,320,000
 
(3) ตรวจติดตามประเมินผลผู้ค้าสินค้าสัตว์น้ำ (รายใหม่)
43,200
 
6.2 ให้ความรู้สุขาภิบาลและตรวจสอบอาหาร  
สนง.สาธารณสุขจังหวัด
6.2.1 งบดำเนินงาน    
(1) ให้ความรู้กับผู้ประกอบการ ผู้ดูแล และเจ้าหน้าที่
123,000
 
(2) ตรวจรับรองคุณภาพสินค้า
27,000
 

7

โครงการเสริมสร้างความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

5,000,000
ศพส.จ. ร่วมกับ ศพส.อ. ทุกแห่ง
8
โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายชุมชนน่าอยู่ น่าเที่ยว
2,500,000
8.1 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว    
8.1.1 งบดำเนินงาน    
(1) งานมหกรรมวันกินกุ้งใหญ่ กินไข่นกกระทา กินผักปลาปลอดสารพิษ
350,000
สนง.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ร่วมกับ สนง.ประมงจังหวัด
(2) งานเทศกาลกินผัดไท ไหว้พระสมเด็จเกษไชโย
200,000
สนง.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ร่วมกับ อำเภอไชโย
(3) งานมหกรรมลิเก
490,000
สนง.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ร่วมกับ อำเภอไชโย
(4) งานมหกรรมกลองนานาชาติ
330,000
สนง.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ร่วมกับ อำเภอป่าโมก
(5) งานรำลึกวีรชนแขวงเมืองวิเศษชัยชาญ
330,000
สนง.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ร่วมกับ อำเภอวิเศษชัยชาญ
(6) งานสดุดีวีรชนคนแสวงหา
330,000
สนง.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ร่วมกับ อำเภอแสวงหา
(7) งานสดุดีวีรชนพันท้ายนรสิงห์
330,000
สนง.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ร่วมกับ อำเภอป่าโมก
(8) งานแข่งเรือพาย
140,000
สนง.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
9

โครงการส่งเสริมอาชีพ สร้างโอกาส สร้างรายได้ของประชาชน

3,190,000
สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด
9.1 พัฒนาและปรับปรุงฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริฯ ตำบลบ้านอิฐ (หนองระหารจีน) อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
507,000
สนง.เกษตรจังหวัด
สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
9.2 พัฒนาและปรับปรุงฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริฯ ตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง
300,000
สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
9.2.1 งบดำเนินงาน
655,500
สนง.ประมงจังหวัด และ สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
9.2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ก่อสร้างโรงเก็บหญ้าแห้ง ณ โครงการฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชดำริฯ หมู่ที่ 3 ตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง)
1,230,000
สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
9.3 พัฒนาและปรับปรุงพื้นที่แก้มลิงหนองเจ็ดเส้นอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่อำเภอเมืองอ่างทอง และอำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง    
9.3.1 งบดำเนินงาน
707,500
สนง.เกษตรจังหวัด
9.3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ก่อสร้างโรงเรือนเพาะชำกล้าไม้ ระบบปิด (Nuresery) พร้อมติดตั้งระบบน้ำโรงเรือน ณ โครงการพัฒนาพื้นที่แก้มลิงหนองเจ็ดเส้น)
90,000
สนง.เกษตรจังหวัด
10
โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดี การมีส่วนร่วม และบูรณาการ
8,000,000
10.1 ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการของผู้ว่าราชการจังหวัด (งบรายจ่ายอื่น)
8,000,000
สำนักงานจังหวัด
 
รวม
128,452,600.00