โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณงบจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 จังหวัดอ่างทอง (เงินงบประมาณ 114,322,400 บาท)

ข้อมูล ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556
ที่
โครงการ

งบประมาณ ที่ได้รับ
(บาท)

หน่วยงานรับผิดชอบ

1

โครงการสนองการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริ

4,059,300
สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด
1.1 พัฒนาและปรับปรุงฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริฯ ต.บ้านอิฐ (หนองระหารจีน) อ.เมืองอ่างทอง
776,400
สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด
สนง.เกษตรจังหวัด
สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด
สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
1.2 พัฒนาและปรับปรุงฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริฯ ต.สีบัวทอง อ.แสวงหา
3,053,600
สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด
สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
สนง.ประมงจังหวัด
1.3 ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่แก้มลิงหนองเจ็ดเส้น อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
229,300
สนง.เกษตรจังหวัด
2
โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการโลจิสติกส์

64,012,000
2.1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 ต.ม่วงเตี้ย อ.วิเศษชัยชาญ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 1 ต.ยางช้าย อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง
6,130,000
อ.วิเศษชัยชาญ
2.2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6,7 ต.ยี่ล้น เชื่อมต่อ หมู่ที่ 3 ต.ห้วยคันแหลน อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
5,573,000
อ.วิเศษชัยชาญ
2.3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ต.ไผ่จำศีล เชื่อมต่อ หมู่ที่ 3 ต.หัวตะพาน อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
3,344,000
อ.วิเศษชัยชาญ
2.4 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11,12 ต.ม่วงเตี้ย อ.วิเศษชัยชาญ เชื่อมต่อ หมู่ที่ ต.ยางช้าย อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง
3,883,000
อ.วิเศษชัยชาญ
2.5 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ต.รำมะสัก อ.โพธิ์ทอง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 2 ต.วังน้ำเย็น อ.แสวงหา จ.อ่างทอง
4,975,000
อ.โพธิ์ทอง
2.6 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 ต.รำมะสัก อ.โพธิ์ทอง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 7 ต.มงคลธรรมนิมิต อ.สามโก้ จ.อ่างทอง
5,573,000
อ.โพธิ์ทอง
2.7 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 ต.ยางช้าย เชื่อมต่อ หมู่ที่ 7 ต.หนองแม่ไก่ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง
3,429,000
อ.โพธิ์ทอง
2.8 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ต.ยางช้าย เชื่อมต่อ หมู่ที่ 7 ต.หนองแม่ไก่ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง
3,620,000
อ.โพธิ์ทอง
2.9 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2,1 ต.สามง่าม เชื่อมต่อ หมู่ที่ 3 ต.โพธิ์รังนก อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง
2,471,000
อ.โพธิ์ทอง
2.10 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ต.บ่อแร่ อ.โพธิ์ทอง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 1,2 ต.ม่วงเตี้ย อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
2,730,000
อ.โพธิ์ทอง
2.11 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 ต.สีบัวทอง อ.แสวงหา จ.อ่างทอง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 5 ต.เดิมบางนางบวช อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี
4,386,000
อ.แสวงหา
2.12 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ต.วังน้ำเย็น เชื่อมต่อ หมู่ที่ 8 ต.สีบัวทอง อ.แสวงหา จ.อ่างทอง
4,099,000
อ.แสวงหา
2.13 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ต.อบทม อ.สามโก้ จ.อ่างทองเชื่อมต่อ ต.ปลายนา อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี
3,811,000
อ.สามโก้
2.14 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 ต.มงคลธรรมนิมิต อ.สามโก้ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 1 ต.รำมะสัก อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง
3,429,000
อ.สามโก้
2.15 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 ต.สามโก้ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 5 ต.ราษฎรพัฒนา อ.สามโก้ จ.อ่างทอง
4,319,000
อ.สามโก้
2.16 ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ต.ราษฎรพัฒนา อ.สามโก้ จ.อ่างทอง
1,280,000
อ.สามโก้
2.17 ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 ต.รำมะสัก อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง
960,000
อ.โพธิ์ทอง
3
โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ผลิตวิสาหกิจชุมชน OTOP และ SMEs
2,250,000
3.1 จัดแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน
750,000
สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด
3.2 จัดงานมหกรรมสินค้าเกษตรปลอดสารพิษ วิสาหกิจชุมชน OTOP และ SMEs ของจังหวัดอ่างทอง ในเขตกรุงเทพฯ หรือปริมณฑล (ห้างสรรพสินค้า)
1,500,000
สนง.พาณิชย์จังหวัด

4

โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว
7,135,000
4.1 ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว
3,815,000
สนง.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
4.2 ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดอ่างทอง
1,930,000
สนง.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
4.3 พัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยงเชิงเศรษฐกิจพอเพียง
1,390,000
สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด
5
โครงการส่งเสริมพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว
800,000
สนง.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
6
โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตด้านปศุสัตว์
600,000
สนง.ปศุสัตว์จังหวัด

7

โครงการจัดหาแหล่งน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคบริโภค

5,988,000
7.1 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 ต.หัวไผ่ อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง
1,996,000
อ.เมืองอ่างทอง
7.2 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 ต.ป่างิ้ว อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง
1,996,000
อ.เมืองอ่างทอง
7.3 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 ต.คำหยาด อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง
1,996,000
อ.โพธิ์ทอง
8
โครงการสนับสนุนกระบวนการพัฒนาคนแบบองค์รวมเปิดรับการเรียนรู้อย่างกว้างขวาง สอดคล้องกับแนวโน้มการสร้างงานในอนาคต
1,500,000
8.1 สนับสนุนการดำเนินงานสายใยแห่งครอบครัว
500,000
สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
8.2 ส่งเสริมอาชีพ ตามโครงการต้นแบบฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของมูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย
500,000

สนง.พัฒนาชุมชน

8.3 โครงการศึกษารูปแบบบรรจุภัณฑ์และสนับสนุนบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ตุ๊กตาชาววัง
500,000
สนง.พัฒนาชุมชน
9

โครงการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาและประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม

6,575,700
9.1 ต่อยอดอุทยานการเรียนรู้จังหวัดอ่างทอง (AKAP)
6,075,700
สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
(เทศบาลเมืองอ่างทอง)
9.2 พัฒนาเด็กวัยเรียนให้มีความรู้ทางวิชาการที่เข้มแข็ง
300,000
สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
9.3 พัฒนาครูและบุคลากรที่จัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเรียนร่วมในโรงเรียนจัดการเรียนร่วม
200,000
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอ่างทอง
10
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อย
820,000
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
11
โครงการส่งเสริมพื้นที่สีเขียว
1,224,400
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
12
โครงการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม (CCTV)
1,513,500
ตำรวจภูธรจังหวัด
13
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
6,285,600
ศพส.จ.อ่างทอง
14
โครงการบริหารจัดการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอ่างทอง ปี 2555 (ตามมติ ก.น.จ.)
10,000,000
สำนักงานจังหวัด
15
โครงการส่งเสริมให้เกษตรกรทำการเกษตรกรรมที่ยั่งยืน
1,413,500
สนง.เกษตรจังหวัด
16
โครงการแปรรูปวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
145,400
สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
 
รวม
114,322,400.00