โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (เงินงบประมาณ 115,384,000 บาท)

ข้อมูล ณ วันที่ 28 กันยายน 2555
ที่
โครงการ

งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)

หน่วยงานรับผิดชอบ
1
โครงการสนองการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริ
9,295,000
สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด
2
โครงการสนับสนุนกระบวนการ พัฒนาคนแบบองค์รวม เปิดรับการเรียนรู้อย่างกว้างขวาง สอดคล้องกับแนวโน้มการจ้างงานในอนาคต (กลุ่มที่ 1)
2,440,000
สนง.พัฒนาสังคมและความั่นคง ของมนุษย์จังหวัด
3
โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการโลจิสติกส์
52,824,000
สำนักงานจังหวัดอ่างทอง
4
โครงการจัดแหล่งน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภค
9,680,000
สำนักงานจังหวัดอ่างทอง
5
โึครงการพัฒนากิจกรรมสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาพอย่างมีส่วนร่วม (กลุ่มที่ 1)
17,400,000
อำเภอเมืองอ่างทอง
6
โครงการพัฒนาและเชื่อมโยงเครือข่ายป้องกันและลดภัยพิบัติจากน้ำ
9,000,000
สนง.ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยจังหวัด
7
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดอ่างทอง
4,745,000
ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดิน เอาชนะยาเสพติดจังหวัด
8
โครงการบริหารจัดการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอ่างทอง ปี 2555 (ตามมติ ก.น.จ.)
10,000,000
สำนักงานจังหวัดอ่างทอง