โครงการตาม พ.ร.บ.ฯ รายจ่าย ปี 2554 จังหวัดอ่างทอง (เงินงบประมาณ 128,987,400 บาท)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2554
ที่
โครงการ

งบประมาณ ที่ได้รับ หลังโอนเปลี่ยนแปลง
(บาท)

หน่วยงานรับผิดชอบ

1

โครงการก่อสร้างถนน คสล. (กลุ่มที่ 1)
กิจกรรมย่อย

   
1. ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 6 ต.บ้านแห อ.เมืองอ่างทอง
1,923,300
อ.เมืองอ่างทอง
2. ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7,9 ต.ม่วงเตี้ย อ.วิเศษชัยชาญ
4,085,000
อ.วิเศษชัยชาญ
3. ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 ต.ท่าช้าง อ.วิเศษชัยชาญ
1,945,000
อ.วิเศษชัยชาญ
4. ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 13 ต.บางจัก อ.วิเศษชัยชาญ
1,945,000
อ.วิเศษชัยชาญ
5. ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 ต.ยี่ล้น อ.วิเศษชัยชาญ
1,945,000
อ.วิเศษชัยชาญ
6. ก่อสร้างถนนดินผิวลูกรัง หมู่ที่ 5,6 ต.ม่วงเตี้ย อ.วิเศษชัยชาญ
3,907,000
อ.วิเศษชัยชาญ
7. ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 ต.รำมะสัก อ.โพธิ์ทอง
1,962,000
อ.โพธิ์ทอง
8. ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 11 ต.ยางซ้าย อ.โพธิ์ทอง
1,947,000
อ.โพธิ์ทอง
9. ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 ต.คำหยาด อ.โพธิ์ทอง
1,958,500
อ.โพธิ์ทอง
10. ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 ต.วังน้ำเย็น อ.แสวงหา
1,964,000
อ.แสวงหา
11. ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2,4 ต.บ้านพราน อ.แสวงหา
17,777,000
อ.แสวงหา
12. ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2,4 ต.ห้วยไผ่ อ.แสวงหา
5,008,000
อ.แสวงหา
13. ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 ต.ราษฎรพัฒนา อ.สามโก้
1,953,000
อ.สามโก้
14. ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1,2 ต.ชะไว อ.ไชโย
1,934,500
อ.ไชโย
2
โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านบาดาลขนาดใหญ่
กิจกรรมย่อย
1. ก่อสร้างประปาหมู่บ้านขนาดใหญ่ (โดยใช้บ่อบาดาลเดิม) หมู่ที่ 5 ต.เอกราช อ.ป่าโมก
1,995,000
อ.ป่าโมก
2. ก่อสร้างประปาหมู่บ้านขนาดใหญ่ (โดยใช้บ่อบาดาลเดิม) หมู่ที่ 2 ต.หัวตะพาน อ.วิเศษชัยชาญ
1,995,000
อ.วิเศษชัยชาญ
3. ก่อสร้างประปาหมู่บ้านขนาดใหญ่ (โดยใช้บ่อบาดาลเดิม) หมู่ที่ 3 ต.หลักแก้ว อ.วิเศษชัยชาญ
1,995,000
อ.วิเศษชัยชาญ
4. ก่อสร้างประปาหมู่บ้านขนาดใหญ่ (โดยใช้บ่อบาดาลเดิม) วัดห้วยโรง หมู่ที่ 1 ต.ห้วยคันแหลน อ.วิเศษชัยชาญ
1,995,000
อ.วิเศษชัยชาญ
3
โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว (กลุ่มที่ 1)
กิจกรรมย่อย
1. พิพิธภัณฑ์ตำนานเมืองอ่างทอง
19,500,000
สำนักงานจังหวัด
2. ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวจังหวัดอ่างทอง
620,910
สำนักงานจังหวัด

4

โครงการพัฒนาและปรับปรุงฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริฯ (หนองระหารจีน) ต.บ้านอิฐ อ.เมืองอ่างทอง
กิจกรรมย่อย
1. พัฒนาและปรับปรุงฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริฯ
2,712,296
สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด
2. ปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ตามพระราชดำริฯ
799,000
สนง.โยธาธิการและผังเมือง

5

โครงการพัฒนาและปรับปรุงฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริฯ ต.สีบัวทอง อ.แสวงหา
กิจกรรมย่อย
1. พัฒนาและปรับปรุงฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริฯ
1,321,000
สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด
2. พัฒนากระบวนการผลิตเครื่องปั้นดินเผาศูนย์ศิลปาชีพสี่บัวทอง
1,065,000
สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด
6
โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว
800,000
สนง.เกษตรจังหวัด
7
โครงการส่งเสริมการดำเนินงานศูนย์ 3 วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัว
400,000
สนง.พัฒนาสังคมฯ
8
โครงการส่งเสริมหมู่บ้านท่องเที่ยวเศรษฐกิจพอเพียง ต.บ้านแห อ.เมืองอ่างทอง
460,000
สนง.ท่องเที่ยวฯ
9
โครงการพัฒนาพื้นที่แก้มลิงหนองเจ็ดเส้น
3,210,000
สนง.เกษตรจังหวัด
10
โครงการคุณธรรมเยาวชนประชาชนอ่างทองทำความดีถวายในหลวง
สำนักงานจังหวัด
10.1 โครงการเรือประดับไฟเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 5 ธัีนวาคม 2553 จังหวัดอ่างทอง (ขอไว้ 214,900 บาท)
205,152
สำนักงานจังหวัด
10.2 โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 5 ธันวาคม 2553 (ขอไว้ 254,440 บาท)
253,940

สำนักงานจังหวัด

10.3 โครงการก่อสร้างเวทีจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 5 ธันวาคม 2553 (ขอไว้ 1,217,000 บาท)
1,215,000
สำนักงานจังหวัด
10.4 โครงการลานกิจกรรมแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์จังหวัดอ่างทอง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2553 (ขอไว้ 605,529.23 บาท)
604,529.23
สำนักงานจังหวัด
10.5 โึครงการอำนวยการบริหารงานรัฐพิธีจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 (ขอไว้ 370,000 บาท)
370,000
สำนักงานจังหวัด
10.6 โครงการผู้ว่าและกาชาดสร้างบ้านสานฝันให้กับผู้ยากจนจังหวัดอ่างทอง เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระชนมพรรษา 84 พรรษา (ขอไว้ 576,800 บาท)
576,800
ที่ทำการปกครองจังหวัด
10.7 โครงการพัฒนาศักยภาพลูกหนี้นอกระบบจังหวัดอ่างทองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระชนมพรรษา 84 พรรษา (ขอไว้ 28,500 บาท)
18,508.77
ที่ทำการปกครองจังหวัด
10.8 โครงการจัดงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา จังหวัดอ่างทอง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554
64,700
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
11
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดอ่างทอง
6,042,200
ศตส.จ.อท
12
โครงการอาหารปลอดภัย
400,000
สนง.สาธารณสุข
13
โึครงการคนอ่างทองไร้พุง
476,014.95
สนง.สาธารณสุข
14
โครงการ อสม. ร่วมใจสร้างสุขภาวะประชาชนจังหวัดอ่างทอง
715,867
สนง.สาธารณสุข
15
โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
200,000
สนง.การท่องเที่ยวฯ
16
โครงการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดอ่างทอง
250,000
สนง.การท่องเที่ยวฯ
17

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดอ่างทอง (กลุ่มที่ 1)
กิจกรรมย่อย

1. งาน The Likay Angthong Festival 2011
300,000
สนง.การท่องเที่ยวฯ
2. งานวีรชนคนแสวงหา
300,000
อ.แสวงหา
3. มหกรรมกลองนานาชาติ
100,000
อ.ป่าโมก
4. งานรำลึกวีรชนแขวงเมืองวิเศษไชยชาญ
300,000
อ.วิเศษชัยชาญ
5. ลานวัฒนธรรม
100,000
สนง.วัฒนธรรม
6. มหกรรมวันกินกุ้งใหญ่ กินไข่นกกระทา กินปลาปลอดสารพิษ และของดีเมืองอ่างทอง
100,000
สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด
18
โครงการเพิ่มมูลค่าจังหวัดอ่างทอง
600,000
อ.ไชโย
19
โครงการขยายผลกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อลดต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรโดยวิธีชีวภาพ
2,692,794
สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด
20
โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดอ่างทอง (กลุ่มที่ 2)
กิจกรรมย่อย
1. ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดไชโยวรวิหาร อ.ไชโย
1,495,000
อ.ไชโย
2. ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ร้านค้าชุมชน ต.จำปาหล่อ อ.เมืองอ่างทอง
1,703,000
อ.เมืองอ่างทอง
21
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนกจังหวัดอ่างทอง
100,000
สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
22
โครงการส่งเสริมการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
100,000
สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด
23
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อ
100,000
สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
24
โครงการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน
100,000
สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด
25
โครงการส่งเสริมการรวมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
100,000
สนง.สหกรณ์จังหวัด
26
โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าปลอดภัยจากสารพิษด้านประมงมาตรฐาน Safty Level
50,000
สนง.ประมงจังหวัด
27
โครงการรับรองมาตรฐานฟาร์มสัตว์น้ำจืด GAP
50,000
สนง.ประมงจังหวัด
28
โครงการบริหารจัดการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอ่างทอง ปี 2554 (ตามมติ ก.น.จ.)
สำนักงานจังหวัด
1. อำนวยการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
2,000,000
สำนักงานจังหวัด
2. โครงการบริหารจัดการแผนพัฒนาจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
770,000
สำนักงานจังหวัด
3. โครงการอำนวยการประชุม ก.บ.จ.อท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
600,000
สำนักงานจังหวัด
4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2554 จังหวัดอ่างทอง
280,000
สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
5. ค่าอำนวยการบริหารงานด้านการดำเนินงานโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุขฯ
280,000
สำนักงานจังหวัด
6. ประชาสัมพันธ์การพัฒนาจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555
1,000,000
สนง.ประชาสัมพันธ์ฯ
7. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2554 จังหวัดอ่างทอง
245,000
สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
8. อำนวยการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 (เพิ่มเติม)
800,000
สำนักงานจังหวัด
9. โครงการเมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ จังหวัดอ่างทอง
50,000
สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
10. โครงการเพิ่มศักยภาพพนักงานฝ่ายปกครองในการสอบสวนความผิดอาญา ประจำปี 2554
250,000
ที่ทำการปกครองจังหวัด
11. โครงการพัฒนาขีดสมรรถนะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอ่างทอง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการบูรณาการพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
349,400
สำนักงานจังหวัด
12. โครงการส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
35,600
สำนักงานจังหวัด
13. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปรามการทุจริตภาครัฐ
50,000
สำนักงานคลังจังหวัด
14. โครงการศึกษาต้นแบบ "ข้าวโรงเรียนเพื่อชุมชน"
1,500,000
สำนักงานจังหวัด
15. โครงการอำนวยการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 (เพิ่มเติม2)
628,486
สำนักงานจังหวัด
16. โครงการสร้างจิตสำนึกข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ และพลังมวลชน ในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์
689,350
สำนักงานจังหวัด
17. โครงการทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับการดำเนินงานนโยบายรัฐบาล (นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร : นายกรัฐมนตรี)
472,164
สำนักงานจังหวัด
29
โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว (กลุ่มที่ 1) (เพิ่มเติม)
กิจกรรมย่อย
1. พิพิธภัณฑ์ตำนานเมืองอ่างทอง
500,000
30
โครงการพัฒนาพื้นที่แก้มลิงหนองเจ็ดเส้น (เพิ่มเติม)
กิจกรรมย่อย
สำนักงานจังหวัด
1. จัดแสดงลานดอกไม้แฟนตาซี (P2)
2,000,000
2. จัดแสดงศิลปะบนพื้นน้ำ (P4)
1,900,000
31
โครงการพัฒนาพื้นที่แก้มลิงหนองเจ็ดเส้น (เพิ่มเติม2)
กิจกรรมย่อย
1. ปรับปรุงระบบกังหันลมสูบน้ำ
54,600
สำนักงานจังหวัด
32

โครงการพัฒนาพื้นที่แก้มลิงหนองเจ็ดเส้น (เพิ่มเติม3)
กิจกรรมย่อย

1. ประชาสัมพันธ์โครงการอุทยานสวรรค์ 115 ปี อ่างทองหนองเจ็ดเส้น เฉลิมพระเกียรติฯ
430,400
สำนักงานจังหวัด
33
โครงการคุณธรรมเยาวชนประชาชนอ่างทองทำความดีถวายในหลวง (เพิ่มเติม) (สนับสนุนโครงการอุทยานสวรรค์)
กิจกรรมย่อย
1. ก่อสร้างสะพานแขวนเฉลิมพระเกียรติฯ
1,956,000
สนง.โยธาธิการฯ
34
โครงการคุณธรรมเยาวชนประชาชนอ่างทองทำความดีถวายในหลวง (เพิ่มเติม2)
กิจกรรมย่อย
สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด
1. ก่อสร้างยุ้งฉางเฉลิมพระเกียรติฯ
3,099,000
35
โครงการคุณธรรมเยาวชนประชาชนอ่างทองทำความดีถวายในหลวง (เพิ่มเติม3)
กิจกรรมย่อย
1. จัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ
109,700
สำนักงานจังหวัด
36
โครงการขยายผลกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อลดต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรโดยวิธีชีวภาพ (เพิ่มเติม)
กิจกรรมย่อย
สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด
1. พัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์
21,700
37
โครงการ อสม.ร่วมใจสร้างสุขภาวะประชาชนจังหวัดอ่างทอง (เพิ่มเติม)
99,988.05
สนง.สาธารณสุข
 
รวม
128,987,400.00