โครงการตาม พ.ร.บ.ฯ รายจ่าย ปี 2553 จังหวัดอ่างทอง (เงินงบประมาณ 31,077,700 บาท)

ข้อมูล ณ วันที่ 29 มกราคม 2554
ที่
โครงการ

งบประมาณ ที่ได้รับ
อนุมัติ (บาท)

หน่วยงานรับผิดชอบ
1
โครงการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรอินทรีย์ครบวงจร
7,599,600
สนง.ท้องถิ่นจังหวัด
2
โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว
700,000
สนง.เกษตรจังหวัด
3
โครงการอุดหนุนศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
165,000
สนง.วัฒนธรรมจังหวัด
4
โครงการส่งเสริมการดำเนินงานศูนย์ 3 วัย สายใยรักแห่งครอบครัว
300,000
สนง.พัฒนาสังคมฯ จังหวัด
5
โึครงการสานฝันสร้างสุขเด็กและเยาวชนจังหวัดอ่างทอง (เครือข่ายประชาสังคม)
500,000
สนง.พัฒนาสังคมฯ จังหวัด
6
โครงการห้องสมุดสุขภาพ
500,000
โรงพยาบาลอ่างทอง
7
โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
300,000
สนง.ท่องเที่ยวฯ จังหวัด
8
โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดอ่างทอง
1,000,000
สนง.ท่องเที่ยวฯ จังหวัด (กันเงินกิจกรรมบันใดวัดป่าโมก จำนวน 570,000 บาท)
9
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดอ่างทอง (งาน The likay Angthong Festival 2010)
500,000
สนง.ท่องเที่ยวฯ จังหวัด
10
โครงการส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดอ่างทอง ปี 2553
500,000
สนง.เกษตรจังหวัด
11
โครงการจัดตั้งหมู่บ้าน OTOP ต้นแบบ เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยว
500,000
สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด
12
โครงการพัฒนาและปรับปรุงฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริฯ ต.สีบัวทอง อ.แสวงหา จ.อ่างทอง
3,250,000
สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด
13
โครงการขยายผลกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อลดต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรโดยวิธีชีวภาพ
3,863,100
สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด
14
โครงการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน
400,000
สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด
15
โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการหาช่องทางตลาดสินค้าเกษตรปลอดสารพิษ OTOP SMEs
1,000,000
สนง.พาณิชย์จังหวัด
16
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอ่างทอง
10,000,000
สำนักงานจังหวัด
17
โครงการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน (ใช้เงินเหลือจ่ายทำโครงการใหม่)
168,600
สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด
18
โครงการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรอินทรีย์ครบวงจร (เพิ่มเติมจากงบประมาณเงินเหลือจ่าย)
49,000
สนง.ท้องถิ่นจังหวัด
19
โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว (เพิ่มเติม)
300,000
สนง.ท่องเที่ยวฯ จังหวัด