พื้นที่และจำนวนราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้งจังหวัดอ่างทอง
พ.ศ. อำเภอ (แห่ง) ตำบล (แห่ง) หมู่บ้าน (แห่ง) ราษฎรได้รับความเดือนร้อน ให้ความช่วยเหลือแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค
ครัวเรือน ประชากร เที่ยว ปริมาณน้ำ (ลิตร)
2551 6 22 99          1,573          5,984             525               3,926,000.00
2552 6 40 169          2,973        11,403             716               4,569,000.00
2553 7 49 111          2,357          7,237          1,773             10,765,500.00
2554 5 16 18            207          1,112             123                 878,000.00
2555 7 15 66          1,321          5,074             392               2,728,000.00
ที่มา : สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทอง
หมายเหตุ  จังหวัดอ่างทองไม่มีพื้นที่ความเสียหายด้านเกษตรกรรมจากภัยแล้ง
กราฟแสดงจำนวนครัวเรือนและประชากรที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้งจังหวัดอ่างทอง