ความเสียหายจากอุทกภัยจังหวัดอ่างทอง
พ.ศ. ด้านเกษตรกรรม ด้านสาธารณูปโภค
พื้นที่เกษตร (ไร่) ปศุสัตว์ (ตัว) ประมง (บ่อ/กระชัง/ไร่) ถนน (แห่ง) สะพาน (แห่ง)
2551              6,562.00                    304              488.25 0 0
2552              6,271.50                    609                    -   8 0
2553          106,128.00 [1]                13,808            2,024.00 20 1
2554          128,739.00 [2]              226,916            2,160.00 111 1
2555                103.00                     -                      -   0 0
ที่มา : สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทอง
กราฟแสดงความเสียหายจากอุทกภัยจังหวัดอ่างทองด้านเกษตรกรรม
814 510
               814.00 510

[1]
หญ้าเลี้ยงสัตว์ 368 ไร่
[2]
แปลงหญ้า 814 ไร่