พื้นที่และจำนวนราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยจังหวัดอ่างทอง
พ.ศ. อำเภอ (แห่ง) ตำบล (แห่ง) หมู่บ้าน (แห่ง) ราษฎรได้รับความเดือนร้อน
ครัวเรือน ประชากร ตำบล หมู่ ครัว คน อพยพ(ครัว) อพยพ(คน)
2551 6 43 145                    2,774                    7,486
2552 5 15 72                      861                    2,197 เมือง 9.0 29.0 570.0
2553 7 73 506                  16,015                  61,486 ป่า 3.0 19.0 793.0 2394.0 71.0 153.0
2554 7 73 484                  39,912                117,336 ไชโย  8.0 27.0 113.0 355.0
2555 3 12 34                      454                    1,471 วิเศษ 11.0 24.0 793.0 2394.0
ที่มา : สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทอง โพธิ์ 6.0 3.0
กราฟแสดงจำนวนครัวเรือนและประชากรที่ได้รับความเดือนร้อนจากอุทกภัยจังหวัดอ่างทอง ย้อนหลัง 5 ปี