จำนวนพื้นที่ปลูกข้าว ผลผลิตเฉลี่ยต่อพื้นที่ (ข้าว) จังหวัดอ่างทอง
ปี จำนวนพื้นที่ปลูกข้าว (ไร่) ผลผลิตเฉลี่ย / พื้นที่เก็บเกี่ยว (กก./ไร่) ปริมาณผลผลิต (ต้น)
๒๕๕๔ ข้าวนาปี ๗๗๓ ๒๕๐.๙๒
ข้าวนาปัง ๘๘๖ ๑๕๗.๔๙
๒๕๕๓ ข้าวนาปี ๗๓๘ ๔๒๐.๖๓
ข้าวนาปัง ๗๗๙ ๓๐๒.๗๐
๒๕๕๒ ข้าวนาปี ๗๙๐ ๓๙๔.๓๕
ข้าวนาปัง ๗๗๐ ๒๓๖.๒๕
ที่มา : สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง
กราฟแสดงผลผลิตเฉลี่ยต่อพื้นที่ในจังหวัดอ่างทอง