จ้างเหมาโครงการติดตั้งประตูเปิด-ปิดน้ำ และวางท่อระบายน้ำคอนกรึตพร้อมบ่อพัก อำเภอวิเศษชัยชาญ

หน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล

สอบราคา

 จ้างเหมาโครงการติดตั้งประตูเปิด-ปิดน้ำ และวางท่อระบายน้ำคอนกรึตพร้อมบ่อพัก อำเภอวิเศษชัยชาญ

ซื้อเอกสาร

วันที่ 5-18 กรกฏาคม 2550 ในราคาชุดละ 200 บาท ที่องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล

ยื่นซอง

วันที่ 19 กรกฏาคม 2550 ระหว่างเวลา 10.00 - 11.00 น ณ ศูนย์รวบรวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วน
ตำบล ระดับอำเภอ

เปิดซอง

วันที่ 19 กรกฏาคม 2550 ตั้งแต่เวลา 11.30 น เป็นต้นไป

รายละเอียด
จ้างเหมาโครงการติดตั้งประตูเปิด-ปิดน้ำ และวางท่อระบายน้ำคอนกรึตพร้อมบ่อพัก อำเภอวิเศษชัยชาญ รวม 4 โครงการดังนี้
1.โครงการติดตั้งประตูเปิด - ปิดน้ำ หมู่ที่ 2 (หนองปลาไหล) ตำบลไผ่จำศีล อำเภอวิเศษชัยชาญ ราคากลาง 47,452 บาท
2.โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 5 (บ้านใหม่) ราคากลาง 62,704 บาท
3.โครงการติดตั้งประตูเ้ปิด - ปิดน้ำ จำนวน 11 ท่อน ราคากลาง 32,586 บาท
4.โครงการติดตั้งประตูเปิด- ปิดน้ัำ หมู่ที่ 4 (บ้านนายชุมแสง ยินดี) ตำบลไผ่จำศีล อำเภอวิเศษชัยชาญ ราคากลาง 34,012 บาท
รวม 4 โครงการ เป็นเงิน 176,754 บาท
ราคากลาง
สถานที่ติดต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล อำเภอวิเศษชัยชาญ หมายเลขโทรศัีพท์ 035-622060 ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ วันที่ 4 กรกฏาคม 2550