สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
ปี 2563
ปี 2562
ปี 2561
ปี 2560
ปี 2559
ปี 2558
ปี 2557
ปี 2556
ปี 2555
ปี 2554
ปี 2553
ปี 2552
ปี 2551
ปี 2550
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ปี 2549
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
ธันวาคม
ปี 2548
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
ตุลาคม
พฤศจิกายน