ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนกลาง หน่วยงานอิสระ
ส่วนราชการระดับจังหวัด

สังกัดกระทรวงมหาดไทย

ศาลจังหวัด

ส่วนราชการระดับอำเภอ

สังกัดกระทรวงเกษตร

อัยการ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สังกัดกระทรวงการคลัง

ตำรวจ

เทศบาล

สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

รัฐวิสาหกิจ

องค์การบริหารส่วนตำบล

กระทรวงวัฒนธรรม

ธนาคาร

องค์กรอิสระ

กระทรวงคมนาคม

 
กาชาดจังหวัด

กระทรวงพาณิชย์

 
ภาคเอกชน

กระทรวงการท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการ

 
สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดอ่างทอง

กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม

 
สมาชิกสภาผู้เเทนราษฎรจังหวัดอ่างทอง

กระทรวงยุติธรรม

 
 

สถาบันการศึกษา

 
     
 
 
 

ระดับจังหวัด

ตำแหน่ง ชื่อ - สกุล ที่ทำงาน โทรสาร ที่บ้าน/มือถือ
1.ผู้ว่าราชการจังหวัด  นายกมล จิตระวัง 0-3561-1233
0-3562 -0128

0-3561-1233

0-3561-1131
0-1753-1647
2.รองผู้ว่าราชการจังหวัด(1) นายบุญทรง จันกลิ่น 0-3562-0129 0-3562-0129 0-3562-5994
0-1545-1345
3.รองผู้ว่าราชการจังหวัด(2) นางอัศนีย์ บินชัย 0-3561-1612 0-3561-1612 0-3561-1556
0-1991-1900

ราชการส่วนภูมิภาค

ตำแหน่ง ชื่อ - สกุล ที่ทำงาน โทรสาร ที่บ้าน/มือถือ
1.ปลัดจังหวัด  นายวิชา ทับธง 0-3561-1253

0-3561-1253


0-3561-1142
2.นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย 0-3562-0079
0-3561-1222-333
0-3561-2432 0-3562-0078
  0-1879-5587  
3.อุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง นายสุขวัฒน์   เลิศวิสุทธิ์ 0-3562-5118
0-3561-1978
0-3561-1191
0-3561-2428 0-3561-1980
0-1754-2650
4.โยธาธิการจังหวัดและผังเมือง ว่าที่ร้อยตรีวัลลภ วัชรอำมาตย์ 0-3562-0523 0-3561-1353

01-3786529
0-3562-0127

5.พาณิชย์จังหวัด ์ นางสาวนุชนารถ ธรนณธรรมกุล.
           
0-3561-1774
0-3561-2774
0-3562-5127
0-3561-1774  
6.พัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์
นายประสิทธิ์ มีช้าง 0-3561-1998
0-3561-1163  
7.ประกันสังคมจังหวัด นางสิริกร  เรืองทิพย์ 0-3562-6337
0-3561-2199
0-3561-2699
0-3562-5146
0-3562-6337
0-3561-2199
0-3561-2699
0-3562-5146
ต่อ 20

8.เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด นายประวิทย์ ขุนแขวง 0-3561-1642 0-3561-1011 0-1312-3519
9.ปศุสัตว์จังหวัด  นายสุรชน    ต่างวิวัฒน์
0-3561-1746
0-3561-1759
0-3561-5828
0-3561-1746
0-3561-1528
 0-1926-8432
10.พัฒนาการจังหวัด นายสายัณห์ เรืองรอง 0-3561-1143 0-3561-1143
0-1848-3044

11.ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัด  นายเสน่ห์ ยิกุสังข์ 0-3561-2622
0-3561-1591-16
0-3562-5126 0-3561-1276

12.จัดหางานจังหวัด
นางพรพรรณ ทยาธรรม
0-3561-3038-9
0-3561-3038

0-9801-3918
13.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด นายมานพ   ชมภูจันทร์ 0-3562-0525 0-3562-0526
0-2907-1158 กด 0
0-1744-1188
14.หัวหน้าสำนักงานจังหวัด นางสาวเบญจวรรณ์  พาละหาญ 0-3561-1235
0-3562-0130
0-3561-1713 0-3562-0100
15. คลังจังหวัด นางเสาวณี ภูวนานนท์ 0-3561-1213 0-3561-1213 0-9533-1076
0-3524-3484
16.เกษตรจังหวัด นายวิจิตร ช่วยพิทักษ์ 0-3562-0054 0-3561-2011 0-3561-1526
17.สหกรณ์จังหวัด
นายสุรศักดิ์     สุขเหลือ
0-3561-1021
0-3561-3460
0-3561-1021
ต่อ 16

0-1634-1787
18.ป่าไม้จังหวัด  นายวัชรชัย เกษมศิริ 0-3561-1184
0-3562-0894
0-3561-1184 0-1764-4172 
19.แรงงานจังหวัด นายศักดิ์สิทธิ์  สละชีพ 0-3561-1553
0-3562-0657
0-3561-1553 0-1641-0158
20.ขนส่งจังหวัด นางสาววรรณี เกิดสินธ์ชัย 0-3561-1202 0-3562-5085 0-0-1911-4680
21.ประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง นายสาโรจน์      เพ็งชะอุ่ม 0-3561-3033
0-3562-0071
0-3562-0071 0-1994-1056
22.สถิติจังหวัดอ่างทอง  นายสริตชพร ผดุงชาติ 0-3561-1254 0-3562-0050  -
23.ประมงจังหวัด   นายสำรวย  เสร็จกิจ 0-3561-1125
0-3561-4626
0-3561-1125 0-9814-8764
24.สวัสดิการสังคมและคุ้มครอง
     แรงงาน
 นางศิราภรณ์  บุญเรือง

 0-3561-1331
0-3561-3500

  0-3561-1331        
25.สัสดีจังหวัด  พ.ท.ธนพล  ปรีชา    0-3561-1240
  0-3561-1240
0-3524-3876

26.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด
ล้อมจังหวัด
นายวิจิตร เกษสัมมะ
0-3564-0021
-

 ราชการส่วนกลาง

สังกัดกระทรวงมหาดไทย

ตำแหน่ง ชื่อ - สกุล ที่ทำงาน โทรสาร ที่บ้าน/มือถือ
1.ท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง
นายต่อลาภ เลขธรากร
     0-3561-4634
0-3562-0534
 0-3561-4634              
0-9892-6257
0-9901-1056
2.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัด
นายธีระศักดิ์ ทรัพย์สิริ
0-3564-0022
-
0-1984-4614
0-9969-6810

สังกัดกระทรวงเกษตร

ตำแหน่ง ชื่อ - สกุล ที่ทำงาน โทรสาร ที่บ้าน/มือถือ
1.หัวหน้าสถานีพัฒนาที่ดิน  ว่าที่ ร.ต.ทศพร มังกร  0-3561-5745-6
 0-3561-5745  
  0-1622 -0436
2.หน.สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ฯ น.ส.เจริญพร   สายทอง 0-3561-1351 0-3562-5096 0-9254-3660
3.หน.สนง.จัดรูปที่ดินฯ นายสมชาย     นิยมธรรม 0-3561-1323 0-3561-1323 0-1299-0884
4.หน.สถานีประมงน้ำจืดฯ นายชุติพงค์ ว่องส่งสาร 0-3561-3025 0-3561-3025 0-9896-5070
5..หน.โครงการชลประทาน นายเจตจิตร  โพธิ์ปลั่ง 0-3561-2003
ต่อ 13
0-3561-2003  
 6.หัวหน้าโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี นายประเสริฐ โสภวชิรากร
0-3561-3043ต่อ 12
 0-3569-5555
0-1816-1520
7.หัวหน้าโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร นายมานัต ยอดมนต์ 0-3659-1482
0-3654-4503
 0-3569-1814
0-1474-2936
8.หัวหน้าโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก นายสมภพ โชติช่วง 0-3557-1302
 0-3557-1856
0-1869-9240
9.หัวหน้าโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช นายวินิจ ปฏิบัติสรกิจ 0-3652-1489
0-3561-1592
 0-2625-1486
0-1852-4117
10.หัวหน้าโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผักไห่ นายสันติ สวัสดิศานต์ 0-3539-2965
 0-3539-1378 ต่อ 12
0-1804-1195
11.โครงการขุดลอกและควบคุมสภาพร่องน้ำไชโย    0-3564-7035  0-3564-7383  
12.ศูนย์เพาะชำกล้าไม้จังหวัด  นายศักดิ์เกษม ธวิชัย      
13.องค์การกลางเพื่อเกษตรกรจังหวัด  นายนเรศวร์ สงสำเภา 0-3642-2579
0-3652-0500
0-3642-2579

สังกัดกระทรวงการคลัง

ตำแหน่ง ชื่อ - สกุล ที่ทำงาน โทรสาร ที่บ้าน/มือถือ
1. สรรพากรพื้นที่อ่างทอง นางสมพร      ฉัตรเนตร 0-3562-0831  0-3561-1284 0-9901-1074
0-1344-8368
2. ธนารักษ์พื้นที่อ่างทอง  นายราเชนทร์  อุดมศิริ 0-3562-1091 0-3562-0552 0-7115g-6066 
3. สรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง
 นางกฤษณา แสงมณี 0-3561-1572
0-3561-5048
0-3561-1572

สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

ตำแหน่ง ชื่อ - สกุล ที่ทำงาน โทรสาร ที่บ้าน/มือถือ
1.ผอสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอ่างทอง นางปาลิดา กุลรุ่งโรจน์ 0-3561-1754 0-3561-1092 0-1612-2604
2.ผอ.ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ว่าที่ ร.ต.อัมพร มากเพรช 0-3569-1450
0-3569-1060
0-3569-1059 0-1853-0718

กระทรวงวัฒนธรรม

ตำแหน่ง ชื่อ - สกุล ที่ทำงาน โทรสาร ที่บ้าน/มือถือ
หัวหน้าสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง นายจำลอง แสงจันทร์
0-3561-19146
ต่อ 6
0-3561-2200
0-9828-3065

กระทรวงคมนาคม

ตำแหน่ง ชื่อ - สกุล ที่ทำงาน โทรสาร ที่บ้าน/มือถือ
1.หัวหน้าทางหลวงชนบทอ่างทอง  นายนิวาศ  หล่อวัฒนากุล 0-3569-1710
0-3564-0023-4
0-3564-0023-4 0-1453-9155
0-3550-0215
2.ผอ.สำนักงานบำรุงทางอ่างทอง นายสมบัติ รุจิโกไศย 0-3525-5620   0-2573-8217
0-1985-4689
3.ผู้ช่วยผอ.สำนักงานบำรุงทางอ่างทอง นายโสภณ บุญประสงค์ 0-3566-1390     0-3524-5092
0-1994-6747

กระทรวงพาณิชย์

ตำแหน่ง ชื่อ - สกุล ที่ทำงาน โทรสาร ที่บ้าน/มือถือ
1.หน.สนง.พัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด นางสาวเครือทิพย์   ศิลานุกิจ 0-3561-3521
0-3561-3522
0-3561-2613
0-3561-3522 0-1909-5753
2.หน.สนง.การค้าภายในจังหวัด นางวาสนา อุตสาหรัมย์ 0-3561-3530
0-3561-4972
0-3561-4972 0-1907-6577
3.หน.สนง.ประกันภัยจังหวัด นายประพันธ์    โอฬารสกุล 0-3561-3031
0-3561-3422
0-3561-3031
0-3561-3422

0-2448-6471
0-9806-7463

กระทรวงการท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการ

ตำแหน่ง ชื่อ - สกุล ที่ทำงาน โทรสาร ที่บ้าน/มือถือ
1.ผอ.ศูนย์การท่องเที่ยวกีฬา    และนันทนาการจังหวัดอ่างทอง นายธารทิพย์   มีลักษณะ 0-3561-3032 0-3561-3032
0-1851-6296
2.ผอ.ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอ่างทอง นายมาด๊าด    ทองท้วม 0-3561-3032 0-3561-3032 0-6100-0067
 3.ผู้อำนวยการวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัด
อ่างทอง
 นายสมยศ วนิชชาชีวะ 0-3561-3566
0-3561-8331
0-3561-3566 
 0-1851-2919

กระทรวงแรงงาน

ตำแหน่ง ชื่อ - สกุล ที่ทำงาน โทรสาร ที่บ้าน/มือถือ
1..ผอ.ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานฯ  นางฉันทนา ฤทธิรงค์ 0-3561-5907
0-3561-2455
0-3563-9089
0-3561-5906
0-3561-2455
ต่อ 105

0-1994-0218 

กระทรวงยุติธรรม

ตำแหน่ง ชื่อ - สกุล ที่ทำงาน โทรสาร ที่บ้าน/มือถือ
1.ผอ.สนง.คุมประพฤติจังหวัดอ่างทอง นางสาวนิตยา   คงสุวรรณ  0-3561-5832
0-3562-6398- 4
0-3561-5832 0-1909-0219
2.หัวหน้าสำนักงานบังคดีจังหวัดอ่างทอง  นางชนิดา   เพชรโปรี 0-3561-4038 0-3561-4658 0-3561-4658
3.ผู้อำนวยการสถานพินิจคุ้มครองเด็กและ
   เยาวชนจังหวัดอ่างทอง
นายยุทธศักดิ์ รังสิมันตุชาติ 0-3561-3438
0-3561-3512
 0-3561-3512 0-1812-2457 

สถาบันการศึกษา

ตำแหน่ง ชื่อ - สกุล ที่ทำงาน โทรสาร ที่บ้าน/มือถือ
1.ผอ.วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง นายเกรียงศักดิ์ เจริญวุฒิ 0-3562-5158
0-3561-1656
0-3561-1726 -
2.ผอ.วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง           นายวีรพล พิศวง
      ผช.ผอ.รักษาราชการแทน
0-3561-1548 ต่อ 104
0-3562-0108
0-3562-0108
0-3561-1548

3.ผอ.วิทยาลัยการอาชีพวิเศษฯ นายขวัญชัย  พาณิชการ 0-3563-2123 0-3562-2363 0-1171-5112
0-2581-5455
4.ผอ.วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง นายไพศาล บุญรอด 0-3569-1848 0-3569-1848 0-1346-9551

หน่วยงานอิสระ

ศาลจังหวัด

ตำแหน่ง ชื่อ - สกุล ที่ทำงาน โทรสาร ที่บ้าน/มือถือ
1..ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอ่างทอง นายชัยยันต์  ขวัญสุวรรณ์ 0-3561-1561 0-3561-1512
2.ผู้อำนวยการศาลจังหวัด นางสันทนา สุวรรณสุรัตน์ 0-3561-1561   0-1852-7448
3.ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอ่างทอง
   แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว
นางสาวรจิต แสงสุก 0-3561-4841
0-.3561-4850
-12
0-3561-4841 0-9919-3527
4..ผู้อำนวยการประจำสำนักงานศาล
      จังหวัดอ่างทอง
แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว 
นายสุรัสน์ วิทยศิริศิลป์ 0-3561-4853
0-3561-4732
0-3561-4732 0-3552-5094
5.ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครอง
   เด็กและเยาวชนจังหวัดอ่างทอง
นายถวัลย์ โพธิ์พันธ์ 0-3561-3512
0-3561-3438
0-3561-3512 0-9777-0436

อัยการ

ตำแหน่ง ชื่อ - สกุล ที่ทำงาน โทรสาร ที่บ้าน/มือถือ
1.อัยการจังหวัดอ่างทอง นายธีรเดช อินใหญ่ 0-3561-1162
0-3561-2573
0-3561-1162


2.อัยการพิเศษประจำกรม
สำนักงานอัยการเขต 1
รักษาการในตำแหน่งอัยการจังหวัด
แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว
 นายพิทย์ จันทรศรีวงศ์ 0-3561-4570 - 0-1874-1236

ตำรวจ

ตำแหน่ง ชื่อ - สกุล ที่ทำงาน โทรสาร ที่บ้าน/มือถือ
1.ผู้บังคับการตำรวจภูธร              
     จังหวัดอ่างทอง
พล.ต.ต.บุญส่ง พานิชอัตรา 0-3561-1702 0-3561-1273 0-3561-1182
0-9203-2828

รัฐวิสาหกิจ

ตำแหน่ง ชื่อ - สกุล ที่ทำงาน โทรสาร ที่บ้าน/มือถือ
1.ผจก.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด นายสมบัติ   คงนาค 0-3561-2701
0-3561-1342
0-3561-3590-9
0-3562-0124 0-1991-2676
2.ผจก.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ.วิเศษชัยชาญ นายเจริญ วารินศิริรักษ์ 0-3563-1468 0-3563-2016 
0-1917-7816
3.ผจก.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.โพธิ์ทอง นายชวัช ทองพฤกษ์
0-3569-1507
0-3564-0260   
4.ผจก.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.ป่าโมก นายปัญญา  ลอยจินดารัตน์ 0-3566-1333
0-3562-3234
0-3566-2464  0-9926-5964
5.ผจก.การประปา อ.วิเศษชัยชาญ นางเกษร จันทร์สว่าง 0-3563-1188 0-3563-1188  0-3562-2322
6.ผจก.สนง.การประปาป่าโมก  นายวิชัย สายสุทธิ์ (รักษาการ) 0-3566-1334  - -
7.ผจก.สนง.การประปาอ่างทอง นายวิชัย สายสุทธิ์ 0-3561-1662

0-3562-5099

0-1984-0014

8.หน.ที่ทำการไปรษณีย์ฯ นายชำนาญ   สมบูรณ์วงศ์ 0-3561-1071

 

0-9501-6814
9. ผอ.กองโทรศัพท์จังหวัด นายสมพรต     คงธรรม 0-3561-2555 0-3561-2317 0-9300-2947
0-3524-5000
10. ผจก.สนง.บริการโทรศัพท์ฯ นายสุรินทร์     เหมือนละออง 0-3561-1345 0-3561-1592

 -

11.. ผจก.รสพ.อ่างทอง

นางสาวทัศนา พูลเพิ่ม

0-3561-1299 -

0-6523-1413
0-3528-6138

ธนาคาร

ตำแหน่ง ชื่อ - สกุล ที่ทำงาน โทรสาร ที่บ้าน/มือถือ
1. ผอ. สนง.ธกส.สาขาอ่างทอง นายมูรทูต เอี่ยมสอาด 0-3561-1699
0-3561-1699
0-1902-6759
2. ผจก.ธกส.สาขาอ่างทอง นายดำรัส สุนทรจำรัส 0-3561-1156
 0-3562-5154       
0-9811-7337
3.ผจก.ธกส.สาขาแสวงหา นายสุรชาติ ศุภศิริพงษ์ 0-3569-5033
0-3569-5233
0-3569-5033
0-1852-2579
0-3642-0148
4.ผจก.ธกส.สาขาโพธิ์ทอง นายสมเจตน์ สัมมะสิน 0-3559-1381
0-3564-0620

0-1851-8674
5.ผจก.ธกส.สาขาวิเศษชัยชาญ นางสมจิต งามจริง 0-3563-1203
0-3562-2051
0-1930-7341
6.ผอ.ศูนย์ธุรกิจสินเชื่อและบริการ นางอุทัยพร รัตนนิมิตร 0-3561-4500
0-3561-4500

0-1334-5879
7.ผจก.ธนาคารออมสินสาขาวิเศษชัยชาญ นายกิตติพัฒน์ เกตวานันท์
0-3563-1190
0-3563-1190
0-3561-2468
0-1331-9190
8.ผจก.ธนาคารออมสินสาขาโพธิ์ทอง นางอาภรณ์ เจริญสุข 0-3569-1230
0-3569-1230
0-3569-1052
0-1887-0208
9.ผจก.ธนาคารออมสินสาขาป่าโมก นายพินิจ นาควะรี 0-3566-1335 0-3566-1335  
10.ผจก.ธนาคารอาคารสงเคราะห์ นางสุธารัตน์ เกิดสินธ์ชัย 0-3561-3507-9
0-3561-3507-9
0-3550-0808

11.ผจก.ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด

(มหาชน) สาขาอ่างทอง

นายสมบูรณ์ อมรลีตระกุล 0-3561-1618
0-3561-1617
0-1915-9490
12.ผจก.ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)
       สาขาอ่างทอง
นายชัยสิทธิ์ ไทรวิจิตร 0-3561-1720-1   0-1981-9646
13.ผจก.ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)
สาชาวิเศษชัยชาญ
นายไกร คมรัตนปัญญา 0-3563-1740 0-3563-1742  
14.ผจก.ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)
สาขาโพธิ์ทอง
นายภุชงค์ ปิตินันท์ 0-3569-1352-3
  0-1987-2905
15.ผจก.ธนาคารกรุงไทยจำกัด(มหาชน)
สาขาป่าโมก
่นายวิฑูรย์ ยงสุวรรณ 0-3566-1329
0-3566-1429
0-3566-1322
0-1993-1237
16.ผจก.ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน) นายสมชัย วิชชุกิจมงคล 0-3561-1262   0-1880-3756
17. ธ.อาคารสงเคราะห์สาขาอ่างทอง นางสุธารัตน์ เกิดสินธ์ชัย 0-3561-3507-9
0-3561-3507-9
0-3550-0808

ส่วนราชการระดับอำเภอ

ตำแหน่ง ชื่อ - สกุล ที่ทำงาน โทรสาร ที่บ้าน/มือถือ
1.นายอำเภอเมืองอ่างทอง   นายวีระ รอดชีวัน 0-3561-1285
0-3561-1663
0-3561-1663 0-1937-6793
2.นายอำเภอวิเศษชัยชาญ  นายปัญญา งานเลิศ 0-3563-1321
0-3561-1506
0-3563-1321 0-3562-1265
0-1809-9323
3.นายอำเภอโพธิ์ทอง นายปัญญา คำพรเหลือ 0-3569-1341 0-3569-1341
- 0-3569-129913750-
   0-1375-452275-452201
4.นายอำเภอป่าโมก นายบุญถิ่น มั่นเกษวิทย์ 0-3566-1322   0-1653-4708
0-3566-1338
5.นายอำเภอไชโย  นายศิริพัฒ พัฒกุล 0-3569-9195 0-3569-9195 0-3569-9196
0-1891-2431
6.นายอำเภอแสวงหา นายวัชรินทร์   ทองสกุล 0-3569-5234 0-3569-5234 0-3569-5235
0-2222-4594
0-2226-2800
0-1837-5300
7.นายอำเภอสามโก้ นายประยูร รัตนเสนีย์ 0-3569-7081 0-3569-7080
0-2449-7695
0-1721-3272

                                        องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตำแหน่ง ชื่อ - สกุล ที่ทำงาน โทรสาร ที่บ้าน/มือถือ
1.นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายวีระชัย สุวพันธุ์ 0-3561-1620
0-3561-2147-8
0-3561-1620 0-9744-0709

                                                      เทศบาล

ตำแหน่ง ชื่อ - สกุล ที่ทำงาน โทรสาร ที่บ้าน/มือถือ
1.นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง นายชัย   สุวพันธุ์ 0-3561-1714-5 0-3561-1111 0-3561-1333
0-1991-7711
2.นายกเทศมนตรี ต.ป่าโมก นายสมศักดิ์   ชื่นนิยม 0-3566-1327 0-3566-1347 0-3566-1319
0-9901-1121
3.นายกเทศมนตรี ต.โพธิ์ทอง นายพัฒนา   ยิ้มพงษ์ 035 - 691490 - 1 0-3569-1490 0-3569-1442
0-1852-4114
4..นายกเทศมนตรี ต.รำมะสัก นายออม     พงษ์ดี 0-3562-8235

0-3562-8235

0-1995-8336
5.นายกเทศมนตรี ต.ศาลเจ้าฯ นายวิชัย   ลิมป์วัฒนะชัย 0-3563-1405
0-3563-1413
0-3563-2288
0-3563-1405 0-3563-1495
0-1851-7015
6.นายกเทศมนตรี ต.บางจัก นายชวลิต วิเศษสิทธิกุล 0-3566-9466 0-3566-9466  
7.นายกเทศมนตรี ต.แสวงหา นายกิตติวัตร   แซ่โค้ว 0-3569-5034 0-3569-5034

0-1685-9613
0-3569-5031

8.นายกเทศมนตรี ต.เกษไชโย นายแสวง   เปลี่ยนกัน 0-3564-7511 0-3564-1333

0-1685-9613

9.นายกเทศมนตรี ต.จรเข้ร้อง นายธวัชชัย บัวหลวง 0-3564-1333 0-3564-1333  
10.นายกเทศมนตรี ต.สามโก้ นายอุดม พูลสวัสดิ์ 0-3569-7073
0-3569-7688

-

0-3569-7333
 0-1947-7187
0-3569-7666

องค์การบริหารส่วนตำบล

ตำแหน่ง
ชื่อ-สกุล
ที่ทำงาน
โทรสาร
บ้าน/มือถือ

อำเภอเมืองอ่างทอง

นากยก อบต.บ้านอิฐ
นางกมลชนก ชาลีกุล
0-3562-0792
0-3561-5249
-
0-1704-2453
นากยก อบต.หัวไผ่
นายสำราญ จันทร์ขจร
0-3561-5295
-
0-9912-0326
นากยก อบต.โพสะ
นางบุญเรือน ก้อนทองดี
0-3562-0080
-
0-1780-3498
นายก อบต.ป่างิ้ว
นายบุญรอต ยอดมีกลิ่น
0-3561-3850
-
0-1923-2292
นายก อบต.จำปาหล่อ
นายวิถี กระจ่างวรรณ
0-3562-5399
-
0-1905-7642
นายก อบต.ศาลาแดง
นายสาโรจน์ ลาภหงษ์ทอง
0-3561-3920
-
0-1349-6423
นายก อบต.บ้านแห
นายสมาน แจ่มกระจ่าง
0-3561-3890
-
0-1852-3740
นายก อบต.คลองวัว
นายสนอง คลืบคลาน
0-3561-5291-2
-
0-1805-0627
นายก อบต.ย่านซื่อ
นายสามารถ ชีระภากร
0-3561-3450
-
0-1290-5039
นายก อบต.ตลาดกรวด
นายสุวรรณ ฤทธิ์เอนก
0-3561-5696
-
0-5116-0759
อำเภอวิเศษชัยชาญ
นายก อบต.บางจัก
นายวิชัย เวทการ
0-3566-9334
-
0-9802-9708
นายก อบต.ศาลเจ้าโรงทอง
ร้อยเอกปรีชา โพธิ์ศรีนาค
0-3562-2059
-
0-1045-4913
นายก อบต.คลองขนาก
นายชูชาติ อินทร์โย
0-3564-2222
0-3564-2222
0-6134-4632
นายก อบต.ตลาดใหม่
นายฉลวย ทองโอภาส
0-3563-9002
0-3563-9002
0-1814-6805
นายก อบต.ห้วยคันแหลน
นางบุญเรือน เปาอินทร์
0-3563-9000
0-3563-9000
นายก อบต.ม่วงเตี้ย
นายสุชาติ นิ่มกุล
0-3563-2468
0-3563-2468
0-1994-4571
นายก อบต.หัวตะพาน
นางอัมพร เรือนนาค
0-3563-9001
-
0-9086-0356

นายก อบต.ท่าช้าง

นายไพโรจน์ ฉัตรบริรักษ์
0-3562-2975
0-3563-1415
0-1941-5876
นายก อบต.สาวร้องไห้
นายดิเรก พัฒผล
0-3563-9054
0-3563-9006
นายก อบต.หลักแก้ว
นายสุเทพ แจ่มฟ้า
0-3561-1630
0-3561-1639
0-9548-4074
นายก อบต.ไผ่วง
นายศุภณัฐ เจริญไพฑูรย์
0-3563-9112
0-3563-9112
0-1736-4665
นายก อบต.สี่ร้อย
นายบุญเกิด คชวงษ์
-
-
0-1744-0029
นายก อบต.ไผ่ดำพัฒนา นายชัยรัตน์ เขียวสวาส
-
-
0-1825-1571
นายก อบต.ไผ่จำศีล นายธนู ธเนศวรานนท์
0-3562-2060
นายก อบต.ยี่ล้น นายศุภกิจ ศรีลาธรรม
0-3563-2161
อำเภอโพธิ์ทอง
นายก อบต.อ่างแก้ว
นายสม ลายคราม
0-3564-0677
-
-
นายก อบต.รำมะสัก
นายกรุ่น ศรีวงษ์
0-3561-3860
-
0-9911-0408
นายก อบต.ยางช้าย
นายอนันต์ อเนก
0-3564-3184
-
-
นายก อบต.บางพลับ
นายสมเกียรติ อินทรดำ
0-3569-1593
0-3569-1593
0-9049-2688
นายก อบต.บางระกำ นายอาทร นิยมศิลป์
0-3561-9313
นายก อบต.คำหยาด
นายปกรณ์ สุจำเนียร
0-3564-3210
-
0-9086-6629
นายก อบต.ทางพระ
นายสุทัศน์ ภู่ประสงค์
0-3561-8439
-
-
นายก อบต.โคกพุทรา
นายสมัคร แก้วสุวรรณ
0-3569-1484
-
-
นายก อบต.หนองแม่ไก่
นายสมคิด ศุขะพันธ์
0-3561-8463
-
0-9540-8711
นายก อบต.อินทประมูล นายธวัชชัย หาเรือนชีพ
0-3569-1825
0-3569-1825
0-1299-7887
นายก อบต.องครักษ์ นายสุพจน์ ผมทอง
0-3564-4333
0-3564-4333
0-1994-7785
0-3653-6176
นายก อบต.บางเจ้าฉ่า นายไพรัตน์ รุ่งสว่าง
0-3564-4076
อำเภอป่าโมก
นายก อบต.โรงช้าง นายทวี จันทร์เพ็ง
0-3566-2123
0-3566-2123
0-1347-2791
นายก อบต.บางเสด็จ
นายสมบูร์ พิมพ์สุวรรณ์
0-3566-2199
-
0-1633-9062
นายก อบต.สายทอง
นายดำรงค์ อธิลาภ
0-3566-2218
-
0-1991-2546

นายก อบต.เอกราช

นางจินตนา ผองพุฒิ
0-3566-2201
-
0-1948-8592
นายก อบต.นรสิงห์ นายไพรัตน์ ทองหยอด
0-3566-2228
0-3566-2228
0-1851-7341
นายก อบต.โผงเผง นายไท เทพรักษ์
0-3562-3187
0-3562-3187
0-1852-1776
อำเภอไชโย
นายก อบต.ชัยฤทธิ์
นายสมปอง เข็มทอง
0-3562-9038
0-3564-1197
0-9830-7877
0-9901-1131
นายก อบต.เทวราช
นายมานพ ศุนทรนันท์
0-3561-8011
-
0-3560-3066
นายก อบต.ราชสถิตย์ นายสำรวย ปานสุข
0-3564-7025
-
0-9238-7688
อำเภอแสวงหา
นายก อบต.ห้วยไผ่ นายสวง มีแก้ว
0-3563-9115
-
0-1560-4645
นายก อบต.บ้านพราน นายนิรันดร์ เทียมทอง
0-3564-5378
-
0-1735-4866
นายก อบต.แสวงหา นายวิเชียร มาศิริ
0-3564-8360
-
0-6124-8792
นายก อบต.วังน้ำเย็น นายขวัญเมือง แต่งงาม
0-3563-9114
-
นายก อบต.สีบัวทอง นายกิตติศักดิ์ บุญประสพ
0-3564-5185
-
0-1946-6165
นายก อบต.ศรีพราน นายจำเนียร งามถ้อย
0-3564-8184
-
0-1703-9897
นายก อบต.จำลอง นายประคอง สว่างสุก
0-3563-9125
-
อำเภอสามโก้
นายก อบต.อบทม นายจงรักษ์ วิชชุชนินทร
0-3563-9763
-0-3563-9731
0-3561-2130
นายก อบต.โพธิ์ม่วงพันธ์ นายประสิทธิ์ คุ้มครอง
0-3569-7330
0-3569-7330
0-3562-9070

 

องค์กรอิสระ

ตำแหน่ง ชื่อ - สกุล ที่ทำงาน โทรสาร ที่บ้าน/มือถือ
1.ประธาน กกต.จังหวัดอ่างทอง นายสุชาติ     สหัสโชติ 0-3561-4582
0-3561-2888
- 0-1939-4455
0-2241-0227
2.ผอ.สำนักงาน กกต. จังหวัด นายสุมน       นงค์นวล 0-3561-4582
0-3561-2888
0-3561-4582
0-3561-2888
0-1910-5392

กาชาดจังหวัด

ตำแหน่ง ชื่อ - สกุล ที่ทำงาน โทรสาร ที่บ้าน/มือถือ
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง นางสมคิด จิตระวัง 0-3561-2111
0-3562-0060
- 0-3561-1131
0-1655-6795

ภาคเอกชน

ตำแหน่ง ชื่อ - สกุล ที่ทำงาน โทรสาร ที่บ้าน/มือถือ
1.ประธานหอการค้าจังหวัด      นายเอนก สีเขียวสด

 

0-3562-5217 - 0-3561-1444
0-1652-5666
2..ประธานชมรมร้านอาหาร  จังหวัดอ่างทอง นางวันดี  ภาคสุทธิผล   - 0-1853-2612
0-3562-0805
3.ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง นายวชิรศักดิ์ เล้าประเสริฐ 0-3561-4191   0-1852-3030
4.นายกสโมสรโรตารีอ่างทอง นายไพบูลย์   นาคแก้ว 0-3561-2643

0-3561-1075

0-9801-7023
5.นายกสโมสรไลออนส์อ่างทอง นายอมร     นิยมค้า 0-3561-1331
0-3561-1754
0-3561-1995
0-3561-2191
0-3561-1092 0-1994-7886
0-3561-1545

สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดอ่างทอง

สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดอ่างทอง นายนิพนธ์   วิศิษฐยุทธศาสตร์     0-9103-1133

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอ่างทอง

ตำแหน่ง ชื่อ - สกุล ที่ทำงาน โทรสาร ที่บ้าน/มือถือ
1.สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
       จังหวัดอ่างทอง
นายสมศักดิ์  ปริศนานันทกุล
0-3563-1777

-

0-1928-8833
2. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
       จังหวัดอ่างทอง
พล.ต.ท.วิโรจน์ เปาอินทร์ 0-3563-1591          -  
 
หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน บุคคลสำคัญ 
ในจังหวัดอ่างทองประจำปี 2546