สำนักงานทางหลวงชนบทอ่างทอง   สำนักทางหลวงชนบทที่ 1
 กรมทางหลวงชนบท  กระทรวงคมนาคม
องค์กร หน้าที่ ผลงาน ข่าว

หน้าที่รับมอบหมาย
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านทางหลวง  การก่อสร้างและบำรุงรักษาทางหลวงฬห้มีโครงข่ายทางหลวงที่สมบูรณ์ โดยมีอำนาจหน้าที่ดังนี้
1 วางแผน สำรวจ ออกแบบ ตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรมในงานปรับปรุงและบำรุงรักษาทางหลวงชนบทในความรับผิดชอบ
2 ดำเนินการและควบคุมการบูรณะและบำรุงรักษาทางหลวงชนบทและสะพานในเขตรับผิดชอบ
3 ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดกรรมสิทธ์ที่ดินและงานนิติการ
4 ดำเนินการและให้บริการในงานวิเคราะห์ วิจัย ทดสอบ และตรวจสอบวัสดุและคุณภาพการก่อสร้างทางและสะพานในเขตความรับผิดชอบ
5 บำรุงรักษาและซ่อมเครื่องจักรกลและยานพาหนะในเขตรับผิดชอบ
6 ให้คำปรึกษาแนะนำแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
7 ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 องค์กร       ข่าวประชาสัมพันธ์  
1   นายนิวาศ   หล่อวัฒนากุล ทางหลวงชนบทอ่างทอง สำนักงานทางหลวงชนบทอ่างทองได้ดำเนินการสำรวจ ออกแบบ เพื่อ
กลุ่มงานวิชาการ   ของบประมาณก่อสร้างทางลาดยางสายคลองขุน - สามเรือน
2   นายมนัส   สิงห์สง่า  หัวหน้ากลุ่มวิชาการ  
3   นายวิชัย   ทรงตระกูล นายช่างโยธา 5  
5   นายเฉลิม   อินทรศักดิ์ นายช่างโยธา 5    
6   นายกนก   เนกขัมมะ นายช่างโยธา 5    
กลุ่มงานปฏิบัติการ   ข่าวประกวดราคา  
7   นายอุดม    ทับทิมดี หัวหน้ากลุ่มปฏิบัติการ    
8   นายกิตติชัย  แสวงวงศ์ หัวหน้างานซ่อมบำรุง    
9   นายชัยณรงค์  ไก่แก้วกาญจนา นายช่างโยธา 5    
10 นายวินัย  ชัยลิ้นฟ้า นายช่างโยธา 5    
11 นายสุทธิชัย   เธียรพิบูลย์ หัวหน้างานเครื่องกล    
12 นายสุชาติ   สุภโตษะ นายช่างเครื่องกล 6    
       
       
กลุ่มงานบริหาร   ผลงานประจำปีงบประมาณ 2546  
13 นายวัฒนา  วงค์ศรี หัวหน้างานบริหาร โครงการฟื้นฟูสู่สภาพปกติ
14  นางสาวสมสุข  ตรงต่อนิสาร พนักงานพิมท์ดีดชั้นสาม 1 อท 2018 บ้านแปดแก้ว-บ้านลาดจินจาน
15  นางปรียา  กัสยากร พนักงานพิมท์ดีดชั้นสาม  2 อท 2063 บ้านคลองขุน-บ้านสามเรือน อ.วิเศษชัยชาญ
16  นางประทุม  พงษ์เกตุ นักการภารโรง  3 อท3044  บ้านโพธิ์ศรี-บ้านบางกะลา อ.วิเศษชัยชาญ
17  นายเสถียร  แก้วเขียว พนักงานบริการอัดสำเนา 4 อท3050 บ้านคลองโพธิ์-บ้านยาง อ.ป่าโมก
18  นายอภิชิต  สิงห์ทอง คนงานทดสอบวัสดุ  5 อท3069 บ้านรี-บ้านมหานาม  อ.ไชโย
19  นายสมภพ  เพ็งแจ่มศรี พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา  6 อท3092 บ้านอิฐ-บ้านนา  อ.เมือง
20  นายชาติชาย บัวพึ่งพันธ์ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง  7 อท4006 บ้านโตนด-บางพลับ อ.โพธิ์ทอง
21  นายกลม  บำรุงรักษ์ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก   
22  นายไชยยศ  เทพดู่ พนักงานขับรถยนต์