ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์

คลิกเพื่อเลือกเดือน ค่ะ
ปี 2564

ปี พ.ศ. 2564

กันยายน (September)

วันซื้อเอกสาร

ยื่นเอกสาร
การประมูล
วันประกาศรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่
ได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอราคา

เรื่อง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

23-31 สิงหาคม 2564
9 กันยายน 2564
13 กันยายน 2564

ประมูลค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์จากการให้เช่าท่าเทียบแพขนานยนต์ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 2

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
30 สิงหาคม - 6 กันยายน 2564
7 กันยายน 2564

ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยในบริเวณโดยรอบและภายในอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง,บริเวณโดยรอบเครื่องมือกล และพิพิธภัณฑ์ตำนานเมืองอ่างทอง ด้วยวิธีรประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
เมษายน (May)

วันซื้อเอกสาร

ยื่นเอกสาร
การประมูล
วันประกาศรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่
ได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอราคา

เรื่อง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

20-23 เมษายน 2564
26 เมษายน 2564

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 ตำบลแสวงหา เชื่อมต่อ หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยไผ่ อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
20-23 เมษายน 2564
26 เมษายน 2564

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น สายทาง อท.ถ. 01-028 วันแสนสุข-สายทอง ตำบลโพสะ อำเภอเมืองอ่างทอง , ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
มีนาคม (March)

วันซื้อเอกสาร

ยื่นเอกสาร
การประมูล
วันประกาศรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่
ได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอราคา

เรื่อง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

18 มีนาคม 1 เมษายน 2564
2 เมษายน 2564

ประกวดราคาจ้างโครงการอำนวยความปลอดภัยทางถนนโดยดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ ทางหลวงท้องถิ่น สายทาง อท.ถ. 01-038 แสวงหา-ท่าช้าง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
18 มีนาคม 1 เมษายน 2564
2 เมษายน 2564

ประกวดราคาจ้างโครงการอำนวยความปลอดภัยทางถนนโดยดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ ทางหลวงท้องถิ่น สายทางไผ่วง-บ้านอ้อล้อม อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
18 มีนาคม 1 เมษายน 2564
2 เมษายน 2564

ประกวดราคาจ้างโครงการอำนวยความปลอดภัยทางถนนโดยดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ ทางหลวงท้องถิ่น สายทาง อท.ถ. 01-002 บ้านโพธิ์ศรี-บ้านตลาดใหม่ อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
18 มีนาคม 1 เมษายน 2564
2 เมษายน 2564

ประกวดราคาจ้างโครงการอำนวยความปลอดภัยทางถนนโดยดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ ทางหลวงท้องถิ่น สายทาง อท.ถ. 01-029 บ้านอบทม-ห้วยคันแหลน อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
18 มีนาคม 1 เมษายน 2564
2 เมษายน 2564

ประกวดราคาจ้างโครงการอำนวยความปลอดภัยทางถนนโดยดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ ทางหลวงท้องถิ่น สายทาง อท.ถ. 01-022 บ้านดอน-บ้านท้ายยาง อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
16 มีนาคม 1 เมษายน 2564
2 เมษายน 2564

ประกวดราคาจ้างโครงการอำนวยความปลอดภัยทางถนนโดยดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ ทางหลวงท้องถิ่น สายทาง อท.ถ. 01-019 บ้านหนองถ้ำ-รำมะสัก อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
16 มีนาคม 1 เมษายน 2564
2 เมษายน 2564

ประกวดราคาจ้างโครงการอำนวยความปลอดภัยทางถนนโดยดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ ทางหลวงท้องถิ่นสายทาง อท.ถ. 01-002 บ้านโพธิ์ศรี-บ้านตลาดใหม่ อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
16 มีนาคม 1 เมษายน 2564
2 เมษายน 2564

ประกวดราคาจ้างโครงการอำนวยความปลอดภัยทางถนนโดยดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ ทางหลวงท้องถิ่น สายทาง อท.ถ. 01-041 บ้านงิ้วราย-วัดคู อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
16 มีนาคม 1 เมษายน 2564
2 เมษายน 2564

ประกวดราคาจ้างโครงการอำนวยความปลอดภัยทางถนนโดยดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ ทางหลวงท้องถิ่น สายทาง อท.ถ. 01-003 บ้านแก-วัดจันทร์มณี อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
16 มีนาคม 1 เมษายน 2564
2 เมษายน 2564

ประกวดราคาจ้างโครงการอำนวยความปลอดภัยทางถนนโดยดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ ถนนสายทาง คำหยาด-ยางช้าย-ม่วงเตี้ย อำเภอโพธิ์ทอง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
16 มีนาคม 1 เมษายน 2564
2 เมษายน 2564

ประกวดราคาจ้างโครงการอำนวยความปลอดภัยทางถนนโดยดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ ทางหลวงท้องถิ่น สายทาง อท.ถ. 01-020 ทางพระ-คลองคู อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
16 มีนาคม 1 เมษายน 2564
2 เมษายน 2564

ประกวดราคาจ้างโครงการอำนวยความปลอดภัยทางถนนโดยดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ ถนนสายทาง คำหยาด-ยางช้าย-ม่วงเตี้ย อำเภอโพธิ์ทอง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
กุมภาพันธ์ (February)

วันซื้อเอกสาร

ยื่นเอกสาร
การประมูล
วันประกาศรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่
ได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอราคา

เรื่อง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

5-24 กุมภาพันธ์ 2564
25 กุมภาพันธ์ 2564

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งอำนวยความสะดวกภายในพื้นที่แก้มลิงหนองเจ็ดเส้นอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมืองอ่างทอง และตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
5-22 กุมภาพันธ์ 2564
23 กุมภาพันธ์ 2564

ประกวดราคาจ้างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ สายทาง อท.ถ. 01-030 บ้านหัวเด่น-บ้านจำลอง ตำบลหนองแม่ไก่ อำเภอโพธิ์ทอง และตำบลจำลอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
มกราคม (January)

วันซื้อเอกสาร

ยื่นเอกสาร
การประมูล
วันประกาศรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่
ได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอราคา

เรื่อง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

21 ธันวาคม 2563 - 8 มกราคม 2564
11 มกราคม 2564

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอวิเศษชัยชาญพร้อมครุภัณฑ์ประกอบอาคาร จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

อำเภอวิเศษชัยชาญ