ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์

คลิกเพื่อเลือกเดือน ค่ะ
ปี 2562

ปี พ.ศ. 2562

ธันวาคม (December)

วันซื้อเอกสาร

ยื่นเอกสาร
การประมูล
วันประกาศรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่
ได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอราคา

เรื่อง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

18-25 ธันวาคม 2562
26 ธันวาคม 2562

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์พร้อมห้องป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ข้าง อบต. ตำบลคลองวัว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวัว
3-12 ธันวาคม 2562
13 ธันวาคม 2562

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์ อำเภอสามโก้ เชื่อมต่อหมู่ที่ 2 ตำบลสาวร้องไห้ อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
3-12 ธันวาคม 2562
13 ธันวาคม 2562

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 ตำบลยางช้าย อำเภอโพธิ์ทอง เชื่อมต่อหมู่ที่ 12 ตำบลม่วงเตี้ย อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
26 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2562
4 ธันวาคม 2562

ประกวดราคาซื้อป้ายประชาสัมพันธ์ อิเล็กทรอนิกส์ จอ LED Full color display (Indoor) พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
22-29 พฤศจิกายน 2562
2 ธันวาคม 2562

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงหลังคาเหล็ก (2 หลัง) ของอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอิฐ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านอิฐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอิฐ
22-29 พฤศจิกายน 2562
2 ธันวาคม 2562

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารห้องน้ำสำหรับครูผู้ดูแลเด็ก หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านอิฐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอิฐ
ตุลาคม (October)

วันซื้อเอกสาร

ยื่นเอกสาร
การประมูล
วันประกาศรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่
ได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอราคา

เรื่อง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

15-24 ตุลาคม 2562
25 ตุลาคม 2562

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

สำนักงานสรรพากรพื้นที่อ่างทอง
15-23 ตุลาคม 2562
24 ตุลาคม 2562

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดและผู้ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

สำนักงานสรรพากรพื้นที่อ่างทอง
24 กันยายน - 1 ตุลาคม 2562
2 ตุลาคม 2562

ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยในบริเวณโดยรอบและภายในอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง , บริเวณโดยรอบศูนย์เครื่องจักรกล และพิพิธภัณฑ์ตำนานเมืองอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
กันยายน (September)

วันซื้อเอกสาร

ยื่นเอกสาร
การประมูล
วันประกาศรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่
ได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอราคา

เรื่อง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

16-23 กันยายน 2562
24 กันยายน 2562

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาขุดลอกบึงคูเมือง หมู่ที่ 8 ตำบลแสวงหา อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

อำเภอแสวงหา
16-23 กันยายน 2562
24 กันยายน 2562

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาขุดลอกบ่อน้ำปลา หมู่ที่ 1 บ้านหนองจิก ตำบลจำลอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

อำเภอแสวงหา
21 สิงหาคม - 19 กันยายน 2562
20 กันยายน 2562

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการและอาคารชุดพักอาศัย สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครนายก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 1 (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)
4-11 กันยายน 2562
12 กันยายน 2562

ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างที่ใช้ในการปูผิวจราจร จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในการดำเนินการซ่อมแซมถนนบริเวณ หมู่ที่ 12 ต.ม่วงเตี้ย อ.วิเศษชัยชาญ , หมู่ที่ 10 ต.ยางช้าย และหมู่ที่ 2 ต.คำหยาด อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง มีขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 2,190 เมตร หนา 5.00 เซนติเมตร พื้นที่ 13,140 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
3-10 กันยายน 2562
11 กันยายน 2562

ประกวดราคาซื้อวัสดุผลิตภัณฑ์และวัสดุก่อสร้างที่ใช้ในการปูผิวจราจร จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในการดำเนินการซ่อมแซมทางหลวงท้องถิ่น สายทาง อง.ถ. 01-026 โคกพุทธา-ทางพระ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง มีขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 1,255 เมตร หนา 5.00 เซนติเมตร พื้นที่ 7,530 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
9 สิงหาคม - 9 กันยายน 2562
10 กันยายน 2562

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนทางหลวงหมายเลข 3064 ตอนอ่างทอง-ปากดง ระหว่าง กม.15+300-กม.19+300 อำเภอโพธิ์ทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
สิงหาคม (August)

วันซื้อเอกสาร

ยื่นเอกสาร
การประมูล
วันประกาศรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่
ได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอราคา

เรื่อง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

21-28 สิงหาคม 2562
29 สิงหาคม 2562

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
21-28 สิงหาคม 2562
29 สิงหาคม 2562

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลไผ่ดำพัฒนา อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
20-27 สิงหาคม 2562
28 สิงหาคม 2562

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 ตำบลยางช้าย อำเภอโพธิ์ทอง เชื่อมต่อหมู่ที่ 12 ตำบลม่วงเตี้ย อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
20-27 สิงหาคม 2562
28 สิงหาคม 2562

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลหลักแก้ว อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง เชื่อมต่อหมู่ที่ 8 ตำบลหนองน้ำใหญ่ อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
20-27 สิงหาคม 2562
28 สิงหาคม 2562

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ตำบลไผ่วง เชื่อมต่อหมู่ที่ 4 ตำบลสาวร้องไห้ อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
20-27 สิงหาคม 2562
28 สิงหาคม 2562

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยคันแหลน อำเภอวิเศษชัยชาญ เชื่อมต่อหมู่ที่ 7 ตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์ อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
19-26 สิงหาคม 2562
27 สิงหาคม 2562

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 เชื่อมต่อหมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

เทศบาลตำบลโพสะ
19-26 สิงหาคม 2562
27 สิงหาคม 2562

ประกวดราคาจ้างติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง หมู่ที่ 4 (บริเวณถนนซอยโพสะ 8) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

เทศบาลตำบลโพสะ
8-23 สิงหาคม 2562
26 สิงหาคม 2562

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต และซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) รหัสทางหลวงท้องถิ่น อท.ถ. 01-006 บ้านโพธิ์ศรี-บ้านบางกะลา ตำบลคลองขนาก อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
กรกฎาคม (July)

วันซื้อเอกสาร

ยื่นเอกสาร
การประมูล
วันประกาศรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่
ได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอราคา

เรื่อง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

21-28 มิถุนายน 2562
1 กรกฎาคม 2562

ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้าย ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีขนาดกำลังไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า ติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
มิถุนายน (June)

วันซื้อเอกสาร

ยื่นเอกสาร
การประมูล
วันประกาศรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่
ได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอราคา

เรื่อง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

20-27 มิถุนายน 2562
28 มิถุนายน 2562

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงหลังคาเหล็ก (2 หลัง) ของอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอิฐ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านอิฐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอิฐ
20-27 มิถุนายน 2562
28 มิถุนายน 2562

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารห้องน้ำสำหรับครูผู้ดูแลเด็ก หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านอิฐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอิฐ
20-27 มิถุนายน 2562
28 มิถุนายน 2562

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคันบึง หมู่ที่ 1 ซอย 1/2 ตำบลอบทม อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

อำเภอสามโก้
14-21 มิถุนายน 2562
24 มิถุนายน 2562

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายทาง อท.ถ.01-032 บ้านบางพลับ-บ้านบางหัก อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
14-21 มิถุนายน 2562
24 มิถุนายน 2562

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายทาง อท.ถ.01-022 บ้านดอน-บ้านท้ายยาง อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
14-21 มิถุนายน 2562
24 มิถุนายน 2562

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายทาง อท.ถ.01-015 บ้านลาดตาล-บ้านอินทราวาส อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
13-20 มิถุนายน 2562
21 มิถุนายน 2562

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยไผ่ เชื่อมต่อหมู่ที่ 8 ตำบลแสวงหา อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

อำเภอแสวงหา
13-20 มิถุนายน 2562
21 มิถุนายน 2562

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ สายทาง อท.ถ. 01-016 บ้านบางหัก-บ้านไทรย้อย อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
6-20 มิถุนายน 2562
21 มิถุนายน 2562

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ สายทาง อท.ถ. 01-033 บ้านท้ายย่าน-บ้านน้ำอาบ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
6-20 มิถุนายน 2562
21 มิถุนายน 2562

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ สายทาง อท.ถ. 01-023 บ้านเพชร-บ้านพวงทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
6-20 มิถุนายน 2562
21 มิถุนายน 2562

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ สายทาง อท.ถ. 01-007 บ้านดอนบ่อ-บ้านเขาดิน อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
6-20 มิถุนายน 2562
21 มิถุนายน 2562

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ สายทาง อท.ถ. 01-004 บ้านสี่ร้อย-บ้านโพธิ์ศรี อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
4-20 มิถุนายน 2562
21 มิถุนายน 2562

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ สายทาง อท.ถ. 01-026 ยางช้าย-ม่วงเตี้ย อำเภอโพธิ์ทอง,วิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
4-20 มิถุนายน 2562
21 มิถุนายน 2562

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ สายทาง อท.ถ. 01-009 บ้านท้องคุ้ง-บ้านเชิงหวาย อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
4-20 มิถุนายน 2562
21 มิถุนายน 2562

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ สายทาง อท.ถ. 01-008 ศาลาแดง-มหาดไทย อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
4-20 มิถุนายน 2562
21 มิถุนายน 2562

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ สายทาง อท.ถ. 01-005 อบทม-ตลาดใหม่ อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
4-20 มิถุนายน 2562
21 มิถุนายน 2562

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ สายทาง อท.ถ. 01-015 บ้านลาดตาล-บ้านอินทราวาส อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
4-20 มิถุนายน 2562
21 มิถุนายน 2562

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ สายทาง อท.ถ. 01-014 บ้านสามโก้-บ้านบางกระเทพ อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
30 พฤษภาคม - 13 มิถุนายน 2562
14 มิถุนายน 2562

ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างสนามกีฬา (ลานกีฬาเอนกประสงค์) หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

องค์การบริหารส่วนตำบลคำหยาด
เมษายน (April)

วันซื้อเอกสาร

ยื่นเอกสาร
การประมูล
วันประกาศรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่
ได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอราคา

เรื่อง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

11-29 เมษายน 2562
30 เมษายน 2562

ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างสนามกีฬา (ลานกีฬาเอนกประสงค์) หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

องค์การบริหารส่วนตำบลคำหยาด
9-21 เมษายน 2562
22 เมษายน 2562

ประกวดราคาซื้อวัสดุผลิตภัณฑ์และวัสดุก่อสร้างที่ใช้ในการปูผิวจราจร จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ดำเนินการปรับปรุงถนนสายเรียบคันคลองระบายน้ำแม่น้ำน้อย 3 ช่วง เขตพื้นที่ หมู่ที่ 4 ต.หนองแม่ไก่ อ.โพธิ์ทอง เชื่อมต่อ ถนนทางหลวงหมายเลข 3064 (อ่างทอง-แสวงหา) กว้าง 6 เมตร ยาว1,365 เมตร พื้นที่ 7,950 เมตร ปูหนา 5 เซนติเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
1-9 เมษายน 2562
10 เมษายน 2562

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรังเป็นถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองรางกุ่ม หมู่ที่ 7 ต.จำปาหล่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

อำเภอเมืองอ่างทอง
27 มีนาคม - 3 เมษายน 2562
4 เมษายน 2562

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

แขวงทางหลวงอ่างทอง
27 มีนาคม - 3 เมษายน 2562
4 เมษายน 2562

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

แขวงทางหลวงอ่างทอง
มีนาคม (March)

วันซื้อเอกสาร

ยื่นเอกสาร
การประมูล
วันประกาศรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่
ได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอราคา

เรื่อง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

19-27 มีนาคม 2562
28 มีนาคม 2562

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

แขวงทางหลวงอ่างทอง
19-27 มีนาคม 2562
28 มีนาคม 2562

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

แขวงทางหลวงอ่างทอง
4-18 มีนาคม 2562
19 มีนาคม 2562

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling รหัสทางหลวงท้องถิ่น อท.ถ.01-005 อบทม-ตลาดใหม่ อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
4-18 มีนาคม 2562
19 มีนาคม 2562

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling รหัสทางหลวงท้องถิ่น อท.ถ.01-011 บ้านคลองขุด-บ้านคำหยาด อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
25 กุมภาพันธ์ - 11 มีนาคม 2562
12 มีนาคม 2562

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย โดยการจัดหาพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบ Vertical turbine pump และโรงสูบน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

อำเภอเมืองอ่างทอง
26 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม 2562
6 มีนาคม 2562

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนพาราแอลฟัลท์ติกส์ (เส้นคลองห้วยงู) หมู่ที่ 7 ตำบลป่างิ้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

องค์การบริหารส่วนตำบลป่างิ้ว
กุมภาพันธ์ (February)

วันซื้อเอกสาร

ยื่นเอกสาร
การประมูล
วันประกาศรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่
ได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอราคา

เรื่อง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

29 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2562
7 กุมภาพันธ์ 2562

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวทางคอนกรีตโดยการปูยาง AC ศาลาหมู่ที่ 2,3 (ศาลาหมู่ที่ 2 - โรงเรียนวัดคลองวัว) ตำบลคลองวัว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวัว
29 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2562
7 กุมภาพันธ์ 2562

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวทางคอนกรีตโดยการปูยาง AC หมู่ที่ 1,2 (ซอยบ้านตาจักร) ตำบลคลองวัว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวัว
29 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2562
7 กุมภาพันธ์ 2562

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวทางคอนกรีตโดยการปูยาง AC หมู่ที่ 2 (ซอยบ้านรองเทพเชื่อมต่อศาลาแดง) ตำบลคลองวัว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวัว
28 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2562
5 กุมภาพันธ์ 2562

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการรื้อพื้นคอนกรีตพร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กใหม่ หมู่ที่ 4 (ถนนเชื่อมต่อตำบลศาลาแดง) ตำบลคลองวัว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวัว
28 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2562
5 กุมภาพันธ์ 2562

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1,2 (ถนนหน้า อบต.) ตำบลคลองวัว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวัว
28 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2562
5 กุมภาพันธ์ 2562

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่างานเจ้างเหมาทำการแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

แขวงทางหลวงอ่างทอง
24-31 มกราคม 2562
1 กุมภาพันธ์ 2562

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยทางหลวงอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

แขวงทางหลวงอ่างทอง
มกราคม (January)

วันซื้อเอกสาร

ยื่นเอกสาร
การประมูล
วันประกาศรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่
ได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอราคา

เรื่อง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

15-29 มกราคม 2562
30 มกราคม 2562

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกำแพงกันดินรอบพิพิธภัณฑ์บ้านเรือนไทย ตำบลไผ่ดำพัฒนา อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

อำเภอวิเศษชัยชาญ
17-24 มกราคม 2562
25 มกราคม 2562

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมคันหินและทางเท้า จากแยกถนนเทศบาล 6 ถึงถนนเทศบาล 1 ตำบลบางแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

อำเภอเมืองอ่างทอง
16-23 มกราคม 2562
24 มกราคม 2562

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณตั้งแต่ประตูน้ำวัดสนามชัยถึงคันดินของเทศบาล ตำบลตลาดหลวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

อำเภอเมืองอ่างทอง
16-23 มกราคม 2562
24 มกราคม 2562

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดไทรย์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

องค์การบริหารส่วนตำบลป่างิ้ว
15-22 มกราคม 2562
23 มกราคม 2562

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ สายทาง อท.ถ.01-016 บ้านบางหัก-บ้านไทรย้อย อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
8-22 มกราคม 2562
23 มกราคม 2562

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ สายทาง อท.ถ.01-033 บ้านท้ายย่าน-บ้านน้ำอาบ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
8-22 มกราคม 2562
23 มกราคม 2562

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ สายทาง อท.ถ.01-007 บ้านดอนบ่อ-บ้านเขาดิน อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
8-22 มกราคม 2562
23 มกราคม 2562

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ สายทาง อท.ถ.01-023 บ้านเพชร-บ้านพวงทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
8-22 มกราคม 2562
23 มกราคม 2562

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ สายทาง อท.ถ.01-004 บ้านสี่ร้อย-บ้านโพธิ์ศรี อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
4-22 มกราคม 2562
23 มกราคม 2562

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ สายทาง อท.ถ.01-026 ยางช้าย-ม่วงเตี้ย อำเภอโพธิ์ทอง , วิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
4-22 มกราคม 2562
23 มกราคม 2562

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ สายทาง อท.ถ.01-015 บ้านลาดตาล-บ้านอินทราวาส อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
4-22 มกราคม 2562
23 มกราคม 2562

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ สายทาง อท.ถ.01-014 บ้านสามโก้-บ้างบางกระเทพ อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
4-22 มกราคม 2562
23 มกราคม 2562

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ สายทาง อท.ถ.01-009 บ้างท้องคุ้ง-บ้านเชิงหวาย อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
4-22 มกราคม 2562
23 มกราคม 2562

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ สายทาง อท.ถ.01-005 อบทม-ตลาดใหม่ อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
14-21 มกราคม 2562
22 มกราคม 2562

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

โรงพยาบาลไชโย
24 ธันวาคม 2561 - 2 มกราคม 2562
3 มกราคม 2562

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

แขวงทางหลวงอ่างทอง
21-28 ธันวาคม 2561
2 มกราคม 2562

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง ประเภทรถขุดตีนตะขาบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

เทศบาลตำบลโพสะ