ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์

คลิกเพื่อเลือกเดือน ค่ะ
ปี 2561

ปี พ.ศ. 2561
ธันวาคม (December)

วันซื้อเอกสาร

ยื่นเอกสาร
การประมูล
วันประกาศรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่
ได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอราคา

เรื่อง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

7-11 ธันวาคม 2561
17 ธันวาคม 2561

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

แขวงทางหลวงอ่างทอง
4-13 ธันวาคม 2561
14 ธันวาคม 2561

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการงานบำรุงปกติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

แขวงทางหลวงอ่างทอง
23-30 พฤศจิกายน 2561
3 ธันวาคม 2561

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง ประเภทรถขุดตีนตะขาบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ยกเลิกประกาศประกวดราคา

เทศบาลตำบลโพสะ
พฤศจิกายน (November)

วันซื้อเอกสาร

ยื่นเอกสาร
การประมูล
วันประกาศรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่
ได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอราคา

เรื่อง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

7-19 พฤศจิกายน 2561
20 พฤศจิกายน 2561

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อื่น ๆ (เครื่องแต่งกาย) จำนวน 15 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง
6-15 พฤศจิกายน 2561
16 พฤศจิกายน 2561

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรี จำนวน 15 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง
19 ตุลาคม - 7 พฤศจิกายน 2561
16 พฤศจิกายน 2561

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.11 ต.ม่วงเตี้ย อ.วิเศษชัยชาญ เชื่อมต่อ ม.1 ต.ยางช้าย อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

อำเภอวิเศษชัยชาญ
2-13 พฤศจิกายน 2561
14 พฤศจิกายน 2561

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตรประเภทรถฟาร์มแทรกเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับตัดหญ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ยกเลิก

เทศบาลตำบลโพสะ
30 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน 2561
7 พฤศจิกายน 2561

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงและพัฒนาคลองรางขวาง ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 16,000 ลูกบาศก์เมตร พร้อมบดอัด ต.โพธิ์รังนก อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
30 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน 2561
7 พฤศจิกายน 2561

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงและพัฒนาหนองน้อย ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 21,500 ลูกบาศก์เมตร พร้อมบดอัด ต.จรเข้ร้อง อ.ไชโย จ.อ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
30 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน 2561
7 พฤศจิกายน 2561

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงและพัฒนาหนองบอน ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 17,000 ลูกบาศก์เมตร พร้อมบดอัด ม.3 ต.หลักฟ้า อ.ไชโย จ.อ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
ตุลาคม (October)

วันซื้อเอกสาร

ยื่นเอกสาร
การประมูล
วันประกาศรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่
ได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอราคา

เรื่อง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

28 กันยายน - 12 ตุลาคม2561
16 ตุลาคม 2561

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย โยการจัดหาพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบ Vertical turbine pump ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

อำเภอเมืองอ่างทอง
28 กันยายน - 12 ตุลาคม2561
16 ตุลาคม 2561

ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง จ้างเหมาซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง อท.ถ. 01-023 บ้านเพชร - บ้านพวงทอง อ.แสวงหา จ.อ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

อำเภอแสวงหา
4-11 ตุลาคม2561
12 ตุลาคม 2561

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสุดเขตหมู่ที่ 2 ต.ราษฎรพัฒนา อ.สามโก้ เชื่อมเขตติดต่อ ต.ยี่ล้น อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

อำเภอสามโก้
3-10 ตุลาคม2561
11 ตุลาคม 2561

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและไฟส่องสว่าง บริเวณอาคารพิพิธภัณฑ์เรือนไทย หมู่ที่ 6 ต.ไผ่ดำพัฒนา อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

อำเภอวิเศษชัยชาญ
28 กันยายน - 7 ตุลาคม2561
8 ตุลาคม 2561

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมคันหินและทางเท้า จากแยกถนนเทศบาล 6 ถึงถนนเทศบาล 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

อำเภอเมืองอ่างทอง
28 กันยายน - 7 ตุลาคม2561
8 ตุลาคม 2561

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณตั้งแต่ประตูน้ำวัดสนามชัย ถึงคันดินของเทศบาล ต.ตลาดหลวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

อำเภอเมืองอ่างทอง
26 กันยายน - 4 ตุลาคม2561
5 ตุลาคม 2561

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอิฐ
24 กันยายน - 2 ตุลาคม2561
3 ตุลาคม 2561

ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจกล้ามเนื้อด้วยคลื่นไฟฟ้า (EMG) โรงพยาบาลพระพุทธบาท ต.ธารเกษม อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

โรงพยาบาลพระพุทธบาท
24 กันยายน - 1 ตุลาคม2561
2 ตุลาคม 2561

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยเสริมผิวแอสฟัลท์ติก ถนนเส้นวัดเซิงหวาย-แยกหนองเจ็ดเส้น ตำบลหัวไผ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

อำเภอเมืองอ่างทอง
21 กันยายน - 1 ตุลาคม2561
2 ตุลาคม 2561

ประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่แบบคมชัดสูง โรงพยาบาลพระพุทธบาท ตำบลธารเกษม อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

โรงพยาบาลพระพุทธบาท
กันยายน (September)

วันซื้อเอกสาร

ยื่นเอกสาร
การประมูล
วันประกาศรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่
ได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอราคา

เรื่อง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

18-20 กันยายน 2561
27 กันยายน 2561

ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน จำนวน 1 เครื่อง (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

โรงพยาบาลพระพุทธบาท
17-24 กันยายน 2561
25 กันยายน 2561

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ตำบลตลาดกรวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

อำเภอเมืองอ่างทอง
17-24 กันยายน 2561
25 กันยายน 2561

ประกวดราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัยในบริเวณโดยรอบและภายในอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง, ศูนย์เครื่องจักรกล และพิพิธภัณฑ์ตำนานเมืองอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
12-20 กันยายน 2561
21 กันยายน 2561

ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกันวิทยาและฮอร์โมน จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

โรงพยาบาลพระพุทธบาท
12-19 กันยายน 2561
20 กันยายน 2561

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณตั้งแต่ประตูน้ำวัดสนามชัยถึงคันดินของเทศบาล ตำบลตลาดหลวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

อำเภอเมืองอ่างทอง
12-19 กันยายน 2561
20 กันยายน 2561

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมคันหินและทางเท้า จากแยกถนนเทศบาล 6 ถึงถนนเทศบาล 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

อำเภอเมืองอ่างทอง
31 สิงหาคม - 19 กันยายน 2561
20 กันยายน 2561

ประกวดราคาซื้ออวัยวะเทียม จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

โรงพยาบาลพระพุทธบาท
3-17 กันยายน 2561
18 กันยายน 2561

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

แขวงทางหลวงอ่างทอง
6-14 กันยายน 2561
17 กันยายน 2561

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

แขวงทางหลวงอ่างทอง
6-14 กันยายน 2561
17 กันยายน 2561

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิด HIGH MAST WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMP 400 WATTS สูง 25 ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

แขวงทางหลวงอ่างทอง
6-14 กันยายน 2561
17 กันยายน 2561

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟสัญญาณจราจร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

แขวงทางหลวงอ่างทอง
6-14 กันยายน 2561
17 กันยายน 2561

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการตีเส้นแบ่งช่องจราจร เส้นขอบทาง และเครื่องหมายจราจร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

แขวงทางหลวงอ่างทอง
6-14 กันยายน 2561
17 กันยายน 2561

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการตีเส้นแบ่งช่องจราจร เส้นขอบทาง และเครื่องหมายจราจร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

แขวงทางหลวงอ่างทอง
6-14 กันยายน 2561
17 กันยายน 2561

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

แขวงทางหลวงอ่างทอง
6-14 กันยายน 2561
17 กันยายน 2561

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

แขวงทางหลวงอ่างทอง
30 สิงหาคม - 14 กันยายน 2561
17 กันยายน 2561

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนในสายทางควบคุมของแขวงทางหลวงอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

แขวงทางหลวงอ่างทอง
30 สิงหาคม - 14 กันยายน 2561
17 กันยายน 2561

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

แขวงทางหลวงอ่างทอง
30 สิงหาคม - 14 กันยายน 2561
17 กันยายน 2561

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

แขวงทางหลวงอ่างทอง
30 สิงหาคม - 14 กันยายน 2561
17 กันยายน 2561

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

แขวงทางหลวงอ่างทอง
6-13 กันยายน 2561
14 กันยายน 2561

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

แขวงทางหลวงอ่างทอง
28 สิงหาคม - 10 กันยายน 2561
11 กันยายน 2561

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด และผู้ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

สำนักงานสรรพากรพื้นที่อ่างทอง
28 สิงหาคม - 6 กันยายน 2561
7 กันยายน 2561

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

สำนักงานสรรพากรพื้นที่อ่างทอง
24 สิงหาคม - 3 กันยายน 2561
4 กันยายน 2561

ประกวดราคาจ้างบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

สำนักงานสรรพากรพื้นที่อ่างทอง
23 สิงหาคม - 2 กันยายน 2561
3 กันยายน 2561

ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

โรงพยาบาลพระพุทธบาท
สิงหาคม (August)

วันซื้อเอกสาร

ยื่นเอกสาร
การประมูล
วันประกาศรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่
ได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอราคา

เรื่อง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

21-28 สิงหาคม 2561
29 สิงหาคม 2561

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน (จากบ้านนายกนกศักดิ์ เมฆกระจ่าง ถึงบริเวณหน้าบ้านนายเมธี จุฑามาตยางกูร) หมู่ที่ 3 ต.บ้านอิฐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอิฐ
21-28 สิงหาคม 2561
29 สิงหาคม 2561

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน (จากประปาหมู่ที่ 2 ถึงบริเวณบ้านนางจุฬารัตน์ จันทร์หอม) หมู่ที่ 2 ต.บ้านอิฐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอิฐ
21-28 สิงหาคม 2561
29 สิงหาคม 2561

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน (จากบ้านนายชัยณรงค์ ตุลาทอง ถึงบริเวณข้างกำแพงวัดใหม่ (อรัญญิกาวาส)) หมู่ที่ 1 ต.บ้านอิฐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอิฐ
6-14 สิงหาคม 2561
15 สิงหาคม 2561

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลจำปาหล่อ อำเภอเมืองอ่างทอง เชื่อมต่อ ชุมชนอัมพวัน ตำบลป่าโมก อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
6-14 สิงหาคม 2561
15 สิงหาคม 2561

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5,1 ตำบลคลองวัว เชื่อมต่อ หมู่ที่ 3 ตำบลจำปาหล่อ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
6-14 สิงหาคม 2561
15 สิงหาคม 2561

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 ตำบลโพสะ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 4 ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
6-14 สิงหาคม 2561
15 สิงหาคม 2561

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 ตำบลโพสะ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
6-14 สิงหาคม 2561
15 สิงหาคม 2561

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลโพสะ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
25 กรกฎาคม - 13 สิงหาคม 2561
14 สิงหาคม 2561

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน 5,070 ครั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

โรงพยาบาลพระพุทธบาท
31 กรกฎาคม - 8 สิงหาคม 2561
9 สิงหาคม 2561

ประกวดราคาซื้อโปรแกรมและระบบชุดบัตรคิว จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

โรงพยาบาลพระพุทธบาท
31 กรกฎาคม - 7 สิงหาคม 2561
8 สิงหาคม 2561

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนริมคลองชลประทาน 1 ซ้าย เริ่มจากสะพาน ค.ส.ล. ไปทางทิศใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

เทศบาลป่าโมก
19 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2561
7 สิงหาคม 2561

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำถนนวัดแสนสุข-ท่าซุง บรรจบแนวคันกั้นน้ำบริเวณบ้านนายวิเชียร ตรีตุนา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

เทศบาลตำบลป่าโมก
กรกฎาคม (July)

วันซื้อเอกสาร

ยื่นเอกสาร
การประมูล
วันประกาศรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่
ได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอราคา

เรื่อง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

12-19 กรกฎาคม 2561
20 กรกฎาคม 2561

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารอนุสรณ์ 40 ปี รวมทางเดินเชื่อมอาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

โรงพยาบาลพระพุทธบาท
11-18 กรกฎาคม 2561
19 กรกฎาคม 2561

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นคลองข่อย) ต่อจากของเดิม หมู่ที่ 1 ตำบลป่างิ้ว อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

องค์การบริหารส่วนตำบลป่างิ้ว
10-17 กรกฎาคม 2561
18 กรกฎาคม 2561

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสล. ริมคลองชลประทานสายป่าโมก-ผักไห่ เริ่มจากวัดโบสถ์หลวงพ่อแก้วบรรจบถนนสายป่าโมก-ผักไห่ (เชิงสะพานข้ามคลองชลประทาน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

เทศบาลตำบลป่าโมก
25 มิถุนายน - 11 กรกฎาคม 2561
12 กรกฎาคม 2561

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In Place Recycling ถนนสาย อท.ถ.01-031 บ้านพราน-บ้านหนองจิก อ.แสวงหา จ.อ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
25 มิถุนายน - 9 กรกฎาคม 2561
10 กรกฎาคม 2561

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางวัดเชิงหวาย-หนองเจ็ดเส้น ต.หัวไผ่ อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง เชื่อมต่อ ต.บ้านใหม่ อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
28 มิถุนายน - 5 กรกฎาคม 2561
6 กรกฎาคม 2561

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ต.สาวร้องไห้ อ.วิเศษชัยชาญ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 6 ต.โพธิ์ม่วงพันธ์ อ.สามโก้ จ.อ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
28 มิถุนายน - 5 กรกฎาคม 2561
6 กรกฎาคม 2561

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ต.ตลาดใหม่ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 8 ต.หลักแก้ว อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
28 มิถุนายน - 5 กรกฎาคม 2561
6 กรกฎาคม 2561

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง หมู่ที่ 7 ต.ราชสถิตย์ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 3,5 ต.อินทประมูล อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
28 มิถุนายน - 5 กรกฎาคม 2561
6 กรกฎาคม 2561

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 ต.หลักแก้ว อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 7 ต.หนองน้ำใหญ่ อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
28 มิถุนายน - 5 กรกฎาคม 2561
6 กรกฎาคม 2561

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 ต.สาวร้องไห้ อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 5,6 ต.อบทม อ.สามโก้ จ.อ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
20 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2561
2 กรกฎาคม 2561

ประกวดราคาซื้อก๊าซออกซิเจนเหลว (Medical Grade) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

โรงพยาบาลพระพุทธบาท
มิถุนายน (June)

วันซื้อเอกสาร

ยื่นเอกสาร
การประมูล
วันประกาศรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่
ได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอราคา

เรื่อง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

21-28 มิถุนายน 2561
29 มิถุนายน 2561

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

แขวงทางหลวงอ่างทอง
15-22 มิถุนายน 2561
25 มิถุนายน 2561

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In Place Recycling สายทางบ้านสาวร้องไห้-วัดอินทราวาส อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
12-20 มิถุนายน 2561
21 มิถุนายน 2561

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารพิเศษ 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ (5 ชั้น) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

โรงพยาบาลพระพุทธบาท
5-12 มิถุนายน 2561
13 มิถุนายน 2561

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ตำบลรำมะสัก อำเภอโพธิ์ทอง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 2 ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
5-12 มิถุนายน 2561
13 มิถุนายน 2561

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ตำบลรำมะสัก อำเภอโพธิ์ทอง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 2 ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
5-12 มิถุนายน 2561
13 มิถุนายน 2561

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In Place Recycling สายทาง อท.ถ. 01-002 บ้านโพธิ์ศรี-บ้านตลาดใหม่ อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
5-12 มิถุนายน 2561
13 มิถุนายน 2561

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In Place Recycling สายทางบ้านสาวร้องไห้-วัดอินทราวาส อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
17 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2561
4 มิถุนายน 2561

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ตำบลสามโก้ เชื่อมต่อหมู่ที่ 3 ตำบลมงคลธรรมนิมิต อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

อำเภอสามโก้
พฤษภาคม (May)

วันซื้อเอกสาร

ยื่นเอกสาร
การประมูล
วันประกาศรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่
ได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอราคา

เรื่อง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

17-24 พฤษภาคม 2561
25 พฤษภาคม 2561

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกำแพงกันดิน พร้อมทางระบายน้ำบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลโพสะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

เทศบาลตำบลโพสะ
17-24 พฤษภาคม 2561
25 พฤษภาคม 2561

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำบริเวณหน้าโรงพยาบาลอ่างทอง ถนนเทศบาล 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

อำเภอเมืองอ่างทอง
23-30 เมษายน 2561
2 พฤษภาคม 2561

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.04 เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. และรางวี ถนนเทศบาล 8 ตั้งแต่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ่างทอง ถึงบริเวณหน้าบ้านนางเส่ย พุ่มพวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

เทศบาลเมืองอ่างทอง
23-30 เมษายน 2561
1 พฤษภาคม 2561

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดำเนินโครงการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน กิจกรรม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2,3,4 ต.คลองขนาก เชื่อมต่อ หมู่ที่ 5 ต.บางจัก อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ที่ทำการปกครองอำเภอวิเศษชัยชาญ
เมษายน (April)

วันซื้อเอกสาร

ยื่นเอกสาร
การประมูล
วันประกาศรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่
ได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอราคา

เรื่อง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

30 มีนาคม - 19 เมษายน 2561
20 เมษายน 2561

ประกวดราคาซื้อหม้อไอน้ำประสิทธิภาพสูง (Once Through Boilers) ขนาดไม่ต่ำกว่า 2.36 ตัน จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

โรงพยาบาลพระพุทธบาท
30 มีนาคม - 19 เมษายน 2561
20 เมษายน 2561

ประกวดราคาซื้อเครื่องทำน้ำเย็นประสิทธิภาพสูง ระบายความร้อนด้วยอากาศ (Chiller Air Cooled) ขนาดไม่ต่ำกว่า 300 ตัน จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

โรงพยาบาลพระพุทธบาท
30 มีนาคม - 16 เมษายน 2561
17 เมษายน 2561

ประกวดราคาซื้อหลอด LED จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

โรงพยาบาลพระพุทธบาท
30 มีนาคม - 10 เมษายน 2561
11 เมษายน 2561

ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยฟัง จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

โรงพยาบาลพระพุทธบาท
มีนาคม (March)

วันซื้อเอกสาร

ยื่นเอกสาร
การประมูล
วันประกาศรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่
ได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอราคา

เรื่อง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

21-28 มีนาคม 2561
29 มีนาคม 2561

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In Place Recycling สายทางบ้านสามโก้-บ้านม่วง อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
21-28 มีนาคม 2561
29 มีนาคม 2561

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In Place Recycling สายทาง อท.ถ.02-034 บ้านลาว-บ้านท่าแดง อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
21-28 มีนาคม 2561
29 มีนาคม 2561

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง อท.ถ.01-001 บ้านหนองแขม-วัดแก้วกระจ่าง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
7-14 มีนาคม 2561
15 มีนาคม 2561

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านท่ามอญ (หนองกระทุมขวาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวัว
7-14 มีนาคม 2561
15 มีนาคม 2561

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 (หนองหัวทุ่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวัว
กุมภาพันธ์ (February)

วันซื้อเอกสาร

ยื่นเอกสาร
การประมูล
วันประกาศรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่
ได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอราคา

เรื่อง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

9-18 กุมภาพันธ์ 2561
19 กุมภาพันธ์ 2561

ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

องค์การบริหารส่วนตำบลป่างิ้ว
5-15 กุมภาพันธ์ 2561
16 กุมภาพันธ์ 2561

ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดสลายต้อกระจก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

โรงพยาบาลพระพุทธบาท
2-11 กุมภาพันธ์ 2561
12 กุมภาพันธ์ 2561

ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการและมีส่วนร่วมด้านการท่องเที่ยว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

สำนักงานสถิติจังหวัดอ่างทอง
30 มกราคม - 8 กุมภาพันธ์ 2561
9 กุมภาพันธ์ 2561

ประกวดราคาซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า พร้อมติดตั้งและขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง และเดินสายไฟฟ้าจากหม้อแปลงไฟฟ้าเข้าตู้ MDB สำหรับอาคารเวชศาสตร์ฟื้นฟูและออร์โธปิดิกส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

โรงพยาบาลพระพุทธบาท
22 มกราคม - 7 กุมภาพันธ์ 2561
8 กุมภาพันธ์ 2561

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียน 1-2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง
มกราคม (January)

วันซื้อเอกสาร

ยื่นเอกสาร
การประมูล
วันประกาศรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่
ได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอราคา

เรื่อง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

10-26 มกราคม 2561
29 มกราคม 2561

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In Place Recycling สายทาง บ้านตะพุ่น-บ้านลาดเค้าเหนือ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
15-22 มกราคม 2561
23 มกราคม 2561

ประกวดราคาซื้อเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอลพร้อมชุดคอมพิวเตอร์ควบคุม จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

โรงพยาบาลพระพุทธบาท
8-22 มกราคม 2561
23 มกราคม 2561

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเลียบคลองชลประทานจากสะพานแยกบ้านรอ-สะพานซอยไลออนส์ (ฝั่งตะวันออก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

เทศบาลเมืองอ่างทอง
4-19 มกราคม 2561
22 มกราคม 2561

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In Place Recycling สายทาง บ้านท่าช้าง-คลองขนาก อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
4-19 มกราคม 2561
22 มกราคม 2561

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In Place Recycling สายทาง อท 4001 บ้านแปดแก้ว-บ้านไผ่ดำพัฒนา อำเภอเมืองอ่างทอง, อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
3-10 มกราคม 2561
11 มกราคม 2561

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งป้ายจราจรแขวนสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

แขวงทางหลวงอ่างทอง
28 ธันวาคม 2560 ถึง
10 มกราคม 2561
11 มกราคม 2561

ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือเจาะตัดกระดูกด้วยความเร็วสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

โรงพยาบาลพระพุทธบาท
28 ธันวาคม 2560 ถึง
8 มกราคม 2561
9 มกราคม 2561

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาตามโครงการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวและบริการ กิจกรรมปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้สูงอายุผู้พิการ ณ วัดไชโยวรวิหาร อำเภอเไชโย จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

อำเภอไชโย
27 ธันวาคม 2560 ถึง
8 มกราคม 2561
9 มกราคม 2561

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศาลาดอกเห็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

อำเภอเมืองอ่างทอง
27 ธันวาคม 2560 ถึง
7 มกราคม 2561
8 มกราคม 2561

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ความจุ 30 ลบ.ม. หมู่ที่ 1 บ้านป่างิ้ว ตำบลป่างิ้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

องค์การบริหารส่วนตำบลป่างิ้ว
22 ธันวาคม 2560 ถึง
3 มกราคม 2561
4 มกราคม 2561

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 ตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย เชื่อมต่อ หมู่ที่ 7 ตำบลอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง