ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์

คลิกเพื่อเลือกเดือน ค่ะ
ปี 2559

ปี พ.ศ.2559
ธันวาคม (December)

วันซื้อเอกสาร

ยื่นเอกสาร
การประมูล
ประกาศผู้ได้รับการเข้าเสนอราคา

เรื่อง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

8-20 ธันวาคม 2559
28 ธันวาคม 2559
3 มกราคม 2560

ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4 บ้านทางพระ ตำบลทางพระ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 2

เทศบาลตำบลทางพระ
8-19 ธันวาคม 2559
27 ธันวาคม 2559
29 ธันวาคม 2559

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านตะพุ่น-ลาดเค้าเหนือ หมู่ที่ 4,5 ต.นรสิงห์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

องค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์
8-19 ธันวาคม 2559
26 ธันวาคม 2559
29 ธันวาคม 2559

ประมูลราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต สายบ้านหนองจิก-บ้านละเมาะยุบ

องค์การบริหารส่วนตำบลจำลอง
8-19 ธันวาคม 2559
26 ธันวาคม 2559
27 ธันวาคม 2559

ประกวดจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา

เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา
7-16 ธันวาคม 2559
26 ธันวาคม 2559
29 ธันวาคม 2559

ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน
30 พฤศจิกายน - 8 ธันวาคม 2559
19 ธันวาคม 2559

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

โรงพยาบาลพระพุทธบาท
23 พฤศจิกายน - 7 ธันวาคม 2559
19 ธันวาคม 2559
30 ธันวาคม 2559

ประมูลจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรยางพาราแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายบ้านดอนงิ้ว - บ้านหางบางศาลา หมู่ที่ 2-6 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

องค์การบริหารส่วนตำบลชัยฤทธิ์
23 พฤศจิกายน - 7 ธันวาคม 2559
19 ธันวาคม 2559
30 ธันวาคม 2559

ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านหางบางศาลา หมู่ที่ 6 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ยกเลิกการประมูลจ้างโครงการฯ

องค์การบริหารส่วนตำบลชัยฤทธิ์
28 พฤศจิกายน - 7 ธันวาคม 2559
16 ธันวาคม 2559

ประมูลจ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยปูยางแอสฟัลท์ติกทับคอนกรีต ถนนสายบ้านหนองกรด-บ้านหัวคลอง หมู่ที่ 2,4 ตำบลคำหยาด อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

องค์การบริหารส่วนตำบลคำหยาด
28 พฤศจิกายน - 7 ธันวาคม 2559
16 ธันวาคม 2559

ประมูลจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ (วัดราชสกุณา) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

เทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ
28 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม 2559
15 ธันวาคม 2559

ประกวดราคาจ้าง งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

แขวงทางหลวงอ่างทอง
23 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2559
14 ธันวาคม 2559

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านอิฐ ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ โดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอิฐ
21-29 พฤศจิกายน 2559
8 ธันวาคม 2559
16 ธันวาคม 2559

ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 6 โครงการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

ยกเลิกประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In Place Recycling ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมจำนวน 6 โครงการ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
17-30 พฤศจิกายน 2559
8 ธันวาคม 2559
13 ธันวาคม 2559

ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4 บ้านทางพระ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

เทศบาลตำบลทางพระ
18-25 พฤศจิกายน 2559
1 ธันวาคม 2559

ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักนายอำเภอแสวงหา ด้วยวิธีประกวอราคาอิเล็กทรอนิกส์

อำเภอแสวงหา
พฤศจิกายน (November)

วันซื้อเอกสาร

ยื่นเอกสาร
การประมูล
ประกาศผู้ได้รับการเข้าเสนอราคา

เรื่อง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

16-23 พฤศจิกายน 2559
29 พฤศจิกายน 2559

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

สำนักงานสรรพากรพื้นที่อ่างทอง
11-21 พฤศจิกายน 2559
29 พฤศจิกายน 2559
1 ธันวาคม 2559

ประมูลจ้างก่อสร้างอาคารเรียนอาคารประกอบก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล แบบตอกเสาเข็มรหัส สน.ศท.อนุบาล 8 ตามแบบมาตรฐาน สำหรับโรงเรียนเทศบาล 1 วัดต้นสน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

เทศบาลเมืองอ่างทอง
9-17 พฤศจิกายน 2559
25 พฤศจิกายน 2559
29 พฤศจิกายน 2559

ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 7 บ้างหนองไชโย ตำบลไชโย ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

เทศบาลเกษตำบลไชโย
8-15 พฤศจิกายน 2559
23 พฤศจิกายน 2559

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวี ถนนสายเอี่ยมประชา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

อำเภอเมืองอ่างทอง
11-16 พฤศจิกายน 2559
22 พฤศจิกายน 2559

ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยเครื่องเสียงความถี่สูงชนิดสี 2 หัวตรวจ โรงพยาบาลพระพุทธบาท ตำบลธานเกษม อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

โรงพยาบาพระพุทธบาท
9-16 พฤศจิกายน 2559
22 พฤศจิกายน 2559

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์หาดเจ้าพระยา หมู่ที่ 1 ตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

อำเภอไชโย
4-14 พฤศจิกายน 2559
22 พฤศจิกายน 2559

ประกวดราคาซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน
1-8 พฤศจิกายน 2559
14 พฤศจิกายน 2559

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

สำนักงานสรรพากรพื้นที่อ่างทอง
28 ตุลาคม - 7 พฤศจิกายน 2559
14 พฤศจิกายน 2559

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 300 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสายทอง ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
28 ตุลาคม - 7 พฤศจิกายน 2559
14 พฤศจิกายน 2559

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 300 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสายทอง ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
28 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2559
14 พฤศจิกายน 2559

ประกวดราคาจ้างอาคารพัสดุ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 576 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
26 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2559
14 พฤศจิกายน 2559

ประกวดราคาซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ยกเลิกประกาศ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน
26 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2559
11 พฤศจิกายน 2559
16 พฤศจิกายน 2559

ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลศาลเจ้าโรงทอง (รวมศูนย์) ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง

องค์การบริหารส่วนตำบลศาลเจ้าโรงทอง
28 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2559
10 พฤศจิกายน 2559

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นทางคันคลองชลประทาน) หมู่ที่ 2,3 และ 6 บ้านเมืองใหม่ ต.คลองขนาก เชื่อมต่อ หมู่ที่ 5 ต.บางจัก อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

อำเภอวิเศษชัยชาญ
28 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2559
10 พฤศจิกายน 2559

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 ต.ม่วงเตี้ย อ.วิเศษชัยชาญ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 1 ต.ราษฎรพัฒนา อ.สามโก้ จ.อ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

อำเภอวิเศษชัยชาญ
31 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2559
9 พฤศจิกายน 2559

ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี 2 หัวตรวจ โรงพยาบาลพระพุทธบาท ตำบลธานเกษม อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

โรงพยาบาลพระพุทธบาท
26 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2559
8 พฤศจิกายน 2559

ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 ตำบลสีบัวทอง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 7 ตำบลแสวงหา อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

อำเภอแสวงหา
21-31 ตุลาคม 2559
8 พฤศจิกายน 2559

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

โรงพยาบาลพระพุทธบาท
19-28 ตุลาคม 2559
7 พฤศจิกายน 2559
9 พฤศจิกายน 2559

ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 6 บ้านท่าลอบ ต.รำมะสัก อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

เทศบาลตำบลรำมะสัก
21-31 ตุลาคม 2559
4 พฤศจิกายน 2559

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลโพสะ อำเภอเมืองอ่างทอง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 7 ตำบลสายทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

อำเภอเมืองอ่างทอง
19-27 ตุลาคม 2559
2 พฤศจิกายน 2559

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเหล็ก หมู่ที่ 8,7 ตำบลบ้านพราน เชื่อมต่อ หมู่ที่ 2 ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอแสวงหา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

อำเภอแสวงหา
19-27 ตุลาคม 2559
2 พฤศจิกายน 2559

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านพราน เชื่อมต่อ หมู่ที่ 1 ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอแสวงหา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

อำเภอแสวงหา
ตุลาคม (October)

วันซื้อเอกสาร

ยื่นเอกสาร
การประมูล
ประกาศผู้ได้รับการเข้าเสนอราคา

เรื่อง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

10- 19 ตุลาคม 2559
28 ตุลาคม 2559

ประมูลจ้างงานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านเซิงหวาย หมู่ที่ 4 ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

อบต.หัวไผ่
10- 19 ตุลาคม 2559
28 ตุลาคม 2559

ประมูลจ้างงานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านคราม หมู่ที่ 7 ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

อบต.หัวไผ่
10- 19 ตุลาคม 2559
28 ตุลาคม 2559

ประมูลจ้างงานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านนา หมู่ที่ 8 ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

อบต.หัวไผ่
7 - 19 ตุลาคม 2559
28 ตุลาคม 2559

ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมุ่บ้านแบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4 บ้านดอนเข็ม ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำกำหนด ด้วยวิธีระบบอิเล็กทรอนิกส์

อบต.โพธิ์ม่วงพันธ์
7 - 19 ตุลาคม 2559
28 ตุลาคม 2559

ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมุ่บ้านแบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านเชียง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำกำหนด ด้วยวิธีระบบอิเล็กทรอนิกส์

อบต.โพธิ์ม่วงพันธ์
7 - 18 ตุลาคม 2559
27 ตุลาคม 2559

ประมูลจ้างก่อสร้างประปาบาดาลขนาดใหญ่ (บ้านกุ่ม) หมู่ที่ 4 ตำบลโคกพุทรา อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

เทศบาลตำบลโคกพุทรา
7 - 17 ตุลาคม 2559
26 ตุลาคม 2559

ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 โครงการ

อบจ.อ่างทอง
7 - 17 ตุลาคม 2559
26 ตุลาคม 2559

ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมุ่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมุ่ที่ 2 บ้านปากบาง และโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านโตนด และโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4 บ้านโตนด ตำบลเทวราช อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง

อบต.เทวราช
4 - 12 ตุลาคม 2559
20 ตุลาคม 2559

ประมูลจ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมสระว่ายน้ำ ณ สวนสุขภาพและสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติฯ เทศบาลเมืองอ่างทอง โดยวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2)

เทศบาลเมืองอ่างทอง
28 กันยายน 2559 - 6 ตุลาคม 2559
14 ตุลาคม 2559

ประมูลงานจ้างก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการซ่อมสร้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายศรีพราน - บ้านแก หมูที่ 1 - 6 ตำบลศรีพราน จำนวน 2 ช่วง พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 15,650 ตารางเมตร องค์กาารบริหารส่วนตำบลศรีพราน อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง ตามแบบที่ อบต.ศรีพรานกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย

อบต.ศรีพราน
21 - 28 กันยายน 2559
6 ตุลาคม 2559

ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาทำการปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

แขวงทางหลวงอ่างทอง
กันยายน (September)

วันซื้อเอกสาร

ยื่นเอกสาร
การประมูล
วันประกาศรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่
ได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอราคา

เรื่อง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

20 - 23 กันยายน 2559
29 กันยายน 2559

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

จังหวัดสระบุรี
13 - 20 กันยายน 2559
26 กันยายน 2559

ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

จังหวัดสระบุรี
2 - 14 กันยายน 2559
26 กันยายน 2559

ประมูลจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคำหยาด ตำบลคำหยาด อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

อบต.คำหยาด
9 - 16 กันยายน 2559
23 กันยายน 2559

ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

จังหวัดสระบุรี
7 - 13 กันยายน 2559
16 กันยายน 2559

ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาก่อสร้างโครงหลังคา METAL SHEET และอื่นๆ ตามโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน (งบประมาณ 2559) ภายในชุมชนโพธิ์ทองพิทยาคม จังหวัดอ่างทอง

การเคหะแห่งชาติ
29 สิงหาคม 2559 - 5 กันยายน 2559
14 กันยายน 2559

ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาทำการตีเส้นแบ่งช่องจราจร เส้นขอบทาง และเครื่องหมายจราจร ด้วยวัสดุสี THERMOPLASTIC (YELLOW & WHITE) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

แขวงทางหลวงอ่างทอง
29 สิงหาคม 2559 - 5 กันยายน 2559
9 กันยายน 2559

ประกวดราคาซื้อถุงให้อาหาร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

จังหวัดสระบุรี
17 - 25 สิงหาคม 2559
2 กันยายน 2559

ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 21 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

จังหวัดสระบุรี
15 - 24 สิงหาคม 2559
1 กันยายน 2559

ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 - 4, หมู่ที่ 5 - 6 ตำบลตลาดกรวด อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

อบต.ตลาดกรวด
สิงหาคม (August)

วันซื้อเอกสาร

ยื่นเอกสาร
การประมูล
วันประกาศรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่
ได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอราคา

เรื่อง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

11 - 18 สิงหาคม 2559
26 สิงหาคม 2559

ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 6 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

จังหวัดสระบุรี
28 กรกฎาคม 2559 - 5 สิงหาคม 2559
11 สิงหาคม 2559

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

โรงพยาบาลโพธิ์ทอง
26 กรกฎาคม 2559 - 2 สิงหาคม 2559
8 สิงหาคม 2559

ประกวดราคาซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยแก๊สเอทิลีนออกไซต์ 100% โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

จังหวัดสระบุรี
กรกฎาคม (July)

วันซื้อเอกสาร

ยื่นเอกสาร
การประมูล
วันประกาศรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่
ได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอราคา

เรื่อง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

14 - 25 กรกฎาคม 2559
29 กรกฎาคม 2559

ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

จังหวัดสระบุรี
13 - 25 กรกฎาคม 2559
29 กรกฎาคม 2559

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

จังหวัดสระบุรี
30 มิถุนายน 2559 - 8 กรกฎาคม 2559
21 กรกฎาคม 2559

ประกวดราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านพราน อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

อบจ.อ่างทอง
30 มิถุนายน 2559 - 8 กรกฎาคม 2559
14 กรกฎาคม 2559

ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยฟัง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

จังหวัดสระบุรี
30 มิถุนายน 2559 - 7 กรกฎาคม 2559
13 กรกฎาคม 2559

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

จังหวัดสระบุรี
23-30 มิถุนายน 2559
6 กรกฎาคม 2559

ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

จังหวัดสระบุรี
มิถุนายน (June)

วันซื้อเอกสาร

ยื่นเอกสาร
การประมูล
วันประกาศรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่
ได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอราคา

เรื่อง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

13-20 มิถุนายน 2559
28 มิถุนายน 2559

ประกวดราคาซื้ออวัยวะเทียม จำนวน 4 รายการ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

จังหวัดสระบุรี
27 พฤษภาคม 2559 - 3 มิถุนายน 2559
9 มิถุนายน 2559

ประกวดราคาซื้อชุดโลหะใส่ในโพรงกระดูกชนิดมีรูล็อครวมค่าสกูร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

จังหวัดสระบุรี
19-27 พฤษภาคม 2559
2 มิถุนายน 2559

ประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลว (Medical Grade) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

จังหวัดสระบุรี
12 - 23 พฤษภาคม 2559
1 มิถุนายน 2559

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 13 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

โรงพยาบาลอ่างทอง
พฤษภาคม (May)

วันซื้อเอกสาร

ยื่นเอกสาร
การประมูล
วันประกาศรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่
ได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอราคา

เรื่อง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

4-17 พฤษภาคม 2559
26 พฤษภาคม 2559

ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 8 โครงการ

อบจ.อ่างทอง
4-16 พฤษภาคม 2559
25 พฤษภาคม 2559

ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประเภทวัสดุการแพทย์ทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
2 - 13 พฤษภาคม 2559
24 พฤษภาคม 2559

ประกวดราคาจ้างโครงการถมดินที่สาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 2 (หลังสำนักงานเทศบาลตำบลห้วยคันแหลน)

เทศบาลตำบลห้วยคันแหลน
29 เมษายน 2559 - 13 พฤษภาคม 2559
23 พฤษภาคม 2559

ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
19 พฤษภาคม 2559
19 พฤษภาคม 2559

ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแคบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

อบจ.อ่างทอง
20-29 เมษายน 2559
10 พฤษภาคม 2559

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 29 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

จังหวัดอ่างทอง
เมษายน (April)

วันซื้อเอกสาร

ยื่นเอกสาร
การประมูล
วันประกาศรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่
ได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอราคา

เรื่อง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

24 - 31 มีนาคม 2559
11 เมษายน 2559

ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาทำการซ่อมสะพานและโครงสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

กรมทางหลวง
16 - 24 มีนาคม 2559
4 เมษายน 2559

การประมุลซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี จำนวน 1 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

อบต.ตลาดกรวด
มีนาคม (March)

วันซื้อเอกสาร

ยื่นเอกสาร
การประมูล
วันประกาศรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่
ได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอราคา

เรื่อง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

16-23 มีนาคม 2559
29 มีนาคม 2559

ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาขยายทางจราจร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

กรมทางหลวง
12-24 กุมภาพันธ์ 2559
3 มีนาคม 2559

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านอิฐ ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 2

อบต.บ้านอิฐ
กุมภาพันธ์ (February)

วันซื้อเอกสาร

ยื่นเอกสาร
การประมูล
วันประกาศรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่
ได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอราคา

เรื่อง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

5 - 15 กุมภาพันธ์ 2559
24 กุมภาพันธ์ 2559

ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 11 โครงการ

อบจ.อ่างทอง
5-12 กุมภาพันธ์ 2559
18 กุมภาพันธ์ 2559

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลมหาดไทย โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

อ.เมืองอ่างทอง
5-12 กุมภาพันธ์ 2559
18 กุมภาพันธ์ 2559

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลหัวไผ่ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

อ.เมืองอ่างทอง
27 มกราคม 2559-3 กุมภาพันธ์ 2559
11 กุมภาพันธ์ 2559

ประกวดราคาซื้อเสาเข็ม คสล. รูป l ขนาด 0.22x0.22 ม. ยาว 13.00 ม. พร้อมตอก และงานแผ่น คสล. พร้อมใส่ งานอาคารป้องกันตลิ่งคลองบางแก้ว จังหวัดอ่างทอง ด้งยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรินิกส์

โครงการชลประทานอ่างทอง
27 มกราคม 2559-3 กุมภาพันธ์ 2559
11 กุมภาพันธ์ 2559

ประกวดราคาซื้อเสาเข็ม คสล. รูป l ขนาด 0.22x0.22 ม. ยาว 13.00 ม. พร้อมตอก และงานแผ่น คสล. พร้อมใส่ งานอาคารป้องกันตลิ่ง หมู่ 1 ตำบลโพสะ จังหวัดอ่างทอง ด้งยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรินิกส์

โครงการชลประทานอ่างทอง
27 มกราคม 2559-3 กุมภาพันธ์ 2559
11 กุมภาพันธ์ 2559

ประกวดราคาซื้อเสาเข็ม คสล. รูป l ขนาด 0.22x0.22 ม. ยาว 13.00 ม. พร้อมตอก และงานแผ่น คสล. พร้อมใส่ งานอาคารป้องกันตลิ่ง หมู่ 4 ตำบลย่านซื่อ จังหวัดอ่างทอง ด้งยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรินิกส์

โครงการชลประทานอ่างทอง
22 มกราคม 2559-1 กุมภาพันธ์ 2559
9 กุมภาพันธ์ 2559

ประกวดราคาซื้อรถซ่อมบำรุงถนนและปูพื้นผิวทางจราจรแบบอัติโนมัติ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

อบจ.อ่างทอง
22 มกราคม 2559-1 กุมภาพันธ์ 2559
9 กุมภาพันธ์ 2559

ประกวดราคาจ้างเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย อท.ถ. 01-006 บ้านโพธิ์ศรี-บ้านบางกะลา อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

อบจ.อ่างทอง
14-25 มกราคม 2559
2 กุมภาพันธ์ 2559

ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 5 บ้านชุมชนวัดนก ครั้งที่ 2

เทศบาลตำบลเกษไชโย
15-22 มกราคม 2559
1 กุมภาพันธ์ 2559

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยเครื่องไตเทียม โดบวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

จังหวัดอ่างทอง
มกราคม (January)

วันซื้อเอกสาร

ยื่นเอกสาร
การประมูล
วันประกาศรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่
ได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอราคา

เรื่อง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

15-22 มกราคม 2559
28 มกราคม 2559

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูง (ไม่น้อยกว่า 16 Slice multi - detector CT scan) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

จังหวัดอ่างทอง
12-19 มกราคม 2559
25 มกราคม 2559

ประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัติโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 800 ลิตร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

จังหวัดสระบุรี
4-15 มกราคม 2559
25 มกราคม 2559

ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 (ครั้งที่ 3) ตำบลทางพระ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

เทศบาลตำบลทางพระ
14 มกราคม 2559

ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี จำนวน 1 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

อบต.ตลาดกรวด
28 ธันวาคม 2558 - 8 มกราคม 2559
18 มกราคม 2559

ประมูลซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี จำนวน 1 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

อบต.ตลาดกรวด
25 ธันวาคม 2558 - 6 มกราคม 2559
14 มกราคม 2559

ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหลักแก้ว-บ้านลานช้าง หมู่ที่ 6 - หมูที่ 2 ตำบลหลักแก้ว อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

อบต.หลักแก้ว
25 ธันวาคม 2558 - 6 มกราคม 2559
14 มกราคม 2559

ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) องค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว ตำบลหลักแก้ว อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

อบต.หลักแก้ว
21 ธันวาคม 2558 - 4 มกราคม 2559
13 มกราคม 2559

ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

เทศบาลตำบลป่าโมก
18 ธันวาคม 2558 - 4 มกราคม 2559
12 มกราคม 2559

การประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง

อบต.ราชสถิตย์
24 ธันวาคม 2558 - 4 มกราคม 2559
8 มกราคม 2559

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักนายอำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

อำเภอไชโย
22-29 ธันวาคม 2558
8 มกราคม 2559

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 3 ซ้าย ระยะที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

กรมชลประทาน
18-25 ธันวาคม 2558
6 มกราคม 2559

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสิ่งก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

จ.อ่างทอง
17-24 ธันวาคม 2558
5 มกราคม 2559

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมต่อท่อระบายน้ำ ถนนเอี่ยมประชา เทศบาลเมืองอ่างทอง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

อำเภอเมืองอ่างทอง