ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์

คลิกเพื่อเลือกเดือน ค่ะ
ปี 2558

ปี พ.ศ.2558
ธันวาคม (December)

วันซื้อเอกสาร

ยื่นเอกสาร
การประมูล
วันประกาศรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่
ได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอราคา

เรื่อง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ธันวาคม 2558
ธันวาคม 2558

ยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

จังหวัดอ่างทอง
11-22 ธันวาคม 2558
30 ธันวาคม 2558

ประมุลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) หมุ่ที่ 7 ตำบลไชโย

เทศบาลตำบลเกษไชโย
8-22 ธันวาคม 2558
30 ธันวาคม 2558

ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ต.ทางพระ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

เทศบาลตำบลบางพระ
16-23 ธันวาคม 2558
29 ธันวาคม 2558

ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์บ้านคูเมือง หมู่ที่ 8 ตำบลแสวงหา อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

อำเภอแสวงหา
11-21 ธันวาคม 2558
29 ธันวาคม 2558

การประมูลจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมุ่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 2 ตำบลรำมะสัก อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

เทศบาลตำบลรำมะสัก
9-21 ธันวาคม 2558
28 ธันวาคม 2558

ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 5 บ้านชุมชนวัดนก

เทศบาลตำบลเกษไชโย
9-18 ธันวาคม 2558
28 ธันวาคม 2558

ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4 บ้านตาลแถว ตำบลป่างิ้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ 2559 (ครั้งที่ 2)

อบต.ป่างิ้ว
9-17 ธันวาคม 2558
25 ธันวาคม 2558

ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาทำการปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

กรมทางหลวง
9-17 ธันวาคม 2558
25 ธันวาคม 2558

ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 80 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
9-17 ธันวาคม 2558
25 ธันวาคม 2558

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ ต.ราชสถิตย์ เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๕,๖ ต.อินทประมูล โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

อ.ไชโย
11-18 ธันวาคม 2558
24 ธันวาคม 2558

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

กรมสรรพากร
11-18 ธันวาคม 2558
24 ธันวาคม 2558

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักปลัดจังหวัดอ่างทอง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

จังหวัดอ่างทอง
3-16 ธันวาคม 2558
24 ธันวาคม 2558

ประมูลซ้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองอ่างทอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯและโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ศพฐ) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

เทศบาลเมืองอ่างทอง
4-16 ธันวาคม 2558
24 ธันวาคม 2558

ประกวดราคาจ้างโครงการสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๖ ต.หลักแก้ว โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

อบต.หลักแก้ว
4-16 ธันวาคม 2558
24 ธันวาคม 2558

ประกวดราคาจ้างโครงการสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๒ บ้านลานช้าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

อบต.หลักแก้ว
4-16 ธันวาคม 2558
24 ธันวาคม 2558

ประกวดราคาจ้างโครงการสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๑ บ้านคลองพูล โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

อบต.หลักแก้ว
4-16 ธันวาคม 2558
24 ธันวาคม 2558

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนน วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง ๑ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
4-15 ธันวาคม 2558
23 ธันวาคม 2558

ประกวดราคาซื้อดินธรรมชาติปราศจากวัชพืช ประกวดราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ งานปรับปรุงดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ ๓ ซ้าย ระยะที่ ๑ ต.ป่างิ้ว,ต.ศาลาแดง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

กรมชลประทาน
3-15 ธันวาคม 2558
23 ธันวาคม 2558

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ปรับปรุง ต่อเติม อาคารจอดรถเครื่องจักรกล อบจ. ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน ๙ โครงการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

อบจ.
9-17 ธันวาคม 2558
23 ธันวาคม 2558

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักนายอำเภอไชโย โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

อ.ไชโย
2-15 ธันวาคม 2558
23 ธันวาคม 2558

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมุ่บ้านแบบบาดาลขนาดใหย่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หมุ่ที่ 2 ตำบลไร่แตงโม ตำบลหนองแม่ไก่ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง (ครั้งที่ 2)

อบต.หนองแม่ไก่
9-17 ธันวาคม 2558
23 ธันวาคม 2558

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา จากสะพานอ่างทอง-วัดสนามชัย โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

อ.เมืองอ่างทอง
3-15 ธันวาคม 2558
23 ธันวาคม 2558

ประมูลจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

อบต.ไผ่จำศีล
8-16 ธันวาคม 2558
22 ธันวาคม 2558

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลหัวไผ่ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

อ.เมืองอ่างทอง
8-16 ธันวาคม 2558
22 ธันวาคม 2558

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลมหาดไทย โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

อ.เมืองอ่างทอง
3-14 ธันวาคม 2558
22 ธันวาคม 2558

ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานคันคลองหนองคลองล้น โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

กรมชลประทาน
4-16 ธันวาคม 2558
22 ธันวาคม 2558

ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บริเวณหมู่ที่ ๕,๖,๗ บ้านห้วยลิงออก โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

อบต.อินทประมูล
1-14 ธันวาคม 2558
22 ธันวาคม 2558

จ้าางก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ ๑ (บ้านสระสี่เหลี่ยม) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

อบต.บ้านพราน
3-15 ธันวาคม 2558
21 ธันวาคม 2558

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑,๒ ต.เทวราช เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๕ ต.ราสถิตย์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

อ.ไชโย
30 พฤศจิกายน -9 ธันวาคม 2558
18 ธันวาคม 2558

ประมูลจ้างโครงการเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ.โรงนา หมู่ที่ ๒,๓,๔ ต.ป่างิ้ว ไม่น้อยกว่า ๖๐๙๐ ตารางเมตร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

อบต.ป่างิ้ว
30 พฤศจิกายน-8 ธันวาคม 2558
17 ธันวาคม 2558

ประกวดราคาจ้างงานบริการก่อสร้างถนนทางหลวงและถนนอื่นๆ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

อ.วิเศษชัยชาญ
30 พฤศจิกายน-8 ธันวาคม 2558
17 ธันวาคม 2558

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ ต.คลองขนาก เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๕ ต.บางจัก โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

อ.วิเศษชัยชาญ
26 พฤศจิกายน-4 ธันวาคม 2558
17 ธันวาคม 2558

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๑ บ้านบางตาแผ่น โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

อบต.บ้านแห
24 พฤศจิกายน-3 ธันวาคม 2558
17 ธันวาคม 2558

ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานปรับปรุงดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ ๓ ซ้าย ระยะที่ ๑ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

กรมชลประทาน
30 พฤศจิกายน-8 ธันวาคม 2558
15 ธันวาคม 2558

ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ ต.ศรีพราน เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๔ ต.บ้านพราน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

อ.แสวงหา
16 ธันวาคม 2558

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ ๑ (บ้านสระสี่เหลี่ยม) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

อบต.บ้านพราน
25 พฤศจิกายน-3 ธันวาคม 2558
15 ธันวาคม 2558

ประมูลงานจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาด 81-100 คน บริเวณหมู่ที่ ๓ ต.อินทประมูล โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

อบต.อินทประมูล
25 พฤศจิกายน-3 ธันวาคม 2558
15 ธันวาคม 2558

ประมูลงานจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๖ บ้านแก โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

อบต.ศรีพราน
ธันวาคม 2558
ธันวาคม 2558

ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อ จำนวน ๓ โครงการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

กรมชลประทาน
24 พฤศจิกายน-1 ธันวาคม 2558
11 ธันวาคม 2558

ประกวดราคางานอาคารป้องกันตลิ่ง จำนวน ๓ โครงการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

กรมชลประทาน
24 พฤศจิกายน-1 ธันวาคม 2558
11 ธันวาคม 2558

ประกวดราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้างบูรณะปรับปรุงสะพานและท่ออุโมงค์ คสล. โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

กรมชลประทาน
24 พฤศจิกายน-1 ธันวาคม 2558
11 ธันวาคม 2558

ประกวดราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้างทางหลวง เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเชิงพื้นที่ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

กรมชลประทาน
23-30 พฤศจิกายน 2558
11 ธันวาคม 2558

ประกวดราคาซื้อเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปI ขนาด ๐.๔๕*๐.๕๕*๑๔.๐๐ ม. พร้อมตอกและงานแผ่นคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๑.๐๐*๑.๔๒*๐.๑๒ ม. พร้อมใส่ งานอาคารป้องกันตลิ่ง หมู่ที่ ๔ ต.ย่านซื่อ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

กรมชลประทาน
23-30 พฤศจิกายน 2558
11 ธันวาคม 2558

ประกวดราคาซื้อเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปI ขนาด ๐.๔๕*๐.๕๕*๑๔.๐๐ ม. พร้อมตอกและงานแผ่นคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๑.๐๐*๑.๔๒*๐.๑๒ ม. พร้อมใส่ งานอาคารป้องกันตลิ่ง หมู่ที่ ๑ ต.โพสะ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

กรมชลประทาน
23-30 พฤศจิกายน 2558
11 ธันวาคม 2558

ประกวดราคาซื้อเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปI ขนาด ๐.๔๕*๐.๕๕*๑๔.๐๐ ม. พร้อมตอกและงานแผ่นคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๑.๐๐*๑.๔๒*๐.๑๒ ม. พร้อมใส่ งานอาคารป้องกันตลิ่งคลองบางแก้ว โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

กรมชลประทาน
30 พฤศจิกายน -9 ธันวาคม 2558
9 ธันวาคม 2558

ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่บริเวณหนองอีล้ำ หมู่ที่ ๖ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

อบต.อินทประมูล
23-30 พฤศจิกายน 2558
8 ธันวาคม 2558

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ ต.ศาลาแดง เชื่อมต่อหมู่ที่ ๓ ต.คลองวัว โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

อ.เมืองอ่างทอง
19-26 พฤศจิกายน 2558
8 ธันวาคม 2558

ประกวดราคาซื้อหินใหญ่ ขนาด ๑๕-๒๕ ซม. และหินใหญ่ ขนาด ๓๐-๔๐ ซม. งานอาคารป้องกันตลิ่ง หมู่ที่ ๔ ต.ย่านซื่อ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

กรมชลประทาน
19-30 พฤศจิกายน 2558
8 ธันวาคม 2558

ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่หมู่ที่ ๑ ต.ทางพระ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

เทศบาลตำบลบางพระ
17-24 พฤศจิกายน 2558
8 ธันวาคม 2558

ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานซ่อมแซมคันครองโพธิ์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

กรมชลประทาน
11-19 พฤศจิกายน 2558
5 ธันวาคม 2558

ประกวดราคาก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมุ่ที่ ๖ บ้านแก้วกระจ่าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

อบต.สีบัวทอง
23-30 พฤศจิกายน 2558
4 ธันวาคม 2558

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔,๕ ต.โพสะ เชื่อมต่อหมู่่ที่ ๓ ต.หัวไผ่ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

อ.เมืองอ่างทอง
19-26 พฤศจิกายน 2558
4 ธันวาคม 2558

ประกวดราคาซื้อไม้แปรรูปสำหรับงานก่อสร้างทั่วไป (ชนิดไม้เนื้ออ่อน) ตาม มอก.๔๒๔-๒๕๓๐ ขนาดต่างของงานปรับปรุงดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ ๓ ซ้าย ระยะที่ ๑ ต.ป่างิ้ว โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

กรมชลประทาน
19-26 พฤศจิกายน 2558
2 ธันวาคม 2558

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานเกษตรอำเภอป่าโมก โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

จังหวัดอ่างทอง
17-24 พฤศจิกายน 2558
2 ธันวาคม 2558

ประกวดราคาซื้อทรายหยาบน้ำจืด งานอาคารป้องกันตลิ่ง หมู่ ๑ ต.โพสะ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

กรมชลประทาน
16-24 พฤศจิกายน 2558
2 ธันวาคม 2558

ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๔ บ้านตาลแถว ต.ป่างิ้ว ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำกำหนด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

อบต.ป่างิ้ว
18-25 พฤศจิกายน 2558
1 ธันวาคม 2558

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมุ่ที่ ๖ ต.ป่างิ้ว เชื่อมต่อหมู่ที่ ๑ ต.หมาดไทย โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

อ.เมือง
16-23 พฤศจิกายน 2558
1 ธันวาคม 2558

ประกวดราคาซื้อเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปสี่เหลี่ยม ขนาด ๐.๔๕*๐.๔๕*๑๔.๐๐ ม. พร้อมตอกงานป้องกันตลิ่ง หมู่ ๔ ต.ย่านซื่อ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

กรมชลประทาน
16-23 พฤศจิกายน 2558
1 ธันวาคม 2558

ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๑ บ้านกระแว่น ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำกำหนด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

อบต.บางพลับ
16-23 พฤศจิกายน 2558
1 ธันวาคม 2558

ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๖ บ้านบางพลับ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำกำหนด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

อบต.บางพลับ
พฤศจิกายน (November)

วันซื้อเอกสาร

ยื่นเอกสาร
การประมูล
วันประกาศรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่
ได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอราคา

เรื่อง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

11-18 พฤศจิกายน 2558
30 พฤศจิกายน 2558

ประกวดราคาก่อสร้างงานคันคลองบ้านสาวร้องไห้ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

กรมชลประทาน
11-20 พฤศจิกายน 2558
30 พฤศจิกายน 2558

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๘ ต.บ้านอิฐ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

อบต.บ้านอิฐ
10-17 พฤศจิกายน 2558
27 พฤศจิกายน 2558

ประกวดจ้างก่อสร้าง งานคันคลองบ้านอ้อล้อม โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

กรมชลประทาน
10-17 พฤศจิกายน 2558
27 พฤศจิกายน 2558

ประกวดจ้างก่อสร้าง งานคันคลองบ้านเสาไห้ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

กรมชลประธาน
9-17 พฤศจิกายน 2558
25 พฤศจิกายน 2558

ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมุ่ที่ ๖ บ้านสร้าง ต.เจ้าฉ่า โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

กรมชลประทาน
6-17 พฤศจิกายน 2558
25 พฤศจิกายน 2558

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๒ หมู่ที่ ๘ ต.ไผ่ดำพัฒนา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา
10-17 พฤศจิกายน 2558
23 พฤศจิกายน 2558

ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

กรมทางหลวง
4-13 พฤศจิกายน 2558
23 พฤศจิกายน 2558

ประมูลจ้างระบบประปาหมุ่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๕ บ้านโพธิ์สำราญ ครั้งที่ ๒ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

อบต.บ้านพราน
4-13 พฤศจิกายน 2558
23 พฤศจิกายน 2558

ประมูลจ้างระบบประปาหมุ่บ้านแบบบาดาลขนาดกลางหมู่ที่ ๑ บ้านสระสี่เหลี่ยม ครั้งที่ ๒ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

อบต.บ้านพราน
6-13 พฤศจิกายน 2558
20 พฤศจิกายน 2558

ประกวดราคาซื้อแผ่นทดสอบหาความเข้ากันได้ของเลือด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

จังหวัดสระบุรี
6-16 พฤศจิกายน 2558
19 พฤศจิกายน 2558

ประกวดจ้างก่อสร้างระบบประปาหมุ่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บริเวณหนองอีล้ำ หมู่ที่ ๖ ต.อินทประมูล โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

อบต.อินทประมูล
2-10 พฤศจิกายน 2558
17 พฤศจิกายน 2558

ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๑ บ้านบางกระเว่น โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

อบต.บางพลับ
29 ตุลาคม - 9 พฤศจิกายน 2558
17 พฤศจิกายน 2558

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมุ่ที่ ๑ บ้านบางตาแผน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

อบต.บ้านแห
17 พฤศจิกายน 2558

ประกวดโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๖ บ้านบางพลับ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

อบต.บางพลับ

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ ๑,๕ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

อบต.บ้านพราน
16-23 พฤศจิกายน 2558
16 พฤศจิกายน 2558

เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อเสาเข็ม คสล.รูปสี่เหลี่ม ขนาด 0.45 ยาว 14.00 ม. พร้อมตอก ของงานป้องกันตลิ่งคลองบางแก้ว โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

กรมชลประทาน
29 ตุลาคม- 6 พฤศจิกายน 2558
16 พฤศจิกายน 2558

ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน ๖ โครงการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

อบจ.อท
30 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน 2558
12 พฤศจิกายน 2558

ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์(ยา) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

จังหวัดอ่างทอง
27 ตุลาคม- 4 พฤศจิกายน 2558
12 พฤศจิกายน 2558

ประมูลจ้างก่อสร้างอาคารศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.๒) จำนวน ๑ หลัง ต.ย่านซื่อ อ.เมือง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

เทศบาลเมืองอ่างทอง
26 ตุลาคม-2 พฤศจิกายน 2558
12 พฤศจิกายน 2558

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจำนวน ๓ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

จังหวัดอ่างทอง
พฤศจิกายน 2558
10 พฤศจิกายน 2558

ยกเลิกประกวดราคาจ้างงานคันคลองบ้านเสาไห้ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

กรมชลประทาน
21-30 ตุลาคม 2558
9 พฤศจิกายน 2558

ประมูลจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านแจงแขวงหม้อ-บ้านม่วงคัน หมุ่ที่ ๒-๗ ต.รำมะสัก โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

เทศบาลตำบลรำมะสัก

20-30 ตุลาคม 2558

9 พฤศจิกายน 2558
ประมูลโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๖ บ้านแก ต.ศรีพราน (ครั้งที่ ๒) (ตามแบบมาตรฐาน กรมทรัพยากรน้ำกำหนด) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
อบต.ศรีพราน
22-30 ตุลาคม 2558
6 พฤศจิกายน 2558

การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

จังหวัดอ่างทอง
19-27 ตุลาคม 2558
4 พฤศจิกายน 2558

ประกวดราคาจ้างเหมาทำการลาดยางทางหลวง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

อบต.ศรีพราน
4-13 พฤศจิกายน 2558
4 พฤศจิกายน 2558

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ ๑ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

อบต.บ้านพราน
19-27 ตุลาคม 2558
4 พฤศจิกายน 2558
ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
กรมทางหลวง
16-27 ตุลาคม 2558
4 พฤศจิกายน 2558
จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมุ่ที่ ๑ (บ้านสระสี่เหลี่ยม) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
อบต.บ้านพราน
16-27 ตุลาคม 2558
4 พฤศจิกายน 2558
การประมูลจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๗ (บ้านเพชร) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
เทศบาลเพชรเมืองทอง
15-26 ตุลาคม 2558
3 พฤศจิกายน 2558
การประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๓-๔ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
อบต.ราชสถิตย์
2 พฤศจิกายน 2558
ปรับปรุงข้อความเอกสารประกวดราคาจ้าง เลขที่ ๑/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๓ ต.ค. ๕๘ หมู่ที่ ๒ บ้านไร่แตงโม ต.หนองแม่ไก่ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
อบต.หนองแม่ไก่
ตุลาคม (October)

วันซื้อเอกสาร

ยื่นเอกสาร
การประมูล
วันประกาศรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่
ได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอราคา

เรื่อง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ตุลาคม 2558
ตุลาคม 2558

ยกเลิกประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่หมู่ที่ ๑๒ ต.ม่วงเตี้ย โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

อบจ.อ่างทอง
8-16 ตุลาคม 2558
26 ตุลาคม 2558
ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๑ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
อบต.บางพลับ
8-16 ตุลาคม 2558
26 ตุลาคม 2558
ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๖ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
อบต.บางพลับ
6-14 ตุลาคม 558
22 ตุลาคม 2558
ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๖ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
อบต.บางเจ้าฉ่า
5-12 ตุลาคม 2558
20 ตุลาคม 2558
ประกวดราคาจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
แขวงทางหลวงอ่างทอง
1-12 ตุลาคม 558
20 ตุลาคม 2558
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศุนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโคกพุทรา หมู่ที่ ๑ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
เทศบาลตำบลโคกพุทรา
1-9 ตุลาคม 2558
19 ตุลาคม 2558
ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต และปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตจำนวน ๒๑ โครงการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
อบจ.อ่างทอง
6-13 ตุลาคม 2558
19 ตุลาคม 2558
ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศษสตร์การแพทย์ จำนวน ๒๖ รายการ สำหรับตรวจวิเคราะห์หาระดับสารเคมีในเลือด สารคัดหลั่งต่างๆ โดยใช้เครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
โรงพยาบาลพระพุทธบาท
30 กันยายน-8 ตุลาคม 558
16 ตุลาคม 2558
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลใหญ่ หมู่ที่ ๖ บ้านแก้วกระจ่าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
อบต.สีบัวทอง
30 กันยายน-8 ตุลาคม 2558
16 ตุลาคม 2558
ประกวดราคาซ่อมสร้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีตบ้านสีบัวทอง-บ้านหนองปรือ หมู่ที่ ๕-หมู่ที่ ๒ ต.สีบัวทอง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
อบต.สีบัวทอง
30 กันยายน-8 ตุลาคม 2558
16 ตุลาคม 2558
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ขนาด ๑๐ ล้อ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
อบต.สีบัวทอง
30 กันยายน-8 ตุลาคม 2558
16 ตุลาคม 2558
ประกวดราคาโครงการซ่อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านแสวงสุข-บ้านหัวไผ่ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
อบต.หัวไผ่
24 กันยายน-2 ตุลาคม 2558
12 ตุลาคม 2558
ประกวดราคโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๖ บ้านแก ต.ศรีพราน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
อบต.ศรีพราน
28 กันยายน-5 ตุลาคม 2558
9 ตุลาคม 2558
ประกวดราคาซื้อครุภัฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
จังหวัดสระบุรี
28 กันยายน-5 ตุลาคม 2558
9 ตุลาคม 2558
ประกวดราคาจ้างงานเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
กรมาทงหลวง
28 กันยายน-5 ตุลาคม 2558
9 ตุลาคม 2558
ประกวดราคาซื้อตู้อบลมร้อน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
อำเภอเมืองอ่างทอง
18 กันยายน-1 ตุลาคม 2558
9 ตุลาคม 2558
ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ ประเภท รถบรรทุกนขยะแบบอัดท้ายขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
อบต.บ้านอิฐ
18 กันยายน-1 ตุลาคม 558
9 ตุลาคม 2558
ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ ประเภท รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
อบต.บ้านอิฐ
24 กันยายน-1 ตุลาคม 558
7 ตุลาคม 2558
ประกวดราคาจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
กรมทางหลวง
21-29 กันยายน 2558
7 ตุลาคม 2558
ประกวดราคาโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เสริมผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต และก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหย่ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
อบจ.อ่างทอง
17-28 กันยายน 2558
5 ตุลาคม
2558
สอบราคาจ้างเดินสายไฟฟ้าอาคารจ่่ายกลาง
จังหวัดอ่างทอง
2 ตุลาคม 2558
แก้ไขประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ และรถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
อำเภอเมืองอ่างทอง
23-28 กันยายน 2558
2 ตุลาคม 2558
ประกวดราคาโครงการเพิ่มพูนทักษะการบริหารการจัดการ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมไทย ต.ม่วงเตี้ย โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
อ.วิเศษชัยชาญ
18-25 กันยายน 2558
1 ตุลาคม 2558
ประกวดราคาจ้างพักข้ราชการ ระดับ ๙ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
จังหวัดสระบุรี
กันยายน (September)

วันซื้อเอกสาร

ยื่นเอกสาร
การประมูล
วันประกาศรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่
ได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอราคา

เรื่อง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

16-22 กันยายน 2558
29 กันยายน 2558
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี หลังใหม่ (๕ ชั้นและ ๓ ชั้น) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
จังหวัดสิงห์บุรี
9-17 กันยายน 2558
25 กันยายน 2558
การประมูลจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
อบต.ศาลเจ้าโรงทอง
10-17 กันยายน 2558
23 กันยายน 2558
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
จังหวัดสระบุรี
11-18 กันยายน 2558
23 กันยายน 2558
ประกวดราคาโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยภิบัติกรณีฉุกเฉิน โดยการดำเนินการเป่าล้างทำความสะอาดบ่อบาดาลระบบประปา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
อำเภอวิเศษชัยชาญ
11-18 กันยายน 2558
23 กันยายน 2558
ประกวดราคาจ้างเป่าล้างทำความสะอาดบ่อบาดาลประจำหมู่บ้าน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
อำเภอเมือง
11-18 กันยายน 2558
23 กันยายน 2558
ประกวดราคาจ้างเหมาเป่าล้างทำความสะอาดบ่อบาดาลประจำหมู่บ้าน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
อำเภอแสวงหา
9-16 กันยายน 2558
22 กันยายน 2558
การประกวดราซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ ๒ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
จังหวัดสระบุรี
1-9 กันยายน 2558
22 กันยายน 2558
การประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ การจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งประเภทรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ขนาด 10 ล้อ
อบต.สีบัวทอง
11-18 กันยายน 2558
21 กันยายน 2558
การประกวดราคาซื้อตู้อบลมร้อน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
อ.เมืองอ่างทอง
8-15 กันยายน 2558
21 กันยายน 2558
การประกวดราซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
จังหวัดสระบุรี
3-11 กันยายน 2558
21 กันยายน 2558
ประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำแบบอนกประสงค์ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง
7-14 กันยายน 2558
18 กันยายน 2558
ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอ่างทอง
8-15 กันยายน 2558
18 กันยายน 2558
ประกวดราคาซื้อหน่อพันธุ์กล้วยหอมทอง โครงการส่งเสริมการปลูกกล้วยหอมทอง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
อ.แสวงหา
8-15 กันยายน 2558
18 กันยายน 2558
ประกวดราคาซื้อหน่อกล้วยหอมทอง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
อ.เมืองอ่างทอง
2 - 10 กันยายน 2558
18 กันยายน 2558
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เทศบาลตำบลโพสะ
2 - 9 กันยายน 2558
15 กันยายน 2558
ประกวดราคาซื้อตู้อบเด็กแบบเคลื่อนย้ายได้ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
จังหวัดสระบุรี
25 สิงหาคม - 3 กันยายน 2558
11 กันยายน 2558
ประกวดราคาจ้าง จำนวน 4 โครงการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
อบจ.อ่างทอง
31 สิงหาคม - 7 กันยายน 2558
10 กันยายน 2558
ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 26 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
จังหวัดสระบุรี
31 สิงหาคม - 3 กันยายน 2558
10 กันยายน 2558
ประกวดราคาซื้อน้ำยา HbA1C จำนวน 3,600 tests โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
จังหวัดสระบุรี
31 สิงหาคม - 7 กันยายน 2558
10 กันยายน 2558
ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
จังหวัดสระบุรี
31 สิงหาคม - 4 กันยายน 2558
10 กันยายน 2558
ประกวดราคาซื้อเครื่องบรรจุแคปซูลกึ่งอัตโนมัติ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1 - 4 กันยายน 2558
9 กันยายน 2558
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ ยูนิตทำฟัน จำนวน 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
จังหวัดลพบุรี
1 - 4 กันยายน 2558
9 กันยายน 2558
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ
จังหวัดอ่างทอง
26 สิงหาคม - 2 กันยายน 2558
8 กันยายน 2558
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
จังหวัดสระบุรี
27 สิงหาคม - 2 กันยายน 2558
8 กันยายน 2558
สอบราคาซื้อเหล็กแผ่นเรียบดำ และอื่นๆ รวม ๑๑ รายการ ของงานซ่อมแซมประตูระบายน้ำยางมณี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
กรมชลประทานอ่างทอง
27 สิงหาคม - 2 กันยายน 2558
8 กันยายน 2558
สอบราคาซื้อสลักลูกล้อ และอื่นๆ รวม ๔ รายการ ของงานซ่อมแซมประตูระบายน้ำยางมณี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
กรมชลประทานอ่างทอง
26 สิงหาคม - 3 กันยายน 2558
8 กันยายน 2558
ประกวดราคาจ้างซื้อหม้อนึ่งไฟฟ่้า ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
โรงพยาบาลอ่างทอง
17-26 สิงหาคม 2558
4 กันยายน 2558
ประมููลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จัดซื้อที่ดินเพื่อทำการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเกษไชโย มีเนื้อที่ไม่น้อยกว่า 10 ไร่
เทศบาลตำบลเกษไชโย
18-26 สิงหาคม 2558
2 กันยายน 2558
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
จังหวัดอ่างทอง
สิงหาคม (August)

วันซื้อเอกสาร

ยื่นเอกสาร
การประมูล
วันประกาศรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่
ได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอราคา

เรื่อง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

21-26 สิงหาคม 2558
31 สิงหาคม 2558
ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมห้องฉุกเฉินและเปลี่ยนหลังคาอาคารมูลนิธิไพบูลย์-รัตนา ตั้งแต่ง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
จังหวัดอ่างทอง
19-26 สิงหาคม 2558
31 สิงหาคม 2558
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
จังหวัดสระบุรี
17-24 สิงหาคม 2558
28 สิงหาคม 2558
ประกวดราคาเช่าเครื่องจักรกล ของงานอาคารประกอบคลอง หมู่ 2 ตำบลไชโย (ระยะ 1) อท.399 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
โครงการชลประทานอ่างทอง
13-21 สิงหาคม 2558
28 สิงหาคม 2558
ประมููลจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการบริหารส่วนตำบล (แบบมาตรฐาน) พร้อมด้วยเสาธง สูง 12 เมตร
อบต.อินทประมูล
6-19 สิงหาคม 2558
27 สิงหาคม 2558
ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมุ่ที่ 5 กับหมู่ที่ 4 บ้านห้วยอีเขียวกับบ้านท่าชุมนุม (โดยการเทคอนกรีตทับหน้า) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
อบต.โพธิ์ม่วงพันธ์
10-20 สิงหาคม 2558
25 สิงหาคม 2558
ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 16 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
จังหวัดอ่างทอง
10-18 สิงหาคม 2558
24 สิงหาคม 2558
ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาทำการซ่อมสะพานและโครงสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
แขวงทางหลวงอ่างทอง
10-24 สิงหาคม 2558
24 สิงหาคม 2558
ประกวดราคาจ้างบริการทำความสะอาดอาคารและสำนักงานทั่วไป โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
จังหวัดสระบุรี
10-18 สิงหาคม 2558
21 สิงหาคม 2558
ประกวดราคาเช่าเครื่องจักรกล ของงานอาคารประกอบคลอง หมู่ 2 ตำบลไชโย (ระยะ 1) อท.392 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
โครงการชลประทานอ่างทอง
10-18 สิงหาคม 2558
21 สิงหาคม 2558
ประกวดราคาเช่าเครื่องจักรกล ของงานอาคารประกอบคลองบางแก้ว อท.391 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
โครงการชลประทานอ่างทอง
20 สิงหาคม 2558
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดงานมหกรรมกลองนานาชาติ จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2558 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
จังหวัดอ่างทอง
10-20 สิงหาคม 2558
20 สิงหาคม 2558
ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลแบบที่ 1 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
จังหวัดสระบุรี
3-11 สิงหาคม 2558
20 สิงหาคม 2558
ประมูลจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
อบต.บางเจ้าฉ่า
29กรกฎาคม-11 สิงหาคม 2558
20 สิงหาคม 2558
ประกาศประกวดราคาซื้อรถสุขาเคลื่อนที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(ครั้งที ๒)
อบจ.อ่างทอง
5-13 สิงหาคม 2558
19 สิงหาคม 2558
ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคฯตามกฏกระทรววง ภายในโครงการเคหะชุมชนนวนคร และโครงการบ้านพักข้าราชการเทศบาลเมือง จังหวัดอ่างทอง (ชช.๓) งบประมาณ ปี ๒๕๕๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
การเคหะแห่งชาติ
6-19 สิงหาคม 2558
19 สิงหาคม 2558
ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมห้องฉุกเฉินและเปลี่ยนหลังคาอาคารมูลนิธิไพบูลย์-รัตนา ตั้งแต่ง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
จังหวัดอ่างทอง
6-18 สิงหาคม 2558
18 สิงหาคม 2558
ประกวดราคาซื้อหม้อนึ่งไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
จังหวัดอ่างทอง
17 สิงหาคม 2558
ยกเลิกประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องจักรกล ของงานอาคารประกอบคลอง หมู่ 2 ตำบลไชโย (ระยะ 1) อท.392 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
โครงการชลประทานอ่างทอง
3-14 สิงหาคม 2558
14 สิงหาคม 2558
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
29กรกฎาคม2558
สิงหาคม 2558
ยกเลิกประกวดราคาซื้อรถสุขาเคลื่อนที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
อบจ.อ่างทอง
กรกฎาคม 2558
สิงหาคม 2558
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถสุขาเคลื่อนที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
อบจ.อ่างทอง
28 กรกฎาคม- 6 สิงหาคม 2558
13 สิงหาคม 2558
ประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจและผ่าตัดท่อทางเดินน้ำดีและตับอ่อนระบบวีดีทัศน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
จังหวัดสระบุรี
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
จังหวัดอ่างทอง
21-28 กรกฎาคม 2558
5 สิงหาคม 2558
ประกวดราคาซื้อเครื่องแต่งกายสำหรับผู้ป่วยใน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
จังหวัดอ่างทอง
20-24 กรกฎาคม 2558
3 สิงหาคม 2558
ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาทำการขยายทางจราจร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
แขวงทางหลวงอ่างทอง
15-22 กรกฎาคม 2558
3 สิงหาคม 2558
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประมูลจ้างซ่อมสร้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ที่ ๑-๒ บ้านดอนแจง-บ้านสีบัวทอง ต.สีบัวทอง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
อบต.สีบัวทอง
14-22 กรกฎาคม 2558
3 สิงหาคม 2558
ประมูลจ้างซ่อมสร้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ที่ ๑-๒ บ้านดอนแจง-บ้านสีบัวทอง ต.สีบัวทอง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
อบต.สีบัวทอง
กรกฎาคม (July)

วันซื้อเอกสาร

ยื่นเอกสาร
การประมูล
วันประกาศรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่
ได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอราคา

เรื่อง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

17-22 กรกฎาคม 2558
28 กรกฎาคม 2558
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
จังหวัดอ่างทอง
8-16 กรกฎาคม 2558
24 กรกฎาคม 2558
ประกวดราคาซื้อรถสุขาเคลื่อนที่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
อบจ.อ่างทอง
3-14 กรกฎาคม 2558
23 กรกฎาคม 2558
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
โรงพยาบาลโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
3-14 กรกฎาคม 2558
23 กรกฎาคม 2558
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 9 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โรงพยาบาลโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
10-16 กรกฎาคม 2558
22 กรกฎาคม 2558
ประกวดราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดพับได้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
โรงพยาบาลอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
6-14 กรกฎาคม 2558
22 กรกฎาคม 2558
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ บ้านต้นโพธิ์ หมู่ที่ 3,4,5 ต.ตลาดกรวด อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
อบต.ตลาดกรวด
3-14 กรกฎาคม 2558
22 กรกฎาคม 2558
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบล หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เทศบาลตำบลโพสะ
7-16 กรกฎาคม 2558
21 กรกฎาคม 2558
ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือเจาะ และตัดกระดูกชนิดทำงานด้วยลมมีรูผ่านตลอดพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
โรงพยาบาลพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
2-10 กรกฎาคม 2558
20 กรกฎาคม 2558
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกเครนไฮดรอลิคติดตั้งดั๊ม พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เทศบาลสาวร้องไห้
29 มิถุนายน-7 กรกฎาคม 2558
18 กรกฎาคม 2558
ประกวดราคาจ้างจำนวน ๒ โครงการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
อบจ.อ่างทอง
7-13 กรกฎาคม 2558
17 กรกฎาคม 2558
ประกวดราคาจ้างจัดทำหนังสือคู่มือสื่อสารภาษาอาเซียน ตามโครงการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการตลาดเชิงรุก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
จังหวัดสิงห์บุรี
7 - 10 กรกฎาคม 2558
15 กรกฎาคม 2558
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารบริการนักท่องเที่ยว หมู่ที่ 6 ต.เอกราช อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง
29 มิถุนายน-7 กรกฎาคม 2558
15 กรกฎาคม 2558
ประกวดราคาจ้าง จำนวน ๒ โครงการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
จังหวัดอ่างทอง
23 มิถุนายน-2 กรกฎาคม 2558
8 กรกฎาคม 2558
ประกวดราคาซื้อเครื่องจี้ด้วยไฟฟ้าชนิดโมโนและไบโพลาร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
จังหวัดสระบุรี
26-1 กรกฎาคม 2558
8 กรกฎาคม 2558
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
จังหวัดอ่างทอง
25-30 มิถุนายน
6 กรกฎาคม 2558
ประกวดราคาซื้อหินคลุกและลูกรัง ของงานอาคารประกอบคลองบางแก้ว อท.๓๕๖ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
กรมชลประทาน
25-30 มิถุนายน
6 กรกฎาคม 2558
ประกวดราคาซื้อหินคลุกและลูกรัง ของงานอาคารประกอบคลองหมู่ ๒ ตำบลไชโย(ระยะ ๑) จังหวัดอ่างทอง อท.๓๕๗ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
กรมชลประทาน
25-30 มิถุนายน
6 กรกฎาคม 2558
ประกวดราคาซื้อดินธรรมดาปราศจากวัชพืช ของงานอาคารประกอบคลองบางแก้ว จังหวัดอ่างทอง อท.๓๕๘ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
กรมชลประทาน
มิถุนายน (June)

วันซื้อเอกสาร

ยื่นเอกสาร
การประมูล
วันประกาศรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่
ได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอราคา

เรื่อง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

22-25 มิถุนายน
30 มิถุนายน 2558
ประกาศประกวดราคาซื้อดินธรรมดาปราศจากวัชพืช ของงานอาคารประกอบคลองหมู่ ๒ ตำบลไชโย (ระยะ ๑) จังหวัดอ่างทอง อท.๓๕๓ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
กรมชลประทาน
12-22 มิถุนายน
30 มิถุนายน 2558
ประกาศประกวดราคาจ้างจำนวน ๓ โครงการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
อบจ.อ่างทอง
29 มิถุนายน2558
ยกเลิก ประกวดราคาซื้อดินธรรมดาปราศจากวัชพืช ของงานอาคารประกอบคลองบางแก้ว อท.๓๕๔ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
กรมชลประทาน
11-16 มิถุนายน
24 มิถุนายน 2558
ประกวดราคาซื้อเสาเข็ม คสล. รูป I ขนาด ๐.๒๒*๐.๒๒ ม. ยาว ๑๓.๐๐ ม. พร้อมตอกและงานแผ่น คสล. ขนาด ๑.๐๐*๑.๔๒*๐.๐๘ ม. พร้อมใส่ ของงานอาคารประกอบคลองบางแก้ว ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
กรมชลประทาน
9-15 มิถุนายน
23 มิถุนายน 2558
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบอัดท้าย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เทศบาลโพสะ
8-12 มิถุนายน
17 มิถุนายน 2558
ประกวดราคาซื้อดินธรรมดาปราศจากวัชพืช ของงานอาคารประกอบคลอง หมุ่ ๒ ตำบลไชโย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
กรมชลประทาน
4-9 มิถุนายน
17 มิถุนายน 2558
ประกวดราคาซื้อเสาเข็ม คสล.รูป I ขนาด ๐.๒๒*๐.๒๒ ม.ยาว ๑๓.๐๐ ม. พร้อมตอกและงานแผ่น คสล. ขนาด ๑.๐๐*๑.๔๒*๐.๐๘ ม. พร้อมใส่ของอาคารประกอบคลอง หมู่ที่ ๒ ตำบลไชโย (ระยะ๑) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
กรมชลประทาน
5-10 มิถุนายน
16 มิถุนายน 2558
ประกวดราคาซื้อดินธรรมดาปราศจากวัชพืช ของงานอาคารประกอบคลองบางแก้ว อท.๓๒๗ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
กรมชลประทาน
3-10 มิถุนายน
15 มิถุนายน 2558
ประกวดราคาซื้อวัสดุสนับสนุนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ด้านการผลิต ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
กรมชลประทาน
3-9 มิถุนายน
15 มิถุนายน 2558
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียน ๑ และอาคารเรียน ๒ วิทยาลัยนาฏศิลอ่าทอง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
วิทยาลัยนาฎศิลปอ่างทอง
25 พฤษภาคม-5 มิถุนายน
15 มิถุนายน 2558
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๔ ต.บ้านอิฐ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
อบต.บ้านอิฐ
27 พฤษภาคม-3 มิถุนายน
9 มิถุนายน 2558
ประกวดราคางานซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย อท.๔๐๑๘ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๓๗๒ บ้านสาวร้องไห้ อ.วิเศษฯ,สามโก้ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
กรมทางหลวงชนบท
27 พฤษภาคม-3 มิถุนายน
9 มิถุนายน 2558
ประกวดราคางานซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย อท. ๒๐๓๘ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๒ บ้านหลักฟ้า อำเภอไชโย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
กรมทางหลวงชนบท
8 มิถุนายน 2558
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อดินธรรมดาปราศจากวัชพืช ของงานอาคารประกอบคลองหมู่ ๒ ตำบลไชโย (ระยะ ๑) จังหวัดอ่างทอง อท.๓๔๑ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
กรมชลประทาน
25-28 พฤษภาคม
5 มิถุนายน 2558
ประกวดราคาทรายหยาบน้ำจืด ของงานประกอบคลอง หมู่ ๒ ตำบลไยโย (ระยะ ๑) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
กรมชลประทาน
พฤษภาคม (May)

วันซื้อเอกสาร

ยื่นเอกสาร
การประมูล
วันประกาศรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่
ได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอราคา

เรื่อง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

18-21 เมษายน
29 พฤษภาคม 2558
ประกวดราคาซื้อทรายหยาบน้ำจืด ของงานอาคารประกอบคลองบางแก้ว ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
กรมชลประทาน
6-12 เมษายน
20 พฤษภาคม 2558
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วกำแพงกั้นน้ำ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
จังหวัดอ่างทอง
8-14 เมษายน
20 พฤษภาคม 2558
ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉินพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องกระตุกหัวใจ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
9-24 เมษายน
6 พฤษภาคม 2558
ประมุลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดขนาดใหญ่ บ้านต้นโพธิ์ หมุ่ที่ ๓,๔,๕ ตำบลตลาดกรวด อำเภอเมืองอ่างทอง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
อบต.ตลาดกรวด
เมษายน (April)

วันซื้อเอกสาร

ยื่นเอกสาร
การประมูล
วันประกาศรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่
ได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอราคา

เรื่อง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

9-22 เมษายน
30 เมษายน 2558
ประมูลซื้อรถบรรทุกขยะมุลฝอยชนิดอัดท้ายแบบยกเท จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
อบต.คลองวัว
3-17 เมษายน
27 เมษายน 2558
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต และเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำวน ๑๐ โครงการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
อบจ.อ่างทอง
3-17 เมษายน
27 เมษายน 2558
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต และเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน ๑๐ โครงการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
อบจ.อ่างทอง
30 มีนาคม-10 เมษายน
23 เมษายน 2558
ประกวดราคาจ้างโครงการระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๔ ตำบลนรสิงห์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
อบต.นรสิงห์
26 มีนาคม-7 เมษายน
20 เมษายน 2558
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๔ บ้านท่าชุมนุม ตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
อบต.โพธิ์ม่วงพันธ์
7-10 เมษายน
17 เมษายน 2558
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๑ ตำบลจำปาหล่อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
อำเภอเมืองอ่างทอง
2-8 เมษายน
17 เมษายน 2558
ประกวดราคาโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและรรขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน ถนนสายแยก ทล. ๓๐๖๔-บ้านไผ่ดำ อ.วิเศษชัยชาญ ระยะทาง ๒.๐๐๐ กม. ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
กรมทางหลวงชนบท
2-8 เมษายน
17 เมษายน 2558
ประกวดราคาโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและรรขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน ถนนสายแยก ทล.๓๓๔-บ้านอินทประมูล อ.เมือง, อ.โพธิ์ทอง ระยะทาง ๑.๕๐๐ กม. ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
กรมทางหลวงชนบท
2-8 เมษายน
17 เมษายน 2558
ประกวดราคาโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและรรขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน ถนนสาย อท.๓๐๐๓ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๐๙-บ้านบาฃพลับ อ.ไชโย, อ.โพธิ์ทอง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
กรมทางหลวงชนบท
2-8 เมษายน
17 เมษายน 2558
ประกวดราคาโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและรรขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน ถนนสาย อท.๔๔๐๑ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๔๕๔-บ้านหัวเด่น อ.โพธิ์ทอง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
กรมทางหลวงชนบท
2-8 เมษายน
17 เมษายน 2558
ประกวดราคาโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและรรขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน ถนนสาย อท.๔๐๐๘ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๐๖๔-บ้านคลองขุน อ.โพธิ์ทอง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
กรมทางหลวงชนบท
31 มีนาคม-3 เมษายน
10 เมษายน 2558
ประกวดราคาโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและรรขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน ถนนสาย อท. ๔๐๑๒ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๕๐๑-บ้านไผ่ดำ อฺ.ป่าโมก ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
กรมทางหลวงชนบท
31 มีนาคม-3 เมษายน
10 เมษายน 2558
ประกวดราคาโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและรรขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน ถนนสาย อท. ๔๐๒๒ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๓๗๒-บ้านสามหน่อ อ.วิเศษชัญชาญ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
กรมทางหลวงชนบท
31 มีนาคม-3 เมษายน
10 เมษายน 2558
ประกวดราคาโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและรรขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน ถนนสาย อท. ๕๐๒๙ แยกทางหลวงชนบท อท.๔๐๓๒-บ้านคลองชะอม อ.โพธิ์ทอง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
กรมทางหลวงชนบท
31 มีนาคม-3 เมษายน
10 เมษายน 2558
ประกวดราคาโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและรรขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน ถนนสาย อท. ๔๐๐๙ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๐๖๔-บ้านม่วงคัน อ.แสวงหา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
กรมทางหลวงชนบท
31 มีนาคม-3 เมษายน
10 เมษายน 2558
ประกวดราคาโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและรรขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน ถนนสาย อท. ๔๐๑๐ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๐๖๔-บ้านหงษ์ อ.แสวงหา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
กรมทางหลวงชนบท
16-24 มีนาคม 2558
8 เมษายน 2558
ประมูลซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยชนิดอัดท้ายแบบยกเท จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
26-30 มีนาคม
3 เมษายน 2558
ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนดำเนินการโครงการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มมูลค่าด้านการท่องเที่ยวและกิจกรรม มหกรรม Expo กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ๒ (จังหวัดลพบุรี สิงหืบุรี อ่างทอง และชัยนาท) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
จังหวัดลพบุรี
16-25 มีนาคม 2558
2 เมษายน 2558
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาลดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านอิฐ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
อบต.บ้านอิฐ
มีนาคม 2558
เมษายน 2558
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบอัดท้ายยกเท ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เทศบาลตำบลโพสะ
17-25 มีนาคม 2558
2 เมษายน 2558
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก และเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
อบจ.อ่างทอง
24-27 มีนาคม
2 เมษายน 2558
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
จังหวัดอ่างทอง
มีนาคม (March)

วันซื้อเอกสาร

ยื่นเอกสาร
การประมูล
วันประกาศรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่
ได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอราคา

เรื่อง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

31 มีนาคม 2558
ยกเลิกประกวดราจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๑๔ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง
18-24 มีนาคม 2558
31 มีนาคม 2558
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าางสิ่งก่อสร้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
10-18 มีนาคม 2558
26 มีนาคม 2558
ประกวดราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และก่อสร้างคันกั้นน้ำ จำนวน ๕ โครงการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
อบจ.อ่างทอง
10-18 มีนาคม 2558
26 มีนาคม 2558
ประกวดราคาโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๖ ตำบลจำลอง อำเภอแสวงหา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
อบต.จำลอง
9-17 มีนาคม 2558
25 มีนาคม 2558
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน ๓ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน(เจาะเสาเข็ม) โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดโล่ห์สุทธาวาส เทศบาลเมืองอ่างทอง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เทศบาลเมืองอ่างทอง
6-16 มีนาคม 2558
24 มีนาคม 2558
ประมูลซื้ัอรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
อบต.ราชสถิตย์
6-16 มีนาคม 2558
24 มีนาคม 2558
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ บ้านต้นโพธิ์ หมู่ที่ ๓,๔,๕ ตำบลตลาดกรวด อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
อบต.ตลาดกรวด
23 มีนาคม 2558
ยกเลิกการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในลำดับรายการที่ ๗ เครื่องวัดเปอร์เซ็นต์ความอิ่มตัวของออซิเจนในเลือดชนิดเคลือนที่ได้(O2 mobile)
โรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างอทอง
11-17 มีนาคม 2558
23 มีนาคม 2558
ประกวดราคซื้อเครื่องเอกซเรย์แบบซี-อาร์ม ชนิดเคลื่อนที่ได้ ขนาดไม่น้อยกว่า ๓.๑๕ kw ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
จังหวัดลพบุรี
3-13 มีนาคม 2558
23 มีนาคม 2558
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๔ ตำบลนรสิงหื อำเภอป่าโมก (ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
อบต.นรสิงห์
11-16 มีนาคม 2558
20 มีนาคม 2558
ประมูลซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
จังหวัดสระบุรี
26 กุมภาพันธ์-11 มีนาคม 2558
19 มีนาคม 2558
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๔ บ้านท่าชุมนุม ตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
อบต.โพธ์ม่วงพันธ์
25 กุมภาพันธ์-6 มีนาคม 2558
16 มีนาคม 2558
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในสนามกีฬาจังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
อบจ.อ่างทอง
24 กุมภาพันธ์- 6 มีนาคม 2558
16 มีนาคม 2558
ประมูลจ้างก่อสร้างระบบประปาหมุ่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมุ่ที่ ๑๔(บ้านแสวงหา) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
อบต.เพชรเมืองทอง
19 กุมภาพันธ์- 5 มีนาคม 2558
13 มีนาคม 2558
ประมูลโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบอัดท้ายยกเท ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เทสบาลตำบลโพธิ์สระ
3-6 มีนาคม 2558
12 มีนาคม 2558
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 ปรับปรุุง 2 ชั้น 4 ห้อง ใต้ถุนโล่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
โรงเรียนบ้านชะไว(ชวลิตวิทยาคาร)
2-6 มีนาคม 2558
11 มีนาคม 2558
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมุาบ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๑ ตำบลจำปาหล่อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
อำเภอเมือง
26 กุมภาพันธ์- 3 มีนาคม 2558
10 มีนาคม 2558
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
จังหวัดอ่างทอง
23-26 กุมภาพันธ์ 2558
5 มีนาคม 2558
ประกวดราคาซื้อเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR ๒๔ ศก.๙ มม. และเหล็กเส้นกลมข้ออ้อย SD ๔๐ ศก. ๑๒ มม.ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
โครงการชลประทานอ่างทอง
กุมภาพันธ์ (February)

วันซื้อเอกสาร

ยื่นเอกสาร
การประมูล
วันประกาศรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่
ได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอราคา

เรื่อง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

17-20 กุมภาพันธ์ 2558
กุมภาพันธ์ 2558
เปลี่ยนแปลงประกวดราคาซื้อท่อระบายน้ำ คสล.ปากลิ้นราง ของงานอาคารป้องกันตลิ่ง ม.5 ตงย่านซื่อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
โครงการชลประทานจังหวัดอ่างทอง
12-20 กุมภาพันธ์ 2558
27 กุมภาพันธ์ 2558
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๖ โครงการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
อบจ.อ่างทอง
17-20 กุมภาพันธ์ 2558
27 กุมภาพันธ์ 2558
ประกวดราคาซื้อท่อระบายน้ำ คศล. ขนาด ศก.๐.๐๘ ม.ปากลิ้นราง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
กรมชลประทานอ่างทอง
12-20 กุมภาพันธ์ 2558
27 กุมภาพันธ์ 2558
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๖ โครงการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
อบจ.อ่างทอง
12-20 กุมภาพันธ์ 2558
27 กุมภาพันธ์ 2558
ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมแซมเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตจำนวน ๔ โครงการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
อบจ.อ่างทอง
12-20 กุมภาพันธ์ 2558
27 กุมภาพันธ์ 2558
ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมแซมเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตจำนวน ๔ โครงการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
อบจ.อ่างทอง
10-18 กุมภาพันธ์ 2558
26 กุมภาพันธ์ 2558
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ บ้านต้นโพธฺิ์ หมู่ที่ ๓,๔,๕ ตำบลตลาดกรวด อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทองด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
อบต.ตลาดกรวด
10-18 กุมภาพันธ์ 2558
26 กุมภาพันธ์ 2558
ประกวดราคาซื้อรถผลิตน้ำดื่มสะอาดเคลื่อนที่ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
อบจ.อ่างทอง
10-18 กุมภาพันธ์ 2558
26 กุมภาพันธ์ 2558
ประกวดราคาซื้อรถผลิตน้ำดื่มเคลื่อนที่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
อบจ.อ่างทอง
5-13 กุมภาพันธ์ 2558
19 กุมภาพันธ์ 2558
ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์สำหรับผ่าตัดตา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
โรงพยาบาลชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
3-11 กุมภาพันธ์ 2558
19 กุมภาพันธ์ 2558
ประมูลจัดซื้อรถบรรทุกติดตั้งเคนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าฯ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
อบต.อ่างแก้ว
9-12 กุมภาพันธ์ 2558
18 กุมภาพันธ์ 2558
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทันตกรรม(ยูนิตทำฟัน) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
สำนักงานสาธารณสุุขจังหวัดอ่างทอง
9-11 กุมภาพันธ์ 2558
18 กุมภาพันธ์ 2558
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง ๒ ชั้น ๔ ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
โรงเรียนบ้านชะไว(ชวลิตวิทยา)
กุมภาพันธ์ 2558
17 กุมภาพันธ์ 2558
ยกเลิกประกาส ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกขนาด ๓๐ เตียง และรายการประกอบแบบก่อสร้างห้องน้ำสำหรับคนพิการภายในอาคารผู้ป่วยนอก ๓๐ เตียง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
จังหวัดลพบุรี
10-13 กุมภาพันธ์ 2558
17 กุมภาพันธ์ 2558
โครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารโรงเก็บพัสดุ โรงจอดรถและบ้านพักข้าราชการ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง
3-6 กุมภาพันธ์ 2558
13 กุมภาพันธ์ 2558
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสิ่งก่อสร้างจำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
จังหวัดอ่างทอง
21 มกราคม 2558
13 กุมภาพันธ์ 2558
ยกเลิกประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลไชโย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เทศบาลตำบลไชโย
26 มกราคม-3 กุมภาพันธ์ 2558
11 กุมภาพันธ์ 2558
ประกวดราคาจ้างซ่อมส้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน ๒ โครงการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
อบจ.อ่างทอง
21-30 มกราคม 2558
10 กุมภาพันธ์ 2558
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทสบาลตำบลไชโย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เทศบาลตำบลไชโย
28-3 กุมภาพันธ์ 2558
9 กุมภาพันธ์ 2558
ประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบแสงเวที ผ้าม่านเวทีและผ้าม่านห้องประชุมใหญ่ อาคารเอนกประสงค์ วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง
6 พฤศจิกายน 2557
ยกเลิกประกวดจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
20-30 มกราคม 2558
4 กุมภาพันธ์ 2558
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
โรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
22-27 มกราคม 2558
4 กุมภาพันธ์ 2558
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
15-26มกราคม 2558
4 กุมภาพันธ์ 2558
ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลม่วงคัน หมู่ที่ ๑๒ ตำบลรำมะสัก อำเภอโพธิ์ จังหวัดอ่างทอง
เทศบาลตำบลตำบลม่วงคัน
มกราคม (January)

วันซื้อเอกสาร

ยื่นเอกสาร
การประมูล
วันประกาศรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่
ได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอราคา

เรื่อง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

19-22 มกราคม 2558
30 มกราคม 2558
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ๒ รายการในการปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องส้วม ๑ รายการ และปรับปรุงระบบประปา ๑ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
12-20 มกราคม 2558
26 มกราคม 2558
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล ๒๔ ห้อง(๑๒ ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. ๓ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๗๔๕ ตารางเมตร โรงพยาบาลพรหมบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
โรงพยาบาลพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี
12-20 มกราคม 2558
26 มกราคม 2558
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ และบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๗-๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี
8-16 มกราคม 2558
26 มกราคม 2558
ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งงประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิ
อบต บางเจ้าฉ่า
12-16 มกราคม 2558
22 มกราคม 2558
ประกวดราคาซื้เวชภัณฑ์(ยา) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
จังหวัดอ่างทอง
7-12 มกราคม 2558
19 มกราคม 2558
ประกวดราคาจ้างสร้างอาคารพักแพทย์ ๑๒ ครอบครัว (จอดรถชั้นล่าง) เป็นอาคาร คสล.๓ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑,๑๑๖ ตารางเมตร การทางอิเล็กทรอนิกส์
จังหวัดสระบุรี
7-12 มกราคม 2558
16 มกราคม 2558
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกขนาด ๓๐ เตียง และรายการประกอบแบบก่อสร้างห้องน้ำส้วมสำหรับคนพิการภายในอาคารผู้ป่วยนอก 30 เตียง พื้นที่ใช้สอย ๕๙๒ ตารางเมตร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
โรงพยาบาลสระโบสถ์ จังหวัดสระบุุรี
26 มกราคม-3 กุมภาพันธ์ 2558
11 มกราคม 2558
ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน ๒ โครงการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
อบจ.อ่างทอง
10-20 มกราคม 2557
30 มกราคม 2557
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 2 ตำบบลคลองขนาก อำเภอวิเศษชัยชาญ เชื่อมต่อหมู่ที 5 ตำบลบางจัก อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง