ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์

คลิกเพื่อเลือกเดือน ค่ะ
ปี 2555

ปี พ.ศ.2555
ธันวาคม (December)

วันซื้อเอกสาร

ยื่นเอกสาร
การประมูล
วันประกาศรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่
ได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอราคา

เรื่อง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

29 พฤจิกายน - 14 ธันวาคม2555
21 ธันวาคม 2555
เทศบาลตำบลป่าโมก
23-29 พฤจิกายน 2555
6 ธันวาคม 2555
7 ธันวาคม 2555
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี
พฤศจิกายน (November)

วันซื้อเอกสาร

ยื่นเอกสาร
การประมูล
วันประกาศรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่
ได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอราคา

เรื่อง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

15-22 พฤจิกายน 2555
28 พฤศจิกายน
2555
ทางไปรษณีย์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
กันยายน (September)

วันซื้อเอกสาร

ยื่นเอกสาร
การประมูล
วันประกาศรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่
ได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอราคา

เรื่อง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

13- 18 กันยายน 2555
27 กันยายน
2555
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี
29 สิงหาคม - 4 กันยายน 2555
12 กันยายน
2555
สำนักงานบำรุงทางอ่างทอง-อยุธยา
29 สิงหาคม - 4 กันยายน 2555
12 กันยายน
2555
สำนักงานบำรุงทางอ่างทอง-อยุธยา
28 สิงหาคม - 3 กันยายน 2555
11 กันยายน
2555
สำนักงานบำรุงทางอ่างทอง-อยุธยา
28 สิงหาคม - 3 กันยายน 2555
11 กันยายน
2555
สำนักงานบำรุงทางอ่างทอง-อยุธยา
28 สิงหาคม - 3 กันยายน 2555
11 กันยายน
2555
สำนักงานบำรุงทางอ่างทอง-อยุธยา
สิงหาคม (August)

วันซื้อเอกสาร

ยื่นเอกสาร
การประมูล
วันประกาศรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่
ได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอราคา

เรื่อง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

31 กรกฎาคม - 7 สิงหาคม 2555
15 สิงหาคม
2555
สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดอ่างทอง
30 กรกฎาคม - 7 สิงหาคม 2555
10 สิงหาคม
2555
14 สิงหาคม
การเคหะแห่งชาติ
26 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2555
7 สิงหาคม
2555
ทางไปรษณีย์
สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดอ่างทอง
กรกฎาคม (July)

วันซื้อเอกสาร

ยื่นเอกสาร
การประมูล
วันประกาศรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่
ได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอราคา

เรื่อง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

18- 23 กรกฎาคม 2555
27 กรกฎาคม
2555
ที่ทำการอำเภอบางระจัน
25 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2555
10 กรกฎาคม
2555
เทศบาลตำบลม่วงเตี้ย
2-4 กรกฎาคม 2555
9 กรกฎาคม
2555
ทางไปรษณีย์
เรือนจำจังหวัดอ่างทอง
26 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2555
6 กรกฎาคม
2555
ทางไปรษณีย์
สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดอ่างทอง
20-26 มิถุนายน
2555
3 กรกฎาคม
2555
สำนักงานบำรุงทางอ่างทอง-อยุะยา
20-26 มิถุนายน
2555
3 กรกฎาคม
2555
สำนักงานบำรุงทางอ่างทอง-อยุะยา
มิถุนายน (June)

วันซื้อเอกสาร

ยื่นเอกสาร
การประมูล
วันประกาศรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่
ได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอราคา

เรื่อง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

18-22 มิถุนายน
2555
27 มิถุนายน
2555
ทางไปรษณีย์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
18-22 มิถุนายน
2555
26 มิถุนายน
2555
ทางไปรษณีย์
สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดอ่างทอง
18-22 มิถุนายน
2555
26 มิถุนายน
2555
ทางไปรษณีย์
สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดอ่างทอง
18-22 มิถุนายน
2555
26 มิถุนายน
2555
ทางไปรษณีย์
สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดอ่างทอง
พฤษภาคม (May)

วันซื้อเอกสาร

ยื่นเอกสาร
การประมูล
วันประกาศรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่
ได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอราคา

เรื่อง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

4-22 พฤษภาคม
2555
28 พฤษภาคม
2555
30 พฤษภาคม
โรงพยาบาลบางปะอิน
4-17 พฤษภาคม
2555
28 พฤษภาคม
2555
30 พฤษภาคม
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอิฐ
11-16 พฤษภาคม
2555
22 พฤษภาคม
2555
ทางไปรษณีย์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
25 เมษายน - 4 พฤษภาคม
2555
17 พฤษภาคม
2555
โรงพยาบาลพระพุทธบาท
23-27 เมษายน 2555
2 พฤษภาคม
2555
ทางไปรษณีย์
สำนักงานบำรุงทางอ่างทอง-อยุธยา
เมษายน (April)

วันซื้อเอกสาร

ยื่นเอกสาร
การประมูล
วันประกาศรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่
ได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอราคา

เรื่อง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

5-12 เมษายน
2555
20 เมษายน
2555
26 เมษายน 2555
สำนักงานบำรุงทางอ่างทอง-อยุธยา
5-12 เมษายน
2555
20 เมษายน
2555
26 เมษายน 2555
สำนักงานบำรุงทางอ่างทอง-อยุธยา
5-12 เมษายน
2555
20 เมษายน
2555
26 เมษายน 2555
สำนักงานบำรุงทางอ่างทอง-อยุธยา
5-12 เมษายน
2555
20 เมษายน
2555
26 เมษายน 2555
สำนักงานบำรุงทางอ่างทอง-อยุธยา
มีนาคม (March)

วันซื้อเอกสาร

ยื่นเอกสาร
การประมูล
วันประกาศรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่
ได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอราคา

เรื่อง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

20-26 มีนาคม
2555
30 มีนาคม
2555
ทางไปรษณีย์
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง
20-26 มีนาคม
2555
30 มีนาคม
2555
ทางไปรษณีย์
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง
20-26 มีนาคม
2555
30 มีนาคม
2555
ทางไปรษณีย์
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง
20-26 มีนาคม
2555
30 มีนาคม
2555
ทางไปรษณีย์
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง
20-26 มีนาคม
2555
30 มีนาคม
2555
ทางไปรษณีย์
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง
8-13 มีนาคม
2555
16 มีนาคม
2555
ทางไปรษณีย์
สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดอ่างทอง
8-13 มีนาคม
2555
16 มีนาคม
2555
ทางไปรษณีย์
สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดอ่างทอง
8-13 มีนาคม
2555
16 มีนาคม
2555
ทางไปรษณีย์
สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดอ่างทอง
8-13 มีนาคม
2555
16 มีนาคม
2555
ทางไปรษณีย์
สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดอ่างทอง
8-13 มีนาคม
2555
16 มีนาคม
2555
ทางไปรษณีย์
สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดอ่างทอง
8-13 มีนาคม
2555
16 มีนาคม
2555
ทางไปรษณีย์
สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดอ่างทอง
24 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม
2555
8 มีนาคม
2555
ทางไปรษณีย์
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง
24-29 กุมภาพันธ์
2555
6 มีนาคม
2555
ทางไปรษณีย์
สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดอ่างทอง
24-29 กุมภาพันธ์
2555
6 มีนาคม
2555
ทางไปรษณีย์
สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดอ่างทอง
24-29 กุมภาพันธ์
2555
6 มีนาคม
2555
ทางไปรษณีย์
สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดอ่างทอง
กุมภาพันธ์ (February)

วันซื้อเอกสาร

ยื่นเอกสาร
การประมูล
วันประกาศรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่
ได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอราคา

เรื่อง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

16-21 กุมภาพันธ์
2555
27 กุมภาพันธ์
2555
ทางไปรษณีย์
สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดอ่างทอง
16-21 กุมภาพันธ์
2555
27 กุมภาพันธ์
2555
ทางไปรษณีย์
สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดอ่างทอง
16-21 กุมภาพันธ์
2555
27 กุมภาพันธ์
2555
ทางไปรษณีย์
สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดอ่างทอง
16-21 กุมภาพันธ์
2555
27 กุมภาพันธ์
2555
ทางไปรษณีย์
สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดอ่างทอง
16-21 กุมภาพันธ์
2555
27 กุมภาพันธ์
2555
ทางไปรษณีย์
สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดอ่างทอง
9 กุมภาพันธ์
2555
20 กุมภาพันธ์
2555
24 กุมภาพันธ์ 2555
สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดอ่างทอง
9 กุมภาพันธ์
2555
20 กุมภาพันธ์
2555
24 กุมภาพันธ์ 2555
สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดอ่างทอง
9 กุมภาพันธ์
2555
20 กุมภาพันธ์
2555
24 กุมภาพันธ์ 2555
สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดอ่างทอง
9 กุมภาพันธ์
2555
20 กุมภาพันธ์
2555
24 กุมภาพันธ์ 2555
สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดอ่างทอง
9 กุมภาพันธ์
2555
20 กุมภาพันธ์
2555
24 กุมภาพันธ์ 2555
สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดอ่างทอง
31 มกราคม
2555
8 กุมภาพันธ์
2555
13 กุมภาพันธ์ 2555
เทศบาลเมืองอ่างทอง
มกราคม (January)

วันซื้อเอกสาร

ยื่นเอกสาร
การประมูล
วันประกาศรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่
ได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอราคา

เรื่อง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

10-16
มกราคม
2555
24 มกราคม
2555
25 มกราคม 2555
โรงพยาบาลชัยบาดาล
26-30
ธันวาคม
2554
10 มกราคม
2555
19 มกราคม 2555
สำนักงานบำรุงทางอ่างทอง-อยุธยา
26-30
ธันวาคม
2554
10 มกราคม
2555
19 มกราคม 2555
สำนักงานบำรุงทางอ่างทอง-อยุธยา
21-30
ธันวาคม
2554
13 มกราคม
2555
17 มกราคม 2555
เทศบาลตำบลป่าโมก