ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์

คลิกเพื่อเลือกเดือน ค่ะ
ปี 2554

ปี พ.ศ.2554
ธันวาคม (December)

วันซื้อเอกสาร

ยื่นเอกสาร
การประมูล
วันประกาศรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอราคา

เรื่อง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

2-13 ธันวาคม 2554
20 ธันวาคม 2554
21 ธันวาคม 2554
เโรงพยาบาลชัยบาดาล
18-28 พฤศจิกายน 2554
6 ธันวาคม 2554
เโรงพยาบาลบางปะอิน
21-28 พฤศจิกายน 2554
1 ธันวาคม 2554
8 ธันวาคม 2554
เโรงพยาบาลพระพุทธบาท
พฤศจิกายน (November)

วันซื้อเอกสาร

ยื่นเอกสาร
การประมูล
วันประกาศรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอราคา

เรื่อง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

1-11 พฤศจิกายน 2554
22 พฤศจิกายน 2554
24 พฤศจิกายน 2554
เทศบาลตำบลป่าโมก
31 ตุลาคม - 7 พฤศจิกายน 2554
15 พฤศจิกายน 2554
17 พฤศจิกายน 2554
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
ตุลาคม (October)
กันยายน (September)

วันซื้อเอกสาร

ยื่นเอกสาร
การประมูล
วันประกาศรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอราคา

เรื่อง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

2-12 กันยายน 2554
20 กันยายน 2554
เทศบาลเมืองอ่างทอง
1-9 กันยายน 2554
19 กันยายน 2554
เทศบาลเมืองอ่างทอง
1-9 กันยายน 2554
19 กันยายน 2554
21 กันยายน 2554
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
29 สิงหาคม - 2 กันยายน 2554
9 กันยายน 2554
สำนักงานบำรุงทางอ่างทอง-อยุธยา
23-26 สิงหาคม 2554
30 สิงหาคม 2554
16 กันยายน 2554
โรงพยาบาลท่าหลวง
สิงหาคม (August)

วันซื้อเอกสาร

ยื่นเอกสาร
การประมูล
วันประกาศรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอราคา

เรื่อง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

16-22 สิงหาคม 2554
30 สิงหาคม 2554
โรงพยาบาลพระพุทธบาท
16-23 สิงหาคม 2554
29 สิงหาคม 2554
30 สิงหาคม 2554
โรงพยาบาลชัยบาดาล
16-23 สิงหาคม 2554
26 สิงหาคม 2554
สำนักงานพลังงานจังหวัดอ่างทอง
9-18 สิงหาคม 2554
24 สิงหาคม 2554
26 สิงหาคม 2554
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี
15-23 สิงหาคม 2554
15-24 สิงหาคม 2554
24 สิงหาคม 2554
องค์การบริหารส่วนรตำบลชัยฤทธิ์
4-19 สิงหาคม 2554
31 สิงหาคม 2554
22 สิงหาคม 2554
สำนักงานเทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ
3-10 สิงหาคม 2554
17 สิงหาคม 2554
19 สิงหาคม 2554
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี
1-11 สิงหาคม 2554
23 สิงหาคม 2554
0-3561-1714-5 ต่อ 110
เทศบาลเมืองอ่างทอง
21-26 กรกฎาคม 2554
1 สิงหาคม 2554
2 สิงหาคม 2554
สำนักงานสาธารณุสขจังหวัสิงห์บุรี
19-22 กรกฎาคม 2554
25 สิงหาคม 2554
2 สิงหาคม 2554
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
11-19 กรกฎาคม 2554
1 สิงหาคม 2554
ทางไปรษณีย์
สนง.คณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดอ่างทอง
กรกฏาคม (July)

วันซื้อเอกสาร

ยื่นเอกสาร
การประมูล
นประกาศรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่
ได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอราคา

เรื่อง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

7-12 กรกฎาคม 2554
19 กรกฎาคม 2554
27 กรกฎาคม 2554
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
1-13 กรกฎาคม 2554
12 กรกฎาคม 2554
27 กรกฎาคม 2554
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
5-11 กรกฎาคม
2554
19 กรกฎาคม
2554
25 กรกฎาคม 2554
สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดอ่างทอง
27-30 มิถุนายน
2554
7 กรกฎาคม
2554
8 กรกฎาคม 2554
วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง
13-24 มิถุนายน
2554
4 กรกฏาคม
2554
6 กรกฏาคม 2554
เทศบาลตำบลป่าโมก
มิถุนายน (June)

วันซื้อเอกสาร

ยื่นเอกสาร
การประมูล
นประกาศรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่
ได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอราคา

เรื่อง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

9-20 มิถุนายน
2554
28 มิถุนายน
2554
30 มิถุนายน 2554
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
13-17
มิถุนายน
2554
22 มิถุนายน
2554
24 มิถุนายน 2554
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี
14-17
มิถุนายน
2554
23 มิถุนายน
2554
ทางไปรษณีย์
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสิงห์บุรี
9-20 มิถุนายน
2554
28 มิถุนายน
2554
30 มิถุนายน 2554
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
25 พฤษภาคม-
7 มิถุนายน
2554
20 มิถุนายน
2554
28 มิถุนายน 2554
เทศบาลตำบลบางจัก
31 พฤษภาคม-
9 มิถุนายน
2554
17 มิถุนายน
2554
20 มิถุนายน 2554
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
26 เมษายน-
30 พฤษภาคม
2554
3 มิถุนายน
2554
16 มิถุนายน 2554
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
พฤษภาคม (May)

วันซื้อเอกสาร

ยื่นเอกสาร
การประมูล
นประกาศรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่
ได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอราคา

เรื่อง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

22 เมษายน-
3 พฤษภาคม
2554
12 พฤษภาคม
2554
20 พฤษภาคม 2554
องค์การบริหารส่วนตำบลอบทม
7-21
เมษายน 2554
2 พฤษภาคม
2554
9 พฤษภาคม 2554
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
เมษายน (April)

วันซื้อเอกสาร

ยื่นเอกสาร
การประมูล
นประกาศรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่
ได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอราคา

เรื่อง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

23 มีนาคม-4
เมษายน 2554
19 เมษายน.
2554
20 เมษายน 2554
เทศบาลตำบลไชโย
23-31 มีนาคม
2554
8 เมษายน
2554
18 เมษายน 2554
สำนักงานบำรุงทางอ่างทอง - อยุธยา
23-25 มีนาคม
2554
31 มีนาคม
2554
ทางไปรษณีย์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง

15-25มีนาคม
2554

15 - 25 มีนาคม
2554

4 เมษายน
2554


4 เมษายน
2554

11 เมษายน 2554


5 เมษายน 2554

เทศบาลตำบลม่วงคัน

เทศบาลตำบลไชโย

มีนาคม (March)

วันซื้อเอกสาร

ยื่นเอกสาร
การประมูล
นประกาศรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่
ได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอราคา

เรื่อง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

8-16 มีนาคม
2554
21 มีนาคม
2554
25 มีนาคม 2554
วิทยาลัยนาฎศิลปอ่างทอง
กุมภาพันธ์ (February)

วันซื้อเอกสาร

ยื่นเอกสาร
การประมูล
นประกาศรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่
ได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอราคา

เรื่อง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

9-21 มีนาคม
2554
31 มีนาคม
2554
 
เทศบาลตำบลไชโย
4-11 มีนาคม
2554
17 มีนาคม
2554
23 มีนาคม 2554
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี
8-15 มีนาคม
2554
22 มีนาคม
2554
30 มีนาคม 2554
สำนักงานบำรุงทางอ่างทอง - อยุธยา
7-11 มีนาคม
2554
17 มีนาคม
2554
22 มีนาคม 2554
วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง
1-14 มีนาคม
2554
22 มีนาคม
2554
30 มีนาคม 2554
องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง
22ิ กุมภาพันธ์-
4 มีนาคม
2554
11 มีนาคม
2554
21 มีนาคม 2554
เทศบาลตำบลสาวร้องไห้
1-4 มีนาคม
2554
9 มีนาคม
2554
ทางไปรษณีย์
ทางหลวงชนบทจังหวัดอ่างทอง
7-11
กุมภาพันธ์
2554
17 กุมภาพันธ์
255
4
28 กุมภพันธ์ 2554์
สำนักงานบำรุงทางอ่างทอง -อยุธยา
มกราคม (January)

วันซื้อเอกสาร

ยื่นเอกสาร
การประมูล
นประกาศรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่
ได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอราคา

เรื่อง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

18-24
มกราคม
2554
28 มกราคม
255
4
ทางไปรษณีย์
สำนักงานทางหลวงฃนบทจังหวัดอ่างทอง