ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์

คลิกเพื่อเลือกเดือน ค่ะ
ปี 2553

ปี พ.ศ.2553
ธันวาคม (December)

วันซื้อเอกสาร

ยื่นเอกสาร
การประมูล
นประกาศรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่
ได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอราคา

เรื่อง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

16-22 ธันวาคม
2553
28 ธันวาคม
2553
11 มกราคม 2554
โรงพยาบาลพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
7-17 ธันวาคม
2553
28 ธันวาคม
2553
4 มกราคม 2554
เทศบาลตำบลม่วงคัน อ.โพธิ์ทอง
7-15 ธันวาคม
2553
27 ธันวาคม
2553
11 มกราคม 2553
โรงพยาบาลพระพุทธบาท จ.สระบุรี
7-15 ธันวาคม
2553
21 ธันวาคม
2553
30 ธันวาคม 2553
โรงพยาบาลพระพุทธบาท จ.สระบุรี
29 พฤศจิกายน-
13 ธันวาคม
2553
20 ธันวาคม
2553
29 ธันวาคม 2553
โรงพยาบาลพระพุทธบาท
24 พฤศจิกายน-
3 ธันวาคม
2553
15 ธันวาคม
2553
24 ธีนวาคม 2553
เทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ
19-24 พฤศจิกายน
2553

1 ธันวาคม
2553

ทางไปรษณีย์

ซ่อมสร้างถนนผิวลาดยาง AC สาย อท ๒๐๓๓ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๒-บ้านหันสังข์ ต.บ้านอิฐ อ.เมือง

ก่อสร้างลาดยาง AC สายแยกทางหลวงหมายเลข ๓๑๙๕ -บ้านศาลเจ้าโรงทอง

ก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามคลองฃลประทานในสายทาง อท ๔๐๑๘ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๓๗๒ -บ้านสาวร้องไห้ ต.โพธิ์ม่วงพันธ์ อ.สามโก

จ้างหมางานบูรณะถนนผิวลาดยาง AC สายอท ๔๐๑๖ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๐๖๔ -บ้านเพชร ต.แสวงหา

ทางหลวงชนบทจังหวัดอ่างทอง
พฤศจิกายน (November)

วันซื้อเอกสาร

ยื่นเอกสาร
การประมูล
นประกาศรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่
ได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอราคา

เรื่อง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

1-8 พฤศจิกายน
2553
9 พฤศจิกายน
2553
ทางไปรษณีย์
ทางหลวงชนบทจังหวัดอ่างทอง
12-22 ตุลาคม2553
2 พฤศจิกายน
2553
22 พฤศจิกายน 2553
โรงพยาบาลชัยบาดาล จ.ลพบุรี
15-29 ตุลาคม
2553
8 พฤศจิกายน
2553
10 พฤศจิกายน 2553์
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่
ตุลาคม (October)

วันซื้อเอกสาร

ยื่นเอกสาร
การประมูล
นประกาศรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่
ได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอราคา

เรื่อง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

18-21 ตุลาคม
2553
26 ตุลาคม
2553
ทางไปรษณีย์
สำนักงานสาธารณสุชจังหวัดอ่างทอง
28 กันยายน-
6 ตุลาคม
2553
14 ตุลาคม
2553
6 ตุลาคม 2553
องค์กาตบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
กันยายน(September)

วันซื้อเอกสาร

ยื่นเอกสาร
การประมูล
นประกาศรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่
ได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอราคา

เรื่อง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

6-9 กันยายน
2553
14 กันยายน
2553
ทางไปรษณีย
สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดอ่างทอง
31 สิงหาคม- 6 กันยายน
2553
14 กันยายน
2553
 
โรงพยาบาลบ้านแพรก จ.พระนครศรีอยุธยา
1-7 กันยายน
2553
13 กันยายน
2553
ทางไปรษณีย์
สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดอ่างทอง
16-25 สิงหาคม2553
2 กันยายน 2553
เทศบาลตำบลศาลเจ้าโรงทอง
สิงหาคม (August)

วันซื้อเอกสาร

ยื่นเอกสาร
การประมูล
นประกาศรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่
ได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอราคา

เรื่อง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

3-18 สิงหาคม2553
30 สิงหาคม2553
3 กันยายน 2553
เทศบาลตำบลป่าโมก
19-23 สิงหาคม
2553
27 สิงหาคม
2553
ทางไปรษณีย์
ที่ทำการปกครองอำเภอค่ายบางระจัน
จ.สิงห์บุรี

3-10 สิงหาคม2553

17 สิงหาคม2553
ทางไปรษณีย์
สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดอ่างทอง
15-23 กรกฎาคม 2553

4 สิงหาคม2553

เทศบาลตำบลศาลเจ้าโรงทอง
กรกฎาคม (July)

วันซื้อเอกสาร

ยื่นเอกสาร
การประมูล
นประกาศรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่
ได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอราคา

เรื่อง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

5-9 กรกฏาคม
2553
16 กรกฏาคม
2553
20 กรกฎาคม 2553
โรงพยาบาลพรหมบุรี อำเภอพรหมบุรี จ.สิงห์บุรี
17-25 มิถุนายน
2553
2 กรกฏาคม
2553
 
โรงพยาบาลชัยบาดาล จ.ลพบุรี

22-24
มิถุนายน
2553

 

29 มิถุนายน
2553
8 กรกฏาคม 2553
โรงพยาบาลบางปะอิน อ.บางปะอิน
21-25 มิถุนายน
2553
29 มิถุนายน
2553
1 กรกฎาคม 2553
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี
18-24
มิถุนายน
2553
29 มิถุนายน
2553
9 กรกฏาคม 2553

6 กรกฏาคม 2553

9 กรกฏาคม 2553

โรงพยาบาลภาชี อ.พระนครศรีอยุธยา

โรงพยาบาลอุทัย อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา

โรงพยาบาลบ้านแพรก อ.บ้านแพรก จ.พระนครศรีอยุธยา

มิถุนายน (June)

วันซื้อเอกสาร

ยื่นเอกสาร
การประมูล
นประกาศรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่
ได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอราคา

เรื่อง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

16-28 มิถุนายน
2553
28 มิถุนายน
2553
30 มิถุนายน 2553
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี
16-21 มิถุนายน
2553
28 มิถุนายน2553
30 มิถุนายน 2553
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี
18-23 มิถุนายน
2553
28 มิถุนายน
2553
ทางไปรษณีย์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
16-21 มิถุนายน
2553
28 มิถุนายน
2553
30 มิถุนายน 2553
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี
11-16 มิถุนายน
2553
21 มิถุนายน
2553
24 มิถุนายน 2553
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
7-11 มิถุนายน
2553
23 มิถุนายน
2553
ทางไปรษณีย์
สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง
พฤษภาคม (May)

วันซื้อเอกสาร

ยื่นเอกสาร
การประมูล
นประกาศรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่
ได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอราคา

เรื่อง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

4-10 พฤษภาคม
2553
18 พฤษภาคม
2553
27 พฤษภาคม 2553
โรงพยาบาลบางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
11-14 พฤษภาคม
2553
18 พฤษภาคม
2553
24 พฤษภาคม 2553
วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
9-23 เมษายน2553
6 พฤษภาคม
2553
11 พฤษภาคม 2553
เทศบาลตำบลบางจัก
เมษายน (April)

วันซื้อเอกสาร

ยื่นเอกสาร
การประมูล
นประกาศรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่
ได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอราคา

เรื่อง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

25 มีนาคม-
25 เมษายน
2553
2เมษายน
2553
27 เมษายน 2553
ท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง
มีนาคม (March)

วันซื้อเอกสาร

ยื่นเอกสาร
การประมูล
นประกาศรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่
ได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอราคา

เรื่อง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

23-29 มีนาคม
2553
30 มีนาคม
2553
31 มีนาคม
2553
โรงพยาบาลชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
15-19 มีนาคม
2553
25 มีนาคม
2553
ทางไปรษณีย์
ท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง
10-19 มีนาคม
2553
29 มีนาคม
2553
31 มีนาคม 2553
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอิฐ
11-19 มีนาคม
2553
29 มีนาคม
2553
30 มีนาคม 2553

เทศบาลตำบลไชโย

 

องค์การบิรหารส่วนตำบลสีบัวทอง

3-11 มีนาคม
2553
19 มีนาคม
2553
22 มีนาคม 2553

เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง

เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง

26 กุมภาพันธ์-
9 มีนาคม
2553
17 มีนาคม
2553
18 มีนาคม 2553
เทศบาลตำบลท่าช้าง
24 กุมภาพันธ์-
9 มีนาคม 2553
19 มีนาคม
2553
23 มีนาคม 2553
เทศบาลตำบลป่าโมก
16-22 กุมภาพันธ์
2553
16 มีนาคม
2553
24 มีนาคม 2553
โรงพยาบาลพระพุทธบาท จ.สระบุรี
2-10 มีนาคม
2553
16 มีนาคม
2553
ทางไปรษณีย
สำนักงานคลังจังหวัดอ่างทอง
23 กุมภาพันธ์-
4 มีนาคม
2553
9 มีนาคม
2553
ทางไปรษณีย์
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด
อ่างทอง
16-23 กุมภาพันธ์
2553
2 มีนาคม
2553
5 มีนาคม 2553
โรงพยาบาลชัยบาดาล
12-25 กุมภาพันธ์
2553
26 กุมภาพันธ์
2553
2 มีนาคม 2553
โรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง
16-22 กุมภาพันธ์
2553
16 มีนาคม
2553
ทางไปรษณีย์
24 มีนาคม 2553
โรงพยาบาลพระพุทธบาท จ.สระบุรี
กุมภาพันธ์ (February)

วันซื้อเอกสาร

ยื่นเอกสาร
การประมูล
นประกาศรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่
ได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอราคา

เรื่อง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

9-12 กุมภาพันธ์
2553
19 กุมภาพันธ์
2553
 
สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี
14 มกราคม-
4 กุมภาพันธ์ 2553
10 กุมภาพันธ์
2553
ทางไปรษณีย์
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง
15-28 มกราคม-
2553
5 กุมภาพันธ์
2553
10 กุมภาพันธ์ 2553
เทศบาลตำบลป่าโมก
มกราคม (January)

วันซื้อเอกสาร

ยื่นเอกสาร
การประมูล
นประกาศรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่
ได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอราคา

เรื่อง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

29ธันวาคม
2552-6 มกราคม 2553
12 มกราคม
2553
20 มกราคม 2553
สำนักงานบำรุงทางอ่างทอง -อยุธยา
28ธันวาคม
2552-8 มกราคม 2553
14 มกราคม
2553
ทางไปรษณ๊ย์
สำนักงานโยธาธิการจังหวัดอ่างทอง
22-24 ธันวาคม
2552
7 มกราคม
2553
วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง