ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์

คลิกเพื่อเลือกเดือน ค่ะ
ปี 2552

ปี พ.ศ.2552
ธันวาคม (December)

วันซื้อเอกสาร

ยื่นเอกสาร
การประมูล
นประกาศรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่
ได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอราคา

เรื่อง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

3-8 ธันวาคม
2552
17 ธันวาคม
2552
ทางไปรษณีย์
ทางหลวงชนบทจังหวัดอ่างทอง
3-11 ธันวาคม
2552

21 ธันวาคม
2552

ทางไปรษณีย์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
25 พฤศจิกายน-
11 ธันวาคม
2552
21 ธันวาคม
2552
22 ธันวาคม 2552
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเจ้าฉ่า
30 พฤศจิกายน-
4 ธันวาคม
2552
14 ธันวาคม
2552
สำนักงานบำรุงทางอ่างทอง-อยุธยา
20 - 30
พฤศจิกายน
2552
9 ธันวาคม
2552
14 ธันวาคม 2552
เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง
6-19 พฤศจิกายน
2552
1 ธันวาคม
2552
8 ธันวาคม 2552
เทศบาลตำบลป่าโมก
พฤศจิกายน (November)

วันซื้อเอกสาร

ยื่นเอกสาร
การประมูล
นประกาศรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่
ได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอราคา

เรื่อง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

16-18
พฤศจิกายน
2552
26 พฤศจิกายน
2552
วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
9 พฤศจิกายน-
11 พฤศจิกายน
2552
19 พฤศจิกายน
2552
ทางไปรษณีย์ตอบรับ

ทางหลวงชนบทจังหวัดอ่างทอง

ทางหลวงชนบทจังหวัดอ่างทอง

ทางหลวงชนบทจังหวัดอ่างทอง

29 ตุลาคม-
6 พฤศจิกายน
2552
16 พฤศจิกายน
2552
18 พฤศจิกายน 2552
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
4-6 พฤศจิกายน
2552
12 พฤศจิกายน
2552
13 พฤศจิกายน 2552
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมต่อเรือพระนคร
ศรีอยุธยา
19 ตุลาคม-
2 พฤศจิกายน
2552
3 พฤศจิกายน
2552
4 พฤศจิกายน 2552
สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาอ่างทอง
26-28ตุลาคม
2552
5 พฤศจิกายน
2552
17 พฤศจิกายน 2552
วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
ตุลาคม (October)

วันซื้อเอกสาร

ยื่นเอกสาร
การประมูล
นประกาศรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่
ได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอราคา

เรื่อง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

8-19 ตุลาคม
2552
27 ตุลาคม
2552
27 ตุลาคม 2552
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุร
22 กันยายน-
5 ตุลาคม
2552
12 ตุลาคม
2552
15 ตุลาคม 2552
องค์การบริหารส่วนตำบลทางพระ
4-17 กันยายน
2552
30 กันยายน
2552
6 ตุลาคม 2552
เทศบาลตำบลป่าโมก
กันยายน (September)

วันซื้อเอกสาร

ยื่นเอกสาร
การประมูล
นประกาศรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่
ได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอราคา

เรื่อง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

8-17 กันยายน
2552
24 กันยายน
2552
24 กันยายน 2552
องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ
8-10 กันยายน
2552
14 กันยายน
2552
22 กันยายน 2552
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมต่อเรืออยุธยษ
17-20
สิงหาคม
2552
28 สิงหาคม
2552
16 กันยายน 2552
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผักไห
1-11 กันยายน
2552

1-11กันยายน
2552
21 กันยายน
2552

14 กันยายน
2552
22 กันยายน 2552


15 กันยายน 2552

ประกาศแก้ไขประมูลราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอลฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านดอนงิ้ว
ถึงบ้านหางบางศาลา หมู่ 2-6 ต.ชัยฤทธิ์ อ.ไชโย จ.อ่างทอง ด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์(E-Auction)

ปรัปปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านดอนงิ้ว ถึง
บ้านหางบางศาลา หมู่ที่ 2-6 ต.ชัยฤทธิ์ อ.ไชโย จังหวัดอ่างทอง ด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส

องค์การบริหารส่วนตำบลชัยฤทธิ์

องค์การบริหารส่วนตำบลชัยฤทธิ์

1-7 กันยายน
2552
14 กันยายน
2552
ำนักงานบำรุงทางอ่างทอง-อยุธยา
26 สิงหาคม-
4 กันยายน
2552
14 กันยายน
2552
15 กันยายน 2552
องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์
25-28 สิงหาคม
2552
7 กันยายน
2552
 
สำนักงานสาธารณสุขพระนครศรีอยุธยา
สิงหาคม (August)

วันซื้อเอกสาร

ยื่นเอกสาร
การประมูล
นประกาศรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่
ได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอราคา

เรื่อง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

24-27 สิงหาคม
2552
31 สิงหาคม
2552
ทางไปรษณีย
สำนักงานจังหวัดสิงห์บุรี
13-17 สิงหาคม
2552
25 สิงหาคม
2552
8 กันยายน 2552
ทางหลวงชนบทจังหวัดอ่างทอง
4-14 สิงหาคม
2552
24 สิงหาคม
2552
25 สิงหาคม 2552
องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง
27 กรกฎาคม-
7 สิงหาคม 2552
17 สิงหาคม 2552
20 สิงหาคม 2552
องค์การบริหารส่วนตำบลจำลอง
24 กรกฎาคม-
3 สิงหาคม 2552
11 สิงหาคม 2552
11 สิงหาคม 2552
เทศบาลตำบลสามโก้
16-24
กรกฎาคม
2552
3 สิงหาคม 2552
6 สิงหาคม 2552
องค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช
15-28
กรกฏาคม
2552
5 สิงหาคม
2552
7 สิงหาคม 2552
เทศบาลเมืองอ่างทอง
กรกฎาคม (July)

วันซื้อเอกสาร

ยื่นเอกสาร
การประมูล
นประกาศรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่
ได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอราคา

เรื่อง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

3-16 กรกฏาคม
2552
24 กรกฏาคม
2552
29 กรกฏาคม 2552
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
22 มิถุนายน-
16 กรกฎาคม
2552
20 กรกฎาคม
2552
20 กรกฎาคม 2552

รงพยาบาลสระโบสถ์ จ.ลพบุร

โรงพยาบาลโคกเจริญ

1-10 มิถุนายน
2552
16 มิถุนายน
2552
16 มิถุนายน 2552
วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง
16-24 มิถุนายน
2552
2 กรกฏาคม
2552
10 กรกฏาคม 2552
เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง
15-23 มิถุนายน
2552
1 กรกฎาคม
2552
3 กรกฏาคม 2552
เทศบาลตำบลแสวงหา
1-10 มิถุนายน
2552
19 มิถุนายน
2552
22 กรกฏาคม 2552
โรงพยาบาลอ่างทอง
มิถุนายน (June)

วันซื้อเอกสาร

ยื่นเอกสาร
การประมูล
นประกาศรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่
ได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอราคา

เรื่อง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

25 พฤษภาคม-9 มิถุนายน
2552
12 มิถุนายน
2552
 
โรงพยาบาลชัยบาดาล ลพบุรี

18-26
พฤษภาคม
2552

1 มิถุนายน
2552
3 มิถุนายน 2552
สำนักงานที่ดินจังหวัดสระบุรี
  • เมษายน (April)

วันซื้อเอกสาร

ยื่นเอกสาร
การประมูล
นประกาศรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่
ได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอราคา

เรื่อง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

18-26
พฤษภาคม
2552

1 มิถุนายน
2552
3 มิถุนายน 2552
สำนักงานที่ดินจังหวัดสระบุรี
21-28
เมษายน
2552
6 พฤษภาคม
2552
 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง

16-24
เมษายน 2552

16-21 เมษายน 2552

29 เมษายน
2552

27 เมษายน
2552

30 เมษายน 2552

เรือนจำจังหวัดอ่างทอง

 

เรือนจำจังหวัดอ่างทอง

1-10 เมษายน
2552
24 เมษายน
2552
27 เมษายน 2552
เทศบาลตำบลป่าโมก
1-7 เมษายน
2552
16 เมษายน
2552
20 เมษายน 2552
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุร
23 มีนาคม-31 มีนาคม
2552
8 เมษายน
2552
10 เมษายน 2552
วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
มีนาคม (March)

วันซื้อเอกสาร

ยื่นเอกสาร
การประมูล
นประกาศรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่
ได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอราคา

เรื่อง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

25 กุมภาพันธ์-10 มีนาคม
2552
20 มีนาคม
2552
24 มีนาคม 2552
เทศบาลเมืองอ่างทอง
19-27 กุมภาพันธ์
2552
12 มีนาคม
2552
โรงพยาบาลพระพุทธบาท
กุมภาพันธ์ (February)

วันซื้อเอกสาร

ยื่นเอกสาร
การประมูล
นประกาศรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่
ได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอราคา

เรื่อง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

11-13 กุมภาพันธ์
2552
20 กุมภาพันธ์
2552
24 กุมภาพันธ์ 2552
ตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง
27 มกราคม -
6 กุมภาพันธ์
2552
20 กุมภาพันธ์
2552
ทางไปรษณีย์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
21-29
มกราคม
2552
6 กุมภาพันธ์
2552
13 กุมภาพันธ์ 2552
องค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ

19-26 มกราคม 2552

21-30
มกราคม 2552

3 กุมภาพันธ์
2552

11 กุมภาพันธ์
2552
ทางไปรษณีย์


ทางไปรษณีย์

สำนักงานจังหวัดสิงห์บุรี

 

สำนักงานจังหวัดสิงห์บุรี

8-13 มกราคม
2552

20 มกราคม
2552

ปรับปรุงคอขวด:ขยายไหล่ทางผิวลาดยาง AC สาย อท 4001 แยกทางหลวงหมายเลข3454-บ้านหัวเด่น อ.โพธิ์ทอง

จ้างเหมาก่อสร้างผิวจราจร คสล.สายบ้านคลองสาหร่าย หมู่ที่ 8-หมู่ที่ 1 ต.อ่างแก้ว อ.โพธิ์ทอง

จ้างเหมาก่อสร้างทางลาดยางผิว AC สาย บ้านอบทม หมู่ที่ 8-บ้านห้วยคันแหลน ต.ยี่ล้น อ.วิเศษชัยชาญ

จ้างเหมาก่อสร้างทางลาดยางผิว AC สาย บ้านหงส์ -บ้านเขาแก้ว ต.องค์รักษ์ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง

จ้างเหมาก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล.สายบ้านนา หมู่ที่ 9-บ้านเซิงหวาย หมู่ที่ 4 ต.หัวไผ่ อ.เมือง จ.อ่างทอง

ทางหลวงชนบทจังหวัดอ่างทอง
มกราคม (January)

วันซื้อเอกสาร

ยื่นเอกสาร
การประมูล
นประกาศรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่
ได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอราคา

เรื่อง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

12-15 มกราคม
2552

21 มกราคม
2552

27 มกราคม 2552
โรงเรียนวัดมหานาม

30 ธันวาคม 2551- 7มกราคม 2552

12 มกราคม
2552

ทางไปรณีย
ทางหลวงชนบทจังหวัดอ่างทอง

5-7 มกราคม
2552

15 มกราคม
2552

18 มกราคม 2552
สำนักงานที่ดินจังหวัดสระบุรี

22-24 ธันวาคม
2551

29 มกราคม
2552

อ.วิเศษชัยชาญ

22-30 ธันวาคม
2551

13 มกราคม
2552

19 มกราคม 2552

19 มกราคม 2552

19 มกราคม 2552

19 มกราคม 2552

ก่อสร้างเขื่อนเรียงหินริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก บริเวณใต้คานเรือ

ก่อสร้างเขื่อนเรียงหินริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตกบริเวณหลังครัวอิ่มสุข

ก่อสร้างเขื่อนเรียงหินริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตกบริเวณเหนือสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา

ก่อสร้างเขื่อนเรียงหินริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตกบริเวณหน้าโรงเรียนป่าโมกข์วิทยาภูมิ

เทศบาลตำบลป่าโมก

22 ธันวาคม 2551- 6 มกราคม 2552

12 มกราคม
2552

โรงพยาบาลสระโบสถ์ จ.ลพบุรี

15-26 ธันวาคม 2551

12 มกราคม
2552

โรงพยาบาลพระพุทธบาท

17-26 ธันวาคม 2551

9 มกราคม
2552

16 มกราคม 2551
เทศบาลตำบลแสวงหา