ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์

คลิกเพื่อเลือกเดือน ค่ะ
ปี 2551

ปี พ.ศ.2551
ธันวาคม (December)

วันซื้อเอกสาร

ยื่นเอกสาร
การประมูล
นประกาศรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่
ได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอราคา

เรื่อง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

2-17 ธันวาคม
2551

26 ธันวาคม
2551

6 มกราคม 2552
เทศบาลตำบลเกษไชโย

17-25
พฤศจิกายน
2551

12 ธันวาคม
2551

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

28พฤศจิกายน-
3 ธันวาคม
2551

8 ธันวาคม
2551

ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองอ่างทอง

20 - 26
พฤศจิกายน
2551

2 ธันวาคม
2551

ทางหลวงชนบทจังหวัดอ่างทอง

21- 26
พฤศจิกายน
2551

3 ธันวาคม
2551

สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดอ่างทอง


สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดอ่างทอง

สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดอ่างทอง

17
พฤศจิกายน
2551

23 พฤศจิกายน
2551

โรงพยาบาลบางปะอิน
พฤศจิกายน (November)

วันซื้อเอกสาร

ยื่นเอกสาร
การประมูล
นประกาศรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่
ได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอราคา

เรื่อง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

10-14
พฤศจิกายน
2551

20 พฤศจิกายน
2551

ที่ทำการปกครองจังหวัดอ่างทอง

4-17
พฤศจิกายน
2551

21พฤศจิกายน
2551

ผู้อำนวยการศูนย์วิชาการและบริการข้อมูล
พลังงานภูมิภาคที่ อ.บางปะอิน
จ.พระนครศรีอยุธยา

10-14
พฤศจิกายน
2551

20 พฤศจิกายน
2551

ที่ทำการปกครองจังหวัดอ่างทอง

3--6
พฤศจิกายน
2551

13 พฤศจิกายน
2551

27 พฤศจิกายน 2551
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผักไห่

27 ตุลาคม -
5 พฤศจิกายน
2551

14 พฤศจิกายน
2551

24 พฤศจิกายน 2551
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกพุทรา

27-30 ตุลาคม
2551

6 พฤศจิกายน
2551

18 พฤศจิกายน 2551
โครงการก่อสร้าง 1 สำนักชลประทานที่12
ตุลาคม (October)

วันซื้อเอกสาร

ยื่นเอกสาร
การประมูล
นประกาศรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่
ได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอราคา

เรื่อง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

26 กันยายน-
3 ตุลาคม 2551
13 ตุลาคม
2551
15 ตุลาคม 2551
โรงพยาบาลค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี

11-19
กันยายน
2551

29 กันยายน 2551

20 ตุลาคม 2551
เทศบาลตำบลเกษไชโย
กันยายน (September)

วันซื้อเอกสาร

ยื่นเอกสาร
การประมูล
นประกาศรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่
ได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอราคา

เรื่อง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

11-19
กันยายน
2551

29 กันยายน 2551

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
สิงหาคม (August)

วันซื้อเอกสาร

ยื่นเอกสาร
การประมูล
นประกาศรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่
ได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอราคา

เรื่อง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

1-15 สิงหาคม
2551

25 สิงหาคม 2551

28 สิงหาคม 2551
เทศบาลตำบลแสวงหา

24 กรกฏาคม - 1 สิงหาคม
2551

14 สิงหาคม 2551

18 สิงหาคม 2551
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

29กรกฏาคม-
1 สิงหาคม
2551

7 สิงหาคม 2551

ที่ว่าการอำเภอป่าโมก

28กรกฏาคม-
5 สิงหาคม
2551

14 สิงหาคม 2551

18 สิงหาคม 2551
เทศบาลตำบลป่าโมก
มิถุนายน (June)

วันซื้อเอกสาร

ยื่นเอกสาร
การประมูล
นประกาศรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่
ได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอราคา

เรื่อง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

25 มิถุนายน -3 กรกฎาคม 2551

11 กรกฎาคม 2551

15 กรกฎาคม 2551
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

18-20 มิถุนายน 2551

27 มิถุนายน 2551

ตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง

12-18 มิถุนายน 2551

25 มิถุนายน 2551

โรงพยาบาลบางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา

 

สำนักงานบำรุงทางอ่างทอง-อยุธยา

9-18 มิถุนายน 2551

26 มิถุนายน 2551

30 มิถุนายน 2551
เทศบาลเตำบลห้วยคันแหลน

5-18 มิถุนายน 2551

26 มิถุนายน 2551

30 มิถุนายน 2551
เทศบาลเมืองอ่างทอง

2-13มิถุนายน 2551

23 มิถุนายน 2551

โรงพยาบาลชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

4-12มิถุนายน 2551

20 มิถุนายน 2551

23 มิถุนายน 2551
เทศบาลตำบลป่าโมก

2-12มิถุนายน 2551

18 มิถุนายน 2551

โรงพยาบาลพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

28 พฤษภาคม - 9 มิถุนายน 2551

17 มิถุนายน 2551

24 มิถุนายน 2551
องค์การบริหารส่วนตำบลยางซ้าย
16-26
พฤษภาคม
2551

2 มิถุนายน 2551

สำนักงานบำรุงทางอ่างทอง-อยุธยา
12-16
พฤษภาคม
2551
21 พฤษภาคม 2551
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง
พฤษภาคม (May)

วันซื้อเอกสาร

ยื่นเอกสาร
การประมูล
นประกาศรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่
ได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอราคา

เรื่อง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

เทศบาลเมืองอ่างทอง
29 เมษายน-
8 พฤษภาคม
2551
20 พฤษภาคม
2551
22 พฤษภาคม 2551
เทศบาลตำบลป่าโมก
เมษายน (April)

วันซื้อเอกสาร

ยื่นเอกสาร
การประมูล
นประกาศรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่
ได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอราคา

เรื่อง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

24 มีนาคม-
3 เมษายน
2551
17 เมษายน
2551
21 เมษายน 2551
เทศบาลตำบลศาลเจ้าโรงทอง
26 มีนาคม-
3 เมษายน
2551
16 เมษายน
2551
16 เมษายน 2551
องค์การบริหารส่วนตำบลยางซ้าย
24 มีนาคม-
1 เมษายน
2551
10 เมษายน
2551
17 เมษายน 2551
เทศบาลตำบลป่าโมก
18 มีนาคม-
1 เมษายน
2551
10 เมษายน
2551
17 เมษายน 2551
เทศบาลเมืองอ่างทอง
20 - 27 มีนาคม 2551
2 เมษายน
2551
สำนักงานบำรุงทางอ่างทอง-อยุธยา
มีนาคม (่March)

วันซื้อเอกสาร

ยื่นเอกสาร
การประมูล
นประกาศรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่
ได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอราคา

เรื่อง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

12มีนาคม-
20 มีนาคม
2551
28 มีนาคม
2551
31 มีนาคม 2551
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
10ุมีนาคม-
17 มีนาคม
2551
24 มีนาคม
2551
โรงพยาบาลภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา
28กุมภาพันธ์-
7 มีนาคม
2551
17 มีนาคม
2551
20 มีนาคม 2551
เทศบาลตำบลป่าโมก
28กุมภาพันธ์-
6 มีนาคม
2551
13 มีนาคม
2551
โรงพยาบาลบางปะหัน อ.บางปะหัน
27กุมภาพันธ์-
5 มีนาคม
2551
12 มีนาคม
2551
สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กุมภาพันธ์ (February)

วันซื้อเอกสาร

ยื่นเอกสาร
การประมูล
นประกาศรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่
ได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอราคา

เรื่อง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

22มกราคม-
4 กุมภาพันธ์
2551
12กุมภาพันธ์
2551
18 กุมภาพันธ์ 2551
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์
21มกราคม-
8 กุมภาพันธ์
2551
11กุมภาพันธ์
2551
12 กุมภาพันธ์ 2551
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
25มกราคม-
14 กุมภาพันธ์
2551
15 กุมภาพันธ์
2551
19 กุมภาพันธ์ 2551
องค์การบริหารส่วนตำบลชัยฤทธิ์
25-31
มกราคม
2551
6 กุมภาพันธ์
2551
สำนักงานบำรุงทางอ่างทอง-อยุธยา
มกราคม (January)

วันซื้อเอกสาร

ยื่นเอกสาร
การประมูล
นประกาศรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่
ได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอราคา

เรื่อง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

15-25 มกราคม 2550
31 มกราคม
2551
12 กุมภาพันธ์ 2551
โรงพยาบาลโคกเจริญ
11-17 มกราคม 2551
24 มกราคม
2551
สำนักงานบำรุงทางอ่างทอง - อยุธยา
9-15 มกราคม 2550
21 มกราคม
2551
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง
2-11
มกราคม 2551
21 มกราคม
2551
23 มกราคม 2551
องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์
21 ธันวาคม50
7มกราคม 2551
16 มกราคม
2551
18 มกราคม 2551
องค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ
3- 7มกราคม 2550
11 มกราคม
2551
สำนักงานจังหวัดอ่างทอง
24-31 ธันวาคม 2550
9 มกราคม
2551
9 มกราคม 2551
วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
19-28 ธันวาคม 2550
9 มกราคม
2551
14 มกราคม 2551
องค์การบริหารส่วนตำบลคำหยาด
7-18 ธันวาคม 2550
27 ธันวาคม
2550
3 มกราคม 2551
องค์การบริหารส่วนตำบลอบทม
25-28 ธันวาคม
2550
2 มกราคม
2550
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อ่างทอง
11- 20 ธันวาคม 2550
2 มกราคม
2551
4 มกราคม 2551
เทศบาลตำบลถอนสมอ