ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์

คลิกเพื่อเลือกเดือน ค่ะ
ปี 2550

ปี พ.ศ.2550
ธันวาคม (่December)

วันซื้อเอกสาร

ยื่นเอกสาร
การประมูล
นประกาศรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่
ได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอราคา

เรื่อง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

4-14
ธันวาคม
2550
17 ธันวาคม
2550
21 ธันวาคม 2550
วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
27 พฤศจิกายน-
13 ธันวาคม
2550
21 ธันวาคม 2550
26 ธันวาคม 2550
เทศบาลเมืองอ่างทอง
29 พฤศจิกายน-
11 ธันวาคม
2550
19 ธันวาคม 2550
21 ธันวาคม 2550
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ดำพัฒนา
27 พฤศจิกายน-
6 ธันวาคม
2550
17 ธันวาคม 2550
18 ธันวาคม 2550
องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเย็น
22 พฤศจิกายน-
4 ธันวาคม
2550
11 ธันวาคม 2550
17 ธันวาคม 2550
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเจ้าฉ่า
22-30 พฤศจิกายน
2550
12 ธันวาคม 2550
13 ธันวาคม 2550
องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ
22-28 พฤศจิกายน
2550
7 ธันวาคม 2550
สำนักงานบำรุงทางอยุธยา-อ่างทอง
19-27 พฤศจิกายน
2550
6 ธันวาคม 2550
7 ธันวาคม 2550
องค์การบริหารส่วนตำบลสาวร้องไห้
15-23 พฤศจิกายน
2550
30 พฤศจิกายน 2550
6ธันวาคม 2550
องค์การบริหารส่วนตำบลอบทม
15-23 พฤศจิกายน
2550
29 พฤศจิกายน 2550
ทางหลวงชนบทอ่างทอง
14-22 พฤศจิกายน
2550
29 พฤศจิกายน 2550
4 ธันวาคม 2550
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์
14-26 พฤศจิกายน
2550
12 ธันวาคม 2550
19ธันวาคม 2550
เทศบาลตำบลบางจัก
31 ตุลาคม-
16 พฤศจิกายน
2550
3 0พฤศจิกายน 2550
6 ธันวาคม 2550
เทศบาลตำบลป่าโมก
พฤศจิกายน (November)

วันซื้อเอกสาร

ยื่นเอกสาร
การประมูล
นประกาศรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่
ได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอราคา

เรื่อง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

14-20 พฤศจิกายน
2550
27 พฤศจิกายน 2550
28 พฤศจิกายน 2550
วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
31ตุลาคม-
8 พฤศจิกายน
2550
16 พฤศจิกายน 2550
20พฤศจิกายน 2550

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
1- 9พฤศจิกายน
2550
16 พฤศจิกายน 2550


ทางหลวงชนบทจังหวัดอ่างทอง

ทางหลวงชนบทจังหวัดอ่างทอง

ทางหลวงชนบทจังหวัดอ่างทอง

30ตุลาคม-
7พฤศจิกายน
2550
15 พฤศจิกายน 2550
19 พฤศจิกายน 2550

องค์การบิรหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
26 ตุลาคม-
5 พฤศจิกายน
2550
13 พฤศจิกายน 2550
15 พฤศจิกายน 2550

 

องค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ

 


22 ตุลาคม-
7พฤศจิกายน
2550
20พฤศจิกายน 2550
26 พฤศจิกายน 2550
สำนักงานเทศบาลตำบลบางจัก
22-31 ตุลาคม
2550
7พฤศจิกายน 2550
8 พฤศจิกายน 2550
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีพราน
ตุลาคม (October)

วันซื้อเอกสาร

ยื่นเอกสาร
การประมูล
นประกาศรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่
ได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอราคา

เรื่อง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

9-17 ตุลาคม 2550
26 ตุลาคม
2550
30 ตุลาคม2550
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
12-27 กันยายน
2550
8 ตุลาคม
2550
16 ตุลาคม2550
สำนักงานเทศบาลตำบลป่าโมก
19-24 กันยายน
2550
2 ตุลาคม
2550
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี
12-24 กันยายน
2550
28 กันยายน
2550
25 ตุลาคม2550
โรงพยาบาลอ่างทอง
กันยายน (September)

วันซื้อเอกสาร

ยื่นเอกสาร
การประมูล
นประกาศรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่
ได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอราคา

เรื่อง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

12-27 กันยายน
2550
8 ตุลาคม
2550
16 ตุลาคม2550
สำนักงานเทศบาลตำบลป่าโมก
12-24 กันยายน
2550
25 ตุลาคม
2550
16 ตุลาคม2550
จังหวัดอ่างทอง
4-11 กันยายน
2550
20 กันยายน
2550
20 กันยายน 2550
องค์การบริหารส่วนตำบลสาวร้องไห้
29สิงหาคม-
6 กันยายน
2550
14 กันยายน
2550
17 กันยายน 2550
องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ
27สิงหาคม-
4 กันยายน
2550
12 กันยายน
2550
19 กันยายน 2550
องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างแก้ว
21-30
สิงหาคม 2550
11 กันยายน
2550
14 กันยายน 2550
เทศบาลตำบลเกษไชโย
23-31
สิงหาคม
2550
10 กันยายน
2550
13 กันยายน 2550
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
23-31
สิงหาคม
2550
10 กันยายน
2550
13 กันยายน 2550
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
22-30
สิงหาคม
2550
7 กันยายน
2550
11 กันยายน 2550

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง


องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

22-30
สิงหาคม
2550
7 กันยายน
2550
11 กันยายน 2550
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

2-30 สิงหาคม
2550

7 กันยายน
2550
10 กันยายน 2550
องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเย็น
22-29
สิงหาคม
2550
6 กันยายน
2550
7 กันยายน 2550
เรือนจำจังหวัดอ่างทอง
สิงหาคม (August)

วันซื้อเอกสาร

ยื่นเอกสาร
การประมูล
นประกาศรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่
ได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอราคา

เรื่อง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

22-25 สิงหาคม
2550

29 สิงหาคม
2550
30 สิงหาคม 2550
เรือนจำจังหวัดอ่างทอง
15-21
สิงหาคม 2550
28 สิงหาคม
2550
ที่ทำการปกครองจังหวัดอ่างทอง
25กรกฏาคม -
6สิงหาคม
2550
15 สิงหาคม
2550
17 สิงหาคม 2550
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
1-9 สิงหาคม
2550
17 สิงหาคม
2550
20 สิงหาคม 2550
องค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว
19 กรกฎาคม-
1 สิงหาคม
2550
8 สิงหาคม
2550
9 สิงหาคม 2550
องค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว
27 กรกฎาคม-
3 สิงหาคม
2550
7 สิงหาคม
2550
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง
กรกฎาคม (July)

วันซื้อเอกสาร

ยื่นเอกสาร
การประมูล
นประกาศรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่
ได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอราคา

เรื่อง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

11-19 กรกฎาคม
2550
27 กรกฎาคม
2550
27 กรกฏาคม 2550
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
10-18 กรกฎาคม
2550
26 กรกฎาคม
2550
เดิม 27 กรกฏาคม 2550
เลื่อนเป็นวันที่ 8 สิงหาคม 25
50
องค์การบริหารส่วนตำบลยางซ้าย
2-18 รกฎาคม
2550
26 กรกฎาคม
2550
31 กรกฏาคม 2550
เทศบาลเมืองอ่างทอง
28 มิถุนายน-
9กรกฎาคม
2550
17 กรกฎาคม
2550
19 กรกฏาคม 2550
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
29- มิถุนายน
9กรกฎาคม
2550
17 กรกฎาคม
2550
18 กรกฏาคม 2550
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
29 มิถุนายน -6
กรกฏาคม
2550
18 กรกฎาคม
2550
20 กรกฏาคม 2550
องค์การบิรหารส่วนตำบลสาวร้องไห้
19-26 มิถุนายน
2550
2 กรกฎาคม
2550
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
4-15 มิถุนายน
2550
29 มิถุนายน
2550
2 กรกฎาคม 2550
เทศบาลตำบลป่าโมก
มิถุนายน (June)

วันซื้อเอกสาร

ยื่นเอกสาร
การประมูล
นประกาศรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่
ได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอราคา

เรื่อง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

11-19 มิถุนายน
2550
27 มิถุนายน
2550
28 มิถุนายน 2550
องค์การบริหารส่วนตำบลยางซ้าย
4-12 มิถุนายน
2550
19 มิถุนายน
2550
21 มิถุนายน 2550
โรงพยาบาลอ่างทอง
1-12 มิถุนายน
2550
19 มิถุนายน
2550
21 มิถุนายน 2550
องค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว
1-7 มิถุนายน
2550
8 มิถุนายน
2550
11 มิถุนายน 2550
วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
30 พฤษภาคม-
13 มิถุนายน
2550
21 มิถุนายน
2550
26 มิถุนายน 2550
เทศบาลตำบลป่าโมก
24 พฤษภาคม-
13 มิถุนายน
2550
21 มิถุนายน
2550
25 มิถุนายน 2550
เทศบาลเมืองอ่างทอง
25 พฤษภาคม-
7 มิถุนายน
2550
15 มิถุนายน
2550

19 มิถุนายน 2550

19 มิถุนายน 2550

19 มิถุนายน 2550


19 มิถุนายน 2550

19 มิถุนายน 2550

โครงการปรับปรุงถนนแอลฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนโพธิ์พระยา-ท่าเรือ

โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนอ่างทอง - สิงห์บุรี

โครงการปรับปรุงถนนคสล.ถนนเทศบาล 16 ตำบลย่านซื่อ อำเภอเมือง

โครงการปรับปรุงถนน คสล.ถนนสินพล ตำบลศาลาแดง

โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล 2 ตำบลตลาดหลวง

 

เทศบาลเมืองอ่างทอง

เทศบาลเมืองอ่างทอง

เทศบาลเมืองอ่างทอง

เทศบาลเมืองอ่างทอง

เทศบาลเมืองอ่างทอง

4-6 มิถุนายน
2550
11มิถุนายน
2550
14 มิถุนายน 2550
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
28 พฤษภาคม-
4 มิถุนายน
2550
13มิถุนายน
2550
สำนักงานจังหวัดอ่างทอง
18-25 พฤษภาคม
2550
1มิถุนายน
2550
สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง
11-22 พฤษภาคม
2550
1มิถุนายน
2550
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
4-21 พฤษภาคม
2550
1มิถุนายน
2550
6 มิถุนายน 2550
เทศบาลเมืองอ่างทอง
พฤษภาคม (May)

วันซื้อเอกสาร

ยื่นเอกสาร
การประมูล
นประกาศรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่
ได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอราคา

เรื่อง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

1-4 พฤษภาคม
2550
11 พฤษภาคม
2550
17 พฤษภาคม 2550
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
26 เมษายน -3พฤษภาคม
2550
17 พฤษภาคม
2550
14 พฤษภาคม 2550
ีองค์การบิรหารส่วนตำบลหลักแก้ว
24-30 เมษายน
2550
8 พฤษภาคม
2550
ีสำนักงานบำรุงทางอ่างทอง - อยุธยา
18-24เมษายน
2550
1พฤษภาคม
2550
2 พฤษภาคม 2550
ีที่ว่าการอำเภอหนองแซง
เมษายน (April)

วันซื้อเอกสาร

ยื่นเอกสาร
การประมูล
นประกาศรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่
ได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอราคา

เรื่อง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

29 มีนาคม-
12 เมษายน
2550
24 เมษายน
2550
27 เมษายน 2550
ีเทศบาลตำบลแสวงหา
2-11 เมษายน
2550
24 เมษายน
2550
26 เมษายน 2550
ีองค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์
22 มีนาคม-
4 เมษายน
2550
18 เมษายน
2550
23 เมษายน 2550
ี เทศบาลตำบลป่าโมก
มีนาคม (March)

วันซื้อเอกสาร

ยื่นเอกสาร
การประมูล
นประกาศรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่
ได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอราคา

เรื่อง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

6-16 มีนาคม
2550
26 มีนาคม
2550
29 มีนาคม 2550
ีเทศบาลเมืองอ่างทอง
8-19 มีนาคม
2550
23 มีนาคม
2550
28 มีนาคม 2550
โรงพยาบาลอ่างทอง
8-15 มีนาคม
2550
23 มีนาคม
2550
ทางไปรษณีย์
ีสำนักงานทางหลวงชนบทอ่างทอง
28 กุมภาพันธ์ -14มีนาคม
2550
22 มีนาคม
2550
23 มีนาคม 2550
ีเทศบาลตำบลศาลเจ้าโรงทอง
26 กุมภาพันธ์ -2มีนาคม
2550
8 มีนาคม
2550
ีสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดอ่างทอง
13-28 กุมภาพันธ์
2550
13 มีนาคม
2550
16 มีนาคม 2550
ี เทศบาลเมืองอ่างทอง
13 กุมภาพันธ์
2550
26 กุมภาพันธ์
2550
โรงพยาบาลชัยบาดาล จ.ลพบุรี
14 กุมภาพันธ์ -2มีนาคม
2550
12 มีนาคม
2550
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุร
กุมภาพันธ์ (February)

วันซื้อเอกสาร

ยื่นเอกสาร
การประมูล
นประกาศรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่
ได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอราคา

เรื่อง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

15-20 กุมภาพันธ์
2550
28 กุมภาพันธ์
2550

สำนักงานบำรุงทางอ่างทอง-อยุธยา

31 มกราคม-
6 กุมภาพันธ์
2550
15 กุมภาพันธ์
2550

สำนักงานบำรุงทางอ่างทอง - อยุธยา

สำนักงานบำรุงทางอ่างทอง - อยุธยา

22-26 มกราคม
2550
5 กุมภาพันธ์
2550
สำนักงานบำรุงทางอ่างทอง - อยุธยา
17-22 มกราคม
2550
29 มกราคม
2550

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี

 

มกราคม (January)

วันซื้อเอกสาร

ยื่นเอกสาร
การประมูล
นประกาศรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่
ได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอราคา

เรื่อง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

14-25 ธันวาคม
2549
4 มกราคม
2550
5 มกราคม 2550
เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง