พิมพ์

One Stop Service

เขียนโดย Super User. Posted in งานบริการ

ศูนย์บริการร่วมให้บริการแบบเบ็ดเสร็จภายในศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอ่างทอง

1. ที่ทำการปกครองจังหวัดอ่างทอง ให้บริการคัดสำเนางานทะเบียน

2. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอ่างทอง ให้บริการชำระค่าไฟฟ้า

3. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ่างทอง ให้บริการชำระค่าน้ำประปา

4. สำนักงานขนส่งจังหวัดอ่างทอง ให้บริการชำระภาษีรถทุกชนิด กรณีไม่ต้องตรวจสภาพรถ และบริษัทเอกชนให้บริการประกันภัยคุ้มครองผู้ประกันภัยจากรถ

5. ที่ทำการปกครองจังหวัดอ่างทอง รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศไทยใน 11 ด้าน

 

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอ่างทอง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง (หลังเก่า) อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 14000
โทร./โทรสาร : 0-3561-1713 , 0-3561-5873 สายด่วนศูนย์ดำรงธรรม 1567