พิมพ์

บริการข้อมูลข่าวสาร

เขียนโดย Super User. Posted in งานบริการ

บริการข้อมูลข่าวสารอื่น ๆ

1. ระบบสถิติทางการทะเบียน

2. บริการตรวจสอบข้อมูล

3. คลังข้อมูลภูมิปัญญา OTOP

4. ศูนย์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชนบท จปฐ./กชช.2ค

5. การขออนุญาตทำการจัดสรรที่ดิน

6. เอกสารประกอบการขอจดทะเบียนอาคารชุด

7. การออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์

8. ข้อมูลที่ดินสำหรับคนต่างด้าว

9. การได้มาซึ่งที่ดินของนิติบุคคลเพื่อศาสนา

10. กฎหมายน่ารู้ กรมที่ดิน 

11. ระเบียบ กรมที่ดิน

12. ประกาศ

13. รวมกฎกระทรวง

14. พระราชกฤษฎีกา

15. พระราชบัญญัติ

16. คู่มือการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและภาษีอากร การจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ตามประมวลกฎหมายที่ดิน

17. คำแนะนำเบื้องต้นในการไปสำนักงานที่ดิน

18. หลักฐานการขอจดทะเบียน

19. ประเภทการจดทะเบียน

20. ขั้นตอนการจดทะเบียน

21. ค่าธรรมเนียม ภาษี และอากร

22. การรังวัด รวม แบ่งแยก สอบเขตที่ดิน

23. การอายัดที่ดิน

24. การมอบอำนาจ

25. แบบฟอร์มต่าง ๆ

26. ตัวอย่างหนังสือมอบอำนาจ

27. ตัวอย่างคำขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม

28. การขอทราบราคาประเมินอสังหาริมทรัพย์

29. ค้นหาข้อมูลการจัดสรรที่ดิน

30. ค้นหาข้อมูลการจดทะเบียนอาคารชุด

31. แนวทางการจดทะเบียนและตัวอย่างคำขอสัญญา

32. คลินิกประนีประนอมยอมความข้อพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

33. ค้นหาข้อมูลที่ดิน

34. ศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดินแห่งชาติ

35. สืบค้นพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานที่ดิน

36. e-Map (ระบบรายงานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน e-report)

37. ระบบบริการแจ้งเหตุสาธารณภัย

38. ระบบฐานข้อมูลสาธารณภัย

39. สารสนเทศภูมิศาสตร์

40. ฐานข้อมูลกฎกระทรวงผังเมืองรวม

41. กฎกระทรวงผังเมืองรวมที่ประกาศใหม่

42. ขั้นตอนและวิธีการดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวมเมือง

43. ยื่นคำร้องของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับผังเมืองรวมทางระบบอินเทอร์เน็ต

44. ฐานข้อมูลและข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินท้ายกฎกระทรวง

45. การคิดค่าไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ

46. การขอใช้ไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ

47. อัตราค่าบริการ

48. อัตราค่าไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ

49. การคำนวณค่าไฟฟ้า

50. PEA e-Pay

51. ค้นหาแผนที่สำนักงาน

52. ช่องทางการชำระเงินค่าไฟฟ้า

53. แจ้งข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการไฟฟ้า

54. คู่มือการให้บริการประชาชนเกี่ยวกับการประปา

55. ประเภทของผู้ใช้น้ำ

56. เงื่อนไขในการใช้น้ำ

57. แบบฟอร์มคำขอต่าง ๆ ของการประปา

58. อัตราค่าน้ำ

59. ตรวจสอบค่าน้ำ

60. โปรแกรมคิดค่าน้ำ

61. ช่องทางการชำระเงินค่าน้ำประปา

62. แจ้งเรื่องร้องเรียนการให้บริการของการประปาส่วนภูมิภาค

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอ่างทอง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง (หลังเก่า) อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 14000
โทร./โทรสาร : 0-3561-1713 , 0-3561-5873 สายด่วนศูนย์ดำรงธรรม 1567