พิมพ์

นโยบายเกี่ยวกับศูนย์ดำรงธรรม

เขียนโดย Super User. Posted in นโยบาย/ข้อสั่งการ คสช.

1. ดำเนินการตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล

       - การป้องกันภัยพิบัติสาธารณะ

       - การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

       - การป้องกันและปราบรามการตัดไม้ทำลายป่าและทรัพยากรธรรมชาติ

       - การแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์

       - การพัฒนาจังหวัดตามนโยบายรัฐบาล

       - ดำเนินนโยบายสำคัญเร่งด่วน

2. อำนวยความเป็นธรรมให้แก่ประชาชน

       - รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์

       - แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนโดยเบื้องต้นและการให้ความช่วยเหลือเร่งด่วน

       - เป็นศูนย์บริการร่วมในการประสานกับส่วนราชการอื่น ๆ ในเรื่องติดตามผลดำเนินการ

       - ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับงาน เรื่องราวร้องทุกข์ของ มท.

3. การบริการประชาชน

       - การให้บริการรับเรื่องและส่งต่อ

       - การให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ

       - การให้บริการข้อมูลข่าวสาร

       - การให้คำปรึกษาและส่งตอบข้อสงสัยกับประชาชน

4. งานบริการข้อมูลข่าวสาร

       - งานบริการให้คำปรึกษาแนะนำ

       - งานบริการข้อมูลข่าวสาร ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ

       - งานบริการให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย

       - งานประชาสัมพันธ์ให้ความสะดวกแก่ประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอ่างทอง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง (หลังเก่า) อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 14000
โทร./โทรสาร : 0-3561-1713 , 0-3561-5873 สายด่วนศูนย์ดำรงธรรม 1567