พิมพ์

ศูนย์ดำรงธรรมเชิญชวนแสดงความคิดเห็นเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย

เขียนโดย Super User. Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์


ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอ่างทองเชิญชวนร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิรูป 11 เรื่อง และอาสาช่วยเหลือประชาชน
นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เปิดเผยว่า ตามที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอ่างทอง ได้เปิดดำเนินการตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม 2557 ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียน การให้บริการข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งการให้บริการต่าง ๆ แบบศูนย์บริการร่วม (One Stop Service) นั้น
จากนโยบายของ คสช. ที่ต้องการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศไทยใน 11 เรื่อง ได้แก่ การเมือง การบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม การปกครองท้องถิ่น การศึกษา เศรษฐกิจ พลังงาน สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สื่อสารมวลชน สังคม และด้านอื่น ๆ จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวอ่างทองได้ร่วมแสดงความคิดเห็นดังกล่าวมาที่ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอ่างทอง ซึ่งตั้งอยู่ชั้นล่าง ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง (หลังเก่า) ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000 หรือทางเว็บไซต์ 
http://www.angthong.go.th/damrongtham/ 
นอกจากนี้ ในด้านการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนหรือด้อยโอกาส หากนักธุรกิจ องค์กรภาคเอกชน พอค้า ประชาชนทั่วไป มีความประสงค์จะอาสาเข้ามาช่วยเหลือ ก็ขอให้มาลงทะเบียนแจ้งความจำนงได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจงหวัดอ่างทองตามที่อยู่ดังกล่าวข้างต้น หรือทางโทรศัพท์ 035-615873 และ 035-611713 

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอ่างทอง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง (หลังเก่า) อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 14000
โทร./โทรสาร : 0-3561-1713 , 0-3561-5873 สายด่วนศูนย์ดำรงธรรม 1567