หนัาแรก          รายงานสถานการณ์          ประกาศ/คำสั่ง          ข้อสั่งการ          มาตรการ          ข้อมูลข่าวสาร          ข่องทางการติดต่อ

 

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอ่างทอง เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2563
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอ่างทอง เรื่อง กำหนดระยะเวลาบังคับใช้ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอ่างทอง ฉบับที่ 1 ถึง ฉบับที่ 6 (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2563
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอ่างทอง เรื่อง กำหนดมาตรการป้องกันโรคในพื้นที่ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2563
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอ่างทอง เรื่อง กำหนดมาตรการป้องกันโรค (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2563
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอ่างทอง เรื่อง กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอ่างทอง เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอ่างทอง เรื่อง การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอ่างทอง เรื่อง การเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2563

คำสั่งจังหวัดอ่างทอง ที่ 1324/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสถานประกอบกิจการและกิจกรรมตามมาตรการผ่อนคลายในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง
คำสั่งจังหวัดอ่างทอง ที่ 1133/2563 เรื่อง จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดอ่างทอง (ศปก.จ.อท.)
คำสั่งจังหวัดอ่างทอง ที่ 1103/2563 เรื่อง กำหนดระยะเวลาจำหน่ายสุราและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง
คำสั่งจังหวัดอ่างทอง ที่ 1029/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการบริหารจัดการจัดเตรียมพื้นที่สำหรับการกักกันตัว (Local Quarantine) ผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ เข้ามาในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง
คำสั่งจังหวัดอ่างทอง ที่ 966/2563 เรื่อง ขยายระยะเวลาบังคับใช้ คำสั่งจังหวัดอ่างทอง ที่ 953/2563 เรื่อง ปิดพื้นที่บริเวณจำหน่ายและงดการจำหน่ายสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด ลงวันที่ 10 เมษายน 2563
คำสั่งจังหวัดอ่างทอง ที่ 956/2563 เรื่อง มาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ในเขตพื้นที่จังหวัดอ่างทอง
คำสั่งจังหวัดอ่างทอง ที่ 953/2563 เรื่อง ปิดพื้นที่บริเวณจำหน่ายและงดการจำหน่ายสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด
คำสั่งจังหวัดอ่างทอง ที่ 903/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการบริหารจัดการจัดเตรียมพื้นที่สำหรับการกักกันตัว (Local Quarantion) ผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ เข้ามาในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง
คำสั่งจังหวัดอ่างทอง ที่ 902/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลผู้ที่ได้รับผลกระทบจากกรณีที่จังหวัดปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
คำสั่งจังหวัดอ่างทอง ที่ 900/2563 เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตราย ลงวันที่ 2 เมษายน 2563
คำสั่งจังหวัดอ่างทอง ที่ 877/2563 เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตราย
คำสั่งจังหวัดอ่างทอง ที่ 867/2563 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ตั้งด่านตรวจหรือจุดสกัดดูแลการเดินทางข้ามพื้นที่จังหวัดอ่างทอง
คำสั่งจังหวัดอ่างทอง ที่ 838/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการหน้ากากอนามัน (Surgical Mask) และเวชภัณฑ์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดอ่างทอง
คำสั่งจังหวัดอ่างทอง ที่ 837/2563 เรื่อง จัดตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดอ่างทอง
คำสั่งจังหวัดอ่างทอง ที่ 818/2563 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ตั้งด่านตรวจหรือจุดสกัดดูแลการเดินทางข้ามพื้นที่จังหวัดอ่างทอง ตามมาตรการดูแลความสงบเรียบร้อย
คำสั่งจังหวัดอ่างทอง ที่ 811/2563 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว ในการป้องกัน เฝ้าระวัง ควบคุม และแก้ไขสถานการณ์ที่เสี่ยงต่อการติดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
คำสั่งจังหวัดอ่างทอง ที่ 801/2563 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตั้งด่านตรวจหรือจุดสกัดดูแลการเดินทางข้ามพื้นที่จังหวัด เพื่อจัดระเบียบการเดินทาง การจราจร การเฝ้าระวังหรือสังเกตอาการผู้เดินทาง และพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการติดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (เพิ่มเติม)
คำสั่งจังหวัดอ่างทอง ที่ 794/2563 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตั้งด่านตรวจหรือจุดสกัดดูแลการเดินทางข้ามพื้นที่จังหวัด เพื่อจัดระเบียบการเดินทาง การจราจร การเฝ้าระวังหรือสังเกตอาการผู้เดินทาง และพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการติดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
คำสั่งจังหวัดอ่างทอง ที่ 654/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดอ่างทอง
คำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ที่ 28/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้ประสานงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

AmazingCounters.com

เริ่มนับเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563

จัดทำโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด  สำนักงานจังหวัดอ่างทอง
ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ถนนเทศบาล 1 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
โทร./โทรสาร 0-3561-4912 , 0-3561-1235