.

       วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง (นายปวิณ ชำนิประศาสน์) พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ของศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานจังหวัดอ่างทอง ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานคลังจังหวัดอ่างทอง และศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอ่างทอง เข้ารับโล่เกียรติคุณ หน่วยงานต้นแบบ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร

dreamweaver statistics
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  สำนักงานจังหวัดอ่างทอง ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ชั้น 5
ตำบลบางแก้ว  อำเภอเมืองอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง  14000
จัดทำโดย กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอ่างทอง