ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  จังหวัดอ่างทอง 

ข้อมูลข่าวสารสำนักงานจังหวัดอ่างทอง

หน้าแรก

แผนที่ตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพถ่ายที่ตั้งของศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร
ข้อมูลตาม มาตรา 7
       มาตรา 7 โครงสร้าง
อำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ
ข้อมูลตาม มาตรา 9
         มาตรา 9 (1)
         - พิจารณาสิ่งล่วงล้ำนำน้ำ
         มาตรา 9 (2)
         - นโยบาย รมว.มท.
         มาตรา 9 (3)
         - โครงการบริหารจัดการแผนพัฒนาจังหวัด
         - บัญชีโครงการที่ได้รับจัดสรร
         มาตรา 9 (4)
         - คณะกรรมการพิจารณาสิ่งล่วงลำลำน้ำ
         - คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
         - คู่มือการปฏิบัติงาน พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
         - แนวทางการปฎิบัติงานร้องเรียน ร้องทุกข์
         - พ.ร.ฎ.ว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดฯ
         - ระเบียบสำนักนายกฯ ธรรมาภิบาล
         มาตรา 9 (5)
         - นโยบาย รมว.มท.
         - ระเบียบ สป.มท.ว่าด้วยการจัดให้มีข้อมูลข่าวสาร
        มาตรา 9 (7)
         - แผนการตรวจราชการ
         - ร่าง พระราชบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.2557
        มาตรา 9 (8)สขร.1
         - สขร. _ม.ค.- ก.ย. 55_
         - สขร.1 _ต.ค.55-พ.ค.56_

ประกาศจังหวัดอ่างทอง
เรื่อง โครงสร้างและการจัดองค์กร
ในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่
สำคัญและวิธีดำเนินการ สถานที่
ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารจังหวัด พ.ศ.2547


ประกาศประกวดราคา/สอบราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)

แบบฟอร์ม/แบบสำรวจ

แบบฟอร์มคำขอข้อมูลข่าวสาร
แบบสำรวจความพึงพอใจ

เว็บบอร์ด

Login สำหรับ Admin

Download

 


(ดู ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า)

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงานจังหวัดอ่างทอง

ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง (ชั้น 5)

โทร./โทรสาร 0-3561-4912

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  สำนักงานจังหวัดอ่างทอง ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ชั้น 5
ตำบลบางแก้ว  อำเภอเมืองอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง  14000
จัดทำโดย กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอ่างทอง