ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  สำนักงานจังหวัดอ่างทอง 

ข้อมูลข่าวสารสำนักงานจังหวัดอ่างทอง

หน้าแรก

แผนที่ตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพถ่ายที่ตั้งของศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร
ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
ข้อมูลตาม มาตรา 7
      มาตรา 7 (1) โครงสร้างองค์กร
      มาตรา 7 (2) อำนาจหน้าที่
      มาตรา 7 (3) สถานที่ติดต่อ
      มาตรา 7 (4) กฎ มติ ครม. ข้อบังคับ คำสั่ง ฯลฯ
        - พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ
        - ประกาศ คกก.ข้อมูลข่าวสาร
ข้อมูลตาม มาตรา 9
      มาตรา 9 (1)
        - ผลการพิจารณาสิ่งล่วงล้ำนำน้ำ
        - ท่อก๊าซส่งก๊าซ
      มาตรา 9 (2)
        - ราชกิจจานุเบกษา 131 ครม.ประยุทธ์
        - คำแถลงนโยบายรัฐบาล
        - นโยบาย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
        - นโยบายไทยแลนด์ 4.0 (Thailand 4.0)
      มาตรา 9 (3)
        - แผนงาน โครงการ และงบประมาณฯ
      มาตรา 9 (4)
        - คณะกรรมการพิจารณาสิ่งล่วงลำลำน้ำ
        - คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
        - คู่มือการปฏิบัติงาน พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
        - แนวทางการปฎิบัติงานร้องเรียน ร้องทุกข์
        - พ.ร.บ.ว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดฯ
        - ระเบียบสำนักนายกฯ ธรรมาภิบาล
        - คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอ่างทอง
        - คำสั่งการมอบอำนาจ
      มาตรา 9 (5)
        - ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง
      มาตรา 9 (6)
        - สัญญาสัมปทาน
        - สัญญาอื่น ๆ
      มาตรา 9 (7)
        - แผนการตรวจราชการ
        - ร่าง พระราชบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2557
        - มติคณะกรรมการฯ สิ่งล่วงล้ำลำน้ำ
      มาตรา 9 (8) สขร.1
        - พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
        - ประกาศประกวดราคา สอบราคา
        - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1
        - เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใส

ประกาศจังหวัดอ่างทอง
เรื่อง โครงสร้างและการจัดองค์กร
ในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่
สำคัญและวิธีดำเนินการ สถานที่
ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารจังหวัด พ.ศ. 2547

แบบฟอร์ม/แบบสำรวจ

แบบฟอร์มคำขอข้อมูลข่าวสาร
แบบสำรวจความพึงพอใจ

Login สำหรับ Admin

Download

 

     ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานจังหวัดอ่างทอง และศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานคลังจังหวัดอ่างทอง ออกหน่วยเคลื่อนที่ร่วมกับโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข  สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2558  ณ วัดหัวสะแกตก หมู่ที่ 4  ตำบลจำลอง  อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง  
     วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง (นายปวิณ ชำนิประศาสน์) พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เข้ารับโล่เกียรติคุณ หน่วยงานต้นแบบ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร

 

 

       

 

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ(กฏกระทรวง ประกาศ ระเบียบ มติ ครม.)
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540(ภาษาอังกฤษ)
สรุปสาระสำคัญ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540

Link ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สำนักงานคณะกรรมการข้อมูล
ข่าวสารฯ (สขร.)

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานปลัด
กระทรวงมหาดไทย

ศูนย์บริการประชาชน
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข

 

 

 

 

dreamweaver statistics
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  สำนักงานจังหวัดอ่างทอง ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง
ตำบลบางแก้ว  อำเภอเมืองอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง  14000
จัดทำโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดอ่างทอง