ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  สำนักงานจังหวัดอ่างทอง 

ข้อมูลข่าวสารสำนักงานจังหวัดอ่างทอง

หน้าแรก

แผนที่ตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพถ่ายที่ตั้งของศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร
ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
ข้อมูลตาม มาตรา 7
       มาตรา 7 (1) โครงสร้างองค์กร
       มาตรา 7 (2) อำนาจหน้าที่
       มาตรา 7 (3) สถานที่ติดต่อ
       มาตรา 7 (4) กฎ มติ ครม. ข้อบังคับฯ
ข้อมูลตาม มาตรา 9
       มาตรา 9 (1)
         - พิจารณาสิ่งล่วงล้ำนำน้ำ
         - ท่อก๊าซส่งก๊าซ
       มาตรา 9 (2)
         - ราชกิจจานุเบกษา 131 ครม.ประยุทธ์
         - คำแถลงนโยบายรัฐบาล
         - นโยบาย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
         - นโยบาย พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา
       มาตรา 9 (3)
         - โครงการงบจังหวัด ปี 2558
         มาตรา 9 (4)
         - คณะกรรมการพิจารณาสิ่งล่วงลำลำน้ำ
         - คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
         - คู่มือการปฏิบัติงาน พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
         - แนวทางการปฎิบัติงานร้องเรียน ร้องทุกข์
         - พ.ร.ฎ.ว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดฯ
         - ระเบียบสำนักนายกฯ ธรรมาภิบาล
       มาตรา 9 (5)
         - ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง
        มาตรา 9 (6)
         - สัญญาสัมปทาน
         - สัญญาอื่น ๆ
        มาตรา 9 (7)
         - แผนการตรวจราชการ
         - ร่าง พระราชบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.2557
        มาตรา 9 (8) สขร.1
         - สขร.1 ประจำปีงบประมาณ 2557
         - สขร.1 ประจำปีงบประมาณ 2558

ประกาศจังหวัดอ่างทอง
เรื่อง โครงสร้างและการจัดองค์กร
ในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่
สำคัญและวิธีดำเนินการ สถานที่
ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารจังหวัด พ.ศ.2547

ประกาศประกวดราคา/สอบราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)

แบบฟอร์ม/แบบสำรวจ

แบบฟอร์มคำขอข้อมูลข่าวสาร
แบบสำรวจความพึงพอใจ

เว็บบอร์ด

Login สำหรับ Admin

Download

 

     ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานจังหวัดอ่างทอง และศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานคลังจังหวัดอ่างทอง ออกหน่วยเคลื่อนที่ร่วมกับโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข  สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2558  ณ วัดหัวสะแกตก หมู่ที่ 4  ตำบลจำลอง  อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง  
     วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง (นายปวิณ ชำนิประศาสน์) พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เข้ารับโล่เกียรติคุณ หน่วยงานต้นแบบ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร

 

 

       

 

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ(กฏกระทรวง ประกาศ ระเบียบ มติ ครม.)
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540(ภาษาอังกฤษ)
สรุปสาระสำคัญ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540

Link ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สำนักงานคณะกรรมการข้อมูล
ข่าวสารฯ (สขร.)

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานปลัด
กระทรวงมหาดไทย

ศูนย์บริการประชาชน
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข

 

 

 

 

dreamweaver statistics
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  สำนักงานจังหวัดอ่างทอง ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ชั้น 5
ตำบลบางแก้ว  อำเภอเมืองอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง  14000
จัดทำโดย กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอ่างทอง