อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องต้นข้าว
21.48
น้องต้นข้าว
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องต้นข้าวมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ
21.48
รู้จักผู้ว่าราชการจังหวัด
ชื่อ :
นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี
ตำแหน่ง :
ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง
สายด่วน :
0-3561-4644 , 0-3561-1233 มท. 11711
โทรศัพท์ :
0-3561-4644 , 0-3561
อีเมลล์ :
-
สถานที่ทำงาน :
สำนักงานจังหวัดอ่างทอง ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ชั้น 5
ประวัติ :

ข้อมูลและประวัติการรับราชการ

วัน/เดือน/ปี เกิด :  25 ธันวาคม 2504

ภูมิลำเนา : จังหวัดอ่างทอง

วันบรรจุรับราชการ : 23 สิงหาคม 2526

วันครบเกษียณอายุราชการ : 30 กันยายน 2565

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :   - 5 ธันวาคม 2560 มหาวชิรมงกุฏ (ม.ว.ม.)

                                    - 5 ธันวาคม 2555 ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.) 

                                    - 5 ธันวาคม 2552 ประถมภรณ์มงกุฏไทย (ป.ม.)

                                    - 5 ธันวาคม 2556 เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.)

การศึกษา :    - 2526 ปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต (มนุษย์ศาสตร์) มหาวิทยาลัยบูรพา

                     - 2534 ปริญญาตรีรัฐศาสตรบัณฑิต (แขนงวิชา ทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

                     - 2542 ปริญญาโทศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรม :    - เมษายน - พฤศจิกายน 2539 : หลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ 41 วิทยาลัยการปกครอง

                     - 25 เมษายน - 23 กรกฎาคม 2547 : หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 45 วิทยาลัยมหาดไทย อ.บางละมุง

                     - ธันวาคม 2557 - พฤษภาคม 2558 : หลักสูตรนักบริหารการงบประมาณ ระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ 1 สำนักงบประมาณ

                     - ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558 : หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร วปอ. รุ่นที่ 57 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

ประวัติการรับราชการ :

                    - 23 สิงหาคม 2526 นักพัฒนาชุมชน อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

                    - 11 ธันวาคม 2544 นายอำเภอแม่วงก์ (เจ้าพนักงานปกครอง) จังหวัดนครสวรรค์

                    - 6 ตุลาคม 2546 นายอำเภอเดิมบางนางบวช (เจ้าพนักงานปกครอง) จังหวัดสุพรรณบุรี

                    - 24 ตุลาคม 2550 นายอำเภอศรีประจันต์ (เจ้าพนักงานปกครอง) จังหวัดสุพรรณบุรี

                    - 28 พฤศจิกายน 2551 นายอำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี (ผู้อำนวยการระดับสูง)

                    - 14 กันยายน 2552 นายอำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี (ผู้อำนวยการระดับสูง)

                    - 24 มกราคม 2554 ปลัดจังหวัดสุพรรณบุรี

                    - 7 ธันวาคม 2554 รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี

                    - 1 ตุลาคม 2559 ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร

                    - 1 ตุลาคม 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

                    - 1 ตุลาคม 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร

                    - 12 กันยายน 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง (ปัจจุบัน)

เกียรติประวัติ : 

                    - พ.ศ. 2533 พัฒนากรดีเด่น ระดับจังหวัด

                    - พ.ศ. 2537 ข้าราชการพลเรือนดีเด่น "รางวัลครุฑทองคำ" ระดับประเทศ

                    - พ.ศ. 2546 นายอำเภอที่มีผลงานดีเด่นระดับจังหวัด จังหวัดนครสวรรค์

                    - พ.ศ. 2553 ได้รับคัดเลือกเป็นนายอำเภอที่มีผลงานดีเด่นระดับเขต เขต 7

                    - พ.ศ. 2557 เป็นกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์นักศึกษาระดับปริญญาเอก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

                    - พ.ศ. 2561 รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี 2561

                    - พ.ศ. 2561 รางวัลนักบริหารดีเด่นแห่งปี ประจำปี 2561 จาก มูลนิธิเพื่อสังคมไทย

                    - พ.ศ. 2561 นักเรียนเก่าดีเด่น โรงเรียนปทุมคงคา ประจำปี 2561

                    - พ.ศ. 2561 รางวัลผู้ว่า "สำเภาทอง" ประจำปี 2561 (จังหวัดพิจิตร)

                    - พ.ศ. 2562 รางวัลจังหวัดที่มีการผ่านการคัดแยกขยะครบ 100% ทุกครัวเรือน โดยกระทรวงมหาดไทย

                    - พ.ศ. 2562 ประกาศเกียรติคุณเป็นบุคคลที่มีพฤติกรรมด้านคุณธรรม ควรค่าแก่การยกย่อง "พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา" ปี 2562 จากประกาศศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

                    - พ.ศ. 2562 รางวัลผู้ว่า "สำเภาทอง" ประจำปี 2562 (จังหวัดศรีสะเกษ)

                    - พ.ศ. 2563 รางวัลผู้ว่าราชการจังหวัด TO BE NUMBER ONE ดีเด่น

                    - พ.ศ. 2564 รางวัลเกียรติคุณ บุคคลที่มีผลงานดีเด่นด้านการพัฒนานโยบายแก้ไขปัญหายาเสพติดฯ สำนักงาน ป.ป.ส.

                    - พ.ศ. 2564 รางวัลเลิศรัฐ PMQA ระดับประเทศ

                    - พ.ศ. 2564 รางวัลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ ITA