อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องต้นข้าว
08.08
น้องต้นข้าว
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องต้นข้าวมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ
08.08
กระทรวงมหาดไทย
นายปริญญา เขมะชิด
ปลัดจังหวัดอ่างทอง
โทรศัพท์ : 035-611253 / 08-9901
อีเมล์ : m15000001@dopa.go.th
โทรสาร : 035-611253
นายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอ่างทอง
โทรศัพท์ : 035-611235
โทรศัพท์(มือถือ) : 08-9203-4407
อีเมล์ : angthong@moi.go.th
โทรสาร : 035-611235
นายสกล แก้วปวงคำ
นายอำเภอเมืองอ่างทอง
โทรศัพท์ : 0-3561-1663
โทรศัพท์(มือถือ) : 08-1867-5826
อีเมล์ : meungangthong1501@hotmail.com
โทรสาร : 0-3561-1663
นายไพบูลย์ ศุภบุญ
นายอำเภอวิเศษชัยชาญ
โทรศัพท์ : 0-3563-1321
โทรศัพท์(มือถือ) : 08-1867-5876
โทรสาร : 0-3563-1321
นายเลิศชัย สกลเสาวภาคย์
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอ่างทอง
โทรศัพท์ : 035-611642 / 09-5467
อีเมล์ : angthong@dol.go.th
โทรสาร : 035-611011
นางสาวแสงมณี มีน้อย
ท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง
โทรศัพท์ : 035-614634 / 08-9901
อีเมล์ : angthong_70@hotmail.com
โทรสาร : 035-614647
นายอภิชาติ ศรีเหรา
นายอำเภอโพธิ์ทอง
โทรศัพท์ : 0-3561-0314
โทรศัพท์(มือถือ) : 08-1867-5877
โทรสาร : 0-3569-1341
นายณัชฐเดช มุลาลี
นายอำเภอเมืองป่าโมก
โทรศัพท์ : 0-3566-1322
โทรศัพท์(มือถือ) : 08-1867-5863
โทรสาร : 0-3566-1322
นายทินกร บุญเงิน
พัฒนาการจังหวัดอ่างทอง
โทรศัพท์ : 035-611143
อีเมล์ : atgcdd@gmail.com
โทรสาร : 035-611835
นายชัยวัฒน์ ปลานเนิน
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง
โทรศัพท์ : 035-611353
โทรศัพท์(มือถือ) : 09-8556-6539
โทรสาร : 035-611353
นายจักรพันธ์ รัตนเสถียร
นายอำเภอไชโย
โทรศัพท์ : 0-3561-0220
โทรศัพท์(มือถือ) : 08-1867-5838
อีเมล์ : chaiyo1502@hotmail.com
โทรสาร : 0-3561-0220
นายสุรพร หมายเจริญ
นายอำเภอแสวงหา
โทรศัพท์ : 0-3569-5235
โทรศัพท์(มือถือ) : 08-1867-5882
อีเมล์ : m15050001@dopa.go.th
โทรสาร : 0-3569-5244
นางสาวสุพีพร โมรา
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทอง
โทรศัพท์ : 035-616260-3
โทรสาร : 035-616260
นายบรรพจน์ ชาญกิจกรรณ์
ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอ่างทอง
โทรศัพท์ : 0-3561-3591
โทรศัพท์(มือถือ) : 08-1833-1658
อีเมล์ : c1_angthong@hotmail.com
โทรสาร : 0-3561-3594
นายอนันต์ สุขสุมิตร
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ่างทอง
โทรศัพท์ : 0-3561-1662
โทรศัพท์(มือถือ) : 08-1813-5052
อีเมล์ : 5541019@pwa.co.th
โทรสาร : 0-3561-0132
นายอานนท์ บูรณะภักดี
นายอำเภอสามโก้
โทรศัพท์ : 0-3569-7080
โทรศัพท์(มือถือ) : 08-1867-5901
โทรสาร : 0-3569-7080