อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องต้นข้าว
09.24
น้องต้นข้าว
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องต้นข้าวมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ
09.24
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นางณัฐธัญ กาหลง
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง
โทรศัพท์ : 0-3562-0525
โทรศัพท์(มือถือ) : 08-1988-8407
อีเมล์ : paco_atg@opsmoac.go.th
โทรสาร : 0-3562-0526
นายวินัย ขยันยิ่ง
เกษตรจังหวัดอ่างทอง
โทรศัพท์ : 0-3561-1296
โทรศัพท์(มือถือ) : 09-2727-4474
อีเมล์ : angthong@doae.go.th
โทรสาร : 0-3561-2011
นายชัยยุทธ เหลืองบุศราคัม
ปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง
โทรศัพท์ : 0-3561-1746
0-3561-5828
โทรศัพท์(มือถือ) : 08-6369-3907
อีเมล์ : pvlo_ant@dld.go.th
โทรสาร : 0-3561-1746
0-3561-5828
นายไพศาล สุขปุณพันธ์
ประมงจังหวัดอ่างทอง
โทรศัพท์ : 0-3561-1125
โทรศัพท์(มือถือ) : 09-5791-5399
อีเมล์ : fpo-angthong@fisheries.go.th
โทรสาร : 0-3561-1125
นายทินกร ตีเวช
สหกรณ์จังหวัดอ่างทอง
โทรศัพท์ : 0-3561-3460
โทรศัพท์(มือถือ) : 08-4884-4400
อีเมล์ : cpd_angthong@cpd.go.th
โทรสาร : 0-3561-1021 ต่อ 107
นายวินัย จะระนิล
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง
โทรศัพท์ : 0-3561-4011-3
โทรศัพท์(มือถือ) : 08-9861-1335
อีเมล์ : angthong@alro.go.th
โทรสาร : 0-3561-4011-3
นายพะลิน สุทธิบุตร
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอ่างทอง
โทรศัพท์ : 0-3561-2003
โทรศัพท์(มือถือ) : 08-1870-9078
อีเมล์ : angthong@rid.go.th
โทรสาร : 0-3561-2003
นายผดุงศักดิ์ เฉลิมชาติ
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินอ่างทอง
โทรศัพท์ : 0-3594-9871
โทรศัพท์(มือถือ) : 09-5640-9602
อีเมล์ : atg01@ldd.go.th
โทรสาร : 0-3594-9872
นางสาวนิตยา จั่นนพรัตน์
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อ่างทอง
โทรศัพท์ : 0-3561-1351
โทรศัพท์(มือถือ) : 08-9254-3660
อีเมล์ : cadat@cad.go.th
โทรสาร : 0-3562-5096
นายสุกิจ ไชยศิริ
ผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 25
โทรศัพท์ : 0-3561-1323
โทรศัพท์(มือถือ) : 08-1377-4844
อีเมล์ : jadroob25@gmail.com
โทรสาร : 0-3561-1323
นางสาวจิระภา โพธิ์ศรี
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอ่างทอง
โทรศัพท์ : 0-3586-6497
โทรศัพท์(มือถือ) : 08-2659-5664
อีเมล์ : sf-aongthong@hotmail.com
โทรสาร : 0-3586-6498