อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องต้นข้าว
16.29
น้องต้นข้าว
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องต้นข้าวมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ
16.29
คำสั่ง/ประกาศ จังหวัด
จำนวนเอกสารทั้งหมด 7 รายการ
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำข้อเสนอโครงการและแผนการพัฒนาการเป็นเมืองอัจฉริยะจังหวัดอ่างทอง
ประกาศกรมการขนส่งทางราง เรื่อง สรุปผลการสัมมนารับฟังความคิดเห็นโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงข่ายรถไฟฯ
คำสั่งจังหวัดอ่างทอง ที่ 1391/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะจังหวัดอ่างทอง
สายด่วนโควิด
ประกาศพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. ๒๔๙๗ เรื่อง การแจ้งปริมาณและสถานที่เก็บโภคภัณฑ์ และห้ามการโยกย้ายโภคภัณฑ์ออกจากสถานที่เก็บหรือเปลี่ยนแปลงสภาพของโภคภัณฑ์ ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565
ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง การประชุมรับฟังความคิดเห็นแผนแม่บทการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองและระบบราง (MR-MAP)
คำสั่งจังหวัดอ่างทอง ที่ 190/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับจังหวัด (PCIO) จังหวัดอ่างทอง