อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องต้นข้าว
09.31
น้องต้นข้าว
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องต้นข้าวมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ
09.31
สำนักงานจังหวัดอ่างทอง

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐

“มาตรา ๕๒/๑ ให้จังหวัดมีอํานาจภายในเขตจังหวัดดังต่อไปนี้

(๑) นําภารกิจของรัฐและนโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์

(๒) ดูแลให้มีการปฏิบัติและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยและเป็นธรรมในสังคม

(๓) จัดให้มีการคุ้มครอง ป้องกัน ส่งเสริม และช่วยเหลือประชาชนและชุมชนที่ด้อยโอกาส เพื่อให้ได้รับความเป็นธรรมทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมในการดํารงชีวิตอย่างพอเพียง

(๔) จัดให้มีการบริการภาครัฐเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างเสมอหน้า รวดเร็วและมีคุณภาพ

(๕) จัดให้มีการส่งเสริม อุดหนุน และสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้สามารถดําเนินการตามอํานาจและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และให้มีขีดความสามารถพร้อมที่จะดําเนินการตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนจากกระทรวง ทบวง กรม

(๖) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นของรัฐมอบหมาย หรือที่มีกฎหมายกําหนด เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของจังหวัดตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่ประจำอยู่ในเขตจังหวัดที่จะต้องปฏิบัติให้สอดคล้องและเป็นไปตามแผนพัฒนาจังหวัดตามมาตรา ๕๓/๑”

อำนาจหน้าที่ของสำนักงานจังหวัด

สำนักงานจังหวัดอ่างทอง เป็นราชการส่วนภูมิภาค สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่ดังนี้
 1) แปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติไปเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดในพื้นที่
 2) พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวางแผน
     และเครือข่ายสารสนเทศจังหวัดโดยเป็นศูนย์สารสนเทศของจังหวัด เพื่อการบริหารและวางแผนพัฒนาจังหวัด
 3) จัดทำแผนพัฒนาจังหวัดดำเนินการตามแผนกำกับและติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์นโยบาย
     และแผนพัฒนาจังหวัดรวมทั้งประสานการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
 4) จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำของจังหวัดหรือคำของบประมาณของจังหวัดและประสานการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ
     ประจำปีของกลุ่มจังหวัดหรือคำของบประมาณของกลุ่มจังหวัด
 5) ดำเนินการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาระบบราชการของจังหวัด
 6) อำนวยการประสานปฏิบัติและสนับสนุนงานอันเป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด
 7) ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 สำนักงานจังหวัดแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้
 1) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
     - พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการวางแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
     - การบูรณาการและเชื่อมโยงแผนในทุกระดับ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่
     - จัดทำแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
     - จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีและคำของบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
     - ประสานและปฏิบัติตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
     - บริหารงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
     - ติดตามประเมินผลตามแผนพัฒนา/แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
     - สนับสนุนเชิงวิชาการด้านนโยบายและแผนแก่หน่วยงานในจังหวัด
     - งานตรวจราชการ
     - ประสานและดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
     - งานความร่วมมือภาครัฐและเอกชน
     - งานกิจการพิเศษตามนโยบายรัฐบาล

 2) กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
     - รับเรื่องราวร้องทุกข์ (ยกเว้น เรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัด)
     - การจัดชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว (Mobile Service)
     - รับเรื่องราวความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชน
     - งานคุ้มครองผู้บริโภคของจังหวัด
     - งานบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service : OSS)
     - งานบริการและให้คำปรึกษาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
     - งานบริการรับเรื่อง - ส่งต่อ
     - งานบริการข้อมูลข่าวสาร/ให้คำปรึกษา

 3) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
     - งานบริหารงานบุคคลในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด
     - งานสนับสนุนผู้ว่าราชการจังหวัดในเรื่องกฏ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการบริหารทรัพยากรบุคคล
     - จัดทำฐานข้อมูลบุคคลจังหวัด วางแผนพัฒนาบุคลากรในจังหวัด
     - งานส่งเสริมจริยธรรม ป้องกันทุจริตและประเทศไทยใสสะอาด
     - งานประสานงานกับสำนักงาน ก.พ.และส่วนราชการในการเพิ่มขีดความสามารถ
       และเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคลจังหวัด
     - งาน อ.ก.พ.จังหวัด และงาน ก.ธ.จ.
     - งานบริหารงานบุคคลของสำนักงานจังหวัด
     - เรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัด
     - การพัฒนาระบบราชการของจังหวัด
     - คำรับรองการปฏิบัติราชการของจังหวัด
     - การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของจังหวัด

 4) กลุ่มงานอำนวยการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
     - บริหารงานทั่วไปของจังหวัด
     - งานช่วยอำนวยการผู้ว่าราชการจังหวัด
     - เสนอแนะการบริหารราชการตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด
     - งานรัฐพิธี ราชพิธี
     - จัดให้มีระบบการสื่อสารระหว่างส่วนราชการภายในจังหวัด รวมทั้งระหว่างจังหวัดและส่วนกลาง
     - งานให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย
     - งานประชาสัมพันธ์ของสำนักงานจังหวัด
     - งานการต่างประเทศและงานความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน
     - งานกิจการด้านการข่าว
     - งานพัสดุของสำนักงานจังหวัด
     - งานการเงินและบัญชี ในฐานะ กรม/จังหวัด/สำนักงานจังหวัด
     - งานเบิกจ่ายงบประมาณยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
     - งานเบิกจ่ายงบประมาณแทนกัน
     - งานจัดทำคำของบประมาณของสำนักงานจังหวัด

         โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาตรวจสอบระเบียบการจัดซื้อ/จัดจ้างพัสดุ ของหน่วยงานภายในจังหวัด     ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความเรียบร้อย

---- --- ไม่มีข้อมูล --- ----

---- --- ไม่มีข้อมูล --- ----

---- --- ไม่มีข้อมูล --- ----